Zápis z 21.zasedání zastupitelstva města edit delete

15.2.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni:
13 členů zastupitelstva dle listiny přítomných 
10 hostů - občané města 
7 hostů - zástupci firem Jednota HB a NIMIRU a jejich obchodní partneři

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zasedání zahájil v 17:04 hod. starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal. V krátkém úvodu starosta města přivítal všechny přítomné. Při zahájení zasedání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva města, pan Ing. Jiří Uchytil byl ze zasedání omluven a dostavil se v 18:40 hod.

a) Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, ověřovateli zápisu pana Jaroslava Klepetku a pana Oldřicha Nováka. 

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky,  starosta proto vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/21/06 bod 1) a bod 2). 

Hlasování: 12-0-0

b) Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města dne 1.2.2006 a návrhem na změnu pořadí projednávání bodů 3) a 4) z organizačních důvodů. 

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na další doplnění a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/21/06 bod 3). 

Hlasování: 12-0-0

2) Uzavření zápisu a usnesení z 20. zasedání zastupitelstva města ze dne 15.12.2005
Starosta konstatoval, že k zápisu a usnesení z 20. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis a usnesení byly podepsány ověřovateli bez výhrad. Zápis a usnesení byly zveřejněny na vývěskách města, na oficiálních internetových stránkách města a doručeny všem zastupitelům.

Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být uzavřen zápis a usnesení z 20. zasedání zastupitelstva města – usnesení č. 2/21/06.

Hlasování: 12-0-0

3) Představení záměru výstavby prodejny potravin
Starosta předal slovo zástupcům OVD Jednota Havlíčkův Brod pro představení jejich investičního záměru. Za OVD Jednota se slova ujal předseda představenstva Ing. Vladimír Stehno. Ve své prezentaci představil záměr výstavby obchodního centra s prodejnou potravin a dalšího sortimentu. Poté starosta vyzval přítomné k diskusi.

Diskuse:
1. Pan Jaroslav Klepetko se dotázal na záměry společnosti Jednota se stávající prodejnou na náměstí v případě realizace stavby supermarketu Na Pikulce.
2. Pan Jan Coufal - host zasedání - nepodpořil realizaci čerpací stanice PHM v areálu supermarketu z důvodu blízkosti obytné zástavby. Dále se dotázal na důvod, proč zahraniční obchodní řetězce předběhly v obratu česká spotřební družstva Jednota.
3. Pan Ing Vladimír Stehno - host zasedání - uvedl důvod ve větším kapitálovém zajištění zahraničních obchodních řetězců.
4. Pan Hubert Kolář se zeptal na strategii provozování nového obchodu - co se konkrétně zlepší oproti současnému stavu, kdy je Ždírec závislý na jedné prodejně.
5. Pan Ing. Vladimír Stehno uvedl, že prodejní plochy stávající prodejny nevyhovují počtu obyvatel Ždírce n.D. a spádové oblasti a z toho pramení některé nedostatky.
6. Pan Luboš Plíhal poukázal na chybějící úsek masa v představené studii prodejny.
7. Ing. Vladimír Stehno uvedl některé konkrétní hygienické požadavky na provozovnu s prodejem masa a upozornil na potřebu zdvojování některých provozních prostor prodejny s ohledem na prodej masa.
8. Pan Ing. Jindřich Kyncl upozornil na dohodnutou délku prezentace 10 minut.
9. Pan Ing. Miloslav Gajdorus se dotázal, zda je vhodné v obci kombinace dvou prodejen stejného provozovatele s ohledem na (ne)konkurenci.
10. Pan Ing. Aleš Kadlec - host zasedání - krátce představil firmu STAVOUNIE jako možného realizátora stavby pro družstvo Jednota, uvedl reference desítek obdobných staveb v ČR.

Poté starosta předal slovo jednateli společnosti NIMIRU s.r.o.Havlíčkův Brod, panu Petru Ošlejškovi. Pan Ošlejšek představil záměr společnosti NIMIRU na zainvestování a výstavbu obchodního centra pro nájemce - společnost Ahold. Uvedl konkrétní záměr obchodní jednotky Albert.

1. Pan Jaroslav Klepetko uvedl, že vnější vzhled představený Jednotou je atraktivnější než u záměru společnosti NIMIRU. Dále se dotázal na přítomnost řeznictví s obslužným úsekem.
2. Pan Petr Ošlejšek potvrdil, že jejich záměr počítá s řeznictvím.
3. Pan Hubert Kolář vyzval ke zlepšení vnějšího vzhledu u záměru společnosti NIMIRU.
4. Na výzvu reagoval projektant stavby Ing.Hyliš, který konstatoval, že se jedná pouze o hmotovou studii stavby pro potřeby územního řízení. Realizační návrh stavby bude posuzována také Správou CHKO.
5. Pan Oldřich Novák se dotázal, zda má společnost NIMIRU zakoupen sousední pozemek od pana Tomáše Slámy.
6. Pan Luboš Plíhal připomínkoval plánovaný vjezd do obchodního centra ze směru od bytové zástavby - upozornil na možné problémy (např. hlukové).
7. Pan starosta a Ing. Jan Hyliš uvedli nemožnost realizace vjezdu přímo z kruhového objezdu.
8. Pan Ing. Ladislav Klepetko - host zasedání - uvedl že pokud zazněla kritika Jednoty pro příliš obecné představení záměru, je záměr společnosti NIMIRU ještě obecnější.
9. Pan Petr Ošlejšek uvedl, že většina občanů zná prodejny obchodního řetězce Ahold z vlastní zkušenosti a nepovažuje za potřebné tyto skutečnosti opakovat.
10. Pan Oldřich Novák uvedl jako důležité kritérium termín realizace.
11. Pan Petr Ošlejšek potvrdil realizaci v roce 2006.
12. Na základě dotazu pana starosty Ing. Vladimír Stehna uvedl, že družstvo Jednota má k dispozici studii, má finanční krytí investice, ale práce potřebné pro zajištění územního rozhodnutí dosud nezahájili.
13. Pan Petr Ošlejšek reagoval na dříve zaznělý názor o nekonkrétnosti představeného investičního záměru. Ujistil, že připravuje konkrétní obchodní jednotku Albert sítě Ahold, nyní pracuje na podkladech pro územní řízení a je připraven i na další etapy realizace.
14. Pan Ing. Vladimír Stehno uvedl, že u jejich záměru může garantovat zahájení prodeje v listopadu 2006.
15. Pan Petr Ošlejšek potvrdil zájem Aholdu podchytit předvánoční prodej na konci roku 2006.

Pan starosta poděkoval za obě prezentace investičních záměrů a uvedl, že dle zákona o obcích se dalšího jednání zastupitelstva města mohou zúčastnit obě strany, protože vlastní nemovitosti v k.ú. Ždírec n.D.

4) Zpráva o činnosti rady města v době od 15.12.2005 do 9.2.2006
Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 20. do 21. zasedání zastupitelstva města.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 3/21/06. 

Hlasování: 10-0-2

5) Finanční záležitosti
a) Starosta předložil přítomným zprávu o stavu účtů města k 31.12.2005, o stavu běžného účtu města k 9.2.2006, výčet ziskových kapitol města v roce 2005 a zprávu o obdržených dotacích v roce 2005. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 4/21/06 bod 1) až  4). 

Hlasování: 11-0-1

b) Starosta seznámil přítomné se zprávou MÚ o způsobu využití půjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu za rok 2005 – FRB. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 4/21/06 bod 5). 

Hlasování: 11-0-1 
 
c) Starosta přednesl přítomným zprávu o finančním vypořádání k 31.12.2005 a výsledek hospodaření města v roce 2005. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 5/21/06. 

Hlasování: 11-0-1 

d) Starosta přednesl přítomným poslední a závěrečnou úpravu rozpočtu města na rok 2005. Uvedl, že zpráva byla projednána a schválena finančním výborem bez připomínek. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 6/21/06. 

Hlasování: 11-0-1 
 
e) Starosta předložil přítomným zprávu MÚ o provedené inventarizaci majetku města k 31.12.2005. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 7/21/06. 

Hlasování: 12-0-0 
 
f) Starosta navrhl přítomným schválení snížení daňového základu daně z hospodářské činnosti města v roce 2005 o částku 1 mil.Kč dle platné legislativy. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 8/21/06. 

Hlasování: 12-0-0 
 
g) Starosta navrhl přítomným zadat přezkoumání hospodaření města v roce 2006 krajskému úřadu. Dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích provede  audit zdarma krajský úřad, nebo za úhradu auditor. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 9/21/06. 

Hlasování: 12-0-0 

6) Rozpočet města na rok 2006
Starosta předložil přítomným návrh rozpočtu města na rok 2006, krátce rekapituloval, kdy byl návrh rozpočtu projednán zastupitelstvem města a finančním výborem. Dále uvedl, že návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce města, na webových stránkách města a ve zkrácené podobě i v Našich novinách.

