Zápis z 7.zasedání zastupitelstva edit delete

14.12.2003 | Jiří Pavlíček

Přítomni: 14 členů zastupitelstva dle listiny přítomných, 18 hostů - občanů města, 4 zaměstnanci města

Omluven: Hubert Kolář

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1) Zasedání zahájil v 17:08 starosta města Jan Martinec.

a) Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, ověřovateli zápisu pana Ing. Jiřího Uchytila a pana Ing. Jindřicha Kyncla a dále návrhovou komisi ve složení: předseda pan Jaroslav Klepetko, členové pan Luboš Plíhal a pan Ing. Miloslav Gajdorus.

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/7/03 1) a 2).

Hlasování: 12-0-2

b) Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města dne 19.11.2003.

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/7/03 3).

Hlasování: 14-0-0

c) Starosta konstatoval, že k zápisu z 6.zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl podepsán ověřovateli bez výhrad. Zápis byl zveřejněn na vývěskách městského úřadu, na internetových stránkách města a doručen všem zastupitelům. Starosta se dotázal, zda má někdo z  členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být zápis z 6.zasedání uzavřen – usnesení č. 2/7/03.

Hlasování: 14-0-0.

2) Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 26.9.2003 do 4.12.2003 – v době od 6. do 7. zasedání zastupitelstva. Rada se v tomto období sešla na pěti schůzích. K činnosti rady nebyly vzneseny žádné připomínky a starosta dal hlasovat o přijetí zprávy o činnosti rady - usnesení č. 3/7/03.

Hlasování: 14-0-0

3) Finanční záležitosti:

a) Starosta přednesl přítomným zastupitelům návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva za práci v orgánech města za II.pololetí 2003 ve výší ½ měsíční odměny stanovené usnesením zastupitelstva.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 4/7/03.

Hlasování: 11-0-3

b) Starosta seznámil přítomné se stavem účtů města k 31.11.2003. Zastupitelé vzali zprávu na vědomí bez připomínek – usnesení č. 5/7/03.

Hlasování: 14-0-0

4) Starosta předložil zastupitelstvu a přítomným hostům požadavek města Chotěboř na uhrazení podílu na ztrátě Lékařské služby první pomoci v roce 2003. Uvedl, že na začátku roku 2003 zastupitelstvo projednalo návrh města Chotěboř na krytí ztrát v předpokládané výši 30,- Kč na občana, dále uvedl že nyní požadovaná část je podstatně nižší než činila původní kalkulace. Starosta vyzval k diskusi na téma současné a budoucí podoby LSPP v Chotěboři.

Rozprava k bodu jednání:
a) Paní MUDr. Marie Nováková popsala současný stav provozu LSPP v Chotěboři, uvedla že za uplynulou část roku tuto službu využilo 31 občanů Ždírce n.D. Dále uvedla evropskou normu – jedna výjezdová LSPP na 100.000 obyvatel.
b) Pan starosta přednesl zájem některých obcí Podoubraví na zachování LSPP v Chotěboři.
c) Pan Klepetko – host zasedání – se dotázal na současnou formu LSPP a RZS.
d) Pan starosta navrhnul letošní požadavek města Chotěboře uhradit a pro příští rok nepřispívat z rozpočtu města Ždírec n.D. na provoz LSPP v Chotěboři.

Po ukončení rozpravy vyzval starosta přítomné zastupitele k hlasování o úhradě za letošní rok – usnesení č. 6/7/03.

Hlasování: 14-0-0

e) Pan Ing. Miloslav Gajdorus navrhuje soustředit státní prostředky na kvalitní nepřetržitou LSPP v Havlíčkově Brodě pro celý okres.
f) Pan Klepetko – host zasedání – se dotázal zda může LSPP v Hlinsku odmítnout pacienta ze Ždírce n.D.
g) Pan Dobiáš se dotázal, zda může např. Hlinsko poslat fakturu na příspěvek za naše občany, kteří by využili LSPP v Hlinsku.

Starosta uzavřel diskusi a vyzval přítomné k hlasování o navrženém usnesení č. 7/7/03.

Hlasování: 14-0-0

5) Předseda finančního výboru pan Ing. Jiří Uchytil přednesl návrh úpravy rozpočtu na rok 2003, spočívající v přerozdělení příjmů a výdajů v rámci jednotlivých kapitol. Pan starosta informaci doplnil.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 8/7/03.

Hlasování: 11-0-3

6) Projednání rozpočtu města na rok 2004.

a) Starosta přednesl návrh na výši příspěvku obcí na úhradu neinvestičních nákladů Základní školy Ždírec n.D. Příspěvek platí obce které nejsou zřizovateli škol a jejichž žáci jsou zapsáni v Základní škole Ždírec n.D. Navržená výše příspěvku na rok 2004 je 1.800,- na každého žáka je stanovena jako maximální.

b) Starosta přednesl návrh rozpočtu Základní školy Ždírec n.D. Návrh rozpočtu školy a výši příspěvku města podpořil ředitel školy Mgr. Jiří Novák.

K předloženému návrhu výše příspěvku ani k návrhu rozpočtu ZŠ Ždírec n.D. nebyly vzneseny připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 9/7/03.

Hlasování: 14-0-0

c) Starosta přednesl návrh realizace investičních akcí, které budou realizovány nebo zahájeny v roce 2004.

K předloženému návrhu výše příspěvku ani k návrhu rozpočtu ZŠ Ždírec n.D. nebyly vzneseny připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 10/7/03.

Hlasování: 14-0-0

d) Starosta přednesl návrh na příspěvky z rozpočtu města v roce 2004 narozeným dětem, Svazku obcí Podoubraví, provozovateli pojízdné prodejny potravin, Svazu tělesně postižených a Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Vysočina.

K předloženému návrhu příspěvků nebyly vzneseny připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 11/7/03.

Hlasování: 14-0-0

e) Starosta předložil návrh rozpočtu města na rok 2004.

V rozpravě k bodu jednání předložený návrh rozpočtu podpořil předseda finančního výboru Ing. Jiří Uchytil.

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o rozpočtu na rok 2004 - usnesení č. 12/7/03.

Hlasování: 14-0-0

7) Starosta přednesl návrh úpravy ceny stočného ve Ždírci n.D. a v místních částech. Uvedl příjmy z výběru stočného a investiční i neinvestiční výdaje do kanalizační sítě a ČOV, na základě kterých je kalkulován nový návrh ceny.

Rozprava k bodu jednání:
a) Pan František Plíšek se dotázal jakým způsobem se v místní části Údavy určuje množství vypouštěné vody, když odběratelé nemají vodoměry.
b) Starosta odpověděl, že v těchto případech se množství vody určuje pomocí tzv. směrných čísel, daných vyhláškou Ministerstva Zemědělství 428/2001 Sb.

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o rozpočtu na rok 2004 - usnesení č. 13/7/03.

Hlasování: 14-0-0

8) Vedoucí stavební úřadu, pan Luděk Špinar, seznámil přítomné se návrhem změny územního plánu č.4. Navržené změny zdůvodnil dalším rozšiřováním ploch průmyslové zóny a ploch pro bytovou výstavbu.

K předloženému návrhu změny územního plánu nebyly vzneseny připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 14/7/03.

Hlasování: 14-0-0

9) Vedoucí stavebního úřadu, pan Luděk Špinar, seznámil přítomné s žádostí pana Jana Ondráčka, Mírová 149 o schválení umístění provozovny kovoobrábění na parcele RD. Dále uvedl, že živnost zde provozuje bez připomínek sousedů od roku 1996.

K předloženému bodu jednání nebyly vzneseny připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 15/7/03.

Hlasování: 14-0-0

10) Kontrolní řád, obecně závazné vyhlášky:

a) Místostarosta předložil návrh Kontrolního řádu Města Ždírec nad Doubravou. Uvedl, že povinnost mít kontrolní řád ustanovuje zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Kontrolní řád ustanovuje pravidla pro kontrolu hospodárnosti v orgánech města a usnadňuje práci kontrolního výboru.

K předloženému bodu jednání nebyly vzneseny připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 16/7/03.

Hlasování: 14-0-0

b) Místostarosta předložil návrh Obecně závazné vyhlášky Města Ždírec nad Doubravou č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Předložený návrh zachovává dosavadní cenu pro občany města i pro rekreační objekty a opírá se o kalkulaci nákladů, která je součástí vyhlášky.

Rozprava k bodu jednání:
1. Starosta přednesl přítomným návrh na stanovení úlevy 33% na děti. Svůj návrh zdůvodnil tím, že dosud aplikované osvobození třetího a každého dalšího dítěte zvýhodňuje pouze rodiny o třech a více dětech a že jím navržená úleva by se týkala všech rodin s alespoň jedním dítětem.
2. Pan Ing. Miloslav Gajdorus nepodpořil navrženou úlevu a navrhuje zrušit úlevu na třetí a každé další dítě.
3. Pan Jaroslav Klepetko, Ing. Jindřich Kyncl a Luboš Plíhal ve svých diskusních příspěvcích nepodpořili úlevy.
4. Paní Jana Uchytilová podpořila dosavadní úlevy na třetí a každé další dítě.

Po ukončení rozpravy vyzval starosta přítomné zastupitele k hlasování o vyhlášce místním poplatku za odpady - usnesení č. 17/7/03 1).

Hlasování: 8-5-1

c) Místostarosta předložil návrh Obecně závazné vyhlášky Města Ždírec nad Doubravou č. 4/2003, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Ždírec nad Doubravou a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Ždírec nad Doubravou

K předloženému bodu jednání nebyly vzneseny připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 17/7/03 2).

Hlasování: 14-0-0

d) Místostarosta předložil návrh Obecně závazné vyhlášky Města Ždírec nad Doubravou č. 5/2003 o místních poplatcích

Rozprava k bodu jednání:
1. Pan Jaroslav Klepetko navrhnul mírné zvýšení poplatku ze psů o 25,- ve všech sazbách poplatků.

Po ukončení rozpravy k předloženému bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o předloženém návrhu vyhlášky se zapracovaným zvýšením poplatků - usnesení č. 17/7/03 3).

Hlasování: 14-0-0

11) Majetkové záležitosti:

a) Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem Ždírec n.D. a společností ESLOT s.r.o. se sídlem Praha 5 Zbraslav, Pod Vysílačkou 1382. Předmětem budoucí kupní smlouvy je budoucí prodej pozemků nebo jejich části v k.ú. Ždírec nad Doubravou p.č. 301/1, 301/2, 423, 314, 321 a 323 o výměře cca 1 ha pro výstavbu supermarketu a parkoviště. Uvedl možnost změny termínu platnosti budoucí kupní smlouvy např. do 31.10.2004, případně nestanovovat časový limit pro zpětný odkup pozemku městem při nerealizaci stavby.

Rozprava k bodu jednání:
1. Místostarosta podpořil ponechání termínu vypršení smlouvy do 31.12.2004 dle předloženého návrhu.
2. Pan Oldřich Novák se dotázal na reference firmy ESLOT s.r.o. a na obchodní sítě, se kterými firma jednává o vybudování supermarketu.
3. Pan Ing. Miloslav Gajdorus uvedl, že věří v brzkou realizaci stavby.
4. Pan Jaroslav Klepetko podpořil kratší termín platnosti smlouvy do 31.10.2004.
5. Pan Košťál taktéž podpořil kratší termín platnosti smlouvy do 31.10.2004 a uvedl dotaz na reference.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 17/7/03.

Hlasování: 13-0-1

b) Starosta přednesl k projednání následující žádosti o prodej pozemků ve vlastnictví města:
1. společnost MKM WOOD s.r.o. Chotěboř – 4 ha
2. společnost AHORN s.r.o. Havlíčkův Brod – 0,5 ha
3. pan Luděk Joska, bytem Horní Studenec – p.č. 247/5 v k.ú. Horní Studenec
4. manželé Zdeněk a Hana Kasalovi, bytem Ždírec n.D. – p.č. st. 280 s dřevostavbou bez čísla popisného v k.ú. Ždírec n.D.
5. manželé Vladimír a Jaroslava Kasalovi, bytem Horní Studenec – části pozemků p.č.757 a 758 v k.ú.Horní Studenec

V rozpravě k bodu jednání se pan Oldřich Novák dotázal na počet nově vytvořených pracovních míst, které vytvoří zájemci o pozemky v průmyslové zóně.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 19/7/03.

Hlasování: 13-0-1

c) Starosta přednesl následující žádosti o prodej pozemků ve vlastnictví města:
1. manželé Jan a Václava Ondráčkovi, bytem Ždírec n.D., Mírová 149 – část pozemku p.č. 645 a p.č. 199/1 v k.ú. Kohoutov o výměře asi 520m2společnost AHORN s.r.o. Havlíčkův Brod – 0,5 ha
2. pan Bejšovec, bytem Praha 9, Travná 1291 – pozemky p.č. 63/16 a p.č. 642 v k.ú. Kohoutov o výměře celkem 302 m2
3. manželé Lubomír a Věra Doležalovi, bytem Benátky 65 – část pozemků p.č. 341/2 a p.č. 620 v k.ú. Benátky o výměře cca 307m2
4. paní Alena Beranová, bytem Pardubice, Palackého 2419 – část pozemku p.č. 341/2 v k.ú. Benátky o výměře cca 37m2
5. manželé Stanislav a Božena Pavlasovi, bytem Horní Studenec 48 – pozemky p.č. 160/4, 25/3 a 25/8 v k.ú. Horní Studenec o celkové výměře 559m2
6. společnost Východočeská energetika, a.s. Hradec Králové – pozemek p.č. st. 959 v k.ú. Ždírec n.D. o výměře 11m2
7. pozemky v k.ú. Ždírec n.D. pro výstavbu rodinného domu:

- p.č.342/93 manželům Jiřímu a Jaroslavě Mašíkovým, bytem Hlinsko, Rokycanova 908
- p.č.342/94 manželům Radku a Haně Jirkovým, bytem Ždírec n.D., náměstí 9.května 346
- p.č.342/95 slečně Soně Zvolánkové, bytem Slavíkov, Dolní Vestec 8
- p.č.342/96 panu Jaroslavu Pokornému, bytem Hlinsko, Chlum 114
- p.č.342/97 panu Miloši Mísaři, bytem Ždírec n.D., Stará 91
- p.č.342/98 manželům Bohuslavu a Jolaně Navrátilovým, bytem Krucemburk, Na Viničkách 361
- p.č.342/99 panu Luboši Provazníkovi, bytem Chotěboř, Na Skřivánku 1356
- p.č.342/100 slečně Evě Zrůstové, bytem Hlinsko, Polní 1432
- p.č.342/101 panu Miroslavu Vondráčkovi, bytem Nasavrky 78
- p.č.342/102 manželům Leoši a Marii Málkovým, bytem Chotěboř, Zahradní 1531
- p.č.391/18 panu Michalu Šudomovi, bytem Hlinsko, Polní 1439
- p.č.391/29 panu Josefu Sedlákovi, bytem Ždírec n.D., Na Kopaninách 413
- p.č.391/30 manželům Jiřímu a Lucii Burdunovým, bytem Ždírec n.D., náměstí 9.května 301
- p.č.391/31 manželům Michalu a Markétě Markovým, bytem Chotěboř, Tyršova 1322

8. pozemky pro stavbu komunikace v k.ú. Újezd u Žďáru n.S., žadatelem je Kraj Vysočina

K projednávanému bodu nebyly žádné dotazy ani připomínky a starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 20/7/03.

Hlasování: 12-0-2

d) Starosta předložil návrh koupení pozemků v k.ú. Ždírec n.D. pro výstavbu komunikace.

K projednávanému bodu nebyly žádné dotazy ani připomínky a starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 20/7/03.

Hlasování: 12-0-2

e) podání žádosti Pozemkovému fondu ČR

V průběhu projednávání bodu odešel v 19:58 pan Oldřich Novák.

K projednávanému bodu nebyly žádné dotazy ani připomínky a starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 22/7/03.

Hlasování: 13-0-0

f) Starosta předložil přítomným návrh na odkoupení pozemků nebo jejich části v k.ú. Horní Studenec p.č. 565, 586, 587, 593, 597 a 598 pro výstavbu komunikace v průmyslové zóně.

K projednávanému bodu nebyly žádné dotazy ani připomínky a starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 23/7/03.

Hlasování: 13-0-0

12) Starosta seznámil přítomné s návrhem stavebního úřadu na pojmenování nové ulice ulicí „Polní“. Dále uvedl několik alternativních návrhů, vycházejících z historických a místopisných souvislostí (Ostrolovská, K Doubravce atd.). Starosta uvedl, že stanovení názvu nové ulice není nutné provést na dnešním jednání a je možno poskytnout též prostor ke spolurozhodování budoucím obyvatelům této lokality.

13) Starosta informoval přítomné o vývoji situace možného zrušení stavebních úřadů na obcích 1. stupně. Vývoj připomínkového řízení nového stavebního zákona se vyvíjí k zachování stavebních úřadů za předpokladu splnění definovaných podmínek – personální, odborné, správní obvod, technické vybavení  atd.

V rozpravě k bodu jednání vyjádřil Ing. Miloslav Gajdorus podporu zachování stavebního úřadu ve Ždírci n.D.

Po ukončení rozpravy vyzval starosta přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 24/7/03.

Hlasování: 13-0-0

14) Různé, všeobecná diskuse zastupitelů a hostů zasedání:

a) Starosta navrhl, aby naše město vstoupilo do Sdružení obcí Vysočiny. Uvedl některé výhody členství

K projednávanému bodu nebyly žádné dotazy ani připomínky a starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 25/7/03.

Hlasování: 13-0-0

b) Paní Jana Uchytilová se dotázala zda akci Miss Podoubraví finančně podpoří Město Ždírec n.D. nebo Svazek obcí Podoubraví.
c) Paní Věra Šťastná se dotázala proč některé obce získaly příspěvek od státu na rekonstrukce školních kuchyní a některé ne. Jako příklad uvedla Město Přibyslav s částkou 10 mil.
d) Pan Mgr. Jiří Novák – ředitel ZŠ Ždírec n.D. pozval všechny přítomné na Vánoční trhy do Základní školy Ždírec n.D. Akce se koná 17.12.2003 od 14:00 do 16:00 ve vstupní hale školy.
e) Paní MUDr. Marie Nováková informovala, že na příští schůzi zastupitelstva seznámí přítomné s postupy a způsoby kontaktování lékaře v mimopracovní době.
f) Paní Zdeňka Lédlová pozvala všechny přítomné na zpívání u vánočního stromu 7.12.2003 v 17:00 na náměstí 9. května.
g) Pan Ladislav Dobiáš se dotázal na důvod zrušení vjezdu ze silnice I/37 do areálu STORA ENSO TIMBER Ždírec s.r.o.
h) Pan Košťál se dotázal na možnost osazování dopravních značek na místních komunikacích ve Ždírci n.D.
i) Pan Ing. Metoděj Mlčák podal informaci o svolaném jednání k umístění dopravních značek na Kohoutově u spodní ulice.
j) Pan Josef Dobiáš se dotázal na důvod napouštění rybníku v Novém Studenci vodou z Cerhovky namísto pramene. Dále upozornil na rozbité sklo v čekárně v Horním Studenci.
k) Pan Ing. Metoděj Mlčák vyslovil pochvalu místnímu periodiku Naše Noviny a navrhnul možnost předplatného a 14-ti denního vydávání.

15) Předseda návrhové komise konstatoval, že všechna přijatá ustanovení jsou platná a program zasedání byl vyčerpán.

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 20:40 ukončil.


 

---------------------------------------
Ing. Jiří Uchytil, ověřovatel

 

---------------------------------------
Ing. Jindřich Kyncl, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení: