Zápis z 20. schůze rady města edit delete

1.9.2003 | Jiří Pavlíček

Z Á P I S   č. 20
ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 27.srpna 2003.

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář

Program schůze:
1) Zrušení místních lidových knihoven
2) Řešení reklamací na bytovém domě čp.400 a 571
3) Nepeněžní dary
4) Svolání 6.zasedání zastupitelstva města
5) Uzavření silnice I/37 v Údavech
6) Vícepráce na akci „Silnice I/34 Ždírec n.D. – průtah“
7) Informace o průběhu rekonstrukce školní kuchyně, odsouhlasení víceprací
8) Souhlas s podnájmem bytu
9) Uzavření smlouvy o dílo na výsadbu remízu
10) Projednání účasti města na zajištění střelecké soutěže
11) Stanovení termínu oddacích dnů
12) Informace o přípravě výstavby veřejných záchodků
13) Uzavření veřejných soutěží č.11 a 13
14) Projednání nabídky firmy Hostalek Werbung na místní značení cílů
15) Informace o jednání zástupců města s vedením s.r.o.Stora Enso Timber Ždírec
16) Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
17) Příprava oprav místních komunikací
18) Zadání výroby pohlednic
19) Informace o průběhu odbahnění a opravy rybníku v N.Studenci
20) Různé

================================================

1) Rada města projednala návrh vedoucí Městské knihovny na zrušení nefunkčních Místních lidových knihoven.
Usnesení:
a) Rada města s platností od 1.září 2003 zrušila :
- Místní lidovou knihovnu v Údavech
- Místní lidovou knihovnu v Horním Studenci
- Místní lidovou knihovnu v Novém Ransku

b) Rada města uložila vedoucí Městské knihovny zajistit ukončení činnosti MLK dle bodu a).
Hlasování: 5 pro

2) Starosta seznámil radu s průběhem reklamace vad na bytovém domě ve Ždírci n.D., náměstí 9.května čp.400 a 571. Město uplatnilo 2.května 2003 reklamaci vad na bytovém domě. Dne 13.května 2003 proběhlo za účasti Ždíreckého bytového družstva a zhotovitele stavby CZ-STAVEBNÍ HOLDING, a.s. Pardubice na místě samém. O průběhu a výsledcích šetření byl pořízen zápis s termíny řešení reklamací. Městský úřad v průběhu srpna opakovaně vyzval dodavatele stavby k řešení vad, ale neúspěšně. Dne 22.8.2003 z iniciativy města a PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a.s. bylo svoláno další jednání ke stanovení postupu při odstraňování vad. Zde bylo konstatováno, že vadou znemožňující užívání části domu je téměř neprůchodná kanalizace ve vchodu čp.571. Byt č.9A je z uvedeného důvodu nezpůsobilý k užívání. Starosta navrhl radě, aby město objednalo odstranění závady na svoje náklady. Z průběhu opravy bude pořízena dokumentace, kterou zpracuje znalec z oboru a město uplatní náhradu za náklady opravy a škodu na zařízení bytu u dodavatele stavby i soudní cestou.
Usnesení:
a) Rada města souhlasí s tím, aby město objednalo opravu kanalizační přípojky v bytě č.9A v domě čp.571 na náklady města u a.s.PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM. Oprava bude provedena neodkladně.
b) Rada města souhlasí s tím, aby dokumentaci o stavu závad na bytovém domě čp.400 a 571 a o průběhu jejich odstraňování, zpracoval znalec z oboru pozemních staveb Ing. Zdeněk Teufl.
c) Rada města souhlasí s tím, aby při vymáhání náhrady nákladů na odstranění závad a škod na majetku nájemníků v důsledku těchto škod a k podání žaloby na neplnění smlouvy o dílo v bodu reklamace vad, zastupovala město JUDr. Marie Teuflová.
Hlasování: 5 pro

3) Rada města projednala návrh starosty na udělení nepeněžních darů.
Usnesení:
a) Rada města stanovila výši nepeněžního daru při příležitosti životního jubilea paní Marie Hrbáčkové na 1000,-Kč.
Hlasování: 5 pro
b) Rada města stanovila výši nepeněžního daru členům komise pro přípravu cyklomaratonu LACMAN VYSOČINA ROAD na 1000,-Kč
Hlasování: 4 pro, J.Pavlíček se zdržel hlasování

4) Starosta navrhl radě svolat 6.zasedání zastupitelstva.
 Usnesení:
 Rada města rozhodla o konání 6.zasedání zastupitelstva města dne 25.září 2003 ve společenské místnosti DSPS, začátek zasedání v 18:00 hod. Rada uložila starostovi, aby zasedání svolal v souladu s jednacím řádem.
 Hlasování: 5 pro
 
5) Rada města vzala na vědomí informaci Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, o uzávěrce silnice I/37 v úseku Údavy – Trhová Kamenice v době od 8.9.2003 do 15.12.2003 v souvislosti s výstavbou mostu na Dlouhém. Starosta na jednání o podmínkách uzavírky vznese požadavek na stanovení objízdné trasy autobusových spojů přes Všeradov tak, aby občané Údav a Stružince měli zajištěno spojení se Ždírcem n.D.

6) Rada města projednala návrh ŘSD ČR, Správa Jihlava, na financování víceprací na stavbě „Silnice I/34 Ždírec n.D. – průtah“, které činí 1.050.000,00 Kč vč.DPH. ŘSD ČR na základě žádosti města přispěje na financování částkou 330 tis.Kč bez DPH, tj. 1/3 vyčíslených vícenákladů a uhradí vícepráce vzniklé vadami projektu. Vícepráce hrazené městem vznikly výstavbou dešťové kanalizace pro potřeby města a zvětšenou výměrou ploch chodníků oproti původnímu projektu a byly městem u dodavatele stavby objednány. Skanska DS, a.s. nabídla městu uhradit další 1/3 vícenákladů za bezplatné využívání skládky v průmyslové zóně II a vybudovat podklady pro budoucí chodníky na Nové Ransko v prostoru kruhového objezdu směrem k benzinové čerpací stanici.
Usnesení:
Rada města souhlasí:
a) S návrhem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, na úhradu víceprací na stavbě „Silnice I/34 Ždírec n.D. – průtah“ dle zápisu ze společného jednání ŘSD ČR, města Ždírec n.D. a a.s.Skanska DS.
b) S návrhem Skanska DS, a.s. na výši a způsob úhrady za využití plochy průmyslové zóny II pro dočasné a trvalé uložení výkopové zeminy. Skanska DS, a.s. přispěje městu na vzniklé náklady za vícepráce oproti smlouvě o dílo ve výši ½ nákladů.
c) S tím, aby město objednalo výstavbu chodníku na Chrudimské ulici v délce cca 125 m od restaurace Na křižovatce k železničnímu přejezdu v ceně do 200 tis.Kč. Město uhradí vícepráce dle odst. a) a b) do 31.3.2004.
 Hlasování: 5 pro

7) Ing.Miloslav Gajdorus informoval radu o průběhu rekonstrukce školní kuchyně. Dodavatel stavby požádal město o prodloužení termínu stavby z 20.8. na 28.8.2003. Důvodem prodloužení doby stavby byly vícepráce spojené především s odlišným řešením podlah oproti projektu. Dodavatel stavby předložil soupis a ocenění stavebních víceprací ve výši do 50 tis.Kč.
Usnesení:
Rada města souhlasí:
a) S podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo číslo ST 02/2003-4, kterým se prodlužuje termín odevzdání díla na 28.8.2003 a stanovují náklady na vícepráce.
b) S úhradou vícenákladů na řešení odtahu páry z prostoru myčky nádobí, dodavatel ELER-VZDUCHOTECHNIKA, Žďár n.S. Dodavatel vyčíslí náklady do 31.8.2003.
c) S úhradou nákladů na vrata uzavírající vchod do školní kuchyně ve výši 39.900,-Kč vč.DPH .
Hlasování: 5 pro

8) O vyslovení souhlasu s pronájmem bytu ve spoluvlastnictví města a bytového družstva požádala členka Bytového družstva Hamerská I.
Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby paní Věra Culková, členka Bytového družstva Hamerská I, pronajala formou podnájmu byt č.B6 v bytovém domě ve Ždírci n.D., Jižní 624
Podmínky podnájmu:
- podnájem na dobu určitou 3 roky od data kolaudace objektu
- výše nájemného nesmí být v rozporu s podmínkami smlouvy o poskytnutí příspěvku státu na bytovou výstavbu
- na adrese bytu musí mít trvalé bydliště člen družstva
Hlasování: 5 pro

9) Správa CHKO ČR Praha objednala u města výsadbu remízu v Horním Studenci. Remíz doplní opatření učiněná v lokalitě Horní Studenec proti přívalovým dešťům.
Usnesení:
- Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo Mož/85/65/03 na založení remízu v Horním Studenci. Smlouvu uzavře město Ždírec n.D. a Správa CHKO ČR Praha.
Hlasování: 5 pro

10) Myslivecké sdružení Horní Studenec požádalo radu o příspěvek na zakoupení putovního poháru pro vítěze soutěže ve střelbě na asfaltové holuby „O pohár Města Ždírec nad Doubravou“.
SDH Údavy požádal město o příspěvek na zajištění akce „Závod požární všestrannosti“ mladých hasičů dne 6.9.2003.
Usnesení:
Rada města souhlasí:
a) s poskytnutím příspěvku ve výši 2.500,-Kč Mysliveckému sdružení Horní Studenec na zakoupení putovního poháru pro vítěze soutěže ve střelbě „O pohár Města Ždírec nad Doubravou“,
b) s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,-Kč SDH Údavy na organizační zajištění akce „Závod požární všestrannosti“ mladých hasičů dne 6.9.2003.
Hlasování: 5 pro

11) Stanovení oddacích dnů:
Usnesení:
Rada města stanovila s platností od 1.ledna 2004 oddací dny na první tři soboty každého měsíce.
Hlasování: 5 pro

12) Rada města se seznámila s návrhy architektonického řešení veřejných záchodků. Rada souhlasí s tím, aby město nadále připravovalo výstavbu tohoto zařízení ve spolupráci s Ing.arch.Markem.

13) Rada města uzavřela na doporučení komise pro posuzování nabídek veřejné soutěže a stanovila pořadí soutěžitelů:
Usnesení:
a) Veřejná soutěž č.13/2003 „Kanalizace u řadových garáží“
1.  Josef Marek, Nad Řekou 564, Ždírec nad Doubravou – 133.210,-Kč
2.  Jaroslav Gregor, Horní 22, Žďár nad Sázavou – 191.100,-Kč

b) Veřejná soutěž č.11/2003 „Vestavba 1.b.j. v objektu Horní Studenec čp.14“
1.  STAVOUNIE spol.s r.o., Lidická 1983, Havlíčkův Brod – 956.974,-Kč
2.  PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., Tovární 1130, Chrudim – 970.536,-Kč
3.  STAVBA první stavební spol.s r.o., Humpolecká 1576, Havlíčkův Brod – 998.995,-Kč
4.  PKS INPOS a.s., Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou – 1.031.979,-Kč
5.  D&s, s.r.o., provozovna Chrudimská 162, Ždírec nad Doubravou – 1.134.842,-Kč
Hlasování: 5 pro

14) Rada města projednala návrh firmy Hostalek Werbung s.r.o. na opravu a doplnění místních cílů. Rada uložila starostovi, aby projednal s firmou podmínky instalace místního značení cílů.

15) Starosta a místostarosta informovali radu o jednání na společnosti Stora Enso Timber s.r.o. o podmínkách ukončení skládky výkopové zeminy. SET zajistil geometrické oddělení pozemků na kterých se nachází skládka zeminy a tyto převede se souhlasem města do kultury louka. Skládku využívá nadále Skanska DS a firma SMCH Chrudim zde provádí částečné odtěžení zeminy pro těsnění skládky v Srní. Vzhledem k těmto okolnostem nepožaduje rada úpravu povrchu skládky na společnosti SET a přebírá pozemky v současném stavu s tím, že úpravu provedou stávající uživatelé. Vedení společnosti informovalo zástupce města o záměrech v rozvoji společnosti. Firma podporuje myšlenku dopravy kulatiny po trase v průmyslové zóně a na rok 2004 nárokuje na vedení SET investice na vybudování přejezdu (signalizace) a komunikace nad železniční tratí. Vedení SET Ždírec n.D. bude město informovat o přípravě stavby, aby bylo možno koordinovat postup výstavby společně s městem.

16) Rada projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemena ve prospěch a.s.Český TELECOM pro uložení místního telefonního kabelu.
Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném zřízení věcného břemene na uložení místního kabelu v ulici U Pošty, Na Balkáně, Nad Řekou a Jižní. Smlouvu uzavírá město a a.s.Český TELECOM.
Hlasování: 5 pro

17) Starosta informoval radu o přípravě stavby asfaltových komunikací v Údavech, Horním Studenci a v ulici Mírová ve Ždírci n.D. Městský úřad zajistí nabídku na uvedené akce do 10.9.2003.

18) Rada města byla informována o přípravě tisku pohlednice „Ždírec n.D.“ v počtu 500 ks dle usnesení rady z jara 2003.

19) Místostarosta informoval radu o průběhu odbahnění rybníka v Novém Studenci. Dodavatel stavby navrhl zpevnit hráz kamenivem. Vícenáklady jsou odhadnuty do 60 tis.Kč. Město jedná o uzavření smlouvy o dotaci ze SFŽP na tuto stavbu ve výši 273 tis.Kč (53% investičních nákladů). Smlouva bude podepsána v nejbližších dnech.
Usnesení:
Rada města souhlasí s návrhem firmy ČITOR na zpevnění hráze rybníka kamenivem a s úhradou vícenákladů, které dodavatel stavby předloží do 10.9.2003.
Hlasování: 5 pro

20) Různé
a) Místostarosta informoval radu o návrhu společnosti JAS-AIR na zhotovení leteckého snímku města. Rada pověřila místostarostu jednáním o cenových podmínkách  a možnosti snímkování v roce 2004.
b) Starosta navrhl radě, aby město jednalo se Zemědělskou a.s.Krucemburk o změně kultury pozemků u kruhového objezdu na kulturu louka v souvislosti s přípravou těchto pozemků k výstavbě supermarketu. Město dále požádá Zemědělskou a.s. o umožnění výstavby 10 RD v ulici Jižní v souladu s územním plánem s tím, že a.s. ukončí na vymezeném území zemědělskou činnost letos na podzim.
c) Starosta informoval radu o dopisu města Chotěboř ve věci nákladů na provoz LSPP a návrzích na zajištění služby v roce 2004.
d) Rada města se seznámila přímo v terénu se záměrem výstavby komunikace pod Kopaninou, výstavbou Domu s pečovatelskou službou, řešením prostoru u ČOV pro sportovní využití, možnostmi úpravy části lesu Kopanina pro výstavbu tenisových kurtů a možnosti odprodeje části pozemku u Kopaniny manželům Málkovým.

21.schůze rady města se uskuteční ve středu 17.září 2003 v 15:00 hod.

Soubory ke stažení: