Zápis z 19.zasedání zastupitelstva edit delete

7.11.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni:
13 členů zastupitelstva dle listiny přítomných 
12 hostů - občané města
1 host – zaměstnanec města

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zasedání zahájil v 17:04 starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal. V krátkém úvodu starosta města přivítal všechny přítomné v nově vybudovaném domě s pečovatelskou službou. Při zahájení zasedání bylo přítomno 12 členů ZM, Ing. Jiří Uchytil byl ze zasedání omluven a zúčastnil se až projednávání závěrečných bodů programu

a) Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, ověřovateli zápisu pana Oldřicha Nováka a paní Věru Šťastnou a dále návrhovou komisi ve složení: Ing. Jindřich Kyncl, František Plíšek, Jaroslav Klepetko.

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/19/05 bod 1) a bod 2). 

Hlasování: 12-0-0

b) Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města dne 27.10.2005. 

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na doplnění a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/19/05 bod 3). 

Hlasování: 12-0-0

2) Uzavření zápisu a usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města ze dne 22.9.2005
Starosta konstatoval, že k zápisu a usnesení z 18. zasedání zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis a usnesení byly podepsány ověřovateli bez výhrad. Zápis a usnesení byly zveřejněny na vývěskách města, na oficiálních internetových stránkách města a doručeny všem zastupitelům.

Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být uzavřen zápis a usnesení z 18. zasedání zastupitelstva – usnesení č. 2/19/05.

Hlasování: 12-0-0

3) Zpráva o činnosti rady města v době od 22.9.2005 do 3.11.2005
Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 18. do 19. zasedání zastupitelstva.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 3/19/05.

Hlasování: 12-0-0

4) Rozpočet ZŠ a MŠ Ždírec n.D na rok 2006
Ředitel školy Mgr. Jiří Novák nejprve poděkoval zastupitelům za vstřícný postoj vůči finančním požadavkům školy a seznámil přítomné s předloženým návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Ždírec n.D. na rok 2006. Rekapituloval vývoj výše příspěvku města v uplynulých letech a očekávaný budoucí vývoj vzhledem k novým hygienickým a jiným zákonným normám (výškově nastavitelné stoly a židle, osvětlení učeben, tepelný audit, výška stropu ve školních dílnách). Dále popsal vybavení školy počítačovou a kancelářskou technikou a další záměr rozšíření počítačové učebny. Starosta doplnil informaci o příspěvku obcí, které nejsou zřizovateli škol a jejichž žáci jsou zapsáni v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ždírec n.D.

Rozprava k bodu jednání:
1.Pan Luboš Plíhal označil navýšení příspěvku města o 100 tis. Kč jako opodstatněné a podpořil ho.
2.Pan Ing. Miloslav Gajdorus označil za nepřípustný stav, kdy státní instituce neustálým zpřísňováním zákonných norem způsobuje další a další výdaje samosprávám.
3.Starosta uvedl aktuální stav 37 narozených dětí na území města v letošním roce a srovnal tento stav s vlnou přistěhovalectví do Ždírce v uplynulých desetiletích.
4.Pan Jaroslav Klepetko se dotázal na placení příspěvku na žáka obcí Slavíkov, jelikož obec je ve skluzu s platbou za I.pololetí.
5.Starosta uvedl, že námi stanovená výše 1.800,- je k obcím velmi vstřícná a uvedl případy z nedalekého okolí, kdy je stanovena roční výše příspěvku na žáka vyšší než 5.000,- Kč. Uvedl dále, že požádá zastupitelstvo obce Slavíkov o úhradu pohledávky ve výši 29 tis.Kč.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 4/19/05.

Hlasování: 12-0-0

5) Finanční záležitosti
a) Starosta předložil přítomným stav běžného účtu města k 3.11.2005 a dále stav účtu FRB, stav účtu cyklomaratonu a stav účtu sociálního fondu zaměstnanců města k 31.10.2005. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 5/19/05. 

Hlasování: 12-0-0

b) Starosta seznámil přítomné se závěrem dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2005, které ve dnech 4. a 5.10.2005 provedli zaměstnanci krajského úřadu. Uvedl závěr zjištění „bez závad“. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 6/19/05. 

Hlasování: 12-0-0

c) Starosta seznámil přítomné s předloženým dodatkem smlouvy č.1 ke smlouvě o přenesené správě veřejného osvětlení, uzavřené s firmou Citelum, a.s. Praha. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 7/19/05. 

Hlasování: 12-0-0

d) Starosta předložil přítomným návrh rozpočtového výhledu města na roky 2006 až 2008 v oblasti příjmů a výdajů. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 8/19/05. 

Hlasování: 12-0-0

e) Starosta přednesl návrh investičních akcí města na rok 2006, který byl sestaven na základě schváleného investičního záměru zastupitelstva města na roky 2002-2006 a požadavků osadních výborů. Uvedl, že se jedná o návrh a požádal zastupitele, aby tento návrh připomínkovali a dle potřeby doplnili tak, aby mohl být v konečné verzi předložen na 20.zasedání ke schválení. 

Rozprava k bodu jednání:
Pan Luboš Plíhal se dotázal zda návrh počítá s projektovou přípravou rozšíření sportovního areálu SK DEKORA.

V průběhu projednávání bodu v 18:15 odešla paní MUDr. Marie Nováková. Dále bylo přítomno 11 členů ZM.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 9/19/05.

Hlasování: 11-0-0

6) Majetkové záležitosti
a) Starosta seznámil přítomné s potřebou majetkového převodu budovaného železničního přejezdu na komunikaci v průmyslové zóně II po jeho vybudování. Město na základě platného stavebního povolení č.j. 10-0407/00-DÚ/Mb buduje železniční přejezd na komunikaci II/345 – SET a to na železniční trati č.238 Havl.Brod – Rosice n.L., km 26,520. Město požádalo 14.9.2005 České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty Jihlava, o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převzetí stavby přejezdu v km 26,520 na trati č.238 do vlastnictví ČD, a.s. a stanovení podmínek pro budoucí převzetí stavby přejezdu a zabezpečovacího zařízení. Město žádá dále ČD, a.s. o stanovení podmínek pronájmu pozemku v majetku ČD, a.s., na kterém bude realizována stavba v souladu s projektovou dokumentací.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 10/19/05. 

Hlasování: 11-0-0 

b) Starosta seznámil přítomné s žádostí města Žďár n.S., které se obrátilo na podílnické obce, sdružené v Lesním družstvu obcí Přibyslav, s žádostí o směnu pozemků ve vlastnictví města Žďár n.S. v k.ú. Veselíčko u Žďáru n.S. o výměře  1240 m2 za pozemky podílnických obcí v k.ú.Jámy o výměře 1240 m2 s tím, že město Žďár n.S. uhradí veškeré náklady spojené se směnou. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 11/19/05. 

Hlasování: 11-0-0 

c) Starosta přednesl přítomným záměr prodeje pozemku p.č. 226/2 o výměře 77 m2 v k.ú. Ždírec nad Doubravou společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. Navržená kupní cena je 20,-Kč/m2, náklady prodeje hradí nabyvatel, město hradí daň z převodu nemovitostí. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 12/19/05. 

Hlasování: 11-0-0 

d) Starosta seznámil přítomné s potřebou potvrzení dřívějšího usnesení Obecního zastupitelstva obce Ždírec n.D. ze dne 27.10.1994 a 7.9.1995 o prodeji pozemků v průmyslové zóně z důvodu provedení nového geometrického plánu č.272-108/2004. Podmínky dřívějších usnesení zůstávají zachovány. 
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 13/19/05. 

Hlasování: 11-0-0 

7) Informace o jednání se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Místostarosta seznámil přítomné s jednáním se zástupci společnosti VaK Havlíčkův Brod a.s., uvedl dvě možné varianty spolupráce s a.s. VaK HB a zmínil klady a zápory jednotlivých variant. Pan Ing. Miloslav Gajdorus uvedl některé provozní problémy ČOV a zdůraznil potřebu automatizace, protože tím by technologie ČOV byla řízena 24 hodin denně namísto několika hodin, kdy je přítomna obsluha. Starosta doplnil informaci o existující nabídce na zpracování projektu na intenzifikaci ČOV.
 
Rozprava k bodu jednání:
-   Pan Mgr. Jiří Novák se zeptal na odhadovanou cenu potřebných  investic do ČOV.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 14/19/05.

Hlasování: 11-0-0

8) Zhodnocení cyklomaratonu Lacman Vysočina Road 2005
Pan Luboš Plíhal přítomné seznámil s finanční a organizační stránkou letošního ročníku cyklomaratonu, zmínil tradici závodu, který se uskutečnil v 11.ročnících, dále uvedl že závod za tuto doby udělal městu a partnerům závodu dobrou propagaci a poukázal na velmi dobré ohlasy účastníků závodu v posledních letech. Poděkoval všem pořadatelům za jejich pomoc při zajištění závodu a městu za přijetí pořadatelství v uplynulých třech letech.

V průběhu projednávání tohoto bodu jednání se omluvil ze zasedání pan Ing. Miloslav Gajdorus a jednání opustil. Dále bylo přítomno 10 členů ZM.

Rozprava k bodu jednání:
1.Starosta přednesl svůj pohled na závod, zdůraznil meziročně narůstající množství práce s organizací závodu, které je způsobeno celkovým trendem neustále se zlepšujícího pořadatelského zajištění. Uvedl vzrůstající administrativu spojenou se zajištěním závodu, pochválil perfektní organizaci závodu, zejména práci p.Luboše Plíhala, Josefa Plíhala a Ing.Jiřího Pavlíčka a uvedl kladné ohlasy účastníků.
2.Pan Ing. Jindřich Kyncl ocenil, že pořadatelé sami poznali, že je správný okamžik přestat a nedopustí snížení úrovně akce.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 15/19/05.

Hlasování: 10-0-0

9) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání
1.Starosta podal přítomným informaci o proběhlé schůzce některých zastupitelů s jednatelem firmy NIMIRU o záměru výstavby supermarketu potravin.
2.Pan Oldřich Novák vyslovil obavu o zajištění pozemků, aby město bylo majitelem pozemků v případě nerealizace výstavby supermarketu a upozornil na vyšší tržní cenu pozemků než je schválená prodejní cena.
3.Pan František Plíšek vyjádřil nespokojenost s harmonogramem prací firmy, která v Údavech staví chodníky.
4.Pan Ing. Jindřich Kyncl upozornil na chybějící značku konec obce na Benátkách a na nevhodně řešené napojení chodníku na Chrudimské ulici naproti prodejně D&s.
5.Paní Jana Uchytilová navrhla bezbariérové řešení chodníku u školní jídelny nebo barevně označit obrubník, dále se dotázala na rozsah území, které bude řešeno projektem na rozšíření sportovního areálu a upozornila na potřebu řešit možnost koupání pro občany Ždírce.
6.Paní Věra Šťastná se dotázala na termín realizace odbahnění Pobočného rybníku, na přepravní trasu odvozu vytěženého materiálu a upozornila na možné poškození komunikací při realizaci této akce.
7.Pan Oldřich Novák se dotázal na zimní  údržbu chodníků v Chrudimské ulici a na zodpovědnost za údržbu, dále upozornil na potřebu očištění pomníku p. Fetra z důvodu morálního závazku města vůči bývalému majiteli restaurace u nádraží.
8.Pan Luboš Plíhal se dotázal na možnost finančního příspěvku města na zimní údržbu lyžařských běžeckých tratí v okolí. Dále navrhl řešit možnost koupání ve Ždírci zároveň s realizací revitalizace toku Doubravy.
9.Místostarosta podal stručnou informaci o spolupráci s firmou BUSSMARK při přípravě realizace záměru výstavby bytových domů ve Ždírci n.D. a o momentálním vývoji přípravy stavby dřevozpracující firmy LANA
10.Pan Jan Coufal – host zasedání – se dotázal na pokračování kroniky učitelského sboru ždírecké školy.

V průběhu diskuze se dostavil na jednání pan Ing. Jiří Uchytil. Dále bylo přítomno 11 členů ZM.

11.Pan Josef Šťastný – předseda osadního výboru Nové Ransko – upozornil na to, že návrh investičních akcí na rok 2006 neobsahuje rozšíření městského rozhlasu do místních částí.
12.Pan Bohuslav Málek – host zasedání – upozornil na špatnou slyšitelnost městského rozhlasu v místě jeho bydliště způsobenou zvukovými odrazy.
13.Starosta navrhl zastupitelům příští termín zasedání zastupitelstva a vyzval k hlasování – usnesení č.16/19/05.

Hlasování:  11-0-0

10) Závěr zasedání
Předseda návrhové komise konstatoval, že všechna přijatá ustanovení jsou platná a program zase­dání byl vyčerpán. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 20:05 ukončil.

 

---------------------------------------
Oldřich Novák
ověřovatel

---------------------------------------
Věra Šťastná
ověřovatel

---------------------------------------
Jan Martinec
starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-19-zapis-03-11-2005-web.OpenOffice.pdf 92 kB zápis z 19.zasedání zastupitelstva ve formátu PDF