Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva města edit delete

15.2.2006 | Jiří Pavlíček

Usnesení zastupitelstva města číslo:

1/21/06
Zastupitelstvo města:
1) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing.Jindřich Kyncl, Ing.Miloslav Gajdorus, p.Lupoš Plíhal
2) ověřovatele zápisu:  p.Jaroslav Klepetko, p.Oldřich Novák
3) schválilo program zasedání předložený radou města

2/21/06
Zastupitelstvo města uzavřelo zápis z 20.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

3/21/06
Zastupitelstvo města projednalo činnost rady města v období od 20.zasedání do 21.zasedání ZM bez připomínek.

4/21/06
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí:
1) zprávu o stavu účtů města k 31.12.2005
2) zprávu o stavu běžného účtu města k 9.2.2006
3) výčet ziskových kapitol města v roce 2005 pro výpočet daně z příjmů města za rok 2005
4) zprávu o obdržených dotacích v roce 2005
5) zprávu o způsobu využití půjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu za rok 2005

5/21/06
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí zprávu o hospodaření města v roce 2005, zprávu o finančním vypořádání k 31.12.2005 a výsledek hospodaření města v roce 2005.

6/21/06
Zastupitelstvo města upravilo rozpočet města na rok 2005. Úprava rozpočtu tvoří přílohu zápisu z 21.zasedání ZM.

7/21/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí bez připomínek zprávu o inventarizaci majetku města, provedenou k 31.12.2005. Zpráva tvoří přílohu zápisu z 21.zasedání ZM.

8/21/06
Zastupitelstvo města rozhodlo o snížení daňového základu daně z hospodářské činnosti města v roce 2005 o částku 1 mil.Kč.

9/21/06
Zastupitelstvo města:
1. rozhodlo, že přezkoumání hospodaření města v roce 2006 provede krajský úřad
2. uložilo starostovi, aby do 30.6.2006 požádal Krajský úřad kraje Vysočina o provedení přezkoumání hospodaření města v roce 2006

10/21/06
Zastupitelstvo města:
1. schválilo rozpočet města na rok 2006, který určuje výši příjmů a výdajů v roce 2006 podle rozpočtových kapitol dle předloženého návrhu. Příjmy jsou stanoveny ve výši 42.569.000,00 Kč, výdaje ve výši 44.632.000,00 Kč
2. souhlasí s krytím schodku rozpočtu na straně výdajů využitím zůstatku hospodaření roku 2005 ve výši 2.063.117,44 Kč
3. uložilo městskému úřadu zapracovat rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje v rámci kapitol do jednotlivých paragrafů a položek v souladu se schváleným rozpočtem
4. pověřilo radu města prováděním změn a úprav rozpočtu – položek a paragrafů - v rámci schválených kapitol v průběhu roku
5. uložilo finančnímu a kontrolnímu výboru průběžně kontrolovat plnění a čerpání rozpočtu
6. převedlo v kapitole kultura částku 4.000,00 Kč z položky 3392 – provoz kulturních zařízerní do položky 3326 - údržba památek; částka bude poskytnuta Římskokatolické farnosti Krucemburk jako příspěvek na opravu kostela sv.Václava v Horním Studenci

Rozpočet města na rok 2006 tvoří přílohu zápisu ze 21.zasedání ZM.

11/21/06
Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následném uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.342/126, bez geometricky oddělené části o výměře cca 500 m2 zastavěné místní komunikací Nad Řekou v k.ú.Ždírec n.D. se společností NIMIRU spol.s r.o. se sídlem Nádražní 128, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 25276387.

Podmínky, které bude obsahovat smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku:

- smlouva o smlouvě budoucí kupní bude uzavřena na dobu určitou s platností do 30.6.2006
- kupní cena je stanovena na 10,-Kč/m2 prodávaného pozemku
- závazek kupujícího, že pokud nezíská do 1 roku od nabytí vlastnického práva k pozemku p.č.342/126 odpovídající správní akt, který bude umožňovat provoz staveb ve smyslu předloženého investičního záměru, převede na výzvu města pozemek zpět do vlastnictví města za původní kupní cenu a uhradí případné další náklady, které město na přípravu pozemku pro výstavbu vynaložilo
- věcné břemeno zapsané pro Město Ždírec n.D., spočívající v předkupním právu města na zpětné vykoupení prodávaného pozemku p.č.342/126 a to za jeho kupní cenu; předkupní právo se stanovuje na dobu určitou, tj. do získání odpovídajícího správního aktu, který umožní provoz prodejny potravin, parkoviště a příjezdové komunikace ve smyslu investičního záměru
- kupující může využít pozemek k zástavě ve prospěch finančního ústavu za účelem získání prostředků pro realizaci staveb dle investičního záměru; zástavní právo k pozemku ve prospěch prodávajícího bude v tomto případě zapsáno jako druhé v pořadí
- náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující
- kupní smlouva na převod pozemku p.č.342/126 bude uzavřena do 30.6.2006

Zastupitelstvo města uložilo radě města společně s kontrolním a finačním výborem dojednat podmínky budoucí kupní smlouvy a následné smlouvy kupní ve smyslu tohoto usnesení.

12/21/06
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č.550/23 o výměře 52 m2, geometricky odděleného z pozemku p.č.550/5, k.ú.Horní Studenec manželům Jaroslavu a Daně Č., bytem Ždírec n.D.
Kupní cena je stanovena ve výši 80,-Kč/m2 pozemku. Kupující uhradí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a s převodem nemovitosti v katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti hradí město.  

13/21/06
1. Zastupitelstvo města rozhodlo na základě vyhodnocení písemných nabídek, učiněných zájemci o koupi pozemku pro výstavbu rodinného domu, že prodá pozemek p.č.342/85 v k.ú.Ždírec n.D. včetně příslušenství, které tvoří přípojky na inženýrské sítě, panu Jaroslavu Š., trvale bytem Hlinsko.
Podmínky, které bude obsahovat kupní smlouva na prodej pozemku:
- Věcné břemeno zapsané pro Město Ždírec n.D., spočívající v předkupním právu města na zpětné vykoupení prodaného pozemku a to za jeho kupní cenu; předkupní právo se stanovuje na dobu určitou, tj. od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro stavbu rodinného domu vybudovanou na prodávaném pozemku,
- smluvní pokutu ve výši 250.000,-Kč pro kupujícího, který do 4 let od převodu pozemku v katastru nemovitostí nevybuduje na prodaném pozemku rodinný domek; tato podmínka bude splněna získáním pravomocného kolaudačního rozhodnutí ke stavbě rodinného domu na prodávaném pozemku
Kupní cena pozemku včetně vybudovaných přípojek na inženýrské sítě činí 162.000,00 Kč.
Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí nabyvatel.
2. Neuzavře-li kupující kupní smlouvu za podmínek uvedených v odst.1. tohoto usnesení do 30 dnů od písemné výzvy učiněné městem, má město právo vyzvat k uzavření smlouvy zájemce, který podal druhou nejvýhodnější nabídku a to za podmínek daných v odst.1. tohoto usnesení.

14/21/06
Zastupitelstvo města:
1. rozhodlo o koupi geometricky oddělené části pozemku p.č.194/2 – parcela zjednodušené evidence, původ PK, zapsaném na LV 886 pro k.ú. a obec Ždírec n.D.; výměra kupovaného pozemku asi 500 m2
2. souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následném uzavření kupní smlouvy na koupi části pozemku p.č.194/2 za těchto podmínek:
- kupní cena je stanovena na 100,-Kč/m2 kupovaného pozemku
- náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku, se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí včetně daně z převodu nemovitosti hradí kupující

15/21/06
Zastupitelstvo města:
1. projednalo a vzalo na vědomí vyjádření dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení ke spojenému konceptu a návrhu změny územního plánu města č.4; požadavky orgánů státní správy a účastníků řízení byly v průběhu přípravy změny č.4 do návrhu zapracovány a vyřešeny
2. schválilo spojený koncept a návrh změny č.4 územního plánu města Ždírec nad Doubravou, zpracovaný spol.DRUPOS-PROJEKT v.o.s.Havlíčkův Brod a JM projekt Ing.arch.Jiří Marek, Chotěboř   v rozsahu úpravy lokalit 4A – 4K v předloženém znění
3. přijalo obecně závaznou vyhlášku Města Ždírec nad Doubravou č.1/2006 o závazných částech změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Ždírec n.D.
4. uložilo městskému úřadu zveřejnit do 17.2.2006 vyhlášku o provedené změně územního plánu č.4 a informovat dotčené orgány státní správy a další účastníky řízení o schválení změny č.4

16/21/06
Zastupitelstvo města:
1. schválilo podporu výstavby technické infrastruktury navazující na stavbu výrobního závodu společnosti Czech Lana s.r.o. Ždírec v průmyslové zóně II
2. souhlasí s přípravou projektu a následnou výstavbou technické infrastruktury pro napojení závodu na rozvody energií  a komunikačního napojení výrobního závodu na silnici I.třídy č.37
3. uložilo městskému úřadu zajistit návrh financování a dodavatele potřebných projektových a stavebních prací