V průběhu projednávání bodu v 18:40 přišel Ing. Uchytil, od tohoto okamžiku bylo přítomno 13 zastupitelů.

Rozprava k bodu jednání:
1. Pan Ing. Jiří Uchytil - předseda finančního výboru - okomentoval návrh rozpočtu města.
2. Paní Alena Moravcová - host zasedání - v návaznosti na investiční akce zahrnuté do návrhu rozpočtu města, informovala o chystané petici občanů Kohoutova za vybudování cyklostezky mezi Ždírcem a Kohoutovem.
3. Pan Hubert Kolář podpořil vybudování stezky.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 12/21/06.

Hlasování: 12-0-1

7) Majetkové  záležitosti
a) Prodej pozemku p.č.342/126 
Starosta uvedl bod jednání, který volně navazuje na prezentaci potenciálních investorů prodejny potravin - společností Jednota HB a NIMIRU Havl.Brod. 
 
Rozprava k bodu jednání: 
1. Místostarosta uvedl, že snaha o zajištění pozemku před možnou spekulací vyplývá z nízké prodejní ceny pozemku.
2. Pan Oldřich Novák navrhl, aby k rozhodnutí o prodeji pozemku bylo svoláno v nejbližší době samostatné zasedání zastupitelstva s jedním bodem programu.
3. Ing. Miloslav Gajdorus navrhl, uspořádat o prodeji pozemku anketu mezi občany města, ve které by byli občané dotázáni, kterému zájemci má dát zastupitelstvo přednost při prodeji.
4. Pan Hubert Kolář poukázal na to, že Jednota jedná o koupi pozemku od června 2004, což svědčí o určité liknavosti družstva ve věci možnosti výstavby obchodního centra.
5. Ing. Ladislav Klepetko se dotázal, zda Jednota ví o prodeji jednoho pozemku v lokalitě fy NIMIRU.
6. Ing. Vladimír Stehno poukázal na nejistotu návratnosti významné investice, ze které pramenila opatrnost Jednoty při jednání. Již prodaný pozemek není pro výstavbu bezprostředně nutný.
7. Ing. Jiří Uchytil podpořil návrh Oldřicha Nováka na svolání samostatného jednání zastupitelstva.
8. Ing. Miloslav Gajdorus upozornil na špatnou zkušenost s družstvem Jednota při zrušení prodejen v místních částech města a dále na rozdílnost cen v regionech.
9. Ing. Vladimír Stehno uvedl, že prodejny Albert mají podobné ceny jako Jednota.
10. Pan Petr Ošlejšek uvedl, že obchodní řetězce uplatňují stejnou cenovou politiku ve svých prodejnách.
11. Ing. Ladislav Klepetko uvedl, že anketa je zneužitelná formou položené otázky a většinou není vypovídající.
12. Starosta konstatoval, že již v roce 2004 byli občané informováni o záměru družstva Jednota a byli v Našich novinách vyzváni k vyjádření svého názoru. Družstvo Jednota prezentovalo záměr výstavby v prostorách prodejny samoobsluhy na náměstí. Je skutečností, že na výzvu v novinách reagovalo pouze několik občanů a starosta vyjádřil určité pochyby o úspěšnosti a vypovídajícím výsledku ankety.
13. Ing. Jiří Uchytil zapochyboval o tom, jak mnoho by byl vypovídající výsledek ankety.
14. Ing. Jindřich Kyncl podpořil konkurenční obchodní prostředí a dále uvedl, že každý zastupitel je v kontaktu se svými zastupiteli a zná jejich názor na to, kterou firmu podpořit při prodeji pozemku.
15. Starosta uvedl, že o zřízení prodejny měla zájem také  Jednota Hlinsko, což nasvědčuje o očekávané kupní síle a zájmu prodejců o Ždírec.
16. Pan Jaroslav Klepetko navrhl ukončit rozpravu a hlasovat o prodeji pozemku.

Starosta konstatoval, že během rozpravy byl vznesen návrh na svolání samostatného zasedání zastupitelstva, které by se věnovalo prodeji pozemku a podmínkám kupní smlouvy, dále byl vznesen Ing. Gajdorusem návrh na uspořádání ankety a pan Jaroslav Klepetko a další zastupitelé požadují rozhodnout o prodeji na tomto zasedání. Pan Gajdorus stáhl návrh na hlasování o uspořádání ankety.

V průběhu projednávání tohoto bodu opustila v 19:20 hod. zasedání členka zastupitelstva paní MUDr. Marie Nováková. Počet přítomných členů zastupitelstva je 12.

Starosta zopakoval oba návrhy, o kterých dá hlasovat. Prvním návrhem, o kterém bude hlasováno, je návrh pana O.Nováka na odložení rozhodnutí o prodeji pozemku a svolání samostatného zasedání zastupitelstva k tomuto bodu. Druhým návrhem je návrh pana J.Klepetky na hlasování o prodeji na tomto zasedání.

Starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o prvním návrhu pana Oldřich Nováka: 

Hlasování: 2-10-0, návrh nebyl přijat!

Starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o druhém návrhu p.Jaroslava Klepetky: 

Hlasování: 10-2-0, návrh byl přijat! 

Starosta přečetl návrh usnesení na prodej pozemku parc.č.342/126, zejména podmínky, které bude obsahovat budoucí kupní smlouva na prodej pozemku. Starosta se dotázal, zda je návrh usnesení jasný a zastupitelé jsou připraveni hlasovat. V návrhu usnesení jsou zájemci o koupi pozemku p.č.342/126 uvedeni v pořadí NIMIRU s.r.o. Havlíčkův Brod a Jednota OVD Havlíčkův Brod. Starosta se dotázal, zda má někdo námitky proti tomu, aby dal hlasovat o prodeji pozemku v uvedeném pořadí, zda má někdo jiný návrh na stanovení pořadí, či na jiný způsob hlasování. Zastupitelé se shodli na předloženém návrhu a postupu hlasování. 

Starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o návrhu usnesení č.11/21/06 o prodeji pozemku p.č.342/126, k.ú.Ždírec n.D. za podmínek dle návrhu usnesení společnosti NIMIRU s.r.o. Havlíčkův Brod.

Hlasování: 10-2-0

Zastupitelstvo města rozhodlo, že město prodá pozemek p.č.342/126 a uzavře smlouvu o budoucí kupní smlouvě se společností NIMIRU Havlíčkův Brod.
Jednatel společnosti pan Petr Ošlejšek poděkoval za důvěru, kterou jeho společnosti zastupitelé rozhodnutím o prodeji pozemku vyjádřili.

b) Prodej pozemku p.č.550/23 
Starosta seznámil přítomné s žádostí manželů Jaroslava a Dany Č. o prodej části pozemku p.č.550/5 v k.ú. Horní Studenec - průmyslová zóna o výměře 52 m2. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 12/21/06. 

Hlasování: 12-0-0 
 
c) Prodej pozemku p.č.342/85 
Starosta předložil přítomným 2 nabídky zájemců na koupi pozemku pro výstavbu RD k podání cenové nabídky za pozemek p.č.342/85 ve smyslu usnesení zastupitelstva z 15.12.2005. Uvedl, že obě nabídky splňují stanovené podmínky, přistoupil k jejich otevření a přečetl iniciály zájemců a nabídnutou cenu.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 13/21/06. 

Hlasování: 12-0-0 
 
d) Koupě pozemku 
Starosta předložil přítomným návrh na vykoupení části pozemku p.č.194/2, sousedícího se silnicí I/37, o výměře cca 500 m2. Uvedl, že pozemek je potřebný pro vybudování silničního napojení areálu firmy Czech Lana na silnici I/37. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 14/21/06. 

Hlasování: 12-0-0 

8) Schválení konceptu a návrhu změny územního plánu města č.4
Místostarosta konstatoval, že se k návrhu územního plánu města č.4 vyjádřili orgány státní správy a účastníci řízení, všechny uplatněné požadavky byly v průběhu přípravy změny do návrhu zapracovány a vyřešeny.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 15/21/06. 

Hlasování: 12-0-0 

9) Výstavba TI pro závod Czech Lana s.r.o.
Starosta seznámil přítomné s návrhem na výstavbu technické infrastruktury pro chystaný závod společnosti Czech Lana s.r.o. v průmyslové zóně II. Krátce informoval o postupu projektových příprav.

K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 16/21/06. 

Hlasování: 12-0-0 
 
10) Rekonstrukce domu čp.119 a 120
Starosta předložil přítomným návrh prostorového uspořádání zdravotnických a sociálních služeb v přízemí domu čp.119 a popsal rozsah potřebných oprav domu čp.120.

Rozprava k bodu jednání:
1. Pan Luboš Plíhal se dotázal zda se při rekonstrukci domu čp.119 počítá s přístavbou veřejných WC.
2. Místostarosta odpověděl, že z prostorových důvodů nelze WC do budovy umístit.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 17/21/06.

Hlasování: 12-0-0 
 
11) Informace o přípravě výstavby bytového domu
Starosta informoval o aktivitě firmy Bussmark na přípravu výstavby bytového domu s cca 12 byty v lokalitě Hamerská. Uvedl některé dotační tituly, které mohou využít buď jednotliví zájemci o výstavbu nebo bytové družstvo jako celek. Dále informoval o proběhlé schůzce se zájemci o přípravu výstavby ze které by měla vzejít další forma přípravy výstavby a dotační tituly.

K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 18/21/06. 

Hlasování: 12-0-0 
 
12) Vstup města do obecně prospěšné společnosti
Starosta a Ing. Jiří Uchytil podali informaci o záměru založení obecně prospěšné společnosti s názvem Havlíčkův kraj o.p.s., uvedli návrh složení o.p.s., organizační věci a některá kritéria, která společnost musí splnit aby mohla čerpat finanční prostředky z dotačního titulu Leader.

Rozprava k bodu jednání:
1. Pan Luboš Plíhal se dotázal jak dlouho bude platný dotační titul Leader.
2. Místostarosta odpověděl, že titul je vypsán na roky 2007-2013.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 19/21/06.

Hlasování: 12-0-0 
 
13) Vyhodnocení veřejné soutěže č.19/2005
Místostarosta seznámil přítomné s průběhem veřejné soutěže č.19/2005 "Rekonstrukce nebytových prostor na 2 byty" v domě čp.1. Přednesl závěr hodnotící komise - zrušit tuto veřejnou soutěž a vypsat novou veřejnou soutěž. Hodnotící komise k tomuto závěru došla na základě chyby ve výkazu výměr a chyb několika uchazečů.

K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 20/21/06. 

Hlasování: 11-0-1 
 
14) Zadání vypracování studie sportovního centra Kopanina
Starosta představil přítomným dvě skici možných variant řešení sportovního centra Kopanina. Z důvodu připravenosti čerpat dotační tituly EU v období let 2007 až 2013 je třeba začít pracovat na studii a následně na projektové dokumentaci.

K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 21/21/06. 

Hlasování: 12-0-0 
 
15) Příspěvek na výstavbu veřejných WC na nádraží
Starosta seznámil přítomné se záměrem výstavby veřejných WC na nádraží a přednesl žádost ČD o příspěvek města na tuto investiční akci.

Rozprava k bodu jednání:
1. Pan Ing. Jindřich Kyncl vyslovil nesouhlas s příspěvkem.
2. Místostarosta uvedl investici do vybudování nové nákladní koleje a vybudování peronů - investiční akce, které ČD připravují pro letošní rok na ždíreckém nádraží a podpořil příspěvek města na WC, které by sloužilo nejen cestujícím ČD.
3. Pan Oldřich Novák podpořil příspěvek za předpokladu splněných určitých dohodnutých podmínek.
4. Paní Jana Uchytilová příspěvek nepodpořila s odvoláním na vysoké dotace, které dráhy na osobní dopravu získávají od státu.
5. Pan Ing. Ladislav Klepetko - host zasedání - podpořil názor Ing. Kyncla.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 22/21/06.

Hlasování: 11-1-0 
 
16) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání
1. Starosta navrhl zastupitelům termín 22. zasedání zastupitelstva města na čtvrtek 6.dubna 2006 od 18:00 a vyzval k hlasování – usnesení č.23/21/06. 

Hlasování:  12-0-0

2. Pan Oldřich Novák uvedl, že nesouhlasí s podmínkami za kterých byl prodán pozemek p.č.342/126 společnosti NIMIRU a že by nehlasoval ani pro Jednotu HB.
3. Pan Jaroslav Klepetko považuje vybudování stezky na Kohoutov za důležitější než do Údav.
4. Pan Jan Coufal - host zasedání - schvaluje záměr ČD vybudovat peron na nádraží ve Ždírci.
 
17) Závěr zasedání
Předseda návrhové komise Ing.Kyncl konstatoval, že všechna přijatá ustanovení jsou platná a program zase­dání byl vyčerpán. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ve 21:09 ukončil.


---------------------------------------
Jaroslav Klepetko
ověřovatel

---------------------------------------
Oldřich Novák
ověřovatel

---------------------------------------
Jan Martinec
starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-21-zapis-09-02-2006.OpenOffice-web.pdf 0 B zápis z 21.zasedání zastupitelstva ve formátu PDF