Zápis z 35.schůze rady města edit delete

7.5.2004 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:
1) Projednání smluv o poskytnutí příspěvku a kupních smluv
2) Podání žádostí o grant z Fondu Vysočiny
3) Změna nájemní smlouvy, uzavření nájemní smlouvy, uzavření smlouvy o věcném břemeni
4) Příspěvek na činnost
5) Návrh na čerpání peněz z FRB
6) Projednání podmínek provozu veřejného osvětlení
7) Návrh na zastupování města na valné hromadě
8) Dotace na výstavbu TI
9) Přijetí zaměstnance na dobu určitou
10) Návštěva prezidenta České republiky
11) Projednání průběhu a přípravy investičních akcí
12) Zajištění provozu infocentra
13) Pronájem bytu v DSPS
14) Souhlas se sídlem firmy
15) Rozšíření možnosti ukládání odpadů na sběrném dvoře
16) Různé

 


1. Rada města projednala znění smluv o poskytnutí příspěvku na výstavbu vodovodní sítě ve Ždírci n.D. z prostředků Rozvojového fondu a.s.Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod v ulici Nad Řekou, Na Balkáně, K Doubravce, v Horním Studenci, v průmyslové zóně I a průmyslové zóně II a kupních smluv na prodej majetku města v souladu s usnesením zastupitelstva z 31.7.2003. Smlouvy, které doposud nebyly schváleny zastupitelstvem předloží rada města ke schválení zastupitelstvu města 27.5.2004.

Usnesení:
I. Rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o poskytnutí prostředků z rozvojového fondu“ mezi Městem Ždírec n.D. a a.s. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod:

a) 5 RD ulice Na Balkáně
b) 18 RD ulice K Doubravce
c) Průmyslová zóna I - JIH

II.   Rada města schválila uzavření „Kupní smlouvy“ mezi Městem Ždírec n.D. a a.s. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod:

a) 11 RD ulice Nad Řekou
b) Průmyslová zóna II - SEVER

Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smluv.
Hlasování: 5 pro

2. Rada města se seznámila s nově vypsanými granty z Fondu Vysočiny. Rada doporučila starostovi a místostarostovi, aby připravili společně s pracovníky městského úřadu žádosti na granty:

a) Sportoviště 2004
b) Rozvoj vesnice 2004
c) Čistá voda 2004
d) Vysočina bez bariér

3. Rada města projednala žádosti o uzavření nebo změnu nájemních smluv na pronájem nemovitostí, podnájemní smlouvu a smlouvu o věcném břemeni.

Usnesení:
I.    Rada města schválila:
a) Nájemní smlouvu, uzavřenou mezi Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi, IČ 64259773, na pronájem nemovitostí v podílovém spoluvlastnictví 45 měst a obcí, členů Lesního družstva obcí. Město Ždírec nad Doubravou je vlastníkem 30/711 pronajímaných nemovitostí. Členské obce – vlastníci nemovitostí, pronajímají nemovitosti Lesnímu družstvu obcí za účelem hospodaření. Nájemní smlouva nahrazuje doposud platnou nájemní smlouvu z 28.2.2002.

b) Dodatek č.1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi, IČ 64259773 a obcemi, podílovými spoluvlastníky pronajímaných nemovitostí. Předmětem dodatku k nájemní smlouvě je dohoda o výši nájemného za pronájem nemovitostí.

II.   Rada města souhlasí:
S uzavřením nájemní smlouvy s společností STATEK - Horní Studenec, s.r.o. na pronájem pozemků k zemědělské činnosti:

a) v k.ú.Horní Studenec p.č.509 a 517/1 o celkové výměře 7,2740 ha zpětně od 1.1.2004 na dobu neurčitou. Podmínky nájmu a výše plnění nájemní smlouvy jsou stanoveny podle podmínek platné nájemní smlouvy, uzavřené mezi městem a s.r.o.

b) v k.ú.Nový Studenec p.č.270/10, 270/20 a 199/1 o celkové výměře 4,5119 ha zpětně od 1.2004 na dobu neurčitou. Podmínky nájmu a výše plnění nájemní smlouvy jsou stanoveny podle podmínek platné nájemní smlouvy, uzavřené mezi městem a s.r.o.

c) v k.ú.Nový Studenec p.č.243/18 o celkové výměře 1,8584 ha zpětně od 1.1.2004 na dobu určitou do 30.září 2004. Další podmínky nájmu a výše plnění nájemní smlouvy jsou stanoveny podle podmínek platné nájemní smlouvy, uzavřené mezi městem a s.r.o.

III.   Rada města souhlasí se zněním a podmínkami smlouvy na podnájem nebytových prostor, uzavřené mezi SK Dekora Ždírec n.D. a paní Marií Macháčkovou, bytem Havl.Brod.

IV.  Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Ždírec n.S. a a.s.Český Telecom Praha na užívání částí pozemků p.č.11/3, 23/2 a 24/2 pro uložení, údržbu a provoz podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě.

V.  Rada města vzala na vědomí:
a) žádost p.Jaroslava Pospíšila z Nového Studence o pronájem pozemku p.č.243/18 o výměře 1,8584 ha v k.ú.Nový Studenec od 1.října 2004. Rada města se bude řešit pronájem pozemku p.č.243/18 a způsobem jeho využití ve III.čtvrtletí roku 2004.

b) žádost:
- Českého rybářského svazu MO Krucemburk o pronájem vodní plochy p.č.4  v k.ú.Nový Studenec a p.č.502 v k.ú.Benátky
- žádost p.Emila a Štěpána Dobrovolných ze Ždírce n.D. o pronájem vodní plochy p.č.4  v k.ú.Nový Studenec

Rada města uložila starostovi, aby informoval žadatele o pronájem vodních ploch o podmínkách pronájmu, tyto podmínky se žadateli projednal a následně předložil radě věc k rozhodnutí.

VI.  Rada města pověřila starostu podpisem schválených smluv dle bodu I. - IV.

Hlasování: 5 pro

4. Rada města projednala žádost osadních výborů Studenec a Benátky o příspěvek na činnost – dětský den. Rada rozhodla o příspěvku SK Dekora dle schváleného rozpočtu města.

Usnesení:
Rada města souhlasí s příspěvkem ve výši:
- 3.000,-Kč na zajištění akce Osadního výboru Studenec „Dětský den 2004“
- 1.500,-Kč na zajištění akce Osadního výboru Benátky „Dětský den 2004“
- 40.000,-Kč na činnost SK Dekora Ždírec n.D. v II.Q.2004.
Hlasování: 5 pro

5. Rada města projednala informaci starosty o žádostech občanů o půjčky z Fondu rozvoje bydlení. K 30.4.2004 jsou na účtu fondu prostředky ve výši cca 650 tis.Kč. Rada města předloží zastupitelstvu na 10.zasedání 27.5.2004 ke schválení návrh na vypsání 8.výběrového řízení na čerpání fondu.
 
6. Rada města se seznámila s návrhem podmínek na provoz veřejného osvětlení, které městu nabídla společnost Západočeská energetika, a.s. Plzeň a společnost CITELUM, a.s. Praha. ZČE, a.s. nabídla dále návrh na odkoupení kompletních rozvodů a světel veřejného osvětlení a následné provozování a rozvoj. Rada pověřila MěÚ dalším jednáním o podmínkách provozování a prodeje VO města.

Usnesení:
Rada města uložila starostovi, aby zpracoval rozbor nákladů na provoz veřejného osvětlení v uplynulých 5 letech a předpoklad nákladů na provoz, opravy a výstavbu VO v následujících 10 letech. Rozbor rada posoudí a předloží zastupitelstvu návrh na řešení budoucího vlastnictví a provozu VO.
Hlasování: 5 pro

7. Starosta informoval radu o konáních valných hromad a členských schůzí obchodních společností, ve kterých má město majetkový podíl, tj. Vodovody a kanalizace, a.s. Havlíčkův Brod, Vodovody a kanalizace, a.s. Chrudim a Lesní družstvo obcí v Přibyslavi. Rada města navrhne zastupitelstvu delegovat zástupce města obdobně jako v roce 2003, tj. p.Ing.Miloslava Gajdoruse a p. Jana Martince.
 
8. Starosta informoval radu města o zařazení města mezi žadatele o získání dotace na výstavbu TI pro rodinné domy. Město po splnění dalších podmínek (stavební povolení, výběr dodavatele atd.) získá celkem 1.360 mil.Kč na výstavbu kanalizace a komunikace. Rada města uložila starostovi, aby zajistil výběr dodavatelů staveb TI v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o zakázky do 2 mil.Kč. Na akce není nutné vypsat veřejnou soutěž. Město vyzve vždy nejméně 3 firmy k podání cenové nabídky. Při poptávce prací budou vyzýváni přednostně místní podnikatelé. Starosta bude průběžně radu informovat o zajištění všech potřebných náležitostí k získání dotace.
  
