XIX.zasedání zastupitelstva edit delete

10.9.2002 | Jan Martinec

ZÁPIS

 

z XIX.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou

konaného dne 5.září 2002.

 

 

Přítomni:      13 členů zastupitelstva dle listiny přítomných

                         6 občanů

            2 zaměstnanci města

 

1.    Zasedání zahájil v 18,05 hod. starosta, který určil zapisovatelem zápisu p.Miloslava Gajdoruse. V době zahájení zasedání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva.

Starosta vyzval přítomné, aby povstáním a minutou ticha uctili památku zesnulého člena zastupitelstva pana Ivana Vomely.

Starosta seznámil přítomné s tím, že v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí získala mandát člena zastupitelstva města Ždírec n.D. paní Jana Uchytilová, náhradnice volební strany SNK Ždírec nad Doubravou. Paní Uchytilová složila zákonem předepsaný slib poslance bez výhrad a tím naplnila podmínky zákona k získání mandátu. Členové ZM poblahopřáli paní Uchytilové k získání mandátu.

Starosta navrhl ověřovateli zápisu paní Janu Uchytilovou a pana Milana Sodomku. Do návrhové komise navrhl za předsedu p.Jaroslava Klepetku a za členy p.Františka Plíška a p.Pavla Homolku. Zastupitelstvo hlasováním zvolilo ověřovatele a návrhovou komisi.

Starosta předložil ke schválení návrh programu XIX.zasedání ZM tak, jak byl navržen radou města a navrhl rozšířit program o body „Jmenování komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek“ a               „Doplnění rady města na počet 5 členů“. Ke každému bodu programu bude vedena samostatná rozprava. Program včetně doplňujících bodů č.12. a 13. byl přijat jednomyslně.

 

2.    Starosta konstatoval, že k zápisu ze XIX. zasedání ZM nebyly vzneseny žádné námitky, které by zpochybňovaly jeho obsah. Zápis byl vyhotoven a ověřen v souladu s jednacím řádem. Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření zápisu.

 

3.    Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období mezi zasedáními zastupitelstva. K práci rady nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

 

4.    Rada města předložila zastupitelstvu návrh na vypsání výběrového řízení na čerpání půjček z Fondu rozvoje bydlení. Zastupitelé návrh jednomyslně podpořili.

 

5.    Městský úřad a rada města předložily zastupitelstvu úpravu rozpočtu města na rok 2002. Navržené zvýšení příjmů a výdajů a dále přeskupení některých položek rozpočtu reaguje na vývoj příjmů a na potřeby zajištění financí pro investiční výstavbu a opravy majetku. Nejvýznamnější změnou v příjmech je částka  2 mil.Kč za pronájem pozemků v průmyslové zóně SEVER firmě Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. pro uložení cca 40 tis.m3 zeminy ze stavby sušek. Největším výdajem pak bude sdružený příspěvek ve výši 2,1 mil.Kč Východočeské energetice, a.s. na výstavbu trafostanice a rozvodů VN a NN v lokalitě Hamerská. Z důvodu výstavby trafostanice navrhuje starosta nerealizovat v letošním roce akci „ul.Příčná“, kde náklady jsou z veřejné soutěže 1,4 mil.Kč a město mělo na tuto akci vyčleněno 600 tis.Kč. V Příčné bude nutné vybudovat alespoň odvodňovací kanalizaci v ceně cca 100 tis.Kč. Zastupitelé po rozpravě úpravu rozpočtu schválili.

 

6.    Dalším bodem jednání bylo projednání pomoci obcím postiženým povodněmi v srpnu tohoto roku. Místostarosta informoval přítomné o průběhu humanitární sbírky, kterou město v srpnu organizovalo a o cíli této pomoci. První zásilka v hodnotě zhruba 60 tis.Kč, která představovala plně naložený nákladní vůz Avia, byla odvezena do obce Strunkovice nad Blanicí. Jedná se o jednu z prvních obcí v Jihočeském kraji postiženou povodní. Humanitární pomoc byla zakoupena po dohodě s vedením obce Strunkovice a byla proto cílená a účinná. Další humanitární pomoc, zejména úklidové a čistící prostředky, byla na začátku září odvezena do Ústí nad Labem. V rozpravě k tomuto bodu vyjádřili zastupitelé i přítomní občané města ochotu uvolnit z rozpočtu města finanční částku ve výši 50 tis.Kč, která bude převedena obci Strunkovice. Městský úřad seznámí s rozhodnutím podnikatele působící ve Ždírci n.D. s výzvou, aby v rámci svých možností poskytli finanční pomoc také obci Strunkovice nad Blanicí, ve které se byl starosta osobně 1.září přesvědčit o následcích povodně. Pan Plíhal, starosta SDH Ždírec n.D., informoval o příspěvku hasičů postiženým hasičským sborům.

 

7.    Starosta informoval obšírně přítomné o návrhu rady na přijetí hypotéčního úvěru pro dofinancování stavby 18 bytů nad prodejnou Jednoty. Komplikacemi, které byly způsobeny chaosem ze strany smluvního partnera města, došlo k tomu, že Ždíreckému bytovému družstvu nemůže poskytnout žádná banka hypotéční úvěr, protože není zajištěn dostatečně majetkem družstva. Po rozpravě zastupitelů a vysvětlení některých nejasností zastupitelstvo přijetí úvěru schválilo a pověřilo starostu podpisem smlouvy o hypotéčním úvěru.

 

8.    MěÚ předložil seznam žádostí o prodej pozemků ve vlastnictví města. Zastupitelstvo nemá námitek proti prodeji a uložilo městskému úřadu informovat veřejnost o záměru prodeje. O prodeji pozemků rozhodne zastupitelstvo na některém z dalších zasedání.

 

9.    Zastupitelstvo zrušilo některá rozhodnutí o prodeji stavebních pozemků pro odstoupení žadatelů od kupní smlouvy. Místo odstoupivších žadatelů město prodá pozemky dalším žadatelům dle pořadí došlých žádostí.

 

10.Rada města navrhla snížit kupní cenu pozemku na Benátkách o který žádá paní Světlana Kestřánková. Město prodává ostatní plochu a cena i pro další kupující je stanovena na směrnicí zastupitelstva na 20,-Kč/m2. Zastupitelstvo odsouhlasilo jednomyslně snížení kupní ceny z 50,-Kč na 20,-Kč za m2 pozemku. Na pozemku bude zapsáno břemeno pro přístup k uloženým zemním sítím.

 

11.Zastupitelé schválili prodej pozemků o kterých již zastupitelstvo jednalo na předešlých zasedáních. Jedná se zejména o další pozemky pro výstavbu rodinných domů v ulici Jižní a Nad Řekou a dále prodej pozemků v Údavech a Ždírci n.D.

 

12.Zastupitelstvo jmenovalo komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek ve veřejné obchodní soutěži „I/34 Ždírec n.D. – průtah“. Soutěž z pověření města vypsalo ŘSD, správa kraje Vysočina. Pětičlenná komise byla schválena jednomyslně. Starosta svolá komisi do konce září k vyhodnocení nabídek. Akce je připravována na II.Q.2003.

 

13.Starosta informoval přítomné o situaci v radě města, kdy úmrtím pana Vomely došlo ke snížení počtu radních na 4. Nedoplní-li zastupitelstvo radu do počtu 5, je rada rozpuštěna a její pravomoci přebírá zastupitelstvo a starosta s místostarostou. V rozpravě zastupitelů byly dány návrhy na nedoplnění rady z důvodu blížících se komunálních voleb, kdy mandát rady končí 31.října. Pan Klepetko navrhl, aby zastupitelstvo zvolilo do rady paní Uchytilovou. Ta nabídku odmítla s tím, že teprve zahájila práci zastupitele a pro rozhodování v radě nemá dostatek informací z minulé činnosti rady i zastupitelstva. V další rozpravě byl vznesen návrh na zvolení Jaroslava Klepetky členem rady. Další návrh nebyl podán a proto starosta zahájil hlasování o zvolení p.Klepetky. Návrh byl podpořen 8 hlasy a pan Jaroslav Klepetko byl zvolen členem rady města.

 

14.Všeobecná diskuse zastupitelů a hostů:

a)    Starosta předložil zastupitelům žádost volejbalového oddílu SK Dekora o příspěvek na činnost oddílu v 2.pololetí roku ve výši 10 tis.Kč. Zastupitelé souhlasí se zvýšením příspěvku v požadované výši. Oddíl musí dokladovat použití peněz na svoji činnost.

b)    Starosta informoval zastupitele o pozvánce na valnou hromadu Honebního společenstva Horní Studenec dne 27.9.2002. Valné hromady se zúčastní starosta.

c)    Starosta a místostarosta obšírně informovali přítomné o důsledcích průtrže mračen 22.8. a následně 31.8. v Horním Studenci a opatřeních, která vedení města ve věci přijalo. Starosta se dotázal zastupitelů, zda na základě předložených informací má podat město trestní oznámení na neznámého pachatele za způsobení škody na majetku města a občanů. Zastupitelé vzhledem k přijatým opatřením nepovažují za nutné podat trestní oznámení. Starosta dal hlasovat o věci, tj. podání trestního oznámení - pro 0, proti 13.

d)    Starosta informoval přítomné o přípravě komunálních voleb. K datu 3.9., tj. do uzávěrky podání kandidátek volebních stran, bylo podáno celkem 6 kandidátek a to KSČM, ODS, KDU-ČSL a 3 kandidátky sdružení nezávislých kandidátů – Za rozvoj Ždírec n.D., Ždírec n.D. a Údavy.

e)    Informace MěÚ - stav běžného účtu města k 5.9.2002 – 2.880.211,-Kč.

f)    Pan Milan Sodomka se dotázal na osud výstavby supermarketu. Na dotaz odpověděl místostarosta – lokalita není zajímavá pro velké obchodní řetězce, v úvahu připadá diskontní prodej. Momentálně situaci zkoumá řetězec Billa a jeví se další možnosti, které jsou zatím v rovině úvah a zkoumání možností.

g)    Poslanec Oldřich Novák upozornil na nutnost prověření odtokových možností kanalizace na Chrudimské ulici v souvislosti s plánovaným odvodem části dešťových vod z oblasti v ulici Brodské.

h)    Poslanec Košťál se dotázal na osud sportovního areálu Na křížích a na vývoj v a.s. ENVITERM. K dotazu se vyjádřil místostarosta. Další zastupitelé (J.Novák, F.Kubát) reagovali na podnět k a.s.ENVITERM. Výsledkem rozpravy je úkol vedení města vyzvat společníky v a.s. k dodání auditu hospodaření a strategie dalšího rozvoje tak, jak společníci slíbili na společné schůzce na jaře letošního roku.

i)    Pan František Kubát upozornil na špatný vzhled okolí hřbitova – zarostlá louka pod hřbitovem, odpadky za hřbitovní zdí apod. Starosta informoval o přípravě rekonstrukce hřbitovní zdi a následné úpravě okolí hřbitova.

j)    Pan Černý opětně připomenul nutnost řešit kanalizaci v části ulice U Pošty.

k)    Pan Ladislav Dobiáš se dotázal na výstavbu opěrné zdi v Horním Studenci. Starosta odpověděl, že stavbu provede p.Josef Marek do konce letošního roku.

l)    Pan Jan Coufal upozornil na pamětní desku se jmény ždíreckých občanů padlých v 1.světové válce, která je osazena na chodbě v budově bývalé pošty. Zastupitelé doporučili desku přemístit do budovy MěÚ.

m)    Pan Josef Plíhal informoval o úspěších ždíreckých hasičů v požárním sportu.

n)    Pan Josef Štěrba připomenul problematiku vysoké rychlosti projíždějících vozidel v ulici Příčná a nerespektování dopravních předpisů. K tématu byla vedena obšírná diskuse. Problém by částečně měla vyřešit připravovaná rekonstrukce vozovky.

o)    Paní Zdeňka Lédlová, vedoucí městské knihovny, seznámila přítomné se špatným stavebním stavem prostor knihovny, zejména WC. Starosta slíbil, že MěÚ se pokusí zajistit nápravu.

 

15.Starosta ukončil zasedání v 20,35 hod. a poděkoval přítomným za účast. Z průběhu zasedání je pořízen zvukový záznam, který je k dispozici zastupitelům do XX. zasedání ZM na požádání na MěÚ.

Termín XX.zasedání zastupitelstva města je určen na 17.říjen 2002, začátek v 17,00 hod.

=============================================================================

Ve Ždírci nad Doubravou 6.9.2002.  

Jana Uchytilová, ověřovatel zápisu
Milan Sodomka, ověřovatel zápisu  
J
an Martinec, starosta