17/21/06
Zastupitelstvo města:
1. schválilo návrh rady města na rekonstrukci objektu ve Ždírci n.D., Mírová ul.čp.119 na dům sociálních    a zdravotních služeb; investičními náklady budou ve výši 1.750.000,--Kč
2. schválilo návrh rady města na opravu objektu ve Ždírci n.D., Brodská ul.čp.120; náklady na opravu budou ve výši 700.000,--Kč
3. uložilo městskému úřadu, aby požádal Rozpočtový výbor PS PČR o převedení části dotace ve výši 600.000,--Kč z akce č.2981102088 na akci č.2981102089; státní dotace na opravu budovy čp.120 bude po úpravě ve výši 600.000,--Kč a na rekonstrukci budovy čp.119 bude ve výši 1.400.000,--Kč

18/21/06
Zastupitelstvo města:
1. projednalo možnosti výstavby a financování bytového domu v Jižní ulici
2. souhlasí s budoucím prodejem stavebního pozemku pro výstavbu bytového domu v Jižní ulici
3. souhlasí s tím, aby městský úřad byl nápomocen založení bytového družstva, podání žádosti na Státním fondu rozvoje bydlení o poskytnutí dotace a půjčky na výstavbu a realizaci veřejné soutěže na dodavatele stavby dle zákona č.40/2004 Sb. o veřejných zakázkách

19/21/06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na založení obecně prospěšné společnosti v souladu se zákonem č.248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech v platném znění.
Zastupitelstvo města:
1. v souladu s § 84 odst. (2) písmeno f) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení):
a) rozhodlo o založení obecně prospěšné společnosti s názvem Havlíčkův kraj o.p.s.
b) schválilo zakladatelskou smlouvu obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj v předloženém znění
c) navrhlo do správní rady o.p.s. starostu města Jana Martince 
2. v souladu s § 85 písmeno e) zákona č.128/2000 Sb. souhlasí s vložením majetkového vkladu ve výši 2.000,-Kč do právnické osoby Havlíčkův kraj o.p.s.
3. souhlasí:
a) se sídlem společnosti Havlíčkův kraj o.p.s. ve Ždírci nad Doubravou, Školní 500
b) s tím, aby Městský úřad ve Ždírci nad Doubravou učinil kroky potřebné k zapsání společnosti Havlíčkův kraj o.p.s. do obchodního rejstříku, založil účet o.p.s. u České spořitelny, a.s. a vedl účetnictví o.p.s.

20/21/06
Zastupitelstvo města projednalo zprávu hodnotící komise pro otevírání obálek, hodnocení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky evid.č. VZ 50015582 na provedení stavby „Rekonstrukce nebytových prostor na 2 byty – Ždírec nad Doubravou“.
Zastupitelstvo města:
1. na návrh hodnotící komise a v souladu s podmínkami „Oznámení o zadávacím řízení“, bod 5.11.1, zrušilo zadávací řízení veřejné zakázky evid.č. VZ 50015582 na provedení stavby „Rekonstrukce nebytových prostor na 2 byty – Ždírec nad Doubravou“
2. uložilo Městskému úřadu učinit všechna potřebná opatření k ukončení zadávacího řízení evid.č. VZ 50015582
3. rozhodlo o zadání veřejné zakázky č.1/2006 „Rekonstrukce nebytových prostor na 2 byty – Ždírec nad Doubravou“ v otevřeném zadávacím řízení dle §10 zákona č.40/2004 Sb. o veřejných zakázkách
4. uložilo Městskému úřadu ve Ždírci n.D. zajistit nejdéle do 20.2.2006 potřebná opatření k oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce nebytových prostor na 2 byty – Ždírec nad Doubravou“ v souladu se zákonem č.40/2004 Sb. o veřejných zakázkách

21/21/06
Zastupitelstvo města uložilo radě města a městskému úřadu připravit zadávací podmínky a následně vypsat v termínu do 31.3.2006 soutěž na studii investičního záměru sportovního areálu Kopanina. Studie bude respektovat změnu územního plánu č.4.

22/21/06
Zastupitelstvo města:
1. projednalo žádost a.s. České dráhy, SDC Jihlava o příspěvek města na výstavbu veřejných toalet v nádražní budově
2. rozhodne o možnosti poskytnutí příspěvku a výši příspěvku po předložení cenové nabídky zhotovitele prací, který bude vybrán nejméně ze 3 uchazečů formou zjednodušené veřejné soutěže

23/21/06
Zastupitelstvo města stanovilo termín 22.zasedání na čtvrtek 6.dubna 2006, začátek v 18:00 hod.

 

------------------------------------------
Jaroslav Klepetko, ověřovatel

 

------------------------------------------
Oldřich Novák, ověřovatel

 

------------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-21-usneseni-09-02-2006-web.pdf 0 B usnesení z 21.zasedání ve formátu PDF