86.schůze rady města edit delete

2.10.2002 | Jan Martinec

Z Á P I S   č. 86

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 30.září 2002.

 

Přítomni: Miloslav Gajdorus, Jan Martinec, Hubert Kolář, Jiří Novák, Jaroslav Klepetko

 

Program schůze:

1)    Silnice I/34, průtah Ždírec n.D. - pronájem pozemku od a.s.BENZINA.

2)    Informace o situaci a.s.Enviterm Ždírec n.D.

3)    Schválení knihovního řádu.

4)    Pronájem bytu č.302/11 ve Ždírci n.D.

5)    Zástavba lokality u prodejny Jednota v H.Studenci.

6)    Informace o přípravě komunálních voleb.

7)    Řešení těžby dřeva v lese Kopanina.

8)    Pronájem učebny ZŠ Ždírec n.D.

9)    Transformace honebního společenstva Horní Studenec.

10)Zvýšení kapacity MŠ.

11)Řešení dopravní situace u budovy čp.1 ve Ždírci – bývalá pošta.

12)Různé, pošta

 

1)    Starosta seznámil radu s návrhem smlouvy o budoucím použití pozemku a jeho budoucí koupi, která řeší pronájem části pozemku č.331/15 o výměře cca 300 m2 u silnice I/34. Pozemek bude využit pro výstavbu chodníku u silnice. Starosta dále informoval radu o návrhu smlouvy o dílo na výstavbu chodníků a veřejného osvětlení, předloženou a.s. Dopravní stavby. Rozsah a postup výstavby včetně termínů úhrady ceny za dílo bude dohodnut s pracovníky firmy do 10.10.2002 a následně předložen radě ke schválení. Dne 2.10.2002 se uskuteční předání staveniště silnice, veřejného osvětlení a chodníků.

Usnesení:

a)    Rada města souhlasí s pronájmem části pozemku p.č.331/15 k.ú.Ždírec n.D. o výměře 300 m2 od a.s.BENZINA Praha na dobu určitou a to po dobu výstavby chodníku u silnice I/34 – ulice Brodská.

b)    Rada souhlasí uzavřením „Smlouvy o budoucím použití pozemku a jeho budoucí koupi“, kterou uzavře město a BENZINA a.s. Praha.

Hlasování: 5 pro

 

2)    Starosta informoval radu o odpovědi ing.Radka Loučky ve věci roční závěrky za rok 2001 a hospodaření společnosti Enviterm a.s. Ždírec n.D. Společníci města v a.s. nabídli městu odkoupení akcií a.s. za 150.000,-Kč a jednání o pohledávkách města. Rada vzala informaci na vědomí a pověřila starostu svoláním schůzky akcionářů k řešení pohledávek města u a.s.Enviterm v nejbližším možném termínu.

 

3)    Rada projednala návrh Knihovního řádu Městské knihovny ve Ždírci nad Doubravou, předložený vedoucí knihovny.

Usnesení:

a)    Rada města schválila Knihovní řád Městské knihovny ve Ždírci nad Doubravou s platností od 1.října 2002.

b)    Rada města zrušila Knihovní řád Místní knihovny ve Ždírci nad Doubravou platný od 1.ledna 1995.

Hlasování: 5 pro

 

4)    Rada projednala nabídky zájemců o pronájem bytu 2+1 č.11 v domě na náměstí 9.května čp.302. V termínu vyhlášeném radou města pro přijímání žádostí o pronájem bytu, tj. od 19. do 30.září 2002, podaly žádost o pronájem bytu 2 žadatelky. Obě žádosti respektují podmínky města pro pronájem bytu, zejména výši minimálního nájemného 1.500,-Kč měsíčně, uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok a automatickou prolongací o další rok a penále za nedodržení termínů placení nájemného.

- Žadatelka Hana Zvolánková č.j. 308/02 nabídla nájemné 1.500,-Kč. Počet uživatelů bytu 2.

- Žadatelka Marcela Ležalová č.j. 314/02 nabídla nájemné do 3.000,-Kč. Počet uživatelů bytu 2.

Usnesení:

a)    Rada města pronajala byt č.11 v domě čp.302, náměstí 9.května Ždírec n.D. Marcele Ležalové,          č.j. 314/02.

b)    Nájem je stanoven na dobu určitou 1 rok od podpisu nájemní smlouvy s automatickou prolongací na další rok v případě, že veškeré finanční závazky nájemce vůči pronajímateli budou řádně uhrazeny. Při opožděné platbě nájemného nebo stanovených záloh za poskytnuté služby spojené s užíváním bytu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení ve výši 1% dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však částku 100,-Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

c)    Nájemné je stanoveno na 2.500,-Kč měsíčně.

d)    Výši zálohy za služby spojené s užíváním bytu stanoví pronajímatel v souladu s právními předpisy a skutečnou výší úhrad služeb.

e)    Další podmínky nájmu se budou řídit občanským zákoníkem – zákon č.40/1694 Sb. v platném znění.

f)    Pronajímatel pronajímá byt s platností od 1.listopadu 2002 s tím, že nájemce může v bytě provádět úpravy v průběhu měsíce října.

Hlasování: 5 pro

 

5)    Rada města byla seznámena se žádostí paní Jarmily Hadravové z Podmoklan o koupi pozemku v Horním Studenci p.č.684/2 pro výstavbu rodinného domu. Město zadalo zpracování studie na zástavbu lokality u prodejny Jednoty, tj. na pozemcích p.č.685/1 a 684/2 dvěma rodinnými domy. Přístup k domům je řešen okolo prodejny Jednoty po pozemku ve vlastnictví města. Rada se záměrem zástavby souhlasí a doporučí zastupitelstvu schválit prodej pozemků za předpokladu zastavění pozemků zkolaudovanými stavbami do 5 let od prodeje pozemků. Předpokládané náklady na výstavbu TI pro 2 rodinné domy budou činit zhruba 150 tis.Kč.

 

6)    Starosta informoval radu o přípravě komunálních voleb dne 1. a 2.listopadu 2002. Rada souhlasí s tím, aby roznášení hlasovacích lístků zajistil MěÚ tradičními brigádníky. Nabídku rady města na zveřejnění propagace volebních strana v Našich novinách využilo 5 kandidujících stran v rozsahu daném radou, tj. ½ novinové stránky.

 

7)    Starosta seznámil radu s šetřením Správy CHKO Žďárské vrchy ve věci těžby v lese Kopanina a se zprávou p.Jaroslava Duška k těžbě. Správa CHKO na základě osobního šetření dne 13.9.2002 konstatuje, že těžba je plně v souladu se chváleným lesním hospodářským plánem. Správce městských lesů konstatuje, že se jedná o těžbu porostů vysoce poškozených hnilobou na oddencích. Smýcení zbylých stromů nesnese odklad z důvodu možného nebezpečí pádu stromů při větrných poryvech. Rada města na základě poskytnutých odborných informací doporučuje dokončit těžbu smrků a následným zalesněním v souladu se záměrem zastupitelstva na změnu kultury lesa na les příměstský – lesopark.

 

8)    Pan Martin Bárta z Chotěboře žádá město o pronájem učebny po dobu školního roku za účelem výuky anglického jazyka.

Usnesení:

Rada města pronajala Martinu Bártovi, bytem Kosmonautů 1580, Chotěboř nebytové prostory v budově Základní školy ve Ždírci n.D. – učebnu a potřebné příslušenství, na dobu určitou od 2.září 2002 do 30.6.2003 pro potřeby výuky anglického jazyka žáků ZŠ.

Nájemné včetně úhrady služeb spojených s pronájmem učebny je stanoveno na 200,-Kč měsíčně.

Hlasování: 5 pro

 

9)    Starosta informoval radu o průběhu valné hromady Honebního společenstva Horní Studenec, která se uskutečnila 27.9.2002. Nově transformovaná honitba má výměru 1024 ha a město je vlastníkem 96 ha. Honitba byla pojmenována Podmoklany. Honební společenstvo rozhodlo o pronájmu honitby Myslivec-kému sdružení Horní Studenec za nájemné 3,-Kč/ha. Rada vzala informaci na vědomí. Starosta bude informovat o průběhu valné hromady zastupitelstvo města dne 17.10.2002 na XX.zasedání.

 

10)Základní škola Ždírec n.D. požádala radu města o zvýšení kapacity mateřské školy ve školním roce 2002/2003.

Usnesení:

Rada města souhlasí se zvýšením kapacity mateřské školy při Základní škole Ždírec nad Doubravou ve školním roce 2002/2003 následovně:

a)    I.třída           25 dětí

b)    II.třída          26 dětí

Hlasování: 5 pro

 

11)Rada města projednala špatnou dopravní situaci u budovy bývalé pošty čp.1 po otevření cyklostezky. Do nepřehledné křižovatky vjíždí v protisměru cyklisté, což způsobuje dopravní chaos. Radní navrhují vybudovat u budovy čp.1 parkoviště a prostor před budovou z důvodu přehlednosti křižovatky uzavřít dopravní značkou „zákaz zastavení“. Starosta projedná situaci s DI-Policie ČR.

 

12)Různé, pošta:

a)    Rada města nesouhlasí s poskytnutím příspěvku TJ ZORA Praha z důvodu mimoregionální působnosti sdružení.

b)    Starosta informoval radu o nabídce KÚ kraje Vysočina k účasti na specializovaných výstavách a veletrzích. Rada s účastí na nabízených akcích (NISA INVEST v Liberci, EXPO REAL v Mnichově a Ekonomické fórum ve Skopje) nesouhlasí z důvodu nepotřebnosti presentace.

c)    Rada projednala vlekoucí se opravu fasády budovy MŠ ve Ždírci n.D. MěÚ vyzve Stavounii H.Brod k urychlené opravě za finanční spoluúčasti města.

d)    Rada města se zabývala ústními připomínkami starostů obcí Podmoklany a Slavíkov k výši příspěvku na děti navštěvující ZŠ a MŠ Ždírec n.D. včetně školy v Horním Studenci. Náklady města na provoz školy rozpočítané na 1 žáka po odečtení státní dotace ve výši 904,-Kč dosáhly ve školním roce 2001/2002 výše 2.880,-Kč. V roce 2000/2001 to byla částka 2.485,-Kč. Starosta uvedl srovnání s náklady města na příspěvky obcím do kterých dojížděly v r.2001/2002 žáci s trvalým bydlištěm ve Ždírci n.D.:

-          Krucemburk ZŠ      3.106,-Kč

-          Hlinsko ZŠ             2.356,-Kč

-          Hlinsko MŠ             7.600,-Kč

-          Žďár n.S. ZŠ             4.172,-Kč

-          Bystřice n.P. ZŠ       3.814,-Kč

V porovnání s uvedenými údaji patří náklady ZŠ Ždírec n.D. k nejnižším. Rada města doporučila starostovi, aby pozval starosty z dotčených obcí na schůzku k projednání celé problematiky a k vyjasnění situace.

 

 

87.schůze rady města se uskuteční ve středu 9.října 2002 v 15,00 hod. Hlavním bodem programu bude příprava posledního zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 17.10.2002.