84.schůze rady edit delete

29.8.2002 | Jan Martinec

Z Á P I S   č. 84

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 28.srpna 2002.

 

Přítomni: Ing.Miloslav Gajdorus, Jan Martinec, Hubert Kolář, Mgr.Jiří Novák

 

Program schůze:

1)    Program XIX.zasedání zastupitelstva města.

2)    Stanovení příspěvku na provoz domácnosti.

3)    Informace o dluhu s.r.o. Statek Horní Studenec.

4)    Zpráva o průběhu cyklistického závodu Lacman Look Vysočina 2002.

5)    Humanitární sbírka.

6)    Stavební práce v budově ve Ždírci n.D.čp.1.

7)    Pronájem bytů v Domě s pečovatelskou službou.

8)    Pronájem pozemku.

9)    Smlouvy o dílo na projektové práce.

10)Umožnění předvolební propagace na stránkách Našich novin.

11)Různé, pošta

 

1)    Rada projednala návrh programu XIX.zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 5.září 2002. Rada neobdržela žádný podnět k zařazení do programu jednání a proto schválila program předložený starostou.

Rada projednala návrh na úpravu rozpočtu, zejména na úhradu příspěvku ve výši 2,1 mil.Kč společnosti VČE. Otevřeným bodem zůstává doplnění rady na počet 5 členů po úmrtí p.Vomely. Pokud zastupitelstvo nedoplní radu do počtu 5, končí rada dle zákona o obcích svoji činnost a funkci rady vykonává zastupitelstvo a starosta (místostarosta).

 

2)    Rada projednala žádost paní Zdeňky Stehnové z Nového Studence 124 o příspěvek na úhradu odebrané pitné vody z domácnosti, kterou užívá také její dcera Bohdana Vančuchová s manželem.

Usnesení:

Rada města rozhodla, že městský úřad vyplatí Zdeňce Stehnové z invalidního důchodu Bohdany Vančuchové částku 400,-Kč jako příspěvek na nedoplatek vodného za rok 2001.

Hlasování: 4 pro

 

3)    Starosta informoval radu města o dluhu s.r.o.Statek Horní Studenec za rok 2000 ve výši 58.050,-Kč, který společnost má vůči městu. Jedná se o úhradu smluvně sjednané části nákladů sdružení vlastníků lesů. Městský úřad bude jednat s vedením s.r.o. o způsobu úhrady dluhu.

 

4)    Rada města projednala náklady města na zajištění závodu LACMAN LOOK VYSOČINA 2002. Náklady města jsou v limitu schváleného rozpočtu.

 

5)    Rada projednala možnosti příspěvku města povodním postiženým obcím. Rada odsouhlasila vyhlášení humanitární sbírky věcných darů, která byla vyhlášena starostou 14.srpna 2002. V sobotu 17.srpna  2002 vypravil MěÚ nákladní automobil AVIA naplněný humanitární pomocí do obce Strunkovice nad Blanicí. OÚ Strunkovice n.B. písemně potvrdil převzetí daru. Další sbírka čistících a dezinfekčních prostředků, povlečení a nářadí bude zaslána společně s dary Oblastní charity Žďár n.S. do Ústí n.L. Přepravu zdarma zajistí p.Vladimír Uchytil. Rada města předloží zastupitelstvu 5.9. návrh na finanční příspěvek města zastupitelstvem vybrané obci, případně vybrané nadaci.

 

 

Usnesení:

Rada města souhlasí s organizací humanitární sbírky na pomoc obcím postiženým povodněmi, vyhlášenou starostou a místostarostou města dne 14.8.2002. Rada dále souhlasí se způsobem použití darů obci Strunkovice nad Blanicí a Oblastní charitě ve Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: 4 pro

 

6)    Rada projednala informaci místostarosty na zajištění stavebních prací v budově ve Ždírci n.D. čp.1.

Usnesení:

Rada města souhlasí  se stavebními úpravami přízemí budovy čp.1 ve Ždírci n.D. ve výši do 60.000,-Kč.

Hlasování: 4 pro

 

7)    Rada projednala žádosti o pronájem bytů v Domě s pečovatelskou službou. MěÚ vyzval žadatelky o umístění do DSPS v pořadí podle data podání žádosti o vyjádření k pronájmu bytů. Paní Marie Kovačková, paní Marie Grulichová a paní Zdeňka Stehnová žádost zrušily. Rada proto pronajala byty 2 dalším žadatelkám opět podle data podání žádosti. Další žádosti o pronájem bytů v DSPS MěÚ k 28.8.2002 neeviduje.

Usnesení:

Rada města pronajala byty v Domě s pečovatelskou službou ve Ždírci n.D., Mírová 119:

a)    Byt č.3 na dobu neurčitou paní Vilemíně Sotonové, nar.1915, doposud trvale bytem Hlinsko.

Hlasování: 4 pro

b)    Byt č.5 na dobu neurčitou paní Marii Janiczákové , nar.1941, doposud trvale bytem Hlinsko.

Nájemné a platby za služby spojené s užíváním bytů stanoví Městský úřad ve Ždírci n.D. v souladu s platnými předpisy.

Hlasování: 4 pro

 

8)    Rada projednala žádost manželů Musilových bytem Ždírec n.D., Ve Vilkách 526 o pronájem části pozemku ve Ždírci n.D. o výměře do 10 m2, přiléhajícího k pozemku žadatelů. Důvodem žádosti o pronájem je oplocení pozemku za živým plotem.

Usnesení:

Rada města pronajala bezúplatně na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců část pozemku p.č.356/154 o výměře 10 m2 manželům Musilovým, bytem Ždírec n.D., Ve Vilkách 526, pro oplocení pozemku u domu čp.526.

Hlasování: 4 pro

 

9)    Starosta informoval radu o výsledku jednání s firmou DRUPOS:

a)    o přípravě projektu pro územní rozhodnutí k výstavbě Domu s pečovatelskou službou v ulici Nad Řekou. Součástí projektu je projekt TI v části ulice Nad Řekou sloužící pro připravovanou výstavbu 10 rodinných domků. Rada souhlasí s vypracováním projektu s tím, že vlastní realizace stavby DSPS musí být pečlivě posouzena podle skutečného zájmu seniorů o tento druh ubytování. Projekt TI bude využit k žádosti o dotaci.

b)    o přípravě prováděcího projektu pro přístavbu a rekonstrukci budovy Městského úřadu čp.500. Rada souhlasí s vypracováním projektu s tím, že vlastní realizace přístavby a rekonstrukce bude možná podle reálných možností města v příštím volebním období.

 

10)Rada posoudila návrh na zveřejnění volebního programu nebo kandidátek stran kandidujících v komunálních volbách na stránkách měsíčníku Naše noviny – říjnové číslo.

Usnesení:

Rada souhlasí s tím, aby každá volební strana kandidující do zastupitelstva města Ždírec n.D. dostala v měsíčníku Naše noviny zdarma prostor v rozsahu ½ strany, tj. formát A5 ke své volební propagaci. Pokud text přesáhne uvedený rozměr, bude zpoplatněn podle platného ceníku inzerce.

Hlasování: 4 pro

 

11)Různé, pošta:

a)    Rada vzala na vědomí žádost sl.Hany Zvolánkové o pronájem bytu ve Ždírci n.D. V současnosti není žádný byt volný a proto se rada bude otázkou pronájmu zabývat po uvolnění bytu dosavadními nájemníky.

b)    Starosta informoval radu o dalším jednání ve věci připojení Chotěbořska k Pardubickému kraji.

c)    Město podepsalo smlouvu s firmou Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. o podmínkách uložení výkopové zeminy v areálu průmyslové zóny SEVER v souladu s usnesením zastupitelstva města.