Usnesení z 7.zasedání zastupitelstva edit delete

14.12.2003 | Jiří Pavlíček

Usnesení zastupitelstva města číslo:

1/7/03
Zastupitelstvo města:
1) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Klepetko, Ing.Miloslav Gajdorus, Luboš Plíhal
2) ověřovatele zápisu: Ing.Jindřich Kyncl, Ing.Jiří Uchytil
3) schválilo program zasedání předložený radou města

2/7/03
Zastupitelstvo města uzavřelo zápis z 6.zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

3/7/03
Zastupitelstvo města projednalo činnost rady města v období od 6.zasedání do 7.zasedání ZM bez připomínek.

4/7/03
Zastupitelstvo města schválilo odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za práci v orgánech města za II.pololetí 2003 ve výši 1/2 měsíční odměny stanovené usnesením zastupitelstva.

5/7/03
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o stavu účtů města k 31.11.2003.

6/7/03
Zastupitelstvo města souhlasí s úhradou částky ve výši 28.030,00 Kč městu Chotěboř na ztrátu provozu Lékařské služby první pomoci v roce 2003. Provozovatelem LSPP je město Chotěboř. Úhrada bude provedena do 10.12.2003 z kapitoly veřejná správa.

7/7/03
Zastupitelstvo města:
1) rozhodlo, že město Ždírec n.D. v roce 2004 ze svého rozpočtu nepřispěje na provoz Lékařské služby první pomoci zřízené v Chotěboři,
2) podporuje provoz Lékařské služby první pomoci, která bude poskytována v nepřetržitém provozu pro děti a dospělé pacienty jako výjezdová s působností na území okresu Havlíčkův Brod.

8/7/03
Zastupitelstvo města upravilo rozpočet města na rok 2003 přerozdělením příjmů a výdajů mezi jednotlivými kapitolami podle návrhu předloženého městským úřadem a finančním výborem. Úprava rozpočtu tvoří přílohu zápisu ze 7.zasedání ZM.

9/7/03
Zastupitelstvo města:
1) Stanovilo výši příspěvku obcí, které nejsou zřizovateli škol a jejichž žáci jsou zapsáni v Základní škole Ždírec n.D., ve výši 1.800,00 Kč na každého zapsaného žáka v roce 2004. Příspěvek je stanoven jako maximální.
- Městský úřad stanoví výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů ZŠ podle skutečné délky pobytu žáka v ZŠ v roce 2004.
- Nedosáhnou-li neinvestiční náklady částky dle schváleného rozpočtu ZŠ, vrátí městský úřad obcím, jejichž žáci jsou zapsáni v Základní škole Ždírec n.D., poměrnou část příspěvku.

2) Schválilo rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou na rok 2004.
Příjmy ve výši 1.770.000,00 Kč jsou tvořeny:
a. příspěvkem města ve výši 1.200.000,00 Kč
b. neinvestiční dotací státu na žáky ZŠ ve výši 533.807,00 Kč
c. příspěvkem obcí, které nejsou zřizovateli škol na žáky zapsané v ZŠ Ždírec n.D.
d. příspěvkem rodičů na úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin
a školních klubů ZŠ Ždírec n.D.
e. stravným ve školní jídelně
f. dalšími příjmy v souladu se zřizovací listinou ZŠ

10/7/03
Zastupitelstvo města:
1) Schválilo návrh realizace investičních akcí, které budou realizovány nebo zahájeny v roce 2004, předložený radou města. Seznam schválených investičních akcí tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
2) Uložilo městskému úřadu připravit návrh na financování investičních akcí z rozpočtu města a z dotačních titulů.

11/7/03
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku z rozpočtu města v roce 2004:
1) ve výši 3.000,-Kč každému novorozenci, jehož matka byla přihlášena k trvalému pobytu ve Ždírci n.D. v době nejméně 3 měsíce před narozením dítěte a v době 1 měsíc po narození dítěte,
2) ve výši do 38.000,00 Kč Svazku obcí Podoubraví na zpracování aktualizace strategie rozvoje mikroregionu Podoubraví,
3) ve výši 3.000,00 Kč panu Zbyňku Mrkvičkovi, provozovateli pojízdné prodejny potravin, zásobující místní část města Stružinec, na provoz prodejny,
4) ve výši 2.000,00 Kč Svazu tělesně postižených, Místní organizaci v Chotěboři, na činnost organizace v roce 2004,
5) ve výši 3.000,00 Kč Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Vysočina na projekt primární prevence drogových závislostí.

12/7/03
Zastupitelstvo města:
1) Schválilo rozpočet města na rok 2004, který určuje výši příjmů a výdajů v roce 2004 podle rozpočtových kapitol dle předloženého návrhu. Příjmy jsou stanoveny ve výši 47.600.000,00 Kč, výdaje ve výši 49.300.000,00 Kč. Rozpočet tvoří přílohu zápisu ze 7.zasedání.
2) Souhlasí s krytím schodku rozpočtu na straně výdajů:
a) využitím zůstatku hospodaření roku 2003 ve výši 1.300.000,00 Kč,
b) půjčkou ve výši 400.000,00 Kč z Fondu rozvoje bydlení na opravu bytové části domu čp.120 ve Ždírci n.D. ve smyslu dřívějších usnesení zastupitelstva.
3) Uložilo radě města upravit ve spolupráci s městským úřadem rozpočet v rámci kapitol.
4) Pověřilo radu města prováděním změn a úprav rozpočtu v rámci schválených kapitol.

13/7/03
Zastupitelstvo města se usneslo :
a) Stočné má jednosložkovou formu a je součinem ceny stanovené podle cenových předpisů
a množství vypouštěných odpadních a srážkových vod. Množství vypouštěných odpadních
a srážkových vod do kanalizace stanovuje Městský úřad ve Ždírci nad Doubravou postupem v souladu s vyhláškou 428/2001 Sb.
b) Stočné je stanoveno ve výši:

1/ místní část Ždírec nad Doubravou:
10,-Kč/1 m3 vypuštěných odpadních vod do kanalizace

2/ místní části Horní Studenec, Nový Studenec, Benátky, Kohoutov, Nové Ransko, Údavy, Stružinec: 
6,-Kč/1 m3 vypuštěných odpadních vod do kanalizace
c) Způsob a podmínky fakturace a plateb stočného je stanoven smlouvou o odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace, uzavřenou mezi provozovatelem kanalizace jako dodavatelem na straně jedné a odběratelem dle § 8 odst.5 a §36 odst.1 zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích.
d) Od placení stočného jsou mimo odběratele vymezené zákonem osvobozeni občané, právnické osoby a fyzické osoby s oprávněním k podnikání, kteří prokáží, že u nich vyprodukované odpadní vody nejsou odváděny do veřejné kanalizace nebo vodních toků přímo, ale do nepropustných odpadních jímek, ze kterých jsou tyto vody pravidelně odváženy odborně způsobilou firmou. Od platby stočného je osvobozeno Město Ždírec nad Doubravou.

14/7/03
Zastupitelstvo města:
a) Souhlasí s provedením změny Územního plánu sídelního útvaru Ždírec nad Doubravou č.4 v následujícím rozsahu: 
1) změna stávajících ploch pro sport a rekreaci na k.ú.Horní Studenec, sousedících s průmyslovou zónou SEVER, na plochy pro průmyslovou výrobu
2) vytvoření plochy pro průmyslovou výrobu – rozšíření průmyslové zóny SEVER - na pozemcích v k.ú.Horní Studenec, sousedících s průmyslovou zónou a plochou dle bodu 1)
3) vytvoření plochy pro obytnou výstavbu na k.ú.Ždírec n.D., sousedících s již zastavěným a zastavovaným územím
4) vytvoření plochy pro sport a rekreaci  v návaznosti na stávající sportovní areál a obytnou zástavbu u lesa Kopanina
b) Uložilo městskému úřadu připravit podklady pro realizaci změny ÚPSÚ Ždírec n.D. ve smyslu znění usnesení zastupitelstva města.

15/7/03
Zastupitelstvo města souhlasí s umístěním provozovny kovoobrábění na pozemku p.č.st.158, k.ú. Ždírec n.D.

16/7/03
Zastupitelstvo města schválilo Kontrolní řád města Ždírec nad Doubravou.

17/7/03
Zastupitelstvo města vydalo obecně závazné vyhlášky města:
1) Vyhlášku č.3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2004.
2) Vyhlášku č.4/2003, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Ždírec nad Doubravou a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Ždírec nad Doubravou.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2004.
3) Vyhlášku č.5/2003 o místních poplatcích.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2004.

18/7/03
Zastupitelstvo města:
1) schválilo uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy“ mezi Městem Ždírec nad Doubravou na straně jedné a společností ESLOT s.r.o se sídlem Praha 5 – Zbraslav, Pod Vysílačkou 1382, PSČ 156 00, zastoupená jednatelem společnosti  ing. Milošem Buřilem, IČO  27067271 na straně druhé. Předmětem smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy je budoucí prodej pozemků nebo jejich části v k.ú.Ždírec n.D. p.č. 301/1, 301/2, 423, 314, 321, 323 o výměře cca 1 ha pro výstavbu supermarketu a parkoviště.
2) stanovilo podmínky, které budou zapracovány do smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy
a následně do kupní smlouvy:
- kupní cena za pozemky je 150,-Kč/m2,
- budoucí kupní smlouva bude platná do vydání územního rozhodnutí na umístění stavby supermarketu a parkoviště, nejdéle však do 31.10.2004,
- město má právo zpětného odkupu pozemků za původní prodejní cenu při nerealizaci stavby,
3) pověřilo radu města jednáním o podmínkách smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a následným uzavřením smlouvy za splnění podmínek stanovených zastupitelstvem v odst.2).

19/7/03
a) Zastupitelstvo města projednalo žádosti o prodej pozemků ve vlastnictví města:
1) o prodej cca 4 ha pozemků v průmyslové zóně SEVER požádala společnost MKM WOOD s.r.o.Chotěboř,
2) o prodej pozemku o výměře 0,5 ha v průmyslové zóně žádá společnost AHORN s.r.o. Havlíčkův Brod,
3) o prodej pozemku p.č.247/5 v k.ú.Horní Studenec požádal p.Luděk Joska, bytem Horní Studenec,
4) o prodej pozemku p.č.st.280 v k.ú.Ždírec n.D. s dřevostavbou bez čísla popisného požádali manželé Zdeněk a Hana Kasalovi, bytem Ždírec n.D.,
5) o prodej části pozemků p.č.757 a 758 v k.ú.Horní Studenec požádali manželé Vladimír a Jaroslava Kasalovi, bytem Horní Studenec.
b)  Zastupitelstvo pověřilo radu města jednáním se žadateli o podmínkách prodeje pozemků a přípravou geometrického oddělení pozemků.

20/7/03
Zastupitelstvo města prodalo:
k.ú. Kohoutov:
1) Manželům Janu a Václavě Ondráčkovým, bytem Ždírec n.D, Mírová 149, část pozemků p.č.645
a p.č.199/1 o výměře asi 520 m2.
Kupní cena je stanovena na 20,-Kč/m2. V kupní smlouvě bude zakotvena povinnost umožnění přístupu a oprav vodovodního řadu, uloženého na pozemku p.č.199/1.
Náklady spojené s převodem pozemků hradí žadatelé.

2) Panu Bejšovcovi, bytem Praha 9, Travná 1291, pozemky p.č.63/16 a p.č.642 o výměře celkem 302 m2.
Kupní cena je stanovena na 20,-Kč/m2. Náklady spojené s převodem pozemků hradí žadatel.

k.ú. Benátky:
1) Manželům Lubomíru a Věře Doležalovým, bytem Benátky 65, část pozemků p.č.341/2 a p.č.620 o výměře asi 307 m2.
Kupní cena je stanovena na 20,-Kč/m2. Náklady spojené s převodem pozemků hradí žadatelé.

2) Aleně Beranové, bytem Pardubice, Palackého 2419, část pozemku p.č.341/2 o výměře asi 37 m2.
Kupní cena je stanovena na 20,-Kč/m2. Náklady spojené s převodem pozemků hradí žadatelka.

k.ú. Horní Studenec:
- Manželům Stanislavu a Boženě Pavlasovým, bytem H.Studenec 48 pozemky p.č.160/4, 25/3
a 25/8 o celkové výměře 559 m2.
Kupní cena je stanovena na 20,-Kč/m2. Náklady spojené s převodem pozemků hradí žadatelé.

k.ú. Ždírec n.D.:
1) Společnosti Východočeská energetika, a.s. Hradec Králové pozemek p.č.st.959 o výměře 11 m2. Kupní cena 2500,-Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

2) Pozemky pro výstavbu rodinného domu:
- p.č.342/93 manželům Jiřímu a Jaroslavě Mašíkovým, bytem Hlinsko, Rokycanova 908
- p.č.342/94 manželům Radku a Haně Jirkovým, bytem Ždírec n.D., náměstí 9.května 346
- p.č.342/95 slečně Soně Zvolánkové, bytem Slavíkov, Dolní Vestec 8
- p.č.342/96 panu Jaroslavu Pokornému, bytem Hlinsko, Chlum 114
- p.č.342/97 panu Miloši Mísaři, bytem Ždírec n.D., Stará 91
- p.č.342/98 manželům Bohuslavu a Jolaně Navrátilovým, bytem Krucemburk, Na Viničkách 361
- p.č.342/99 panu Luboši Provazníkovi, bytem Chotěboř, Na Skřivánku 1356
- p.č.342/100 slečně Evě Zrůstové, bytem Hlinsko, Polní 1432
- p.č.342/101 panu Miroslavu Vondráčkovi, bytem Nasavrky 78
- p.č.342/102 manželům Leoši a Marii Málkovým, bytem Chotěboř, Zahradní 1531
- p.č.391/18 panu Michalu Šudomovi, bytem Hlinsko, Polní 1439
- p.č.391/29 panu Josefu Sedlákovi, bytem Ždírec n.D., Na Kopaninách 413
- p.č.391/30 manželům Jiřímu a Lucii Burdunovým, bytem Ždírec n.D., náměstí 9.května 301
- p.č.391/31 manželům Michalu a Markétě Markovým, bytem Chotěboř, Tyršova 1322

Město Ždírec n.D. uzavře s nabyvateli smlouvu o budoucí kupní smlouvě, která bude obsahovat následující podmínky smlouvy kupní na prodej stavebního pozemku pro výstavbu rodinného domu:
- Věcné břemeno zapsané pro Město Ždírec n.D., spočívající v předkupním právu města na zpětné vykoupení prodaného pozemku a to za jeho kupní cenu. Předkupní právo se stanovuje na dobu určitou, tj. od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro stavbu rodinného domu vybudovanou na prodávaném pozemku,
- smluvní pokutu ve výši 250.000,-Kč pro kupujícího, který do 5 let od předání pozemku k výstavbě nevybuduje na prodaném pozemku rodinný domek. Tato podmínka bude splněna tehdy, nabude-li do 5 let od předání pozemku k výstavbě, tj. po vybudování a kolaudaci základní technické vybavenosti potřebné k zahájení výstavby,  právní moci rozhodnutí o kolaudaci a užívání stavby rodinného domu,
- závazek kupujícího, že vybuduje k pozemku přípojky inženýrských sítí a to nejdéle do šesti měsíců od doby, kdy k tomu bude městem vyzván. Při nesplnění tohoto závazku uhradí městu smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč.
- Kupní cena pozemku je stanovena na 120,-Kč/m2. Kupující je povinen uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku do 14 dnů od vyzvání prodávajícím.
- Kupující uhradí zálohu na kupní cenu v plné výši ceny kupní do 30 dnů od podpisu smlouvy
o budoucí kupní smlouvě. Náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě hradí město.
- Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí nabyvatelé. Daň z převodu nemovitostí uhradí město.

k.ú. Újezd u Žďáru n.S.:
- Kraji Vysočina spoluvlastnický podíl ve výši 30/711 pozemků p.č.790/4, 790/5, 790/6, 790/7, 790/8, 933/7, 933/8, 707/3, 707/4, 707/5, 707/6, 723/5, 723/6, 606/3, 606/4, 1641/8, 701/2, 701/3, 701/4, 652/2, 652/3, 703/2, 706/2, 706/3, 706/4, 706/5, 706/6, 706/7, 706/8 a 1613/5
o celkové výměře 22226 m2.
Kupní cena za pozemky celkem činí 982.533,-Kč. Kraj Vysočina uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků.

21/7/03
Zastupitelstvo města koupilo pozemky v k.ú.Ždírec nad Doubravou:
1) p.č.391/26, díly „j, l, g“ o výměře celkem 1236 m2 pro výstavbu komunikace 
2) p.č.342/105 o výměře 2782 m2 pro výstavbu komunikace 
3) p.č.342/106 o výměře 504 m2 pro výstavbu komunikace 
Kupní cena za pozemky je 90,-Kč/m2. Náklady spojené s převodem pozemků hradí město.

22/7/03
Zastupitelstvo města rozhodlo o podání žádosti u Pozemkového fondu ČR, pracoviště Havlíčkův Brod,
o úplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky na město Ždírec nad Doubravou:
1) pozemky v k.ú.Ždírec n.D. p.č.192 o výměře 144 m2 a p.č.193 o výměře 13 831 m2
2) pozemky v k.ú.Horní Studenec p.č.560/1 o výměře 1331 m2,  p.č.589 o výměře 3701 m2
a p.č.590/1 o výměře 11399 m2
Kupní cena stanovená znaleckým posudkem bude uhrazena z restituční pohledávky města.

23/7/03
Zastupitelstvo města:
1) schválilo záměr odkoupení pozemků nebo jejich částí v k.ú.Horní Studenec p.č.565, 586, 587, 593, 597 a 598 pro výstavbu komunikace v průmyslové zóně,
2) uložilo radě města projednat s vlastníky pozemků podmínky kupní smlouvy.

24/7/03
Zastupitelstvo města:
1) souhlasí s tím, aby byl při Městském úřadu ve Ždírci n.D. zachován výkon státní správy v agendě stavební úřad
2) uložilo starostovi a radě města jednat s krajem Vysočina a Ministerstvem vnitra o zachování stavebního úřadu při Městském úřadu ve Ždírci n.D.
3) uložilo starostovi, aby vyzval obce v působnosti stavebního úřadu při MěÚ Ždírec n.D. k vyjádření podpory zachování stavebního úřadu ve Ždírci n.D.

25/7/03
Zastupitelstvo města:
1) schválilo vstup Města Ždírec nad Doubravou do Sdružení obcí Vysočiny.
2) zastupitelstvo delegovalo dle §84, odst. g) zákona č.128/2000 Sb. k zastupování města v orgánech Sdružení obcí Vysočiny místostarostu města Ing. Jiřího Pavlíčka

 

---------------------------------------
Ing.Jiří Uchytil, ověřovatel

 

---------------------------------------
Ing.Jindřich Kyncl, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení: