Zápis z 27.schůze rady města edit delete

11.12.2003 | Jan Martinec

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka
Hosté: Jiří Uchytil, předseda finančního výboru

Program schůze:

1) Uzavření veřejné soutěže č.16/2003
2) Uzavření smluv o dílo
3) Stanovení platových požitků
4) Odměny členům komisí
5) Pronájem areálu SK DEKORA na dobu určitou
6) Stanovení nájemného, ukončení nájemních smluv
7) Uzavření akce „Úpravy školní kuchyně“ a „Výstavba 32 b.j.Ždírec n.D.“
8) Příspěvek narozenému dítěti
9) Stanovení prodejní ceny JŘ a pohledů
10) Uzavření smlouvy o hospodaření s nemovitostí
11) Použití prostředků z prodeje majetku ZŠ
12) Odpis pohledávek
13) Různé

 

1) Rada města uzavřela veřejnou soutěž č.16/2003 „Dům s pečovatelskou službou Ždírec n.D.“.

Usnesení:
Rada města:
a) schválila pořadí soutěžitelů dle návrhu komise pro vyhodnocení nabídek a rozhodnutí starosty ve veřejné soutěži č.15/2003 „DSPS Ždírec n.D.“:

1. STAVBA-první stavební spol.s r.o., Humpolecká 1576, 580 01 Havlíčkův Brod
2. STAVOUNIE spol.s r.o., Lidická 1983, 580 01 Havlíčkův Brod
3. RENOS s.r.o., Pod Rybníčkem 421, 539 01  Hlinsko

b) pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže
c) pověřila pana Luďka Špinara výkonem technického dozoru investora pro dozorování stavby DSPS Ždírec n.D.
d) schválila uzavření dohody o pracovní činnosti s p.Ing.Václavem Pavlíčkem na výkon poradenské činnosti pro dozor nad výstavbou DSPS Ždírec n.D. v rozsahu do 20 hodin měsíčně

Hlasování: 5 pro

2) Rada města projednala návrh dodatku ke smlouvě o dílo a návrh smluv o dílo.

Usnesení:
Rada města:

a) schválila uzavření dodatku ke smlouvě o likvidaci domovního odpadu v roce 2004, který stanoví výši platby města za službu na 540.000,-Kč; smlouva je uzavřena mezi Městem Ždírec n.D. a firmou Miloslav Odvárka ODAS Žďár n.S.,
b) schválila uzavření smlouvy č.65/2003 mezi Městem Ždírec n.D. a firmou DRUPOS-PROJEKT Havl.Brod na zpracování projektu pro územní řízení v ceně díla 60.459,-Kč,
c) schválila uzavření smlouvy č.27/2004 mezi Městem Ždírec n.D. a firmou ENVIREX s.r.o.Chotěboř na poskytování laboratorních a dalších odborných služeb v roce 2004,
d) schválila uzavření smlouvy o dílo na tvorbu digitální mapy města; účastníky smlouvy jsou Město Ždírec n.D., Východočeská energetika, a.s. Hradec Králové, ČESKÝ TELECOM, a.s. Praha, Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.,
e) pověřila starostu nebo místostarostu podpisem dodatku ke smlouvě o dílo a smluv o dílo dle návrhu

Hlasování: 5 pro

3) Rada města projednala návrh starosty na stanovení platu zaměstnanců města a ředitele ZŠ Ždírec n.D. v roce 2004.

Usnesení:
Rada města:
a) stanovila výši odměny řediteli ZŠ Ždírec n.D panu Mgr.Jiřímu Novákovi za výkon funkce v roce 2003 a za splnění závazných ukazatelů rozpočtu školy v roce 2003,
b) stanovila zařazení ředitele ZŠ Ždírec n.D. Mgr.Jiřího Nováka do platové třídy a platového stupně v souladu se zákonem č.143/1992 Sb., nařízením vlády č.330/2003 Sb. a katalogem prací s platností od 1.ledna 2004,
c) stanovila zařazení zaměstnanců města do platových tříd a platových stupňů v souladu se zákonem č.143/1992 Sb., nařízením vlády č.330/2003 Sb. a katalogem prací,
d) schválila vnitřní platový předpis č.1/2003, který určuje kvalifikační předpoklady na zařazení zaměstnanců města vykonávajících převážně manuální práci do platových tříd.

Hlasování: 5 pro

4) Rada města projednala návrh na udělení nepeněžních odměn členům komisí rady a občanům města za práci v 2.pololetí 2003.

