Zápis z 69.schůze rady města edit delete

5.1.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář
Omluven: Jan Matějka

Program schůze
1) Uzavření dohod o pracovní činnosti a provedení práce
2) Rozpočet sociálního fondu na rok 2006
3) Vyřazení drobného majetku města
4) Jmenování hodnotící komise ve veřejné soutěži č.19/2005
5) Zakoupení nádob na domovní odpad
6) Pronájem bytu
7) Pověření k vypsání soutěže a přípravě stavby
8) Projednání zprávy KHS kraje Vysočina
9) Stanovení odměny
10) Výpověď z nájmu nebytových prostor
11) Informace o nabídce partnerství obcí z Rakouska
12) Ukončení pronájmu a pronájem pozemku
13) Ukončení pronájmu a pronájem bytu


1. Uzavření dohod o pracovní činnosti a provedení práce

Usnesení:
1) Rada města rozhodla o uzavření dohod o pracovní činnosti a provedení práce:
a) vedení kronik 
b) údržba hřbitova
c) úklid budov
d) provoz pečovatelské služby
e) správa budov
f) provoz kompostárny a ČOV
g) doručování písemností
h) provoz výjezdové jednotky hasičů JPO II a JPO III

2) Seznam zaměstnanců pracujících na dohody a výše odměn tvoří přílohu zápisu.
Hlasování: 4 pro

2. Rozpočet sociálního fondu na rok 2006

Usnesení:
Rada města schválila rozpočet Sociálního fondu města na rok 2006 podle návrhu předloženého městským úřadem. Rozpočet tvoří přílohu zápisu
Hlasování: 4 pro

3. Vyřazení drobného majetku města

Usnesení:
Rada města schválila vyřazení drobného majetku města podle návrhu inventarizační komise z inventury majetku prováděné k 31.12.2005. Jedná se o majetek evidovaný pro:

- SDH Ždírec n.D., Nové Ransko a Údavy
- TS, elektrodílna
- městský úřad
- městská knihovna
- pečovatelská služba
- MČ Údavy, kovová autobusová čekárna
Hlasování: 4 pro

4. Jmenování hodnotící komise ve veřejné soutěži č.19/2005

Usnesení:
Rada města jmenovala hodnotící komisi dle zák.č.40/2004 Sb. o veřejných zakázkách pro vyhodnocení soutěže č.19/2005 - „Rekonstrukce nebytových prostor na 2 byty - Ždírec nad Doubravou čp.1“, ve složení:

- Ing. Jiří Pavlíček, bytem Ždírec n.D., náhradník Jaroslav Klepetko, bytem Ždírec n.D.
- Ing. Jindřich Kyncl, bytem Ždírec n.D., náhradník Ing. Jiří Uchytil, bytem Ždírec n.D.
- Luděk Špinar, bytem Ždírec n.D., náhradník Zdeněk Pleva, bytem Ždírec n.D.
- Ing.Václav Bártl, bytem Havl.Brod,  Ing.arch.Jiří Marek, bytem Chotěboř
- Petr Havel, bytem Havl.Brod, náhradník Ing.Miroslav Maša, bytem Chotěboř
Hlasování: 4 pro

5. Zakoupení nádob na domovní odpad

Usnesení:
Rada města schválila zakoupení nádob na domovní odpad a to 20 ks nádob 120 l k následnému prodeji občanům a 4 ks nádob 1100 l na tříděný papír.
Hlasování: 4 pro

6. Pronájem bytu

Usnesení:
Rada města:
1) zrušila své usnesení č.6/68 ze 7.12.2005 o pronájmu na byt v domě čp.120, Brodská ul., Ždírec n.D. Kristýně V. po dohodě stran
2) ukončila s platností k 31.12.2005 pronájem bytu č.18 v Domě s pečovatelskou službou Nad Řekou 560 paní Janě K. na základě dohody obou stran
3) pronajala s platností od 1.ledna 2006 byt č.15 v Domě s pečovatelskou službou Nad Řekou 560 paní Janě K.
Výši nájemného a další podmínky pronájmu stanovila rada města usnesením z 5.9.2005.
Hlasování: 4 pro

7. Pověření k vypsání soutěže a přípravě stavby

Rada města se seznámila s návrhem rozpočtu na opravu mostu ev.č.34-048 na silnici č.34        u Nového Ranska. ŘSD Jihlava zadalo vypracování projektu rozšíření mostu o lávku pro cyklisty a pěší. ŘSD požádalo město o stanovisko k návrhu projektu a k jmenování člena komise.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby Ředitelství silnic a dálnic, správa Jihlava, vypsalo soutěž na dodavatele opravy mostu ev.č. 34-048 včetně rozšíření mostu o lávku pro cyklisty a pěší dle předložené dokumentace zpracované Ing.Ladislavem Klusáčkem. Rada města rozhodla, že členem  hodnotící komise pro výběr dodavatele díla bude Jan Martinec, starosta a náhradníkem Ing.Jiří Pavlíček, místostarosta.
Hlasování: 4 pro

8. Projednání zprávy KHS kraje Vysočina

Rada města se seznámila s výsledkem kontroly provozu školní kuchyně ZŠ a MŠ Ždírec n.D., kterou provedla Krajská hygienická stanice kraje Vysočina dne 13.12.2005. Drobné závady zjištěné kontrolou byly ihned odstraněny.

9. Stanovení odměny

Usnesení:
Rada města stanovila výši odměny řediteli ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou panu Mgr.Jiřímu Novákovi za dobré plnění povinností vedoucího příspěvkové organizace v roce 2005. Odměna bude vyplacena z prostředků ZŠ a MŠ Ždírec n.D. pro rok 2005. Výměr odměny tvoří přílohu zápisu ze schůze rady.
Hlasování: 4 pro

10. Výpověď z nájmu nebytových prostor

Rada města vzala na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v budově čp.38 na Benátkách, kterou podal pan Zdeněk D. k 31.5.2006.

11. Informace o nabídce partnerství obcí z Rakouska

Starosta informoval radu města o odpovědi rakouských obcí oslovených s nabídkou na navázání partnerství mj. i pro možné čerpání dotací z fondu INTERREG III. Nabídku na spolupráci opětovaly 3 obce z Dolního Rakouska – Schwarzenau, Leiben a Michelhausen. Rada města souhlasí s dalším jednáním s uvedenými obcemi o možnostech přeshraniční spolupráce.

12. Ukončení pronájmu a pronájem pozemku

Usnesení:
Rada města:
1) ukončila k 31.12.2005 nájemní smlouvu č.1/2004-J ze dne 31.8.2004 na pronájem pozemku - parkovacího místa na parkovišti v Jižní ulici panu Tomáši B.
2) pronajala pozemek - parkovací místo, paní Jiřině F., bytem Nádražní 69; podmínky pronájmu parkovacího místa budou zachovány v souladu s usnesením rady města z 25.8.2004   o podmínkách pronájmu pozemků pro výstavbu přístřešků v Jižní ulici
Hlasování: 4 pro

13. Ukončení nájemní smlouvy a pronájem bytu

Usnesení:
Rada města:
1) ukončila k 31.12.2005 nájemní smlouvu ze dne 11.8.2003 na pronájem bytu č.1 v bytovém domě ve Ždírci n.D., Jižní 623, panu Tomáši B. z důvodu převodu práv a povinností člena Bytového družstva Hamerská I
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č.1 v bytovém domě ve Ždírci n.D., Jižní 623 s paní Jiřinou F., bytem Nádražní 69; podmínky pronájmu bytu budou zachovány v souladu s usnesením rady města o podmínkách pronájmu bytů ve spoluvlastnictví města Ždírec n.D. a Bytového družstva Hamerská I
Hlasování: 4 pro

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-69-web.pdf 0 B Zápis z 69.schůze rady města ve formátu PDF