Zápis z 26.schůze rady města edit delete

20.11.2003 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:

1) Program 7.zasedání zastupitelstva města
2) Jmenování inventarizačních komisí
3) Vypsání veřejné soutěže č.16/2003 a jmenování komise pro vyhodnocení soutěže
4) Uzavření veřejné soutěže č.15/2003
5) Tržní řád, nařízení města č.2/2003
6) Zrušení úředního dne 31.12.2003
7) Příspěvek města na provoz mobilních telefonů zaměstnanců
8) Příspěvky města na činnost
9) Zadání stavebních prací
10) Rozdělení nákladů na provoz internetu
11) Různé

 

1) Rada města na návrh Základní školy Ždírec n.D. a městského úřadu jmenovala inventarizační komise pro provedení kontroly a inventury majetku města k 31.12.2003.

Usnesení:
Rada města jmenovala inventarizační komise v tomto složení:
a) Základní škola Ždírec n.D.:
Komise ve složení dle návrhu ředitele organizace Mgr.Jiřího Nováka.
b) Město:
Předsedkyně Ivana Niklová, členové: Josef Plíhal, Josef Culek, Hana Pálková, Pavlína  Brychtová
Členové komise za svěřené úseky:
- Městské kino, tělocvična  ZŠ – Jaroslav Klepetko
- Městská knihovna – Zdeňka Lédlová
- Pečovatelská služba – Ivana Marková
- Sklad CO, čistička odpadních vod – Ladislav Horák
- Místní části města – předsedové osadních výborů jmenovaní zastupitelstvem města
Hlasování: 5 pro

2) Rada města projednala a schválila program 7.zasedání zastupitelstva.
Rada projednala návrhy na úpravu obecně platných vyhlášek o provozu systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu, o místním poplatku za provoz systému a úpravu vyhlášky o místních poplatcích. Rada dále projednala návrh nové vyhlášky „Kontrolní řád“.
Rada dále projednala návrh na stanovení formy a výše stočného. Rada uložila MěÚ, aby připravil ekonomický rozbor nákladů na provoz kanalizace.
Rada se seznámila s náklady na provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu v roce 2002 a doporučila zachovat výši poplatku v r.2004 na úrovni roku 2003.
Rada odsouhlasila zajištění občerstvení pro zastupitele a hosty zasedání.

3) Rada města vypsala veřejnou soutěž č.16/2003 na stavbu domu s pečovatelskou službou, stanovila 5 firem, které budou vyzvány k podání nabídky a jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro vyhodnocení nabídek ve veřejné soutěži.

Usnesení:
Rada města:
a) vypsala veřejnou soutěž podle zákona č.199/1994 Sb. §49 výzva více zájemcům k podání nabídky
b) jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro vyhodnocení nabídek ve veřejné soutěži č.16/2003 „Dům s pečovatelskou službou“ ve složení: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Jaroslav Klepetko, Miloslav Gajdorus, Luděk Špinar, Hubert Kolář a Petr Havel
c) stanovila 5 firem, které budou vyzvány k podání nabídky:
- Stavounie s.r.o. Havlíčkův Brod
- STAVBA-první stavební spol.s r.o. Havlíčkův Brod
- PKS INPOS, a.s. Žďár nad Sázavou
- PLASTER HLINSKO, s. r. o. Hlinsko
- RENOS s.r.o. Hlinsko
Hlasování: 5 pro

4) Rada města uzavřela veřejnou soutěž č.15/2003 „Rekonstrukce knihovny“.

Usnesení:
Rada města schválila pořadí soutěžitelů dle návrhu komise pro vyhodnocení nabídek ve veřejné soutěži č.15/2003 „Rekonstrukce knihovny“:
1. JOSEF BŘÍZA, Družstevní 349, Ždírec n.D., 857.728,-Kč
2. STAVOUNIE s.r.o., Lidická 1983, Havlíčkův Brod, 862.501,-Kč
3. Jaroslav Kovačka, Studniční 27, Žďár n.S., 1.080.000,-Kč
4. UN STAV s.r.o., Svojsíkova 333, Chotěboř, 1.236.414 ,-Kč
Hlasování: 5 pro

5) Rada města přijala nařízení, kterým vydává město tržní řád, upravující podmínky stánkového prodeje na území města Ždírec n.D.
Usnesení:
Rada města se usnesla na vydání nařízení č.2/2003, kterým se vydává tržní řád. Nařízení města nabývá platnosti 1.ledna 2004. 
Hlasování: 5 pro

6) Zrušení úředního dne 31.12.2003

Usnesení:
Rada města rozhodla, že středa 31.prosince 2003 nebude úředním dnem. 
Hlasování: 4 pro

7) Místostarosta navrhl radě přispět jednorázově zaměstnancům města na provoz mobilních telefonů, které používají při výkonu zaměstnání.

