Zápis z 34.schůze rady města edit delete

21.4.2004 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:
1) Stanovení nájmu v bytových domech
2) Uzavření veřejné soutěže č.1/2004
3) Pronájem vodních ploch
4) Zrušení běžného účtu Svazku obcí Vestec
5) Řešení personálních věcí MěÚ a organizačních složek města
6) Uzavření smluv
7) Pronájem bytu v Horním Studenci
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
9) Provoz jednotky JPO II v roce 2005
10) Informace o ceně pozemku
11) Projednání průběhu a přípravy investičních akcí
12) Projednání možnosti zaměstnání nezaměstnaných a potrestaných občanů
13) Řád tržiště
14) Nepeněžní dar členu zastupitelstva
15) Údržba lyžařských stop
16) Osvobození od poplatku za pronájem hrobového místa
17) Různé

 

1. Rada města projednala návrh nájemného a úhrady za služby spojené s užíváním bytových domů ve spoluvlastnictví města. Nájemné a úhrada za služby byly stanoveny z nákladů, které město na provoz domů během kalendářního roku vynakládá.

Usnesení:
Rada města stanovila roční výši nájemného a úhrady za služby spojené s užíváním domů:

a) Dům čp.569 a 570, Družstevní ul., Ždírec n.D.
- Bytové družstvo ve Ždírci n.D.   3.800,-Kč
- Česká pošta, s.p. Pardubice  1.300,-Kč

b) Dům čp.400 a 571, náměstí 9.května, Ždírec n.D.
- Ždírecké bytové družstvo   5.500,-Kč
- Zemědělská a.s.Krucemburk     750,-Kč

c) Domy čp.623, 624, 625 a 626, Jižní ul., Ždírec n.D.
- Bytové družstvo Hamerská I            14.000,-Kč

Hlasování: 5 pro

2. Rada města uzavřela veřejnou soutěž č.1/2004 na dodavatele stavby Dům s pečovatelskou službou Ždírec n.D.

Usnesení:
Rada města v souladu s komisí pro hodnocení nabídek stanovila pořadí soutěžících firem na dodavatele stavby DSPS Ždírec n.D. na prvních třech místech následovně:
1) STAVOINTERIER, s. r. o., Kozí 201, 580 01 Havlíčkův Brod  
cenová nabídka  v Kč:  17.478.061,00 Kč bez DPH
2) PKS INPOS a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou
cenová nabídka  v Kč:  18.427.962,00 Kč bez DPH
3) RENOS s.r.o., Ostřešanská 310, 530 03 Pardubice
cenová nabídka  v Kč:   19.565.978,00 Kč bez DPH
Hlasování: 5 pro

3. Rada města projednala podmínky pronájmu vodních ploch ve vlastnictví města.

Usnesení:
Rada města rozhodla o záměru pronajmout vodní plochu – rybník v k.ú.Benátky, p.č.502 o výměře 2364 m2 a vodní plochu – rybník v k.ú.Nový Studenec, p.č.4 o výměře 3290 m2.
Město zveřejní záměr pronájmu v souladu se zákonem o obcích a rada města o pronájmu a jeho podmínkách rozhodne podle zájmu veřejnosti.
Hlasování: 5 pro

4. Rada města projednala zápis z valné hromady Svazku obcí Vestec. Valná hromada v souladu s usnesením zastupitelstev obcí Slavíkov a Ždírec n.D. a stanovami svazku rozhodla o ukončení činnosti svazku s likvidací. Likvidátorem svazku byla jmenována paní Helena Malá.

Usnesení:
Rada města souhlasí se zrušením běžného účtu Svazku obcí Vestec, vedeného u České spořitelny. Zrušení účtu provede MěÚ Ždírec n.D. po vypořádání zůstatku účtu v souladu se stanovami Svazku obcí Vestec a po úhradě všech závazků svazku.
Hlasování: 5 pro

5. Rada města projednala informaci starosty o potřebě řešení dlouhodobé nemoci pracovnice MěÚ. Rada pověřila starostu řešením situace využitím stávajících pracovníků města nad rámec pracovních povinností a přijetím pracovnice formou dohody o pracovní činnosti na dobu určitou.
Pan Josef Plíhal odchází 13.6.2004 do starobního důchodu. Pan Plíhal požádal radu města o uzavření pracovní smlouvy s platností do 31.12.2004 na výkon stejné funkce, jakou doposud vykonával. 

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2004 s panem Josefem Plíhalem. Pracovní zařazení a zařazení do platové třídy a platového stupně bude zachováno podle stávajících podmínek.
Hlasování: 5 pro

6. Rada města projednala návrhy smluv, které byly městu předloženy smluvními partnery:

Usnesení:
Rada města schválila:

a) Uzavření smluv č.712602541 a č.712601641 na zajištění pobytu úředníků při ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou. Dva zaměstnanci města, úředníci stavebního úřadu, absolvují zkoušku ve dnech 16. až 18.6.2004. Město uhradí cenu za pobyt ve výši 990,-Kč a částku ve výši 1730,-Kč za režijní náklady.

b) Uzavření smlouvy o výpůjčce, kterou Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina zapůjčuje městu 4 ks radiostanic pro potřebu Sboru dobrovolných hasičů Ždírec n.D.

c) Uzavření smlouvy o dílo č.16/2004 na vypracování projektové dokumentace k realizaci stavby Dům s pečovatelskou službou Ždírec n.D. s firmou DRUPOS-PROJEKT, v.o.s. Havl.Brod. Cena díla 176.400,-Kč vč.DPH.

d) Uzavření podnájemní smlouvy mezi SK Dekora Ždírec n.D. a manželi Oldřichem a Jitkou Janáčkovými na pronájem bytu v domě čp.152 ve Ždírci n.D.

e) Dodatek č.2 ke Smlouvě o servisu č.263/00/S, uzavřené mezi městem a PVT, a.s.Praha. Dodatek upravuje cenu služeb PVT na částku 24.363,40 Kč za rok.

f) Uzavření Smlouvy o odběru nefunkčních zářivek a výbojek ke zneškodnění s firmou Josef Vaníček – ELOV, Vojnův Městec.

g) Uzavření Smlouvy č.936/VII/04 o způsobu a podmínkách převzetí budoucího provozu a údržby stavby s a.s.Východočeský plynárenská Hradec Králové na plynofikaci RD v lokalitě Hamerská, ulice K Doubravce.

h) Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smluv dle písmene a) - f).

Hlasování: 5 pro

7. Rada města uložila starostovi, aby zajistil v květnovém vydání Našich novin zveřejnění nabídky pronájmu nově budovaného bytu v Horním Studenci 14 – budova kulturního zařízení. Podmínky pronájmu sdělí MěÚ zájemcům osobně, nebo písemně.

8. Rada města se seznámila s výsledkem přezkoumání hospodaření města v roce 2003, které provedl odbor kontroly KÚ kraje Vysočina. Rada předloží výsledek přezkoumání k projednání zastupitelstvu na 10.zasedání.

  
9. Rada města projednala žádost HZS kraje Vysočina o stanovisko města k provozu jednotky JPO II v roce 2005.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby město Ždírec n.D. realizovalo v roce 2005 pohotovost výjezdové jednotky SDH v režimu JPO II. 
Hlasování: 5 pro

10. Starosta informoval radu města o ceně pozemku p.č.560/1 v k.ú.Horní Studenec. Znaleckým posudkem byla stanovena tržní cena pozemku na 59.895,-Kč. Město dle usnesení zastupitelstva č.9/9/04 z 25.3.2004 za tuto cenu odkoupí pozemek od ČR – Agentury ochrany přírody a krajiny.

11. Rada města projednala informaci o průběhu a přípravě investičních akcí města. Rada souhlasí s rozšířením sportoviště v Údavech u budovy čp.43, práce provede p.Josef Marek. Rada dále schválila rozsah terénních prací na cvičišti u ČOV, které provede fa Jan Matějka. Fa Josef Bříza předloží nabídku na dokončení opravy fasády domu čp.99 v H.Studenci.

Usnesení:
Rada města souhlasí s provedením výstavby hrubé stavby vozovky v průmyslové zóně II firmou  Jan Matějka v ceně 75.453,-Kč.
Hlasování: 5 pro

12. Rada města projednala možnost zaměstnání nezaměstnaných občanů na veřejně prospěšných pracích, kde Úřad práce přispívá na mzdové náklady těchto zaměstnanců. Rada dále jednala o možnosti uplatnění občanů potrestaných trestem veřejně prospěšných prací. MěÚ prověří podmínky zaměstnání uvedených občanů a bude informovat radu na příští schůzi.

13. Rada města projednala návrh řádu tržiště, který upravuje podmínky využití tržního místa.

Usnesení:
Rada města schválila Řád tržiště, který doplňuje Nařízení Města Ždírec nad Doubravou č.2/2003, kterým se vydává tržní řád.
Hlasování: 5 pro

14. Starosta navrhl radě, aby při příležitosti životního jubilea p.Klepetky byl jmenovanému udělen nepeněžní dar.

Usnesení:
Rada města rozhodla o nepeněžním daru v hodnotě 500,-Kč členu zastupitelstva města panu Jaroslavu Klepetkovi při příležitosti životního jubilea.
Hlasování: 5 pro

15. Místostarosta seznámil radu se sumářem nákladů na údržbu lyžařských běžeckých stop během letošní zimy. Zastupitelstvo města na 8.zasedání pověřilo radu města čerpáním potřebné částky na údržbu lyžařských běžeckých stop z kapitoly tělovýchova. Konkrétní částka bude stanovena po odečtu příspěvku sponzorů dohodou s obcí Krucemburk.

16. Osvobození od poplatku za pronájem hrobového místa:

Usnesení:
Rada města rozhodla o osvobození od poplatku za pronájem hrobového místa a služby spojené s pronájmem místa na hřbitově Horní Studenec pro hrob děkana Tošovského, faráře působícího v hornostudenecké farnosti, který nemá blízké příbuzné.
Hlasování: 5 pro

17. Různé:

a. Městský úřad obdržel děkovný dopis p.Josefa Nováka za projevené přání k životnímu jubileu.

b. Rada města souhlasí se zakoupením volejbalové sítě pro potřeby OV Benátky.

c. Rada města byla seznámena s protokolem z kontroly docházky dětí do mateřské školy a dále s protokolem č.43/04 o kontrole pojistného v organizaci Základní škola Ždírec n.D.

d. Pan Brychta, administrátor Římskokatolické farnosti Horní Studenec informuje město o výrobě a úhradě výroby mříží pro kostel v Horním Studenci. Cena za výrobu mříží činí 45.000,-Kč.


35.schůze rady města se uskuteční ve středu 5.května 2004 v 15:00 hod.

 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-34.pdf 82 kB Zápis z 34.schůze rady města ve formátu PDF