Zápis z 28.schůze rady města edit delete

10.1.2004 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:

1) Příspěvek na činnost
2) Uzavření dohod o pracovní činnosti
3) Uzavření smluv o dílo
4) Uzavření dodatků k mandátním smlouvám
5) Vyřazení majetku města
6) Stanovení způsobu použití invalidního důchodu
7) Podmínky pro zajištění cyklomaratonu Vysočina 2004
8) Různé

 

1) Rada města projednala žádosti občanských sdružení a dalších organizací o příspěvek na činnost.

Usnesení:
Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku:
a) ve výši 1.000,-Kč SDH Údavy na ceny do turnaje ve stolním tenisu, konaném 31.1.2004,
Hlasování: 5 pro
b) ve výši 300,-Kč SDH Údavy na ceny do turnaje v mariáši, konaném 28.2.2004,
Hlasování: 3 pro, 1 pro 500,-Kč, 1 proti příspěvku
c) ve výši 1000,-Kč Klubu mladých filatelistů Krucemburk na zakoupení katalogu poštovních známek MICHEL-EVROPA
Hlasování: 5 pro
d) ve výši 5.000,-Kč lůžkové části nestátního zdravotnického zařízení Hospic Anežky České se sídlem Červený Kostelec, 5.května 1170 na činnost v roce 2004
Hlasování: 5 pro

2) Městský úřad předložil radě návrh na uzavření dohod o pracovní činnosti s občany, kteří pro měs-to vykonávají různé pracovní činnosti – kronikáři, provoz kina, úklid, dozor staveb, činnost v jednotkách požární ochrany apod.

Usnesení:
Rada města schválila uzavření dohod o pracovní činnosti na dobu určitou do 31.12.2004 a dobu neurčitou. Rada města stanovila podmínky výkonu činnosti. Seznam občanů, kteří budou vyko-návat pracovní činnost a výše odměn tvoří přílohu zápisu.
Hlasování: 5 pro

3) Rada města projednala návrhy smluv o dílo:
- se společností OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
-  č.5/2004/LPV se společností VaK Havl.Brod.

Usnesení:
Rada města schválila:
a) uzavření hromadné licenční smlouvy na dobu neurčitou o užití hudebních děl s textem a bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech,
b) uzavření smlouvy o dílo č.5/2004/LPV s a.s.Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod na provádění rozborů pitné vody v roce 2004 u objektu čp.43 v Údavech.
Hlasování: 5 pro

4) Rada města projednala návrh dodatků mandátních smluv, uzavřených s Městskou bytovou sprá-vou v Chotěboři, kterými město pověřilo MBS správou bytových domů čp.569, 570, 400, 571, 623, 624, 625 a 626. Dodatek řeší převod stávajících činností z Městské bytové správy v Chotě-boři na nově založenou společnost s r.o.Tepelné a realitní služby Chotěboř, jejímž zakladatelem je Město Chotěboř.

Usnesení:
Rada města schválila uzavření dodatků č.1 k mandátním smlouvám. Smluvními stranami jsou: Město Ždírec nad Doubravou, Tepelné a realitní služby Chotěboř, s.r.o. a Bytové družstvo Ha-merská I, Bytové družstvo ve Ždírci nad Doubravou a Ždírecké bytové družstvo. Předmětem do-datků je převod smluvních činností z Městské bytové správy v Chotěboři, příspěvkové organizaci Města Chotěboř na Tepelné a realitní služby Chotěboř, s.r.o.
Hlasování: 5 pro

5) Rada města projednala návrh na vyřazení majetku města, předložený inventarizační komisí.

Usnesení:
Rada města vyřadila majetek města dle předloženého návrhu, který tvoří součást zápisu ze schůze rady města. 
Hlasování: 5 pro

6) Rada města stanovila způsob výplaty invalidního důchodu Bohdany Vančuchové.

Usnesení:
Rada města stanovila použití důchodu celkem v částce 7.271,-Kč následovně:
- 650,-Kč výživné na syna Ladislava/měsíc
- 500,-Kč příspěvek na bydlení OSBD Havl.Brod/měsíc
- 3 x po 1.500,-Kč a 1 x 1.621,-Kč hotově B.Vančuchové v týdenních platbách
Hlasování: 5 pro

7) Rada města projednala informaci místostarosty o přípravě cyklomaratonu Vysočina 2004.

Usnesení:
Rada města souhlasí:
a) s tím, aby město Ždírec nad Doubravou bylo hlavním pořadatelem cyklomaratonu Vysočina 2004
b) aby hlavním sponzorem cyklomaratonu byla firma Lacman s.r.o. Chotěboř
c) s podáním žádosti o grant z Fondu Vysočina na finanční zajištění závodu
Rada města předloží 29.1.2004 zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na přijetí pořadatelství závodu.
Hlasování: 5 pro

8) Různé:
a. Místostarosta informoval radu o průběhu a výnosu Tříkrálové sbírky, která byla ve Ždírci n.D. konána 4.1.2004. Výnos sbírky činil cca 17.800,-Kč.
b. Starosta informoval radu o záměru zakoupit pro potřeby technických služeb malotraktor VARI + přívěsný vozík. Rada souhlasí s nákupem a zároveň s odprodejem stávajícího malotraktoru formou protiúčtu. MěÚ připraví cenový návrh od prodejce k projednání ra-dě na některé příští schůzi.
c. Starosta seznámil radu s dopisem hejtmana kraje ve věci určení Ždírce n.D. obcí s pověřeným obecním úřadem. Kraj Vysočina uplatní žádost města při novele zákona, která je plánována na letošní rok.
d. Starosta informoval radu o průběhu převzetí areálu SK Dekora městem.

29.schůze rady města se uskuteční 21.ledna 2004 v 15:00 hod.

 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení: