Zápis z 25.schůze rady města edit delete

10.11.2003 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář
Omluven: Jan Matějka
Hosté: Jaroslav Klepetko, Jana Uchytilová – členové zastupitelstva města

Program schůze:

1) Prohlídka školní kuchyně
2) Projednání žádostí o prodej pozemků v průmyslové zóně
3) Návrh rozpočtu města
4) Informace o jednání valné hromady SK Dekora Ždírec n.D.
5) Informace o příjmech za stočné a likvidaci domovních odpadků
6) Jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro vyhodnocení nabídek ve veřejné soutěži č.15/2003 „Rekonstrukce knihovny“.
7) Projednání návrhu dohody o podmínkách zřízení stavby
8) Podmínky pronájmu bytových a nebytových prostor
9) Uzavření smluv o dílo, projednání návrhu cen za dílo
10) Příspěvek na zajištění akce
11) Stanovení výše místních poplatků – zaokrouhlování výše poplatku
12) Informace o obdržení grantu z Fondu Vysočiny GIS II
13) Informace vedoucího kina o provozu
14) Různé

 

1) Rada města se společně s několika členy zastupitelstva zúčastnila prohlídky prostor rekonstruované školní kuchyně. S provozem kuchyně seznámila členy ZM vedoucí ŠJ paní Ligmajerová.

2) Starosta seznámil přítomné se žádostí firmy MKM WOOD s.r.o.Chotěboř o odprodej pozemků v průmyslové zóně a s navrženými podmínkami kupní smlouvy. Rada připraví podklady k jednání zastupitelstvu města 4.12.2003. Starosta dále informoval o zájmu společnosti SET Ždírec n.D. o pozemky v průmyslové zóně pro rakouského zpracovatele dřeva. U této firmy je jednání v počátečním stadiu a do zasedání zastupitelstva budou známé bližší požadavky firmy.

3) Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu města na rok 2004, který byl doplněn o přepracovaný návrh investičních akcí a komentář k návrhu rozpočtu, který podle tříd rozpočtu (kapitol) popisuje hlavní výdaje. Rada po projednání návrhu rozpočtu a doplňujících dokumentů finančním výborem předloží návrh rozpočtu zastupitelstvu města k projednání na 7.zasedání.

4) Rada města a hosté se seznámili s výsledkem jednání valné hromady SK Dekora Ždírec n.D. dne 1.11.2003. Valná hromada rozhodla o tom, že občanské sdružení SK Dekora Ždírec n.D. převede k 1.lednu 2004 na město Ždírec nad Doubravou nemovitosti tvořící sportovní areál ve Ždírci n.D. Město zároveň pronajme tyto nemovitosti na dobu určitou 10 let zpět SK. Valná hromada schválila převod a následný pronájem ve smyslu znění předložené smlouvy darovací a nájemní, schválené zastupitelstvem města. Město pro pronájem majetku musí splnit oznamovací povinnost zveřejnění záměru po dobu 15 dnů na úřední desce a následně může rada města rozhodnout o pronájmu. Městský úřad od SK Dekora převezme protokolárně budovy a nemovitosti dle evidence SK.

5) Starosta seznámil přítomné se situací ve vodním hospodářství. Město v posledních letech  značně investuje do oprav a výstavby kanalizace ve stávající zástavbě, zejména v místních částech. Investice reagují jednak na záplavové deště uplynulých let, které odkryly nedostatky kanalizačních řadů (dešťové vpusti) a dále reagují na požadavky osadních výborů a občanů na zlepšování vzhledu města. Výsledkem je rozdíl mezi příjmy za stočné a odvod srážkových vod a výdaji, který je hrazen z jiných příjmů města. MěÚ z tohoto důvodu navrhuje zvýšení stočného od 1.1.2004 na pokrytí stále vyšších nákladů. Návrh předloží MěÚ zastupitelstvu k projednání na 7.zasedání.
MěÚ vzhledem k nákladům na likvidaci domovního odpadu v roce 2002 nenavrhuje zvýšení ceny za likvidaci odpadů. Zvýšení z důvodu změny sazby DPH by měly pokrýt příjmy od a.s.Ekokom.

6) Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro vyhodnocení nabídek ve veřejné soutěži č.15/2003 „Rekonstrukce knihovny“.

Usnesení:
Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro vyhodnocení nabídek ve veřejné soutěži č.15/2003 „Rekonstrukce knihovny“. Složení komise:
Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Jaroslav Klepetko, Zdeňka Lédlová, Miloslav Gajdorus
Hlasování: 4 pro

7) Rada města projednala návrh dohody o zřízení stavby rozvodu elektřiny 35 kV v k.ú.Údavy.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dohody mezi městem Ždírec n.D. a a.s. Východočeská energetika Hradec Králové o zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu elektřiny 35 kV v k.ú.Údavy na pozemcích ve vlastnictví města p.č.183/2, orná půda s pruhem pod vodiči 18 m2 a p.č.110/1, les, s pruhem pod vodiči 510 m2 a stavbou stožáru na ploše 5 m2. Rada uložila starostovi, aby jednal s a.s.VČE H.Králové a odškodnění za předčasné smýcení lesa a trvalé omezení pěstební činnosti v lese na pozemcích, které jsou předmětem dohody.
Hlasování: 4 pro

8) Rada města stanovila podmínky pronájmu a podnájmu bytových a nebytových prostor.

Usnesení:
Rada města:
a) Pronajala učebnu v budově Základní školy Ždírec n.D. panu Martinu Bártovi na dobu určitou pro výuku anglického jazyka. Nájemné a úhrada za poskytované služby spojené s pronájmem je stanovena na 200,-Kč měsíčně.
b) Stanovila výši nájemného za pronájem nebytových prostor v budově ve Ždírci n.D.,
Žďárská 1, panu Yevhenu Katorginovi, přechodně bytem Ždírec n.D., Na Rozcestí 329, na 100,-Kč ročně.
c) Souhlasí s tím, aby pan František Kopecký, člen Ždíreckého bytového družstva, pronajal formou podnájmu byt č.B6 v bytovém domě ve Ždírci n.D., náměstí 9.května 400
Podmínky podnájmu:
- byt bude využíván k nájemnímu bydlení
- podnájem na dobu určitou 3 roky od rozhodnutí rady města o svolení k podnájmu
- výše nájemného nesmí být v rozporu s podmínkami smlouvy o poskytnutí příspěvku státu na bytovou výstavbu
d) Rozhodla, že Městský úřad ve Ždírci n.D. upraví v bytě v domě čp.99 v Horním Studenci výši nájemného od 1.ledna 2004. Výše nájemného bude upravena vzhledem k převodu bytu ze IV.kategorie do kategorie vyšší.
             Hlasování: 4 pro

9) Rada města projednala návrhy smluv o dílo, cenových návrhů za práce a návrhů cena za dílo.

Usnesení:
Rada města:
a) Souhlasí s úhradou částky 212.940,-Kč (cena vč.DPH) a.s.Silnice Hradec Králové, divize Havl.Brod, za práce spojené s opravami místních komunikací.
b) Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Havl.Brod na zpracování projektu ke stavebnímu řízení pro Dům s pečovatelskou službou. Cena za projekt a práce spojené s přípravou a vyhodnocením veřejné soutěže je 241.500,-Kč vč.DPH.
c) Souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou STAVOUNIE s.r.o. Havl.Brod na opravu budovy ve Ždírci n.D. 120. Cena z veřejné soutěže činí 249.341,-Kč a je po dohodě stran navržena jako zvýšená ve dvou alternativách.

- Alternativa A: cena z veřejné soutěže zvýšená o práce dohodnuté nad rámec soutěže (jihozápadní štít budovy, náhrada eternitu na fasádě bytové části budovy) ve výši 144.017,-Kč. Cena celkem za opravu dle alternativy A bude 393.358,-Kč.
- Alternativa B: v případě nutnosti výměny kompletní střešní krytiny nad bytovou částí domu bude cena dle alternativy A zvýšena o 55.017,-Kč. Cena celkem za opravu dle alternativy B bude 448.375,-Kč. Nutnost výměny střešní krytiny bude posouzena po zahájení opravy podle technického stavu krytiny. Uvedené ceny jsou vč.DPH.
d) Souhlasí s úhradou zednických prací firmě Josef Bříza, spojených s výměnou oken na budově v H.Studenci 99, ve výši cca 65.000,-Kč bez DPH.
e) Souhlasí s úhradou vyhřívání vrchních žlabů, které na budově ve Ždírci n.D 400 provedla  a.s.PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM ve výši 63.000,-Kč bez DPH. Náklady budou uhrazeny z fondu oprav spoluvlastníků domu.
f) Projednala cenový návrh p.Josefa Marka na zřízení dešťových vpustí, osazení silničních obrubníků a zpevnění vozovky v ulici U Pošty v částce 78.677,-Kč vč.DPH. Stavba bude provedena podle klimatických podmínek do léta 2004.
Hlasování: 4 pro

10) SDH Sobíňov pořádá dětský karneval spojený s mikulášskou nadílkou, kterého se účastní také rodiče s dětmi ze Ždírce n.D.

Usnesení:
Rada města souhlasí s příspěvkem ve výši 500,-Kč na akci SDH Sobíňov dne 6.12.2003 Mikulášská nadílka.
Hlasování: 4 pro

11) Rada projednala návrh MěÚ na stanovení výše místních poplatků vzhledem ke zrušení 10 a 20 haléřových mincí.

Usnesení:
Rada města rozhodla, že výše místních a jiných poplatků stanovených městem, které hodlají plátci poplatků platit v hotovosti, bude zaokrouhlena takto:
- zaokrouhlování částky končící 10, 20, 30, 40 a 50 haléři na celou korunu směrem dolů
- zaokrouhlování částky končící 60, 70, 80 a 90 haléři na celou korunu směrem nahoru
Hlasování: 4 pro

12) Místostarosta informoval radu o získání grantu z Fondu Vysočiny GIS II na rozšíření digitální technické mapy. Výše grantu je 50.100,-Kč a spoluúčast města na financování prací je také 50.100,-Kč. Projekt musí být realizován do 6 měsíců od podpisu smlouvy o podmínkách čerpání grantu.

Usnesení:
- Rada města souhlasí s podmínkami grantu z Fondu Vysočiny GIS II a pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy s krajem Vysočina.
Hlasování: 4 pro

13) Pan J.Klepetko seznámil radu s potřebou zajištění promítače do městského kina. Rada souhlasí s tím, aby byl podán inzerát v NN na zájemce o tuto profesi. V případě, že bude zájemce o práci promítače, uhradí město náklady na potřebné školení.

14) Různé:
a) Místostarosta informoval radu o kolaudačním řízení na akci „Rybník Nový Studenec“.
b) Starosta seznámil radu se žádostí zástupce náčelníka Územní vojenské správy ve Žďáru nad Sázavou ve věci spolupráce při zajištění pietní vzpomínky na veterány světových válek. Pietní vzpomínka je organizována od roku 1999 vždy 11.11. v 11,00 hod.
c) Starosta informoval radu o setkání vedení města s členy osadních výborů, které hodlá svolat do konce roku 2003.

26.schůze rady města se uskuteční 19.listopadu 2003 v 15,00 hod.

 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení: