Zápis z 66.schůze rady města edit delete

31.10.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář
Omluven: Jan Matějka
Hosté: Petr Ošlejšek – NIMIRU s.r.o. Havl.Brod,
Jiří Uchytil, Jaroslav Klepetko, Oldřich Novák, Luboš Plíhal – členové zastupitelstva

Program schůze
1) Představení společnosti NIMIRU
2) Projednání programu 19.zasedání zastupitelstva města
3) Projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Ždírec n.D. na rok 2006
4) Uzavření nájemních smluv
5) Uzavření smluv o dílo
6) Zimní údržba místních komunikací
7) Uzavření soutěže na podání cenových nabídek
8) Projednání žádosti a.s.Citelum
9) Pronájem učebny ZŠ
10) Jmenování inventarizačních komisí
11) Projednání žádosti města Hlinsko
12) Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
13) Různé

 

1. Představení společnosti NIMIRU
Rada města a další členové zastupitelstva města byli panem Petrem Ošlejškem, jednatelem společnosti NIMIRU, seznámeni s návrhem společnosti na výstavbu velkoprodejny v lokalitě Pikulka a se záměrem firmy ve Ždírci n.D.. Po projednání bodu č.1 hosté jednání rady města opustili.

2. Projednání programu 20.zasedání zastupitelstva města

Usnesení:
Rada města projednala a schválila návrh programu 19.zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 3.11.2005 v DPS Nad Řekou 560, začátek v 17:00 hod.
Hlasování: 4 pro

3. Projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Ždírec n.D. na rok 2006
Rada města se seznámila s návrhem rozpočtu příspěvkové organizace města Základní škola      a Mateřská škola Ždírec n.D. na rok 2006. Rada města návrh schválila a předloží ho k projednání finančnímu výboru a následně zastupitelstvu města na 19.zasedání.

4. Uzavření nájemních smluv v DPS

Usnesení:
Rada města:
1) odstoupila s okamžitou platností od uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č.3 v DPS Ždírec n.D., Mírová 119 s paní Marií J.

2) rozhodla o pronájmu bytu č.3 DPS Ždírec n.D., Mírová 119 panu Ladislavu S., žádost č.j.407/05
Podmínky pronájmu:
- nájemné ve výši 700,-Kč/měsíc
- nájem na dobu neurčitou s platností od 1.11.2005
- platby za užívání zařízení bytu a zálohy za poskytované služby spojené s užíváním bytu stanoví městský úřad v souladu s platnými předpisy

3) rozhodla o pronájmu:
a) bytu č.18 v DPS Ždírec n.D., Nad Řekou 560 paní Janě K., žádost č.j. 423/05
- nájemné ve výši 1.000,-Kč/měsíc
- nájem na dobu neurčitou s platností od 1.11.2005
- platby za užívání zařízení bytu a zálohy za poskytované služby spojené s užíváním bytu stanoví městský úřad v souladu s platnými předpisy
b) bytu č.15 v DPS Ždírec n.D., Nad Řekou 560 paní Ing. Věře J., žádost č.j. 262/05
- nájemné ve výši 1.480,-Kč/měsíc
- nájem na dobu neurčitou s platností od 1.12.2005
- platby za užívání zařízení bytu a zálohy za poskytované služby spojené s užíváním bytu stanoví městský úřad v souladu s platnými předpisy

4) rozhodla:
a) o ukončení nájmu bytu č.1 v domě v Jižní ulici 625 panu Dušanu L. v souvislosti s převodem členských práv a povinností člena Bytového družstva Hamerská I s platností k 1.11.2005
b)  o uzavření nájemní smlouvy na pronájem byt č.1 v domě v Jižní ulici 625 s paní Ivanou L. v souvislosti s převodem členských práv a povinností člena Bytového družstva Hamerská I s platností k 1.11.2005
Hlasování: 4 pro

5. Uzavření smluv o dílo

Usnesení:
Rada města rozhodla:
1) povrchové úpravy místní komunikace U Pošty provede v měsíci říjnu společnost a.s. M-SILNICE, závod Havlíčkův Brod v ceně 299.780,-Kč
2) úpravu stezek v lokalitě Kopanina u DPS provede fa Jan Matějka v ceně díla 185.000,-Kč
3) město uzavře smlouvu o dílo s firmou DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Havl.Brod na projekt pro stavební povolení akce „ZTV – Jižní ul.“ v ceně díla 52.003,-Kč
4) pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo
Hlasování: 4 pro

6. Zimní údržba místních komunikací
Rada města se seznámila s nabídkami podnikatelů na zimní údržbu místních komunikací pro zimní období 2005/2006.

Usnesení:
1)  Rada města schválila uzavření smluv o dílo na zimní údržbu místních komunikací v období   
od 1.11.2005 do 30.4.2006 s následujícími podnikateli a v následujícím rozsahu:
- Josef Marek, Ždírec n.D. - Ždírec n.D., jižní část města
- Pavel Mühlfait, Ždírec n.D. - Ždírec n.D., severní část města + posyp inertním materiálem na celém území města v rozsahu dle požadavku MÚ
- Jiří Kasal, Krucemburk - místní část Nové Ransko
- Jaroslava Janovská, Chlum -  místní část Benátky a Kohoutov
- Statek Horní Studenec, s.r.o - místní část Nový a Horní Studenec, Údavy  a Stružinec
- Martin Bezouška, Horní Studenec – cesta I/37-Vyhnálov a cesta I/37 – Kudrnovi

2) Město uzavře smlouvy o dílo dle předložených písemných nabídek za nabídnutou cenu.

3) Rada města souhlasí s dohodou uzavřenou mezi obcí Krucemburk a městem Ždírec n.D.     o údržbě:
- cyklostezky Krucemburk – Ždírec n.D., kterou bude v celé délce na své náklady udržovat obec Krucemburk mimo vyústění na ulici U Pošty
- místní komunikace Ždírec n.D. – Staré Ransko, kterou bude na k.ú.Staré Ransko v úseku most přes řeku Doubravu – areál Lesní správy Staré Ransko udržovat na své náklady město Ždírec n.D.
Hlasování: 4 pro

7. Uzavření soutěže na podání cenových nabídek

Usnesení:
Rada města uzavřela soutěž na podání cenové nabídky č.17/2005 „Zefektivnění ČOV Ždírec n.D.“ Nejvýhodnější nabídku podala firma VHZ-DIS Brno, cena bez DPH 145.000,00 Kč.
Rada pověřila starostu nebo místostarostu uzavřením smlouvy o dílo.
Hlasování: 4 pro

8. Projednání žádosti a.s.Citelum

Usnesení:
Rada města souhlasí s návrhem a.s.Citelum Praha na zakoupení 8 ks vánoční výzdoby na stožáry veřejného osvětlení. Investice bude zčásti financována z prostředků obnovy VO.
Hlasování: 4 pro

9. Pronájem učebny ZŠ

Usnesení:
Rada města rozhodla o pronájmu učebny ZŠ Ždírec n.D. - hudebny na dobu určitou od 1.10.2005 do 31.5.2006 nájemci SPV Nové Veselí, zastoupeném paní Radkou Řezníčkovou pro činnost tanečního kroužku. Nájemné je stanoveno na 500,-Kč za celé období pronájmu. Podmínky využívání hudebny stanoví ředitel školy.
Hlasování: 4 pro

10. Jmenování inventarizačních komisí

Usnesení:
1. Rada města jmenovala inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku města k 31.12.2005 ve  složení:
a) Základní škola Ždírec n.D.:
Komise ve složení dle návrhu ředitele organizace Mgr.Jiřího Nováka.
b) Město:
Předsedkyně Ivana Niklová, členové Josef Culek, Miroslav Švanda, Naděžda Lédlová
Členové komise za svěřené úseky:
Městské kino – Jaroslav Klepetko
Městská knihovna – Zdeňka Lédlová
Pečovatelská služba – Ivana Marková
Čistička odpadních vod, stadion SK Dekora – Oldřich Janáček
Místní části města – předsedové osadních výborů jmenovaní zastupitelstvem města
Komise jsou jmenovány na dobu neurčitou s platností od 1.11.2005.
2. Rada města zrušila své rozhodnutí z 28.7.2004 o jmenování členů inventarizačních komisí.
Hlasování: 4 pro

11. Projednání žádosti města Hlinsko
Rada města se seznámila se žádostí města Hlinsko o ubytování jedné rodiny, tj. 5 občanů Iráku na dobu určitou cca 1 roku. Rada města konstatovala, že v současnosti nemá volný byt, který by mohl být městu Hlinsku nabídnut. Starosta bude o situaci informovat vedení města Hlinsko.

12. Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo

Usnesení:
Rada města rozhodla o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.5.2005, uzavřené mezi městem Ždírec n.D. a panem Martinem Havelkou na údržbu veřejné zeleně na dobu neurčitou.
Hlasování: 4 pro

13. Různé
1) Rada města se seznámila se žádostí p.Fidlera na pronájem nebytových prostor k provozování fotografických služeb a videoslužeb.
2) Rada města se seznámila se žádostí paní Sedlákové o pronájem nebytových prostor prodejny se smíšeným zbožím v Údavech v případě ukončení pronájmu paní Chvojkovou.
3) Rada města vzala na vědomí poděkování paní Růženy J. za gratulaci k životnímu jubileu.

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-66-web.pdf 82 kB Zápis z 66.schůze rady města ve formátu PDF