Zápis z 11.schůze rady města edit delete

11.4.2003 | Jan Martinec

Z Á P I S   č. 11

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 9.dubna 2003.

 

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář

Hosté:  Jaroslav Klepetko, – předseda kontrolního výboru, Ing.Jiří Uchytil – předseda finančního výboru, František Plíšek – předseda osadního výboru Údavy, Zdeňka Lédlová – vedoucí městské knihovny

 

Program schůze:

1)      Investiční akce v Údavech

2)      Uzavření smluv o dílo

3)      Vypsání veřejných soutěží

4)      Umístění reklamní tabule

5)      Stanovení výživného

6)      Prominutí pohledávky

7)      Návrh na volbu člena představenstva a dozorčí rady a.s.Vodovody a kanalizace Chrudim

8)      Projednání žádosti ČD k uzavírce přejezdu

9)      Projednání návrhu smlouvy darovací a smlouvy nájemní

10)   Návrh na instalaci zpomalovacích prahů a směrového místního značení

11)   Pronájem bytu v DSPS

12)   Prominutí a snížení poplatků

13)   Prodej nepotřebného stavebního materiálu

14)   Převod sdruženého příspěvku

15)   Změna projektu technologie školní kuchyně

16)   Vyhodnocení veřejných soutěží

17)   Uzavření výběrového řízení na místo zaměstnance městské knihovny

18)   Různé

======================================================

1)      Rada města se společně s předsedy výborů seznámila s technickým stavem budovy čp.43 v Údavech a se záměrem dalších oprav budovy a rozšíření přilehlého hřiště. Předseda osadního výboru informoval radu o potřebě odvodu dešťové vody do kanalizace a dalších oprav místních komunikací. Starosta seznámil přítomné s průběhem dostavby hráze požární nádrže v Údavech. Radní se v diskusi vyjádřili k možnostem řešení připravených akcí.

 

2)      Uzavření smluv o dílo:

      a) Rada města projednala nabídku p.Josefa Marka na výstavbu kanalizace DN 300 v ulici U Kina.

Usnesení:

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na výstavbu kanalizace DN 300 v délce 68 m a 3 ks domovních přípojek v ceně 111.620,-Kč vč.DPH s firmou Josef Marek.

Stavba bude realizována do 31.7.2003 tak, aby navazovala termínově na rekonstrukci silnice I/34. Rada města pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování: 5 pro

 

b) Rada města se seznámila s návrhem smlouvy o dílo na výstavbu a kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Brodská a části ul.Chrudimská.

Usnesení:

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č.561000509 s VČE- montáže, a.s. Pardubice na výstavbu veřejného osvětlení v ceně díla 1.032.000,-Kč bez DPH a pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování: 5 pro

 

c) Rada města se seznámila s návrhem smlouvy o dílo na výstavbu a kompletní rekonstrukci chodníků v ulici Brodská a části ul.Chrudimská.

 

Usnesení:

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č.780300-05277-6-2192 s a.s.Skanska DS Prostějov na výstavbu chodníků v ceně díla 411.107,-Kč vč. DPH a pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování: 5 pro

 

d) Rada města se seznámila s návrhem smlouvy o dílo na výstavbu kanalizace a vodovodu v části ulice Nad Řekou, lokalita u lesa. Ve veřejné soutěži byla dodavatelem stavby vybrána fa Josef Marek, Ždírec n.D.

Usnesení:

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č.01/2003 s firmou Josef Marek na výstavbu kanalizace DN 300 a vodovodu DN 90 v ceně díla 681.123,50 Kč vč. DPH a pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování: 5 pro

 

e) Rada města se seznámila s cenovým návrhem na kompletní opravu obkladů schodiště kina.

Usnesení:

Rada města souhlasí s tím, aby rekonstrukci obkladů schodiště u kina provedla fa Pavel Hojný za cenu 20.205,-Kč celkem vč.DPH. Termín opravy stanoví vedoucí kina podle postupu výstavby chodníku na Brodské ulici.

Hlasování: 5 pro

 

f) Rada města projednala návrh firmy D&s s.r.o. Praha, provoz Ždírec n.D., na výměnu oken v budově čp.99 v Horním Studenci.

Usnesení:

Rada města souhlasí s tím, aby fa D&s s.r.o. Praha zajistila výměnu stávajících oken na budově čp.99 za okna plastová v souladu s předloženou nabídkou.

Hlasování: 5 pro

 

3)      Vypsání veřejných soutěží

a) Rada projednala způsob zajištění výstavby chodníku, parkovací plochy a komunikace u nově budovaných bytovek v ul.Jižní. Město bude v soutěži spolupracovat s dodavatelem stavby domů PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a.s.

Usnesení:

Rada města vypsala veřejnou soutěž  podle §49b zákona o zadávání veřejných zakázek (zakázka malého rozsahu) na akci „ZTV Ždírec n.D. Hamerská IV. – II.etapa, komunikace v ul.Jižní“. Městský úřad vyzve k podání nabídek nejméně 5 soutěžitelů. Uzávěrka soutěže je 23.4.2003.

Hlasování: 5 pro

 

b) Rada se zabývala zajištěním rekonstrukce rozvodů vody v budově školní jídelny (šatny, sociálky). Projekt rekonstrukce zpracovala fa STAVOTHERM s.r.o. Havl.Brod.  Rekonstrukce musí být provedena do konce července, aby bylo možné připravit budovu na provoz od 1.9.2003.

Usnesení:

Rada města vypsala veřejnou soutěž  podle §49b zákona o zadávání veřejných zakázek (zakázka malého rozsahu) na akci „Rekonstrukce rozvodů pitné vody a TUV v objektu školní jídelny Ždírec n.D.“. Městský úřad vyzve k podání nabídek nejméně 3 soutěžitele. Uzávěrka soutěže je 30.4.2003.

Hlasování: 5 pro

 

4)      Rada projednala žádost firmy Lacman s.r.o. o umístění reklamní tabule na katastru města.

Usnesení:

Rada města souhlasí s umístěním reklamní tabule firmy Lacman s.r.o. na ulici Brodská, nebo Chotěbořská. Podmínky instalace tabule stanoví stavební úřad.

Hlasování: 5 pro

 

5)      Rada projednala návrh Okresního soudu v Příbrami na určení výživného pro nezletilou Moniku Vančuchovou.

Rada projednala usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ve věci žádosti Ladislava Vančuchy na zrušení vyživovací povinnosti k nezletilému synu Ladislavu Vančuchovi.

Usnesení:  

a) Město, opatrovník Bohdany Vančuchové, matky nezl.Moniky Vančuchové, souhlasí se stanovením výživného v souladu s příslušnými předpisy.  Městský úřad ve Ždírci n.D. poskytne Okresnímu soudu v Příbrami údaje o příjmech a výdajích Bohdany Vančuchové.

b) Město Ždírec nad Doubravou nesouhlasí s návrhem na zrušení vyživovací povinnosti otce Ladislava Vančuchy, nar.20.9.1959, k nezletilému synovi Ladislavu Vančuchovi, nar.3.5.1993. Návrh podal Ladislav Vančucha, nar.20.9.1959, u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě.dne 25.3.2003.

Hlasování: 5 pro

 

6)      Starosta informoval radu o dohodě městského úřadu s p.Ladislavem Starým na odstoupení p.Starého od nájmu domu čp.16 ve Ždírci n.D. Nájemní vztah vyplýval z „Rozhodnutí o přidělení bytu“ ze dne 1.7.1992. Pan Starý dluží městu nájemné za měsíce listopad a prosinec 2002 ve výši 118,-Kč a nájemné za I.Q.2003 ve výši 177,-Kč. Starosta navrhl radě odepsat pohledávku z důvodu rozvázání nájemního poměru.

Usnesení:

a)      Rada města souhlasí s ukončením nájmu domu čp.16 ve Ždírci n.D., vyplývajícím z rozhodnutí o přidělení bytu Ladislavu Starému od 1.7.1992. Ukončení nájemního poměru je platné k 1.dubnu 2003.

b)      Rada města zrušila pohledávku Ladislava Starého za dlužné nájemné v období listopad 2002/březen 2003 ve výši 295,-Kč.

c)      Rada města souhlasí s podáním žádosti stavebnímu úřadu o povolení demolice domu čp.16 na pozemku p.č.st.45, zapsaném na LV 1 pro ČR-Město Ždírec n.D. Městský úřad vyzve dodavatele demoličních prací k podání cenové nabídky za demolici objektu.

Hlasování: 5 pro

 

7)      Rada města projednala žádost předsedy představenstva a.s.Vodovody a kanalizace Chrudim o podávání návrhů na volbu členů představenstva a dozorčí rady společnosti na valné hromadě 29.5.2003. Rada konstatovala, že zastupitelstvo města pověřilo jednáním v orgánech a.s. a zastupováním města Ždírec n.D. v a.s. pana Ing.Miloslava Gajdoruse. Starosta zašle kopii usnesení s návrhem na volbu p.Gajdoruse předsedovi představenstva a.s.Vodovody a kanalizace Chrudim.

 

8)      Rada města projednala žádost ČD o povolení částečné uzavírky železničního přejezdu na ul.Chrudimská, silnice I/37.

Usnesení:

Rada města souhlasí s částečnou uzavírkou železničního přejezdu v km ČD 27,973 – Chrudimská ulice, silnice I/37 dle požadavku a.s.České dráhy, Správy dopravní cesty Havlíčkův Brod, č.j.171/2003.

Hlasování: 5 pro

 

9)      Rada města projednala návrhy smlouvy darovací a smlouvy nájemní na převod a následný pronájem nemovitého majetku SK Dekora Ždírec n.D. Rada s textem smluv souhlasí a doporučí je zastupitelstvu ke schválení. Ke schválení smluv je nutné kladné stanovisko SK Dekora Ždírec n.D.

 

10)   Rada projednala podnět občanů ze Spojovací ulice na instalaci zpomalovacích příčných prahů. Instalace prahů byla kladně odsouhlasena DI-Policie ČR Havl.Brod v roce 2002. Rada souhlasí s tím, aby městský úřad připravil instalaci prahů v ulici Školní a Spojovací.

Rada projednala požadavek občanů jižní části města na instalaci směrového značení ulic. Rada s instalací souhlasí a pověřila MěÚ projednat s dodavatelem stávajícího značení, tj. firmou HOSTALEK WERBUNG s.r.o. možnosti a finanční náklady osazení místního značení.

 

11)   V Domě s pečovatelskou službou bude k 1.5.2003 volný byt paní Sotonové, která ze zdravotních důvodů a přemístění do Domova důchodců v Břevnici ustupuje od nájemní smlouvy.

Usnesení:

Rada města pronajala byt č.3 v Domě s pečovatelskou službou ve Ždírci n.D., Mírová 119 na dobu neurčitou paní Haně Šutkové nar.1918, doposud trvale bytem Havlíčkův Brod.

Nájemné a platby za služby spojené s užíváním bytů stanoví Městský úřad ve Ždírci n.D. v souladu s platnými předpisy.

Hlasování: 5 pro

 

12)   Rada města projednala návrh městského úřadu na snížení a prominutí platby za likvidaci domovního odpadu. O snížení poplatku žádají občané, kteří mají trvalý pobyt ve Ždírci n.D., ale prokazatelně zde dlouhodobě nežijí z důvodu pracovních nebo rodinných.

Usnesení:

a)  Rada města prominula platbu poplatku za likvidaci domovního odpadu v roce 2003 občanům  města dle seznamu, který tvoří přílohu zápisu ze schůze rady města.

b)  Rada města nesouhlasí se snížením poplatku z rekreační chalupy v Horním Studenci 50.

Hlasování: 5 pro

 

13)   Rada města projednala možnost použití betonových dlaždic o velikosti 30x30 cm, sejmutých z rekonstruovaného chodníku v Brodské ulici. Myslivecké sdružení Horní Studenec požádalo město o darování 80 m2 dlažby na zpevnění podlahy v areálu MS na Branišově. O prodej dlažby požádali také někteří občané. Seznam žadatelů eviduje městský úřad. Technické služby si ponechají pro potřeby města určité množství dlažby na opravy stávajících chodníků provedených z dlažby 30x30 cm. Rada města stanoví cenu za 1 m2 dlažby a další podmínky prodeje po ukončení skrývky chodníku.

 

14)   Rada projednala žádost fotbalového oddílu SK Dekora o převod finančního příspěvku na činnost.

Usnesení:

Rada města schválila převod částky 50.000,00 Kč na účet fotbalového oddílu SK Dekora Ždírec nad Doubravou na činnost oddílu v II.Q.2003. Prostředky budou čerpány dle schváleného rozpočtu města na rok 2003.

      Hlasování: 5 pro

 

15)   Místostarosta informoval radu o jednání s firmou TES Chotěboř o úpravě technologie kuchyně z důvodu požadavku na vaření dvou jídel. Změna spočívá v dodávce konvektomatu , el.pánve, nerezového dvojdřezu a lednice. Rada souhlasí s návrhem změn. Po návrhu změny smlouvy o dílo s firmou D&s, případně po návrhu nové smlouvy od firmy TES rada ve věci rozhodne.

Z jednání rady se z pracovních důvodů omluvil p.Hubert Kolář.

 

16)   Vyhodnocení veřejných soutěž, uzavření smluv o dílo:

a) Rada vyhodnotila nabídky soutěžitelů ve veřejné soutěži č.6/2003.

Usnesení:

1/ Rada města uzavřela veřejnou soutěž č.6/2003 „ZTV pro 3 RD Ždírec n.D. – ulice K Borovině„ a stanovila pořadí soutěžících:

1.  COLAS  CZ, a.s. Žďár nad Sázavou –            cena za dílo 182.490,00 Kč

2.  STRABAG, a.s. Pelhřimov -                         cena za dílo 238.008,30 Kč

3.  Dvořák Havlíčkův Brod -                                  cena za dílo 241.888,80 Kč

4.  SKANSKA DS, a.s. Pardubice -                   cena za dílo 257.250,00 Kč

2/ Rada města pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování: 4 pro

 

b) Rada města uzavřela veřejnou soutěž č.5/2003 „ZTV Ždírec n.D. Hamerská IV. – II.etapa, plynovod“ a stanovila pořadí soutěžitelů na základě hodnocení výběrové komise z 26.3.2003.

Usnesení:

1/ Rada města stanovila pořadí soutěžících firem ve veřejné soutěži č.5/2003:

1. Jaroslav Gregor GASLINES Žďár n.S., cena za  dílo 153.573,00 Kč vč.DPH

2. OLYMPIA s.r.o. Chrudim, cena za dílo 164.100,30 Kč

3  DVOŘÁK, stavby pozemních komunikací, Havlíčkův Brod, cena za dílo 196.690,20 Kč

2/ Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Jaroslav Gregor GASLINES na výstavbu plynovodu v ulici Jižní ceně díla 153.573,-Kč a pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo.

3/ Rada města souhlasí s převodem investorství stavby na společnost VČP Hradec Králové, a.s., za podmínky, že společnost uhradí náklady na výstavbu plynovodu.

Hlasování: 4 pro

c) Rada města vyhodnotila nabídky na výstavbu hřbitovní zdi na hřbitově v Horním Studenci.

Usnesení:

Rada města posoudila nabídky na výstavbu hřbitovní zdi v délce 138 m na hřbitově v Horním Studenci a stanovila pořadí soutěžitelů:

1. D&s s.r.o.Praha, provoz Ždírec n.D. -             cena za  dílo 293.769,-Kč

2. Jaroslav Kovačka, Žďár n.D. -               cena za  dílo 303.600,-Kč

Rada města rozhodla na základě předložených nabídek, že město uzavře smlouvu o dílo s firmou D&s s.r.o. s tím, že termín provedení stavby stanoví rada podle vývoje příjmů města v II.Q.

Hlasování: 4 pro

 

17)   Výběrová komise ve složení J.Martinec, J.Klepetko, M.Gajdorus, Z.Lédlová a J.Pavlíček zhodnotila žádosti žadatelů o místo knihovníka v městské knihovně. Na základě posouzení kvalifikačních předpokladů a po doplnění některých dalších údajů o žadatelích komise navrhla radě vybrat z žadatelů o zaměstnání slečnu Danu Matějkovou.

Rada města se ve věci přijetí zaměstnance organizační složky Městská knihovna Ždírec n.D. usnesla:

Usnesení:

a)      Na místo zaměstnance organizační složky města Městská knihovna Ždírec nad Doubravou bude přijata slečna Dana Matějková, bytem Ždírec n.D., Hamerská 381.

b)      Město uzavře s Danou Matějkovou pracovní smlouvu na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce při pracovním úvazku 30 hod.týdně. Zařazení žadatelky do platové třídy stanoví rada na návrh vedoucího organizace v souladu s příslušnými předpisy.

c)      Datum uzavření pracovního poměru je vázáno na možnost nástupu žadatelky v souvislosti s ukončením jejího dosavadního pracovního vztahu.

d)      Rada města stanovila počet zaměstnanců města s platností od 1.května 2003 na 16.

Hlasování: 3 pro

Jednání bodu se z důvodu možné podjatosti nezúčastnil člen rady p.Jan Matějka.

 

18)   Různé:

a)      Starosta informoval radu o setkání seniorů dne 26.4.2003 v kulturním zařízení H.Studenec. Klub seniorů uhradí v rámci schváleného rozpočtu občerstvení a dopravu účastníků na akci.

b)      Starosta seznámil radu s děkovným dopisem p.Kaly za gratulaci k životnímu jubileu.

c)      Paní MUDr.Milana Lánová odpověděla na dopis ve věci ukončení nájmu zubní ordinace v budově hasičské zbrojnice. Prostory ordinace uvolní během letních měsíců.

d)      Rada byla seznámena s výsledkem přezkoumání hospodaření Svazku obcí Vestec v roce 2002. Auditor konstatoval, že účetnictví svazku je vedeno v souladu s příslušnými předpisy. Starosta předloží zprávu o hospodaření k projednání na 4.zasedání zastupitelstva města.

e)      Starosta informoval radu o přípravě valné hromady a.s.Enviterm Ždírec n.D., která se uskuteční  23.4.2003. Společníci města respektují požadavky města na úhradu ceny akcií při podpisu smlouvy a také další podmínky města.

f)       Místostarosta informoval radu o záměru družstva VZOR prodat areál firmy ve Ždírci n.D. a o nabídce realitní kanceláře k odkoupení areálu městem. Rada konstatovala, že požadovaná kupní cena 4,5 mil.Kč je vzhledem k potřebě opravy budovy příliš vysoká.

g)      Místostarosta dále informoval radu o záměru města zakoupit licenci na využívání programu ASPI, tj. kompletní archiv zákonů ČR. Místostarosta se bude záležitostí dále zabývat.

h)      Starosta informoval radu o vypořádání vlastnických vztahů s Lesní společností Hradec Králové, a.s. a Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. k pozemkům pod cyklostezkou do Studence a k pozemkům v areálu firem. Městský úřad pověřil jednáním ve věci JUDr.Marii Teuflovou.

 

12.schůze rady města se uskuteční ve středu 23.dubna 2003 v 15:00 hod.