85.schůze rady města edit delete

19.9.2002 | Jan Martinec

Z Á P I S   č. 85

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 18.září 2002.

 

Přítomni: Miloslav Gajdorus, Jan Martinec, Hubert Kolář, Jiří Novák, Jaroslav Klepetko

 

Program schůze:

1)    Uzavření soutěže na výstavbu chodníků a veřejného osvětlení.

2)    Stanovení podmínek nájmu nebytových prostor v budově čp.1.

3)    Informace o průběhu výstavby 32 bytů v ulici Jižní.

4)    Pronájem pozemků v průmyslové zóně společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.

5)    Souhlas s uzavřením smlouvy o dílo a se sdružením financí.

6)    Využití kompostu z kompostárny.

7)    Informace o přípravě a zajištění voleb do zastupitelstva města.

8)    Projednání žádosti občanů z lokality u lesa Kopanina.

9)    Smlouva o výši telefonních poplatků.

10)Informace o jednání ve věci a.s.ENVITERM.

11)Stanovení podmínek pronájmu bytu.

12)Různé, pošta

 

1)    Rada uzavřela soutěž na výstavbu chodníků a veřejného osvětlení, která byla z pověření města vypsána ŘSD – správou kraje Vysočina v rámci akce „I/34 Ždírec n.D., průtah“. Rada potvrdila vyhodnocení soutěže a stanovené pořadí soutěžitelů v souladu s návrhem komise pro hodnocení nabídek, jmenované zastupitelstvem.

Usnesení:

Rada města stanovila pořadí firem v soutěži „I/34 Ždírec n.D., průtah – chodníky a VO“:

1) DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING, a.s., Prostějov, nabídnutá cena za dílo:      1.927.034,- Kč

2) Stavby silnic a železnic, a.s., Karlovy Vary, nabídnutá cena za dílo:       2.067.822,- Kč

3) SILNICE HRADEC KRÁLOVÉ, a.s., H.Králové, nabídnutá cena za dílo:       2.081.546,- Kč

4) COLAS CZ, a.s., Praha, nabídnutá cena za dílo:                   2.114.740,- Kč

5) STRABAG, a.s., odštěpný závod Pelhřimov, nabídnutá cena za dílo:       2.145.383,- Kč

Rada pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo. Rozsah prací a harmonogram plateb bude dojednán s dodavatelskou firmou před předáním staveniště.

Hlasování: 5 pro

 

2)    Rada města stanovila podmínky nájmu v domě čp.1 ve Žďárské ulici v nebytových prostorách v přízemí budovy, které rada pronajala paní Stanislavě Klepetkové

Usnesení:

Rada města stanovila podmínky nájmu nebytových prostor v 1.nadzemním podlaží budovy ve Žďárské ulici čp.1:

Nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok pro obě strany. Nájemné je stanoveno ve výši 12.000,-Kč za rok a je splatné čtvrtletně předem.

Hlasování: 5 pro

 

3)    Rada projednala informaci starosty o výstavbě 32 bytů v ulici Jižní. Bytové družstvo Hamerská I přijalo se souhlasem města další členy a v současnosti má 32 členů, tj. plný počet. Starosta společně s předsedou představenstva vyzval dodavatele stavby PRVNÍ STAEBNÍ CHRUDIM, a.s. k předložení závazného harmonogramu prací tak, aby bylo možno tento harmonogram připomínkovat a po schválení kontrolovat jeho plnění.a zajištění stavebních prací v budově ve Ždírci n.D. čp.1.

 

4)    Rada města v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne 27.6.2002 a v souladu se zákonem o obcích pronajala část pozemků v průmyslové zóně SEVER společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. Podmínky pronájmu byly dány usnesením zastupitelstva, stavebním povolením a dohodou uzavřenou mezi městem a společností.

Usnesení:

Rada města pronajala pozemky v k.ú.Horní Studenec o celkové výměře 8,3979 ha nacházející se v průmyslové zóně II – SEVER pro uložení cca 40.000 m3 výkopové zeminy na dobu určitou do 31.5.2003. Nájemce odevzdá pronajaté zemědělské pozemky k datu ukončení nájemní smlouvy v kategorii louka. Nájemné stanovené na 2.000.000,00 Kč uhradí nájemce do 31.12.2002 na účet města.

Hlasování: 5 pro

 

5)    Rada města projednala návrh smlouvy o sdružení finančních prostředků na výstavbu trafostanice a rozvodů VN a NN pro lokalitu ulic Nad Řekou, Jižní, Na Výslunní a Ve Vilkách. Město sdruží prostředky VČE, a.s. Hradec Králové. VČE-Montáže, a.s. Havlíčkův Brod předložila městu návrh smlouvy na výstavbu veřejného osvětlení v ulici Jižní.

Usnesení:

a)    Rada města v souladu s usnesením zastupitelstva o úpravě rozpočtu souhlasí s úhradou sdruženého příspěvku ve výši 2.098.000,00 Kč společnosti VČE, a.s. Hradec Králové na výstavbu trafostanice v ulici Nad Řekou a na výstavbu rozvodů VN a NN v ulici Nad Řekou, Na Výslunní a Jižní.

b)    Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností VČE-Montáže, a.s. Havlíčkův Brod na výstavbu veřejného osvětlení v ulici Jižní. Cena díla činí 137.000,00 Kč bez DPH a bude uhrazena do termínu 03/2003.

Hlasování: 5 pro

 

6)    Místostarosta informoval radu o možnosti výměny kompostové hmoty z kompostárny za výpěstky okrasné zeleně s p.Junem Petrem – Ovocná a okrasná školka Malochyně 2. Rada s návrhem souhlasí a pověřila místostarostu s dojednáním konkrétní výměny.

 

7)    Starosta informoval radu o přípravě komunálních voleb dne 1. a 2.listopadu 2002. Rada informaci přijala a souhlasí s tím, aby městský úřad zajistil na pátek 1.listopadu odpoledne svoz voličů z místních částí ve kterých není volební okrsek autobusem. V sobotu nebude svoz uskutečněn.

 

8)    Starosta seznámil radu s dopisem občanů z lokality u Kopaniny ve věci těžby dřeva v tomto lese. Městský úřad vyzval Správu CHKO Žďárské vrchy, aby posoudila situaci z hlediska dodržování lesního hospodářského plánu. Po obdržení odpovědi sezve starosta zástupce občanů k informativní schůzce o problematice.

 

9)    Starosta informoval radu o nabídce a.s.Český Telecom na uzavření nové smlouvy o platbě hovorného. Smlouva by měla zajistit cca 25% úsporu nákladů na hovorném. Rada pověřila starostu jednáním s firmou a dalšími poskytovateli spojení tak, aby došlo ke snížení nákladů města na hovorné.

 

10)Starosta seznámil radu se zněním dopisu města společníkům v a.s.ENVITERM ve věci dodání podkladů o činnosti společnosti. Tyto podklady by měli společníci dodat do 20.9.2002. Starosta dále informoval radu o stanovisku ředitele a.s. TRADELEAS, a.s. Pardubice ve věci zajištění leasingu technologie zárukou města ve výši 1,1 mil.Kč. K 31.8.2002 společnost ENVITERM má leasing plně uhrazen. Leasingová společnost na základě písemné žádosti dodá městu také písemné podklady ve věci leasingu. Rada doporučila vyčkat na stanovisko akcionářů tj. p.Loučky a p.Křivánka a po té následně ve věci jednat dále.

 

 

11)Rada města projednala žádost p.Františka Coufala ze Starého Ranska o pronájem bytu č.11 v domě čp.302 ve Ždírci n.D. Manželé Žejdlíkovi, dosavadní nájemci bytu, uvolní byt k 30.9.2002. Rada proto rozhodla o způsobu výběru nájemce, který může být vybrán 1.10.2002 na 86.schůzi rady.

Usnesení:

Rada stanovila podmínky pronájmu bytu č.11/302 v domě na náměstí 9.května 302 ve Ždírci n.D.:

Městský úřad oznámí veřejným oznámením po dobu od 19.9.do 30.9.2002 podmínky, za kterých přijímá město nabídky na pronájem bytu. Zájemci o byt předloží nabídku na výši nájemného v zalepené obálce nejpozději do 30.září 2002 do 14,00 hod. na podatelnu města. Nejnižší nabídka nájemného musí být ve výši 1.500,-Kč měsíčně. Při podání nižší nabídky tato nebude akceptována. Nájem bude uzavřen na dobu určitou s prolongací vždy o další rok za podmínky plnění podmínek nájmu v uplynulém roce.

O rozhodnutí rady budou informováni žadatelé o byt, jejichž žádosti od roku 2000 eviduje město.

Hlasování: 5 pro

 

12)Různé, pošta:

a)    Rada vzala na vědomí poděkování Diecézní charity Brno, pracoviště Žďár n.S. za příspěvek města na humanitární sbírku pro oblasti postižené povodněmi.

b)    Starosta informoval radu o výsledku družstva ždíreckých hasičů na soutěži „O pohár přednosty OkÚ“, která se uskutečnila 14.9.2002 ve Světlé n.S. Hasiči se ze 40 družstev umístili na 7.místě.

c)    Starosta informoval radu o nařízení přednosty o pořízení krizového plánu města v souladu se zákonem č.240/2000 Sb. o krizovém řízení.

d)    Rada projednala informaci Krajské knihovny o ukončení plateb předplatného časopisů pro knihovnu Nové Ransko. Rada pověřila vedoucí knihovny p.Lédlovou řešením situace.

 

 

 

86.schůze rady města se uskuteční v pondělí 30.září 2002 v 15,00 hod.