Zápis z 32.schůze rady města edit delete

19.3.2004 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka
Hosté: Jaroslav Klepetko, Jiří Uchytil – předsedové kontrolního a finančního výboru

Program schůze:
1) Stanovení programu 9.zasedání zastupitelstva
2) Projednání další činnosti odloučeného pracoviště ZŠ Ždírec n.D. v Horním Studenci
3) Projednání přípravy prodeje a výkupu pozemků v průmyslové zóně II
4) Odstoupení od žádosti o převod pozemků
5) Podání žádosti o stanovení města obcí s pověřeným obecním úřadem
6) Příprava soutěže o pohár IZS
7) Stanovení nájemného z nebytových prostor od 1.4.2004
8) Příprava realizace bezdrátového rozhlasu
9) Udělení souhlasu ke vstupu na pozemky
10) Vyhodnocení využití grantu
11) Objednání prací na veřejném osvětlení
12) Uzavření smluv o dílo
13) Projednání postupu při výstavbě DSPS
14) Schválení dohody o zřízení stavby
15) Úhrada nákladů školení zaměstnanců města
16) Informace o jednání s a.s.VaK Havl.Brod
17) Projednání podnájemních smluv SK Dekora
18) Stanovení podmínek výstavby plynovodu pro 10 RD  U Lesa
19) Projednání a schválení rozpočtu Sociálního fondu města
20) Projednání odvolání manželů Zárubových proti rozhodnutí MěÚ Chotěboř
21) Realizace projektu „Vysočina – na kole, pěšky, na lyžích i po vodě – CD-ROM“
22) Projednání žádostí občanů o osvobození od poplatku za likvidaci odpadu
23) Informace o vyhlášených grantech z Fondu Vysočiny
24) Smlouva o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem
25) Různé

 

1) Rada města projednala návrh programu 9.zasedání zastupitelstva města. Projednaný návrh bude předložen zastupitelstvu.

2) Rada města se seznámila s finančním rozvahou provozu odloučeného pracoviště ZŠ v Horním Studenci. Starosta a místostarosta informovali radu o průběhu schůzky s rodiči školních dětí a dětí, které by měly nastoupit do ZŠ v Horním Studenci, která se uskutečnila 8.3.2004. Rada předloží zastupitelstvu města dvě varianty řešení budoucího provozu školy ve Studenci s tím, že zastupitelstvo by mělo o dalším provozu školy rozhodnout buď na 9.nebo nejpozději na 10. zasedání z důvodu řešení personálního obsazení školy.

3) Rada města se seznámila se stavem a podmínkami možného prodeje a výkupu pozemků v průmyslové zóně II. Město jedná s organizací CZECHINVEST o možné dotaci státu na výstavbu inženýrských sítí v zóně. Starosta seznámil radu s podmínkami výkupu pozemků pro výstavbu páteřní komunikace v průmyslové zóně II a pozemků nutných pro přeložení retenční nádrže. Starosta bude o vývoji situace podrobně informovat zastupitelstvo města na 9.zasedání. Starosta dále informoval radu o odkoupení části restitučního nároku v souladu s rozhodnutím zastupitelstva.

Usnesení:
a) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky, na základě které město získá restituční nárok ve výši 98.016,15 Kč.
Restituční nárok bude odkoupen za cenu 100.000,-Kč.

b) Rada pověřila starostu a místostarostu jednáním s firmou MOSSER o podmínkách prodeje pozemků a o účasti města na výstavbě inženýrských sítí.
Hlasování: 5 pro

4) Rada města projednala informaci o finančním zůstatku restitučního nároku města u PF ČR po převodu pozemku v průmyslové zóně č.566/11. Zůstatek nároku činí cca 14 tis.Kč, což nepostačuje na převod pozemků v k.ú.Ždírec n.D. p.č.192 a 193. O pozemky se bude město ucházet ve veřejné soutěži, ve které budou pozemky nabízeny k prodeji.

Usnesení:
a) Rada města souhlasí s odstoupením města od požadavku převodu pozemků p.č.192 a 193 v k.ú.Ždírec n.D.
b) Rada města uložila městskému úřadu, aby zajistil vykoupení restitučního nároku ve výši 50.000,-Kč pro potřeby převodu pozemků od PF ČR v průmyslové zóně.
Hlasování: 5 pro

5) Starosta informoval radu o podání žádosti u Ministerstva vnitra o stanovení města Ždírec nad Doubravou obcí s pověřeným obecním úřadem. Ministerstvo vnitra připravuje novelu zákona č.314/2002 Sb. a při této příležitosti je možné o stanovení obce požádat a jednat. Starosta oslovil v dané záležitosti i některé poslance PS PČR a požádal je o podporu žádosti. Kraj Vysočina dle vyjádření hejtmana p.Dohnala žádost aktivně podpoří.

6) Zástupci HZS jednali 24.2.2004 se zástupci města o podmínkách za kterých lze ve Ždírci n.D. uskutečnit 18.9.2004 soutěž hasičských sborů „O pohár Integrovaného záchranného systému“. Zástupci města navrhli 2 lokality pro uspořádání soutěže. První lokalita je prostor Chrudimské ulice, požární nádrž a nádrž Danielka. Druhá lokalita je v prostoru u ČOV. SDH Ždírec n.D. pomůže zajistit soutěž pořadatelsky. Město zajistí propůjčení prostor školní jídelny a toalet v tělocvičně. Město dále osloví podnikatele na Ždírecku pro získání příspěvku na zajištění části nákladů soutěže. Během jara se uskuteční další schůzka pro definitivní určení lokality pro soutěž.

7) Rada města vyhodnotila reakce nájemníků nebytových prostor na návrh na zvýšení nájemného a úpravu nájemních smluv s platností od 1.dubna 2004. Rada navrhla zvýšení nájemného u těch nebytových prostor, kde nebylo měněno v uplynulých pěti letech a kde jsou realizovány rozsáhlé opravy budov.

Usnesení:
Rada města stanovila nájemné s platností od 1.dubna následovně:
1. Ždírec n.D., Žďárská 32, ordinace lékaře:
- nájemné ve výši 12.000,-Kč ročně.
- Údržba, opravy a malování společných chodeb budovy a opravy sanitárního zařízení přechází od 1.4.2004 na vlastníka budovy.

2.  Ždírec n.D., Mírová 119, společenská místnost DSPS pro potřeby kontaktu s klienty České pojišťovny 1x týdně:
- nájemné a úhrada za služby spojené s nájemným ve výši 1.200,-Kč ročně

3.  Ždírec n.D., Školní 500, výdejna léků:
- nájemné ve výši 14.000,-Kč ročně

4.  Benátky 44, pohostinství:
- nájemné ve výši 4.000,-Kč ročně

5.   Údavy 43, klubovna SDH:
- nájemné ve výši 2.400,-Kč ročně

Hlasování: 5 pro

8) Místostarosta informoval radu o přípravě akce Bezdrátový veřejný rozhlas. V březnu provede firma ROSS Havl.Brod zdarma a bez dalších závazků ze strany města měření signálu ve všech místních částech města. Měření je potřebné pro stanovení podmínek veřejné soutěže.

9) Starosta informoval radu o žádosti firmy Mosser Leimholz s.r.o. o povolení vstupu na pozemky v průmyslové zóně II – SEVER za účelem provedení geologického průzkumu staveniště.

Usnesení:
Rada města souhlasí se žádostí firmy Mosser Leimholz s.r.o. a povoluje vstup specializované firmy na pozemky ve vlastnictví města v průmyslové zóně II–SEVER k provedení geologického průzkumu staveniště.
Hlasování: 5 pro

10) Starosta informoval radu města o kontrole provedené zaměstnanci Krajského úřadu kraje Vysočina na použití grantu ve výši 80.000,-Kč na přípravu a zajištění akce LACMAN VYSOČINA ROAD 2003. Kontrolní skupina konstatovala, že prostředky poskytnuté z Fondu Vysočiny v rámci grantu „Sport pro všechny“ byly využity v souladu s pravidly čerpání prostředků z fondu. Rada města vyslovuje tímto panu Jiřímu Pavlíčkovi a paní Heleně Malé poděkování za bezchybné využití prostředků grantu.

11) Rada města souhlasí se žádostí pana Václava Pátka ml. o prodloužení veřejného osvětlení o cca 30 m na Kohoutově v ulici směrem k vodojemu v souvislosti s výstavbou rodinného domu.

Usnesení:
Rada města souhlasí s prodloužením veřejného osvětlení v místní části Kohoutov a uložila městskému úřadu připravit stavební realizaci akce.
Hlasování: 5 pro

12) Společnost VČE-montáže a.s. předložila městu návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace TI v lokalitě Hamerská, ulice K Doubravce.
Pan Vlastislav Jakeš předložil městu návrh smlouvy o dílo na provedení nátěrů a maleb v tělocvičně. Na práce proti původní nabídce, vyhodnocené radou na 31.schůzi poskytl slevu 5%, tj.5.335,-Kč z důvodu práce v zimním období.

Usnesení:
Rada města souhlasí:
a)  s uzavřením smlouvy č. 560000897-302/C mezi Městem Ždírec n.D. a VČE-montáže, a.s. Pardubice na projekt rozvodů el.energie a projekt veřejného osvětlení v ceně díla 28.800,-Kč bez DPH.
b)  s uzavřením smlouvy o dílo na broušení podlahy, lajnování a následné provedení nátěrů podlahy, nosných konstrukcí, zárubní a dveří a malování v ceně díla 101.373,-Kč vč.DPH.
Rada města pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smluv o dílo dle odst. a) a b).
Hlasování: 5 pro

13) Rada města projednala informace o konkurzním řízení společnosti STAVBA – první stavební spol.s r.o. Havlíčkův Brod, která má s městem uzavřenu smlouvu o dílo na výstavbu Domu s pečovatelskou službou Ždírec n.D..

Usnesení:
a) Rada města rozhodla, že Město Ždírec nad Doubravou odstoupí od smlouvy o dílo uzavřené se společností STAVBA-první stavební spol.s r.o. Havlíčkův Brod na základě znění uzavřené smlouvy o dílo čl.VII. bod VII.17. Důvodem odstoupení od smlouvy je vyhlášené konkursní řízení na majetek zhotovitele.
b) Rada města vypsala veřejnou soutěž č.1/2004 podle zákona č.199/1994 Sb. §49 výzva více zájemcům k podání nabídky na stavbu „Dům s pečovatelskou službou Ždírec n.D.“
c) Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro vyhodnocení nabídek ve veřejné soutěži č.1/2004 ve složení: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Jaroslav Klepetko, Miloslav Gajdorus, Luděk Špinar, Hubert Kolář a Jan Matějka.
d) Rada města stanovila 5 firem, které budou vyzvány k podání nabídky.
Hlasování: 5 pro

14) Rada města projednala návrh dohod o zřízení stavby, předložených Východočeskou energetickou a.s. a firmou Strojírna Benc, s.r.o.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o zřízení stavby:
a) s Východočeskou energetikou a.s.Hradec Králové na uložení kabelového vedení NN v ulici K Doubravce na pozemcích v k.ú.Ždírec n.D.

b) s firmou Strojírna Benc, s.r.o. na výstavbu přípojky vedení VN 35 kV na pozemku v k.ú.Horní Studenec, průmyslová zóna p.č.566/17
Hlasování: 5 pro

15) Starosta informoval radu o termínu školení zaměstnanců stavebního úřadu a následné zkoušce nutné pro výkon činnosti.

Usnesení:
Rada města souhlasí s úhradou nezbytně nutných nákladů spojených se školením a závěrečným přezkoušením zaměstnanců stavebního úřadu města.
Hlasování: 5 pro

16) Starosta informoval radu o jednání s a.s.Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod ve věci provozování a převodu vlastnictví vodojemu Kohoutov. VaK a.s.nabízí městu za převod vodojemu úpis akcií společnosti. Rada předloží návrh řešení k projednání 9. zasedání zastupitelstvu města.

17) SK Dekora Ždírec n.D. předložila radě města podnájemní smlouvy na podnájem majetku ve vlastnictví města, který je pronajat občanskému sdružení SK Dekora Ždírec n.D. Jedná se o bytové prostory, které jsou podnajaty manželům Janáčkovým a dále nebytové prostory klubovny, které jsou podnajaty p. Karlu Starému. Rada konstatovala, že předložené smlouvy jsou právně naprosto nedostatečné a nelze je považovat za právoplatné. MěÚ upozorní Výkonný výbor SK Dekora na zjištěné závady a vyzve SK k předložení věcně správných smluv.

18) Rada města projednala podmínky veřejné soutěže formou cenové poptávky na realizaci stavby „Plynovod pro 10 RD v lokalitě U Lesa“. Město předá investorství akce a.s.Východočeská plynárenská H.Králové, která celou stavbu financuje.

Usnesení:
Rada města uložila městskému úřadu, aby zaslal výzvu k podání nabídky na realizaci stavby nejméně třem oprávněným firmám. Realizace stavby proběhne do 30.6.2004.
Hlasování: 5 pro

19) Hospodářské oddělení MěÚ předložilo radě ke schválení rozpočet Sociálního fondu města na rok 2004. SFM využívají zaměstnanci města např. jako příspěvek na stravování, rekreaci apod. Rozpočet SFM je sestaven obdobně jako v uplynulých letech. Příjmy fondu tvoří 2% z mezd zaměstnanců.

Usnesení:
Rada města schválila rozpočet Sociálního fondu města na rok 2004 dle předloženého návrhu.
Hlasování: 5 pro

20) Rada se seznámila s informací Městského úřadu v Chotěboři o odvolání manželů Františka a Růženy Zárubových, bytem Stružinec 2, proti rozhodnutí MěÚ Chotěboř ve věci povolení vodního díla – vrtané studny. Město jako účastník řízení má právo se k záležitosti vyjádřit do 23.3.2004.

Usnesení:
Rada města rozhodla, že souhlasí s původním rozhodnutím Městského úřadu Chotěboř o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu ve znění podmínek stavebního povolení. Městský úřad Ždírec n.D. bude o rozhodnutí rady písemně informovat Městský úřad Chotěboř.
Hlasování: 5 pro

21) Místostarosta informoval radu o záměru firmy VIDEO-FOTO-KUNC vyrobit CD-ROM „Vysočina – na kole, pěšky, na lyžích i po vodě“. Rada města schválila 23.4.2003 příspěvek města na výrobu CD-ROM s platností do 30.6.2003.

Usnesení:
Rada města prodloužila platnost rozhodnutí o výši příspěvku do 31.7.2004 a souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou VIDEO-FOTO-KUNC na prezentaci Města Ždírec nad Doubravou do multimediálního CD-ROMu „Vysočina – na kole, pěšky, na lyžích i po vodě“.
Hlasování: 5 pro

22) Městský úřad předložil radě seznam žadatelů o osvobození, snížení nebo prominutí od poplatku za likvidaci domovního odpadu za rok 2004, 2002 a 2003.

Usnesení:
Rada města:
a) osvobodila od poplatku  za likvidaci domovního odpadu občany města, kteří se prokazatelně nezdržují v místě trvalého bydliště z důvodu rodinných, pracovních a jiných, které jsou důvodem k osvobození od poplatku. Seznam osvobozených poplatníků je uložen u správce poplatku.
b) nevyhověla žádosti o snížení nebo prominutí poplatku za rok 2002 a 2003 Josefu Bambasovi, Nový Studenec 130
c) nevyhověla žádosti o snížení nebo prominutí poplatku za rok 2003 a 2004 majiteli rekreační chalupy Kohoutov 13
Hlasování: 5 pro

23) Starosta informoval radu o možnosti podání žádosti na získání grantu z Fondu Vysočiny „Bezpečná silnice 2004“ a „Veřejná doprava 2004“.
- Rada doporučila uplatnit v rámci grantu Bezpečná silnice 2004 žádost na akce „Dopravní značení a dopravní zařízení v obytné zóně Hamerská ve Ždírci n.D.“, „Doplňkové dopravní značení na přechodech pro chodce ve Ždírci n.D.“ a „Dopravní značení na místních komunikacích ústících na silnice I., II. a III.třídy ve Ždírci n.D.“
- V rámci grantu Veřejná silnice 2004 doporučila rada uplatnil žádost na akci „Projekt autobusového terminálu a řešení dopravní situace v prostoru nádraží ČD ve Ždírci n.D.“
Žádosti musí být podány do 31.3.2004 na KÚ kraje Vysočina. Podmínkou zařazení žádostí do hodnocení je kladné hodnocení žádosti Dopravním inspektorátem Policie ČR v Havlíčkově Brodě.

24) Místostarosta předložil radě návrh „Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem“. Tato smlouva bude uzavřena s každým podnikatelem, který se chce zapojit do systému likvidace KO provozovaného městem. Smlouva řeší kompletní likvidaci komunálních, ne technologických odpadů, které produkují podnikatelé při své činnosti.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby město uzavíralo na základě žádostí podnikatelů „Smlouvu o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem“. Cena za zapojení podnikatele do systému likvidace komunálního odpadu je stanovena v příloze č.1 smlouvy. Další podmínky smlouvy stanoví Městský úřad ve Ždírci n.D.
Hlasování: 5 pro

25) Různé:
a. Rada města projednala informaci o nabídce stavby montované haly druhého sálu tělocvičny. Nabídka je proti projektové studii nižší cca o 1 mil.Kč.
b. Starosta seznámil radu s poděkováním Klubu filatelistů Krucemburk za poskytnutí daru na činnost.
c. Městský úřad obdržel děkovný dopis p.Jiřího Laciny z Benátek za projevené přání k životnímu jubileu.
d. Starosta informoval radu o přípravě výstavby druhého sálu tělocvičny a o výsledcích dosavadního jednání.
e. Pan Jaroslav Klepetko informoval přítomné o průběhu rekonstrukce prostor kina a knihovny. Konstatoval, že práce jsou provedeny ve velice dobré kvalitě.

33.schůze rady města se uskuteční ve středu 7.dubna 2004 v 15:00 hod.

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení: