Usnesení č.15 edit delete

19.6.2001 | Jan Martinec

USNESENÍ č.15

z VIII.zasedání Zastupitelstva města

Ždírec nad Doubravou,

konaného dne 1.února 2001.

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA:

 1. S ch v á l i l o :

 1. Uzavřený zápis ze VII.zasedání městského zastupitelstva.
 2. Zprávu o činnosti rady města za období od 11.12.2000 do 1.2.2001.
 3. Rozpočet města, který stanovuje výši příjmů a výdajů města v roce 2001. Rozpočet tvoří přílohu usnesení č.15.
 4. Výroční zprávu o nakládání s prostředky Fondu rozvoje bydlení v roce 2000. Zpráva tvoří přílohu usnesení.
 5. Přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. OP Pardubice, pobočka Havlíčkův Brod. Podmínky úvěru:

 • Výše úvěru: 3.000.000,00 Kč, úrok 6,46% p.a.
 • Účel úvěru: Financování investiční výstavby města v roce 2001 - výstavba sběrného dvora, výstavba TI pro 20 rodinných domů v ulicích Nad řekou a Ve vilkách, rekonstrukce budovy čp.43 v Údavech na 2 b.j.
 • Čerpání úvěru: od 1.dubna 2001 do 31.prosince 2001.
 • Splatnost úvěru: 3 roky. Město splatí půjčku v rozmezí let 2002 až 2003 v pravidelných čtvrtletních splátkách.
 • Krytí úvěru: Úvěr bude kryt budoucími rozpočtovými příjmy města.

 1. Směrnici zastupitelstva města, která stanovuje prodejní ceny pozemků ve vlastnictví města pro účely prodeje a pronájmu pozemků. Směrnice tvoří přílohu usnesení.
 2. Příspěvek na provoz pojízdné prodejny Zbyňku Mrkvičkovi ve výši 2.000,-Kč za zajišťování prodeje v městské části Stružinec.
 3. Příspěvek ve výši 3.000,-Kč Kontaktnímu centru, středisku pro pomoc v problému s drogami Havl.Brod na činnost v roce 2001.

 1. P r o d a l o :
 1. K.ú. Ždírec nad Doubravou :
 1. Pozemek pro výstavbu rodinného domu v ulici Nad řekou Radimu a Simoně Novákovým, bytem Ždírec n.D., Hamerská 380, pozemek č.342/55, výměra 910 m2.

Kupní cena pozemku je stanovena na 90,-Kč/m2.

Kupní smlouva na prodej stavebního pozemku bude obsahovat:

 • Věcné břemeno zapsané pro Město Ždírec n.D., spočívající v předkupním právu města na zpětné vykoupení prodaného pozemku a to za jeho kupní cenu. Předkupní právo se stanovuje na dobu určitou, tj. od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro stavbu vybudovanou na prodávaném pozemku,
 • smluvní pokutu ve výši 250.000,-Kč pro kupujícího, který do 5ti let od předání pozemku k výstavbě nevybuduje na prodaném pozemku rodinný domek. Tato podmínka bude splněna tehdy, nabude-li do 5ti let od předání pozemku k výstavbě (po vybudování základní technické vybavenosti potřebné k zahájení výstavby) právní moci rozhodnutí o kolaudaci a užívání stavby rodinného domu,
 • závazek kupujícího, že vybuduje k pozemku přípojky inženýrských sítí a to nejdéle do šesti měsíců od doby, kdy k tomu bude městem vyzván. Při nesplnění tohoto závazku uhradí městu smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč.
 1. Pozemek č.parc.422, díl g1 v průmyslové zóně I. o výměře 78 m2 Janu Matějkovi za cenu 20,-Kč/m2. Nabyvatel hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.
 1. K.ú. Údavy:
 2. Pozemky č.parc.st. 45/4 – 235 m2, 314/37 – 10 m2 a 314/38 – 100 m2 zahrada, manželům Karlu a Marii Culkovým, bytem Údavy 2. Kupní cena je 10,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků hradí kupující.

 3. K.ú. Stružinec:

Romanu Zárubovi, bytem Stružinec 2, pozemek č.parc 242/8 o výměře 1090 m2

v k.ú.Stružinec. Kupní cena 20,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozem

hradí kupující.

 1. V z a l o n a v ě d o m í :

 1. Získání mandátu člena zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Hubertem Kolářem, náhradníkem volební strany SNK Za rozvoj Ždírce nad Doubravou.
 2. Zprávu Spolku pro výstavbu kaple ve Ždírci n.D. za rok 2000. Stav hotovosti spolku k 1.1.2001 činí 509.944,21 Kč.
 3. Zprávu finančního výboru z jednání výboru dne 23.ledna 2001.
 4. Zprávu Policie ČR, Obvodní oddělení Chotěboř, o bezpečnostní situaci na území obvodu v roce 2000.

 1. S o u h l a s í :

 1. Se záměrem prodeje pozemku o výměře 1250 m2 v průmyslové zóně II. žadateli Josefu Jančárkovi pro výstavbu betonárky,
 2. Se záměrem prodeje pozemku o výměře 1000 m2 v průmyslové zóně II. žadateli Josefu Markovi pro zřízení stavebního dvora.,
 3. S podáním žádosti o poskytnutí státní dotace na výstavbu 34 nájemních bytů v lokalitě Hamerská, Jižní ulice, v letech 2001 – 2003.
 4. Se žádostí Základní školy Ždírec nad Doubravou o zřízení příspěvkové organizace, která zajistí provoz všech školských zařízení zřízených městem k 31.lednu 2001. Příspěvková organizace bude zřízena s platností od 1.července 2001.

 1. N e s o u h l a s í :

 1. S prodejem pozemku č.parc. 274/4, vodní plocha, k.ú. Horní Studenec.
 2. S prodejem pozemku č.parc. 515 o výměře 6009 m2 v k.ú.Kohoutov.

 1. V y p s a l o :
 2. V souladu s vyhláškou č.01/99 o vytvoření a použití účelových prostředků “Fondu rozvoje bydlení na území obce Ždírec nad Doubravou výběrové řízení na čerpání dotace z fondu. Lhůta pro podávání žádostí o půjčku počíná běžet dnem zveřejnění usnesení ZM č.15 na vývěsní desce MěÚ a končí 30 dnů po tomto zveřejnění. Žádosti lze podat písem, nebo osobně na podatelně MěÚ a to na formuláři, který obdrží zájemci na MěÚ. Podmínky výběrového řízení a čerpání půjčky se budou řídit pravidly, stanovenými usnesením zastupitelstva č.6 ze dne 26.10.1999.

 3. R o z h o d l o :

a) O zadání změny a podnětech na změnu č.2 Územního plánu sídelního útvaru Ždírec n.D:

A/ Vyjádření dotčených orgánů státní správy:

 1. Vojenská ubytovací a stavební správa - souhlasí s navrhovanými změnami.
 2. Okresní hygienická stanice – souhlasí s navrhovanými změnami. V případě plochy č.1 – navržené pro sport a rekreaci požaduje, aby bylo uvažováno s vhodným oddělením od schválené průmyslové zóny, která s areálem sousedí tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení emisemi škodlivin, které mohou vznikat v průmyslové zóně.
 3. Připomínce bude vyhověno.

 4. OkÚ – referát životního prostředí - souhlasí s navrhovanými změnami s podmínkou, že v dalším stupni změny ÚP budou dodrženy náležitosti vyplývající ze zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů.

Připomínce bude vyhověno při dalším projednávání změny ÚP.

B/ Vyjádření účastníků řízení:

 1. Český TELECOM, a.s. – souhlasí s navrhovanými změnami a případné požadavky na rozšíření telekomunikační sítě požaduje po schválení změny ÚP nahlásit.
 2. Připomínce bude vyhověno.

 3. Východočeská energetická, a.s., Havl. Brod – s navrhovanými změnami souhlasí za předpokladu zachování koridoru vedení 110 kV. Dále požaduje, aby zpracovatelé dalších stupňů projekt. dok. na využití nově zřizovaných ploch projednali konkrétní způsob napojení na el. energii na odboru provozu VČE a.s PS Jih Chrudim.
 4. Připomínce bude vyhověno

 5. Státní meliorační správa – s navrhovanými změnami souhlasí. Navrhované plochy pro sport a rekreaci se dotýkají pozemků, přes nichž prochází zatrubněné meliorační svody, které odvádějí povrchovou vodu. Státní meliorační správa požaduje, aby tyto meliorační svody byly odkoupeny.

Připomínce bude vyhověno. Město Ždírec n./D. požádá o převod těchto zařízení do

vlastnictví.

b) O podání žádosti na převod staveb melioračního zařízení v k.ú.Horní Studenec a Sobíňov ze

státu na město:

  1. Odpad S7 – DN 400, 637 m, č.stavby 1-05-21/16,
  2. odpad S 6 – DN 300, 60 m, č.stavby 1-05-21/09,
  3. odpad S5 – DN 300, 610 m, č.stavby 1-05-21/08.

 1. O odkoupení pozemku č.parc. 871 o výměře 103 m2 v k.ú.Sobíňov od obce Sobíňov za cenu 1030,-Kč, t.j. 10,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku hradí město Ždírec n.D.

 1. P r o j e d n a l o :

 1. Žádost manželů Bohuslava a Aleny Vyčichlových, bytem Kohoutov 16, o prodej pozemku č.parc. 515 o výměře 6009 m2 v k.ú.Kohoutov.
 2. Žádost Romana Záruby, bytem Stružinec 2, o prodej pozemku č.parc242/8 (původ č.kat.237) o výměře 1090 m2 v k.ú.Stružinec.
 3. Žádost ing.Václava Slejšky, bytem Chrudim, U stadionu 721, o prodej pozemku č.parc.st. 314/29, 19 m2, pozemek pro výstavbu garáže, k.ú.Údavy.

 1. Z v o l i l o :

 1. Členem Rady města Ždírec nad Doubravou Huberta Koláře, r.č.620911/0006.
 2. Členem finančního výboru Jana Matějku, člena zastupitelstva, r.č.550204/0896.

 1. S t a n o v i l o :
 2. Další postup projednávání změny ÚPSÚ Ždírec n.D. dle §31 odst.2 zákona č.50/1976 Sb. – sloučené projednání konceptu a návrhu.

 3. U l o ž i l o :
 1. Radě města, starostovi a městskému úřadu připravit k projednání IX.zasedání zastupitelstva města zřizovací listinu a další potřebné dokumenty ke zřízení příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou v takovém rozsahu, aby zastupitelstvo mohlo o zřízení organizace na IX.zasedání rozhodnout.
 2. Starostovi podat žádost k Pozemkovému fondu ČR na převod melioračního zařízení č.stavby 1-05-21/16, 1-05-21/09 a 1-05-21/08 v k.ú.Horní Studenec a Sobíňov ze státu na město.
 3. Starostovi projednat s ing.Slejškou podmínky prodeje stavebního pozemku dle bodu 8. odst. d). Zastupitelstvo odprodá pozemek za podmínky, že na něm žadatel do 5 let vybuduje stavbu – garáž.
 4. Městskému úřadu a městské radě zajistit prodej pozemků v souladu s usnesením.
 5. Radě města zabývat se připomínkami členů zastupitelstva a občanů ze VIII.zasedání ZM.