Zápis z 9. schůze rady města edit delete

13.3.2003 | Jiří Pavlíček

 

Z Á P I S   č. 9

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 12.března 2003.

 

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář

Hosté:  Jaroslav Klepetko, Jiří Uchytil – předsedové výborů ZM

Omluven: Jan Matějka

 

Program schůze:

1)      Prohlídka připravovaných staveb

2)      Zadání  dokončení akce komunikace ulice K Borovině

3)      Schválení dodatku ke smlouvě

4)      Informace o průběhu výstavby kruhového objezdu a silnice I/34

5)      Stanovení příspěvků na činnost organizací

6)      Projednání podmínek investiční půjčky

7)      Projednání podmínek prodeje akcií a.s.Enviterm

8)      Nabídka Probační a mediační služby

9)      Stanovení programu 3.zasedání ZM

10)   Projednání žádosti o umístění oplocení

11)   Jmenování komise pro výběrové řízení

12)   Různé

==========================================================

 

1)      Rada města se seznámila na místě s probíhajícími a připravovanými investičními akcemi:

a) Demolice stávající a  výstavba nové hřbitovní zdi s následnou výsadbou parku v okolí hřbitova dle zpracovaného projektu. Rada vzhledem k tomu, že dochází k samovolnému borcení zdi doporučila urychlit přípravu stavby. Rada souhlasí s tím, aby MěÚ vyzval stavební firmy Kovačka Žďár n.S. a D&s Ždírec n.D. k podání nabídky na práce. Zeď bude vybudována ve stejném provedení jako již realizovaná západní část, tj. využití recyklovaných plastů.  

b) Rada se seznámila s probíhající opravou budovy v H.Studenci čp.99. Rada souhlasí s tím, aby dodavatel, tj. fa D&s Ždírec n.D., zajistil nabídku na plastová a dřevěná okna. Rada následně podle předloženým nabídek ve věci rozhodne.

c) Rada dále byla seznámena s návrhem rekonstrukce prostor knihovny, autor Ing.Blaha, a vnější opravou budovy čp.120. Rada souhlasí s tím, aby byla urychleně zahájena vnější oprava budovy a připravena projektově rekonstrukce knihovny. Projekt rekonstrukce provede Ing.Blaha.

 

2)      Město v roce 2000 zahájilo výstavbu TI pro 3 rodinné domy v ulici K Borovině u požární nádrže. Vlastníci pozemků dokončují stavby a je nutné dokončit i komunikaci a parkoviště. Rada uložila starostovi, aby vyzval k podání nabídky na dokončení komunikace firmu SKANSKA DS a firmu Dvořák – stavby pozemních komunikací. Stavba bude provedena během letních měsíců.

3)      Starosta informoval radu města o přípravě zahájení činnosti sběrny surovin. Sběrnu bude provozovat fa ODAS. Firma připravuje také podmínky pro ukládání některých odpadů vznikajících činností menších místních podnikatelů.

Rada se seznámila s nabídkou firmy TS Hlinsko, s.r.o. na likvidaci odpadů. MěÚ vyzval firmu ODAS, aby vypracovala nabídku na likvidaci odpadů podle specifikace TS Hlinsko, aby bylo možné nabídky porovnat. MěÚ požádal ODAS, aby předložil nabídku na týdenní odvoz odpadů od domácností. Fa ODAS předložila městu dodatek smlouvy na likvidaci plastů, kterým snižuje cenu za tuto službu ze 150,- na 100,-Kč za 1 vývoz kontejneru 1,1 m3.

Usnesení:

Rada města schválila dodatek č.1 ke kupní smlouvě ze dne 24.6.2002, kterou je stanovena cena 1 výsypu 1 kontejneru na plasty na 100,-Kč + DPH.

Hlasování: 4 pro

 

 

4)      Starosta informoval radu o průběhu výstavby kruhového objezdu na Pikulce. Informoval radu dále o žádosti p.Mühlfaita o stanovisko rady ke ztrátám restaurace DIPP z důvodu uzávěry komunikace. Rada se seznámila se stanoviskem dodavatele stavby firmy SKANSKA a Ředitelství silnic a dálnic Jihlava k problematice.

Rada konstatovala, že město není investorem stavby a městský úřad není orgánem, který je oprávněn povolovat stavby komunikací I., II. a III.třídy a město postupovalo v rámci možností tak, aby obyvatelé ulice Brodská byli co nejméně obtěžováni stavbou. Zahájení stavby bylo vyvoláno potřebou čerpat peníze Státního fondu dopravní infrastruktury v r.2002, 2003 a 2004. Při nesplnění této podmínky ze strany dodavatele by stavba zcela jednoznačně dle vyjádření ŘSD Praha nebyla zahájena a zahájení by bylo odsunuto na neurčito.

Rada souhlasí s tím, aby město garantovalo a hradilo náklady na provedení domovní přípojky zemního plynu k objektu restaurace pro potřeby bytu umístěného v budově.

Rada se dále seznámila se stanoviskem firmy Stora Enso Timber k možnostem vybudování objízdné trasy přes závod. SET z bezpečnostních důvodů nesouhlasí s tím, aby přes závod byla vedena objízdná trasa pro veškerou dopravu.

 

5)      Rada města se seznámila se žádostí Sdružení ADIVADLO Havlíčkův Brod o poskytnutí příspěvku na akci DOSPĚLÍ DĚTEM.

Rada se dále seznámila s dopisem Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina a s nabídkou na zřízení centra ve Ždírci n.D. MěÚ bude jednat s centrem o možnostech zřízení odloučeného pracoviště.

Usnesení:

Rada města schválila poskytnutí příspěvků:

a)      ve výši 2.000,-Kč Sdružení ADIVADLO, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod

b)      ve výši 2.000,-Kč Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Havl.Brod

Hlasování: 4 pro

 

6)      Rada se seznámila s nabídkou České spořitelny, a.s. na podmínky investičního úvěru. Nabídka ČS počítá s úrokem složeným ze dvou položek. První pevná položka je 1,69% a k pohyblivá sazba 6M PRIBOR, která je stanovována ČNB. Ke dni nabídky činí 2,36%, tzn. že výsledný úrok je 4,05%. ČS nežádá žádný poplatek za posouzení žádosti o půjčku a sepsání smlouvy o půjčce. Půjčka bude zajištěna budoucími příjmy města. Rada na základě uvedené nabídky doporučí zastupitelstvu přijmout nabídku ČS, a.s. bez další poptávky u jiných bank na podmínky půjčky.

 

7)      Starosta seznámil radu s výsledky jednání o kupní smlouvě na prodej akcií a.s.Enviterm. Rada při splnění podmínek ze strany kupujících, doporučí zastupitelstvu prodat akcie za nabízenou cenu.

 

8)      Rada města se seznámila s nabídkou Probační a mediační služby Havlíčkův Brod na možnost zaměstnání odsouzených k výkonu trestu obecně prospěšných prací. Rada neuvažuje o využití nabídky Probační a mediační služby.

 

9)      Rada města projednala návrh programu 3.zasedání zastupitelstva a souhlasí s navrženým programem

 

10)   Rada města projednala žádost manželů Málkových ze Ždírce n.D., Ve Vilkách 525 na provedení oplocení domu.

Usnesení:

Rada města vyhověla žádosti manželů Petra a Ivany Málkových a schválila vybudování oplocení podél místní komunikace v souladu se žádostí.

Hlasování: 4 pro

 

11)   Rada města jmenovala komisi pro výběr zaměstnance městské knihovny. Členy rady města doplní paní Z.Lédlová a p.J.Klepetko. Komise se bude výběrem zabývat 25.3.2003.

Usnesení:

Rada města jmenovala komisi pro vyhodnocení uchazečů o zaměstnání v organizační složce městská knihovna ve složení:

Členové rady města + paní Zdeňka Lédlová, pan Jaroslav Klepetko.

Hlasování: 4 pro

12)   Různé:

a) Starosta informoval radu o jednáních města s KrÚ kraje Vysočina o hrazení nákladů na hromadnou autobusovou dopravu. Kraj nabízí možnost úhrady některých odpoledních spojů. O výsledku jednání bude starosta radu průběžně informovat.

b) Starosta informoval radu o jednání s předsedou VV SK Dekora o využití pracovní doby p.Janáčkem pro potřeby SK.

c) Rada projednala možnost demolice budovy čp.16 a následné řešení uvolněného prostoru. Rada doporučuje vyhovět žádostem vlastníků sousedních nemovitostí a část pozemku pod stavbou prodat a na části řešit komunikaci.

d) Místostarosta informoval radu o nabídce nakladatelství VERLAG DASHOFER na vybavení úřadu počítačovým programem „občan a úřad“. Program je vhodný např. pro městskou knihovnu. Rada doporučuje po rekonstrukci knihovny tuto programem vybavit.

           

 

 

 

 

10.schůze rady města se uskuteční v úterý 25.března 2003 v 15,00 hod.