Usnesení:
Rada města schválila jednorázové poskytnutí dobíjecích kuponů pro použití v mobilních telefonech, které jsou vlastnictvím zaměstnanců města a tito zaměstnanci je používají při výkonu zaměstnání. Zakoupením a přidělením kuponů je pověřen místostarosta města. 
Hlasování: 5 pro

8) Rada města schválila příspěvky na činnost organizací a spolků.

Usnesení:
Rada města schválila:
a) Úhradu startovného na halovém turnaji v malé kopané v sezóně 2003/2004 sdružení Zoufalci ve výši 7.000,-Kč. Sdružení přihlásilo do okresního přeboru dvě družstva. Pan Michal Starý, žadatel za sdružení, doloží po ukončení turnaje účast hráčů v turnaji a informaci o průběhu turnaje. Informace bude uvedena v měsíčníku Naše noviny.
b) Příspěvek SDH Údavy na zajištění Mikulášské nadílky ve výši 1.000,-Kč.
c) Příspěvek ZŠ Ždírec n.D. na ceny pro účastníky vánočního turnaje v nohejbale ve výši 1.000,-Kč.
Hlasování: 5 pro

9) Rada projednala možnost zahájení stavebních prací v lokalitě U Pošty podle návrhu p.Josefa Marka.

Usnesení:
Rada města souhlasí s objednáním prací v ulici U Pošty ceně 79.000,-Kč u firmy Josef Marek, Ždírec n.D.
Hlasování: 5 pro

10) Místostarosta navrhl radě rozdělit procentuelně poplatek za služby spojené s užíváním internetu. Doposud hradí město poplatky z kapitoly správa města v plné výši.

Usnesení:
Rada města souhlasí s rozdělením poplatku za služby spojené s využíváním internetu následovně:
- městský úřad 85% nákladů
- knihovna 10% nákladů
- správa lesů 5% nákladů
Hlasování: 5 pro

11) Různé:
a) Starosta seznámil radu s výsledkem kontroly činnosti matriky, kterou provedl MěÚ Chotěboř. Činnost matriky Ždírec n.D. v kontrolovaném období je naprosto bez závad.
b) Starosta informoval radu o zájmu rodičů žáků ZŠ o činnost umělecké školy ve Ždírci n.D. Zájem je především o výuku hry na klavír a žesťové a dechové nástroje. ZŠ provede průzkum zájmu u rodičů dětí v MŠ.
c) Rada se seznámila s návrhem pohlednice města, kterou na základě objednávky rady připravil Mgr.Prášil. Skládaná pohlednice bude vydána v počtu 600 ks, výrobní cena vč.DPH je 4,-Kč/ks. Rada souhlasí s vydáním pohlednice v navržené podobě, počtu a ceně.
d) Rada vzala na vědomí informaci o akci „Rozsvícení vánočního stromu“, kterou připravuje MěÚ na 7.12.2003 v 17,00 hod. na náměstí.
e) Starosta informoval radu o připravované návštěvě předsedy Senátu PČR p.Pitharta 15.12.2003 ve Ždírci n.D.
f) Starosta informoval radu o vyjádření Krajské hygienické stanice Jihlava k hlučnosti z areálu Lesní společnosti, a.s. a k opatřením, která musí LS ve věci navrhnout.
g) Starosta informoval radu o požadavku města Chotěboř na příspěvek na provoz LSPP v roce 2003 ve výši 28.030,-Kč. Rada předloží požadavek zasedání zastupitelstva k rozhodnutí.
h) Starosta informoval radu o rozhodnutí Policie ČR a MěÚ Chotěboř ve věci dopravního značení na křižovatce ulic Žďárská a Nad Řekou – zvýšený provoz chodců a v ulici Lipová – zastavování vozidel v prostoru prodejny Málkovi. Instalace značení byla zadána firmě Dipold.

27.schůze rady města se uskuteční 10.prosince 2003 v 15:00 hod.

 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení: