Zápis z 10. schůze rady města edit delete

30.3.2003 | Jiří Pavlíček

Z Á P I S   č. 10

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 25.března 2003.

 

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka – p.Hubert Kolář se dostavil na zasedání rady při projednávání bodu č.4

Hosté:  Jaroslav Klepetko, – předseda kontrolního výboru

 

Program schůze:

1)      Jmenování komise pro vyhodnocení veřejné soutěže

2)      Změna intervalu odvozu komunálního odpadu

3)      Projednání žádosti a.s. ČESKÝ TELECOM

4)      Projednání návrhu smlouvy o dílo

5)      Úhrada nákladů za převod pozemků

6)      Projednání návrhu smlouvy o dílo

7)      Pronájem skládky pro uložení zeminy

8)      Doporučení volby člena představenstva

9)      Schválení dodatku ke smlouvě o výpůjčce

10)   Stanovení dalšího postupu ve výběru zájemce o místo knihovníka

11)   Různé

=======================================================

 

1)      Rada města jmenovala komisi pro vyhodnocení veřejné soutěže ZTV Ždírec n.D., Hamerská IV – plynovod, č.výzvy 5/2003 ve složení:

Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Jaroslav Klepetko, Luděk Špinar a Josef Šlechta za VČP, a.s.

Hlasování: 4 pro

 

2)      Rada města projednala nabídku firmy ODAS Žďár n.S. na zvýšení platby za odvoz komunálního odpadu v intervalu 1x za týden.

Usnesení:

Rada města souhlasí se změnou intervalu odvozu komunálních odpadů na pravidelný týdenní odvoz.

Rada pověřila starostu podpisem dodatku ke smlouvě o likvidaci odpadu. Předmětem dodatku je změna intervalu odvozu odpadů na týdenní a zvýšení ceny za svoz odpadů v kalendářním roce o 15.000,00 Kč.

Hlasování: 4 pro

 

3)      Rada projednala žádost a.s. ČESKÝ TELECOM o osvobození od úhrady věcného břemene za uložení telefonního kabelu na pozemcích města. Jedná se o připravované kabelové vedení z budovy čp.1 ulicí Na Balkáně do lokality připravované k výstavbě RD a dále ulicí Nad Řekou a ulicí Jižní. Nově položený kabel zajistí připojení všech žadatelů v uvedených ulicích na pevnou síť a.s. ČESKÝ TELECOM.

Usnesení:

Rada města vyhověla žádosti a.s. ČESKÝ TELECOM a nebude požadovat za uložení telefonního kabelu na pozemcích města u připravované akce „kabelové vedení - telefonní ústředna / sídliště Hamerská“ úhradu za věcné břemeno související s uložením kabelu.

Hlasování: 4 pro

 

4)      Smlouvu o dílo na generální rekonstrukci části ulice Příčná předložila městu firma STRABAG a.s. Brno. Smlouva předpokládá provedení prací v hodnotě 1.457.383,00 Kč. Firma STRABAG byla vybrána ve veřejné soutěži č.3/2002. Podmínkou soutěže byla realizace stavby v období srpen/září 2002. Firma STRABAG nepředložila v termínu návrh smlouvy o dílo a akci v r.2002 nerealizovala. Rada přehodnotila potřebnost rekonstrukce ulice Příčná s tím, že je nutnější řešit opravu některých jiných komunikací, které jsou v podstatně horším stavu. V Příčné ulici bude možné podle připraveného projektu vyřešit odvod srážkových vod, což lze zajistit jako samostatnou stavbu. V souvislosti se stavbou průtahu městem jsou již nyní vyvolány vícepráce (kanalizace a vozovka v ulici U Kina, parkoviště u budovy kina, opěrná zídka u kruhového objezdu, zvětšení profilu kanalizace v ul.Brodská, odvod dešťových vod z areálu Lesní společnosti a.s., chodník v části ul.Chrudimské), které bude hradit město ze svých prostředků. Odhad výše nákladů za vícepráce je 0,5 mil.Kč.

Usnesení:

Rada města zrušila veřejnou soutěž č.3/2002 „Rekonstrukce části ulice Příčná“.

Rada města uložila starostovi, aby informoval a.s.STRABAG o zrušení veřejné soutěže.

Hlasování: 5 pro

 

5)      Rada projednala žádost Ing.Řádka o úhradu daně z převodu nemovitostí za prodej lesních pozemků v k.ú.Údavy. 

Usnesení:

Rada města souhlasí s tím, aby město uhradilo náklady spojené s převodem pozemků v k.ú.Údavy p.č.110/15, 110/16, 129/4, 130/1, 134/1, 135/2 , 145/5, 145/6,  145/12 a 183/3.

Hlasování: 5 pro

 

6)      Rada byla seznámena s nabídkou a.s.VČE montáže na výstavbu veřejného osvětlení  na Brodské a části Chrudimské ulice v rámci stavby „Průtah Ždírec n.D“. Starosta projedná s a.s.SKANSKA DS podmínky nabídky z veřejné soutěže a bude radu informovat o obou nabídkách. Rada následně rozhodne o zadání zakázky.

 

7)      Společnost ENVITERM a.s. požádala město o možnost uložení výkopové zeminy na úložiště v lokalitě průmyslová zóna II.

Usnesení:

Rada města souhlasí s uložením výkopové zeminy ze stavby areálu a.s.Enviterm, Chotěbořská 573, Ždírec n.D. na pozemcích města v průmyslové zóně II.

Práce spojené s uložením zeminy a následnou rekultivací úložiště zajistí město na svoje náklady. Práce budou provedeny do 31.3.2003. Cena za uložení zeminy a následné práce spojené s rekultivací skládky je stanovena jako smluvní na částku 250.000,00 Kč.

Hlasování: 5 pro

 

8)      Rada města projednala žádost předsednictva Svazku obcí Podoubraví o doporučení p.Jaromíra Saidla, starosty obce Libice n.D., valné hromadě akcionářů a.s.Vodovody a kanalizace Havl.Brod ke zvolení p.Saidla členem představenstva.

Usnesení:

Rada města podporuje kandidaturu pana Jaromíra Saidla na člena představenstva akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, jako zástupce obcí – akcionářů a.s., sdružených ve Svazku obcí Podoubraví.

Hlasování: 5 pro

 

9)      Rada města schválila dodatek č.1 smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Ždírec n.D. a OVD Jednota Havlíčkův Brod. Dodatkem je řešeno bezplatné užívání pozemků p.č.st.451/2, 451/1 a 569/1 novým vlastníkem jednotky č.400/2 p.Jaroslavem Černým.

Hlasování: 5 pro

 

10)   Rada se seznámila s žádostmi žadatelů o místo knihovníka v městské knihovně. Žádost podalo celkem 14 žadatelů. Rada stanovila další postup ve výběru s tím, že vzhledem k připravovaným stavebním úpravám v knihovně není nutné vyhodnocení výběrového řízení příliš uspíšit. Starosta, místostarosta a vedoucí knihovny předloží radě na příští schůzi další údaje o zájemcích o zaměstnání.

 

11)   Různé:

a) Starosta informoval radu o podnětu občana ke zvýšení poplatku za držení psa v řadové zástavbě. Podle názoru občana je nutné počet držených psů regulovat výší poplatků.

b) Rada projednala žádost p.Kality o opravu cesty na Benátkách k jeho nemovitosti. Rada s opravou souhlasí. Opravu provede fa Matějka formou zpevnění kamenivem.

c) Místostarosta informoval radu o reklamaci prací v budově čp.43 v Údavech a seznámil členy rady s navrženými úpravami. V bytech bude na náklady města instalováno odvětrání kuchyní a nákladem dodavatele stavby – fa Kovačka – budou byty vymalovány. Město objedná zateplení chodby – oddělení od vstupního schodiště.

           

 

 

 

 

 

 

 11.schůze rady města se uskuteční ve středu 9.dubna 2003 v 15:00 hod.