Usnesení:
Rada města schválila poskytnutí nepeněžních odměn dle předloženého návrhu. Seznam odměněných členů komisí a občanů a výše odměn tvoří přílohu tohoto zápisu ze schůze rady.

Hlasování: 5 pro

5) Rada města projednala návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovitostí v areálu SK DEKORA Ždírec n.D. ve smyslu usnesení zastupitelstva města z 31.7.2003 a 25.9.2003.

Usnesení:
Rada města:
a) pronajala občanskému sdružení SK DEKORA Ždírec nad Doubravou, IČO 15059600, na dobu určitou 10 let s platností od 1.ledna 2004 nemovitosti tvořící areál sportovního stadionu SK DEKORA Ždírec nad Doubravou za podmínek stanovených v návrhu nájemní smlouvy schváleném zastupitelstvem města 31.7.2003,
b) město pronajalo pozemky a stavby p.č.st.233 o výměře 243 m2 – zastavěná plocha s budovou č.p. 152 - ostatní stavební objekt, p.č.st.936 o výměře 220 m2 – zastavěná plocha občanskou vybaveností, p.č.st.291 o výměře 255 m2 – zastavěná plocha občanskou vybaveností p.č.st.571 o výměře 126 m2 – zastavěná plocha s garáží, p.č.356/33 o výměře 1181 m2 – zahrada, p.č.356/44 o výměře 20618 m2 – ostatní plocha, hřiště – stadion a p.č.358/5 o výměře 453 m2 – ostatní plocha,  vše v katastrálním území Ždírec nad Doubravou,
c) se seznámila s návrhem podnájemních smluv, kterými SK DEKORA Ždírec n.D. pronajímá některé nemovitosti dalším podnájemníkům v souladu s dohodou města a SK DEKORA o budoucím užívání nemovitostí ve sportovním areálu,
d) pověřila starostu podpisem smlouvy nájemní; nájemní smlouva bude oběma stranami uzavřena zároveň s uzavřením smlouvy o převodu nemovitostí, kterými občanské sdružení SK DEKORA Ždírec nad Doubravou daruje nemovitosti uvedené v odst.b) městu Ždírec nad Doubravou.

Hlasování: 5 pro

6) Rada města projednala návrhy na stanovení výše nájemného a na ukončení nájmu nemovitosti a nebytových prostor.

Usnesení:
Rada města:
a) stanovila výši nájemného v bytě 4+kk o celkové podlahové ploše 111,7 m2 v 1 a 2.NP domu čp.99 v Horním Studenci v souvislosti s rekonstrukcí domu a bytu a se změnou zařazení bytu ze IV.kategorie do I.kategorie. Základní nájemné je stanoveno dle platných cenových předpisů o regulovaném nájemném na částku 1.764,-Kč měsíčně s platností od 1.ledna 2004,
b) stanovila výši nájemného v bytě č.2 o velikosti 3+1 o celkové podlahové ploše 83 m2 v 2.NP domu čp.43 v Údavech. Základní nájemné je stanoveno na částku 2.500,-Kč měsíčně s platností od 1.ledna 2004,
c) souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem rybníku p.č.502 (PK p.č.6/9) zpětně k 31.12.2003,
d) rozhodla o výpovědi nájmu z nebytových prostor v 2.NP budovy ve Ždírci n.D., Žďárská ul.32 (zubní ordinace a příslušenství) s platností od 1.ledna 2004; výpovědní lhůta končí 31.3.2004.,
e) rozhodla o ukončení nájmu části pozemku p.č.238/9 v k.ú.Ždírec n.D. pro umístění novinového stánku s platností zpětně od 1.1.2003.

Hlasování: 5 pro

7) Rada města projednala informaci o finančním ukončení akce „Úpravy školní kuchyně“ a „Výstavba 32 b.j. Ždírec n.D.“.

Usnesení:
a) Rada města uzavřela investiční akci „Úpravy školní kuchyně“ a souhlasí s tím, aby platbu za provedení měření osvětlení pracovišť školní kuchyně a měření hlučnosti uvnitř a vně školní kuchyně v částce 17.175,-Kč uhradilo město.
b) Rada města uzavřela investiční akci „Výstavba 32 b.j. Ždírec n.D.“. Městský úřad zruší účet sdružených prostředků a zůstatek ve výši 2.590,-Kč převede na běžný účet města.

Hlasování: 5 pro

8) Příspěvek narozenému dítěti:

Usnesení:
Rada města rozhodla, že město přispěje částkou 3.000,-Kč Elišce Strašilové, nar.13.9.2003, která je přihlášena k trvalému pobytu ve Ždírci n.D., Jižní 625 od 8.12.2003 společně s matkou a otcem.

Hlasování: 5 pro

9) Rada města se seznámila s návrhem na tisk jízdních řádů ve spolupráci s městem Chotěboř a stanovila prodejní cenu JŘ a nových pohlednic města.

Usnesení:
a) Rada města objednala tisk 600 ks jízdních řádů autobusové a vlakové dopravy na území Chotěbořska a stanovila prodejní cenu výtisku na 10,-Kč.
b) Rada města rozhodla, že prodejní cena pohlednic s motivy z území města pro další prodejce činí 3,-Kč.

Hlasování: 5 pro

10) Rada města projednala návrh smlouvy o společném hospodaření města, Bytového družstva ve Ždírci n.D. a České pošty s.p. v domě čp.569 a 570 v Družstevní ulici.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o společném hospodaření s nemovitostí“, která stanovuje podmínky společného hospodaření s byty a nebytovými prostory v domě čp.569 a 570 v Družstevní ulici ve Ždírci n.D. Účastníky smlouvy jsou Město Ždírec nad Doubravou, Bytové družstvo ve Ždírci n.D. a Česká pošta, s.p., odštěpný závod Východní Čechy.

Hlasování: 5 pro

11) Rada projednala žádost ZŠ o využití peněz z prodeje vyřazeného zařízení školní kuchyně v částce cca 15 tis.Kč pro navýšení rozpočtu ZŠ v roce 2003. Místostarosta informoval radu o možnosti zakoupení modulu k programu pro objednávání obědů ve školní jídelně ZŠ Ždírec n.D. prostřednictvím internetu. Program může používat každý registrovaný strávník ŠJ.

Usnesení:
a) Rada města souhlasí s použitím prostředků z prodeje vyřazeného zařízení školní kuchyně k navýšení rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou v roce 2003.
b) Rada města souhlasí s tím, aby ZŠ Ždírec n.D. využila část prostředků z prodeje dle bodu a) k nákupu modulu v ceně 5.000,-Kč k užívanému software firmy BARDA na objednávání obědů prostřednictvím internetu.

Hlasování: 5 pro

12) Rada města posoudila návrh MěÚ na odpis části pohledávek za neuhrazené platby občanů v letech 2000, 2001 a 2002.

Usnesení:
Rada města:
a) schválila odpis pohledávek za likvidaci domovního odpadu v letech 2000 a 2001:
- Josef Krčil – 540,- a 600,-Kč
- Milan Wasserbauer – 150,- a 100,- Kč
- Zdeňka Nováková – 170,- a 75,- Kč
- Vendula Součková – 120,-Kč
b) schválila odpis pohledávky ve výši 2.000,-Kč za pronájem pozemku pro novinový stánek na Brodské ulici v roce 2002 z důvodu rekonstrukce a uzavření silnice a ukončení činnosti nájemce pozemku
c) nesouhlasí s odpisem pohledávky ve výši 368,- Kč za stočné v letech 2000, 2001 a 2002, kterou má město vůči Milanu Wasserbauerovi

Hlasování: 5 pro

13) Různé:
a) Místostarosta informoval radu o zahájení sběru projektů tzv. sběrači projektů, kteří jsou proškoleni a doporučeni krajem Vysočina. Projekty budou využity pro čerpání prostředků z fondů EU.
b) Starosta seznámil radu s návrhem ZČE, a.s. (Západočeská energetika) na odkup veřejného osvětlení (pronájem na dobu 15 let) a jeho následné opravy, rozvoj a provozování. Rada uložila starostovi, aby návrh s ZČE projednal, připravil ekonomickou a technickou rozvahu a předložil radě k projednání,
c) Starosta informoval radu o dopisu paní Bohdany Vančuchové ve věci zamýšlené změny místa trvalého bydliště.
d) Rada se seznámila s vyjádřením KrÚ kraje Vysočina ve věci změny jízdních řádů Českých drah.
e) Místostarosta informoval radu o návrhu Policie ČR na podání společného projektu města a Policie ČR na prevenci kriminality v rámci projektu Partnerství. Rada souhlasí se záměrem a uložila místostarostovi uvědomit ředitele Okresního oddělení Policie ČR.
f) Místostarosta informoval radu o zájmu České spořitelny, a.s. na využití plochy na domě čp.120 (kino) k umístění velkoplošné reklamy. Rada souhlasí se záměrem. MěÚ projedná s ČS podmínky instalace reklamy a výši nájmu.

28.schůze rady města se uskuteční 7.ledna 2004 v 15,00 hod.

 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení: