Jednací řád Rady města Ždírec nad Doubravou edit delete

17.6.2001 | Jan Martinec

1 – Úvodní ustanovení

1) Rada města (RM) je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) č.128/2000 Sb. a za její výkon odpovídá zastupitelstvu města.

2) V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat, jen je-li k tomu zmocněna příslušným zákonem.

3) Jednací řád Rady města upravuje způsob přípravy a průběh jednání, usnášení a kontroly plnění usnesení RM.

2 – Svolávání schůze Rady města

1) Rada města se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 2 měsíce.

2) Termín konání schůze určuje a schůzi svolává a zpravidla řídí starosta.

3) Požádají-li nejméně dva členové rady starostu o svolání RM, starosta tak musí učinit nejdéle do 7 dnů ode dne podání ústní, či písemné žádosti.

4) Starosta svolává schůzi rady nejdéle 5 dnů přede dnem jednání. V případě naléhavé potřeby svolá starosta schůzi ústně nebo písemně i v době kratší než 5 dnů.

5) Nesvolá-li starosta schůzi podle odstavce 3), učiní tak místostarosta.

3 – Účast členů Rady města na schůzi

1) Členové Rady města jsou povinni zúčastnit se každé schůze. Případnou neúčast musí omluvit před schůzí starostovi, nebo místostarostovi ústně, nebo písemně.

2) Neomluvená neúčast na schůzi RM může být důvodem ke krácení měsíční odměny za práci v RM.

4 – Příprava a průběh schůze Rady města

1) Návrh jednotlivých bodů programu pro projednání v RM připravuje starosta na základě ústních nebo písemných podnětů a požadavků členů Zastupitelstva města, Rady města, výborů zastupitelstva, komisí rady a dalších fyzických a právnických osob.

2) Schůze Rady města jsou neveřejné. Rada může ke svému jednání přizvat další členy zastupitelstva, případně další osoby.

3) Rada je schopna se usnášet je-li přítomna nadpoloviční jejich členů.

4) Předsedající přednese návrh programu schůze a dá o tomto programu hlasovat.

5) Rada města jedná o každém bodu programu zvlášť a ke každému bodu otevře rozpravu.

6) Se souhlasem RM udělí v rozpravě předsedající slovo k danému bodu také hostům.

5 – Usnesení Rady města

1) Návrh souhrnného usnesení, předkládaný ke schválení, vychází z programu schůze a z rozpravy členů RM, případně hostů schůze.Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání.

2) Rada může hlasovat o projednávaných bodech programu jednotlivě v průběhu jednání, nebo najednou po projednání souhrnného návrhu usnesení.

6 – Hlasování

1) Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů RM.

2) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, hlasuje RM nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

3) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje RM postupně o návrzích v pořadí, jak byly předloženy. Získá-li některý z návrhů většinu hlasů, je přijat.

4) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje RM hlasováním.

5) Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina členů RM.

7 – Závěrečné ustanovení

1) O průběhu zasedání RM se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá starosta.Městský úřad vede evidenci všech zápisů a usnesení RM.

2) Zápis o průběhu schůze a jejích výsledcích musí být vyhotoven do 7 dnů od zasedání a podepisuje jej starosta a místostarosta, nebo jiný člen rady.

3) Vyhotovení zápisu a usnesení RM po termínu dle odstavce 2), případně jejich nevyhotovení nemá odkladný účinek pro platnost usnesení RM. O námitkách člena rady proti zápisu rozhodne nejbližší schůze RM.

4) Zápis a usnesení RM jsou uloženy na MěÚ k nahlédnutí.

8 – Platnost Jednacího řádu Rady města

1) Jednací řád je platný ode dne schválení Radou města.

2) Jednací řád mění a upravuje RM svým usnesením.

Tento jednací řád schválila Rada města Ždírec nad Doubravou na své 42.schůzi dne 4.12.2000.

             Jan Martinec, starosta     Ing.Miloslav Gajdorus, místostarosta