9. Rada města projednala návrh starosty na přijetí paní Aleny Knobové, vedené Úřadem práce jako nezaměstnanou, do pracovního poměru na dobu určitou.

Usnesení:
Rada města souhlasí s přijetím paní Aleny Knobové, bytem Ždírec n.D., Chrudimská 80, do pracovního poměru na dobu určitou po dobu nemoci paní Pavlíny Brychtové. Zkušební doba se stanoví na 1 měsíc. Pracovní zařazení a pracovní stupeň stanovila rada města v souladu s příslušnými předpisy.
Hlasování: 5 pro

10. Starosta informoval radu města o návštěvě prezidenta republiky ve Ždírci n.D. a o zajištění průběhu návštěvy. Rada města souhlasí se zakoupením květin a drobného daru p.prezidentovi a jeho choti z kapitoly veřejná správa.

11. Rada města projednala informaci o průběhu a přípravě investičních akcí města. 

Usnesení:
I.    Rada města souhlasí s provedením výstavby:

a) rozšíření hřiště u budovy čp.43 v Údavech – náklady na zemní a stavební práce + úprava povrchu hřiště budou čerpány dle schváleného rozpočtu a seznamu investičních akcí města

b) travnatá plocha u ČOV, zatrubnění příkopu, odvodnění ploch, zpevnění ploch - náklady na zemní a stavební práce budou čerpány dle schváleného rozpočtu a seznamu investičních akcí města

c) parkoviště u budovy kina provede fa MIKO s.r.o.Havl.Brod - náklady budou čerpány v souladu se schváleným rozpočtem města

II.  Rada města souhlasí s objednáním zařízení šatny kina  (výdejní pult, zakrytí el.rozvaděče) v částce do 10 tis.Kč.

III.  Rada města souhlasí s objednáním projektu:
a) komunikace v průmyslové zóně SEVER u firmy OPTIMA Vysoké Mýto
b) kanalizace v ulici Stará u firmy DRUPOS-PROJEKT Havl.Brod

Hlasování: 5 pro

12. Rada města projednala podmínky pro zřízení a provoz informačního centra v prostorách městské knihovny.

Usnesení:
Rada města uložila vedoucí Městské knihovny Ždírec n.D. zajistit do 31.5.2004 podmínky pro provoz informačního centra. Vedoucí MK předloží nejdéle do 19.května požadavky na případné vybavení infocentra radě města.
Hlasování: 5 pro

13. Starosta informoval radu o tom, že paní Sedláčkové odmítla možnost pronájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou, Mírová 119. MěÚ přijal žádost paní Jiřiny Větrovské z Havl.Brodu, která žije dlouhodobě na Kohoutově.

Usnesení:
Rada města pronajala paní Jiřině Větrovské, bytem Dvořákova 1492, Havlíčkův Brod, byt č.3 v Domě s pečovatelskou službou ve Ždírci n.D., Mírová 119, s platností od 1.6.2004 na dobu neurčitou. Podmínky pronájmu stanoví městský úřad v souladu s platnými předpisy. Nájemné bude stanoveno ve výši obvyklé v DSPS.
Hlasování: 5 pro

14. Firma A.D.I. Koncept s.r.o. požádala město jako většinového vlastníka budovy čp.570 ve Ždírci n.D. o vyslovení souhlasu s umístěním sídla společnosti.

Usnesení:
Rada města souhlasí se sídlem firmy A.D.I. Koncept s.r.o. na adrese Ždírec nad Doubravou, Družstevní 570, byt č.14.
Podmínkou umístění sídla je, že společnost A.D.I. Koncept nevyužije nejméně do konce roku 2020 bytové prostory na adrese sídla firmy jako kancelářské nebo jiné nebytové prostory.
Hlasování: 5 pro

15. Místostarosta seznámil radu s možnostmi využití sběrného dvora pro ukládání dalších druhů odpadů.

Usnesení:
Rada města uložila místostarostovi, aby na program 36.schůze připravil podklady k podmínkám rozšíření možnosti ukládání dalších odpadů na sběrný dvůr.
Hlasování: 5 pro

16. Místostarosta informoval radu města o rozhodnutí o uložení pokuty Českou inspekcí životního prostředí za porušení ustanovení při nakládání s odpady na ČOV a sběrném dvoře. Místostarosta zpracuje nejdéle do 18.5.2004 odvolání proti rozhodnutí.

36.schůze rady města se uskuteční ve středu 19.května 2004 v 15:00 hod.

 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení: