Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva města edit delete

7.11.2005 | Jiří Pavlíček

Usnesení zastupitelstva města číslo:

1/19/05
Zastupitelstvo města:

1) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Jindřich Kyncl, František Plíšek, Jaroslav Klepetko

2) ověřovatele zápisu: Oldřich Novák, Věra Šťastná

3) schválilo program zasedání navržený radou města

2/19/05
Zastupitelstvo města uzavřelo zápis a usnesení z 18.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

3/19/05
Zastupitelstvo města projednalo činnost rady města v období od 18.zasedání do 19.zasedání ZM bez připomínek.

4/19/05
Zastupitelstvo města:

1) Stanovilo výši příspěvku obcí, které nejsou zřizovateli škol a jejichž žáci jsou zapsáni v příspěvkové organizaci města Základní škola a Mateřská škola Ždírec n.D., ve výši 1.800,00 Kč na každého zapsaného žáka v roce 2006. Příspěvek je stanoven jako maximální.
Městský úřad stanoví výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů ZŠ podle skutečné délky pobytu žáka v ZŠ v roce 2006.
Nedosáhnou-li neinvestiční náklady částky dle schváleného rozpočtu ZŠ a MŠ, vrátí městský úřad obcím, jejichž žáci jsou zapsáni v Základní škole Ždírec n.D., poměrnou část příspěvku.

2) Schválilo rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou na rok 2006.
Příjmy ve výši 3.552.000,00 Kč jsou tvořeny:
a) příspěvkem města ve výši 2.160.000,00 Kč, který je tvořen:
-  příspěvkem města z vlastních příjmů ve výši 1.500.000,00 Kč
-  neinvestiční dotací státu na žáky ZŠ
-  příspěvkem obcí, které nejsou zřizovateli škol na žáky zapsané v ZŠ Ždírec n.D.
b) příspěvkem rodičů na úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů ZŠ Ždírec n.D.
c) stravným ve školní jídelně
d) dalšími příjmy v souladu se zřizovací listinou ZŠ a MŠ Ždírec n.D.

3) Schválilo rozpočtový výhled příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou na rok 2007.

5/19/05
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu účtů města k 31.10.2005 a 3.11.2005. Stav účtů tvoří přílohu zápisu ze zasedání. Stav běžného účtu města u ČS, a.s. k 3.11.2005 činí 3,473 775,62 Kč.

6/19/04
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření města v roce 2005, které provedli zaměstnanci Krajského úřadu kraje Vysočina. Výrok dílčího přezkoumání je bez závad. Zastupitelstvo města neukládá radě města a městskému úřadu provést žádná nápravná opatření.

7/19/04
Zastupitelstvo města schválilo dodatek č.1 ke smlouvě o přenesené správě veřejného osvětlení, uzavřené 20.12.2004 mezi městem a společností Citelum, a.s. Praha. Předmětem dodatku je zvýšení hodnoty vkladu společnosti Citelum do obnovy veřejného osvětlení o 1.259.853,-Kč. Prostředky budou použity na obnovu veřejného osvětlení v ulici Chrudimská  včetně části ulice U Pošty a v místní části Benátky.

8/19/05
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled města na roky 2006 – 2008 v oblasti příjmů a výdajů.
Rozpočtový výhled tvoří přílohu usnesení.

9/19/05
Zastupitelstvo města:

1) projednalo návrh hlavních investičních akcí, které budou dokončeny, realizovány, nebo zahájeny v roce 2006

2) uložilo městskému úřadu zapracovat finanční náklady na realizaci akcí do návrhu rozpočtu města na rok 2006
Návrh investičních akcí tvoří přílohu usnesení.

10/19/05
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě, která stanoví podmínky převzetí stavby přejezdu v km 26,520 na trati č.238 a pozemku ve vlastnictví České republiky p.č.560/4 v k.ú.Horní Studenec, do vlastnictví Českých drah, a.s. a o stanovení podmínek pro budoucí převzetí stavby přejezdu     v hodnotě 2,413 mil.Kč a zabezpečovacího zařízení v hodnotě 5,415 mil.Kč. Převzetí stavby přejezdu je podmíněno souhlasným stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu a pravomocným kolaudačním rozhodnutím vydaném Drážním úřadem.

11/19/05
Zastupitelstvo města rozhodlo o směně pozemků p.č.2282/8 lesní pozemek o výměře 637 m2 a p.č.2282/9 lesní pozemek o výměře 603 m2 v k.ú. Jámy, jejichž je město Ždírec nad Doubravou podílovým spoluvlastníkem ve výši 30/710 podílu, za pozemky ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou p.č. 1491 lesní pozemek o výměře 122 m2, p.č.1570 ostatní plocha o výměře 180 m2 a p.č.1571/3 ostatní plocha o výměře 938 m2 k.ú.Veselíčko u Žďáru n.S.
Město Žďár n.S. uhradí veškeré náklady spojené se směnou pozemků a daň z převodu nemovitostí.

12/19/05
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č.226/2 ostatní plocha o výměře 77 m2 v k.ú.Ždírec nad Doubravou společnosti Stora Enso Timber Ždírec, s.r.o. se sídlem Nádražní 66, Ždírec n.D.
Kupní cena je stanovena na 20,-Kč/m2 pozemku, kupující uhradí náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí.

13/19/05
Zastupitelstvo města:

1) potvrdilo rozhodnutí Obecního zastupitelstva obce Ždírec n.D. ze dne 27.10.1994, kterým zastupitelstvo stanovilo podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se zájemci o vstup do průmyslové zóny a usnesení ze dne 7.9.1995 o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků v průmyslové zóně panu Stanislavu H., bytem Ždírec n.D.; kupní cena 20,-Kč/m2 pozemku.

2) rozhodlo o prodeji pozemků vytvořených geometrickým plánem č.plánu 272-108/2004, kterým jsou z pozemků ve vlastnictví města Ždírec n.D. odděleny pozemky v k.ú.Sobíňov p.č.st.369 o výměře 47 m2, p.č.st.371 o výměře 174 m2, p.č.490/72 díl a, b, d o celkové výměře 1092 m2 a p.č.489/4 o výměře 1487 m2 v k.ú.Ždírec nad Doubravou společnosti D.O.S. s.r.o. se sídlem Ždírec n.D., Nové Ransko 228, zastoupené panem Stanislavem H.

14/19/05
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o jednání města se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. o možnostech spolupráce při provozování čističky odpadních vod a kanalizačního řadu.

15/19/05
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu pana Luboše Plíhala o zajištění, průběhu, vyhodnocení a vyúčtování cyklistického maratonu Lacman Vysočina Road 2005. Město ukončuje pořadatelství cyklomaratonu a pro rok 2006 nebude akci připravovat.

16/19/05
Zastupitelstvo města stanovilo termín 20.zasedání zastupitelstva města na 15.12.2005, začátek v 17:00 hod.

 

 

---------------------------------------
Oldřich Novák
ověřovatel

---------------------------------------
Věra Šťastná
ověřovatel

---------------------------------------
Jan Martinec
starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-19-usneseni-03-11-2005-web.pdf 82 kB usnesení z 19.zasedání ve formátu PDF