Zápis ze 43.schůze rady města edit delete

30.9.2004 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:
1) Program 12.zasedání zastupitelstva města
2) Stanovení prodejní ceny stolního kalendáře
3) Výpověď nájmu zemědělských pozemků
4) Pronájem pozemků
5) Informace o zajištění soutěže „O putovní pohár IZS“
6) Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
7) Zimní údržba komunikací
8) Výzva č.11/2004 k podání nabídky na dílo
9) Výzva č.12/2004 k podání nabídky na dílo
10) Projednání nabídek na opravu povrchu školního hřiště
11) Uzavření smlouvy o pronájmu pozemků pro uložení zeminy
12) Smlouva o věcném břemeni
13) Osvobození od místních poplatků
14) Projednání žádosti o příspěvek na činnost
15) Bezúplatné poskytnutí sálu KZ Horní Studenec
16) Projednání činnosti a potřeb ZŠ Ždírec n.D.
17) Různé

 

1. Rada města stanovila program 12.zasedání zastupitelstva dle návrhu starosty.

2. Rada města stanovila cenu kalendáře na rok 2005 - Podoubraví.

Usnesení:
Rada města stanovila cenu kalendáře k dalšímu prodeji na 45,-Kč/ks. Rada města souhlasí s tím, aby město poskytlo kalendáře ZŠ Ždírec n.D. a městskému úřadu v potřebném množství.
Hlasování: 5 pro

3. Rada projednala návrh starosty na podání výpovědi z nájmu pozemků, které budou využity z větší části k výstavbě komunikace z Chotěbořské ulice (II/345) do areálu pily v průmyslové zóně II.

Usnesení:
Rada města vypověděla k 30.9.2004 pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Horní Studenec p.č.566/11, 586 a 587, které má pronajaty společnost Zemědělská a.s.Krucemburk.
Hlasování: 5 pro

4. Rada města projednala:
a) Žádosti o pronájem pozemku v k.ú.Nový Studenec p.č.243/18 o výměře 18584 m2. O pronájem pozemku požádal pan Jaroslav P., bytem Nový Studenec a STATEK Horní Studenec s.r.o., dosavadní uživatel pozemku.
b) Žádost p. Jaroslava Č. o pronájem pozemku v průmyslové zóně II.

Usnesení:
a)   Rada města pronajala pozemek p.č.243/18, k.ú. Nový Studenec panu Jaroslavu P., bytem Nový Studenec. Rada města stanovila další podmínky pronájmu:
- Pozemek bude pronajat na období čtyř let s automatickým prodloužením smlouvy na další čtyři roky v případě dodržování podmínek smlouvy. Během platnosti smlouvy lze tuto smlouvu vypovědět s roční výpovědní lhůtou podanou vždy nejdéle do 30.9. pokud by pronajímatel hodlal pozemek nebo jeho část využít k jiným než zemědělským účelům.
- Nájemné je stanoveno na 300,-Kč/ha a rok.
- Pozemek bude využíván jako louka, nájemce provede zatravnění pozemku na své náklady.
- Rada souhlasí s tím, aby nájemce směnil podle potřeby část pronajatého pozemku s.r.o. STA-TEK H.Studenec, aby byly zajištěny podmínky k hospodárnému obdělávání pozemků v lokalitě.

b)   Rada města pronajala část pozemku p.č.566/21, geometricky oddělenou a označenou jako p.č.566/23 o výměře 173 m2 panu Jaroslavu Č., bytem Staré Ransko, Krucemburk na dobu neurčitou s platností od 1.10.2004. Nájemné je stanoveno ve výši 100,-Kč ročně a je splatné vždy do 10.ledna na příslušný rok dopředu. Město Ždírec n.D. je vlastníkem pozemku p.č.566/21 ve výši spoluvlastnického podílu 50/54.
- Rada města souhlasí s tím, aby nájemce oplotil oddělenou část pozemku (p.č.566/23) zároveň s oplocením pozemků p.č.560/14 a 566/24.
- Rada města souhlasí s tím, aby město požádalo o vynětí pozemku p.č.566/21 ze zemědělského půdního fondu a obnovilo původní užívání pozemku jako komunikace.
Hlasování: 5 pro

5. Starosta informoval radu o průběhu soutěže „O pohár integrovaného záchranného systému“. Starosta navrhl radě, aby SDH Ždírec n.D. poskytla příspěvek na náklady vzniklé zajištěním soutěže.

Usnesení:
Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-Kč SDH Ždírec n.D. na úhradu nákladů spojených se zajištěním soutěže „O pohár integrovaného záchranného systému“ dne 18.9.2004.
Hlasování: 5 pro

6. Rada města projednala návrh starosty na prodloužení doby pracovní smlouvy na dobu určitou s paní Alenou K. do 31.10.2004. Starosta navrhl, aby paní Alena K. byla pověřena přípravou volebních materiálů k volbám do zastupitelstva kraje.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k pracovní smlouvě, uzavřené mezi Městem Ždírec n.D. a paní Alenou K., bytem Ždírec n.D. Dodatkem smlouvy  je prodloužena platnost pracovní smlouvy na dobu do 31.října 2004.
Hlasování: 5 pro

7. Rada města projednala návrhy podnikatelů na zimní údržbu komunikací:

Usnesení:
a) Rada města schválila uzavření smluv o dílo na zimní údržbu místních komunikací v období od 1.11.2004 do 30.4.2005 na základě písemných nabídek, které předložili zájemci o zimní údržbu komunikací. Smlouvy zajistí plužení a odvoz sněhu a posyp komunikací.
b) Rada města souhlasí s dohodou uzavřenou mezi obcí Krucemburk a městem Ždírec n.D. o údržbě:
-   cyklostezky Krucemburk – Ždírec n.D., kterou bude v celé délce na své náklady udržovat obec Krucemburk
-   místní komunikace Ždírec n.D. – Staré Ransko, kterou bude na k.ú.Staré Ransko v úseku most přes řeku Doubravu – areál Lesní správy Staré Ransko udržovat na své náklady město Ždírec n.D.
Hlasování: 5 pro

8. Výzva č.11/2004 k podání nabídky na dílo:

Usnesení:
Rada města vyhodnotila nabídky na dílo „Zpevněná komunikace u řadových garáží Na Balkáně“:
1) Josef Marek, č.j. 278/04, nabídnutá cena za dílo 175.247,- Kč
2) Jan Matějka, č.j.279/04, nabídnutá cena za dílo 101.150,- Kč
Rada města rozhodla, že akci provede p.Jan Matějka
Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel
(člen rady p.Matějka se projednávání bodu nezúčastnil)

9. Výzva č.12/2004 k podání nabídky na dílo:

Usnesení:
Rada města rozhodla o podání výzvy č.12/2004 k předložení nabídky na dílo „Parkoviště U Pošty“:
Rada města rozhodne o termínu provedení akce a rozsahu po seznámení se s podmínkami nabídek.
Hlasování: 5 pro

10. Rada města projednala se seznámila s nabídkami na opravu povrchu školního hřiště. Nabídky firmy KVĚT Blažovice i firmy Dvořák Havl.Brod 2,5x převyšují původní odhad nákladů.

Usnesení:
a)  Rada města rozhodla, že akce bude navržena k zařazení do investičních akcí na rok 2005.
b)  Rada uložila řediteli ZŠ Ždírec n.D. Mgr. Jiřímu Novákovi, aby požádal kraj Vysočina o prodloužení termínu realizace grantového programu na opravu hřiště do 31.5.2005.
Hlasování: 5 pro

11. Uzavření smlouvy o pronájmu pozemků pro uložení zeminy:

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu výkopové zeminy na pozemcích města v průmyslové zóně II – SEVER v souladu s usnesením rady ze 7.6.2004 mezi Městem Ždírec n.D. a společností Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. Nájemce na vlastní náklady zajistí projekt uložení zeminy a povolení k dočasnému vyjmutí dotčených pozemků ze ZPF a další potřebná povolení.
Pozemky jsou pronajaty do 31.5.2005. Nájemné je stanoveno ve výši 770.000, Kč.
Rada navrhne zastupitelstvu využít nájemné k přípravě výstavby komunikace v průmyslové zóně II.
Hlasování: 5 pro

12. Rada města projednala návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro výstavbu STL plynovodu, který umožní napojení odběratelů zemního plynu v části průmyslové zóny I – JIH.. Plynovod bude uložen do silničního tělesa silnice II/345. Majitelem komunikace je kraj Vysočina.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která bude uzavřena mezi krajem Vysočina a Městem Ždírec n.D. pro budoucí výstavbu STL plynovodu na pozemku p.č.777 v k.ú.Horní Studenec. Rada města pověřila starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 5 pro

13. Rada města projednala návrh MÚ na osvobození občanů města od platby místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Jedná se o občany, kteří mají trvalé bydliště ve Ždírci n.D., ale na území města se prokazatelně po celý rok 2004 nezdržují z osobních a pracovních důvodů.

Usnesení:
Rada města:
a) rozhodla o osvobození občanů města od platby místního poplatku za likvidaci domovního odpadu dle návrhu správce poplatku; návrh tvoří přílohu zápisu,
b) stanovila zvýšení neuhrazených poplatků za likvidaci domovního odpadu roce 2003 v souladu s platnou vyhláškou města o 50% neuhrazené částky,
c) odepsala pohledávku firmy AKKRA GASTRO za likvidaci domovního odpadu roce 2003 ve výši 1.000,-Kč,
d) nesouhlasí s odepsáním pohledávky družstva VZOR Ždírec n.D. za likvidaci domovního odpadu roce 2003 ve výši 3.000,-Kč.
Hlasování: 5 pro

14. Rada města projednala žádost TJ ZORA Praha o příspěvek na činnost formou zakoupení plánovacích kalendářů na rok 2005.

Usnesení:
Rada města souhlasí se zakoupením plánovacích kalendářů, vydaných  TJ zrakově postižených ZORA Praha v ceně 500,-Kč celkem.
Hlasování: 5 pro

15. Obec Podmoklany požádala město o spolupráci při zajištění koncertu chotěbořského smíšeného sboru Doubravan v kulturním zařízení Horní Studenec. Obec Podmoklany uhradí náklady spojené s účinkováním sboru.

Usnesení:
Rada města souhlasí s bezúplatným poskytnutím sálu KZ Horní Studenec pro koncertní vystoupení sboru Doubravan.
Hlasování: 5 pro

16. Rada města projednala informaci o činnosti a potřebách ZŠ Ždírec n.D.:

Usnesení:
a) ZŠ Ždírec n.D. požádala o zařazení nového autobusového spoje na lince 600350, který by odvážel ve 12:20 hod.žáky ZŠ do Studence a Podmoklan. Rada souhlasí a pověřila starostu jednáním s KÚ o zařazení spoje do základní dopravní obslužnosti.
b) Ředitel ZŠ Ždírec n.D. předložil zprávu o počtu žáků školy ve školním roce 2004/2005.
c) Rada vzala na vědomí informaci o zvýšení ceny stravného ve školní jídelně o 2, Kč z důvodu zvýšení ceny potravin.
d) Rada schválila žádost ZŠ o příspěvek na ceny pro účastníky vánočního turnaje v nohejbale ve výši 1.000,-Kč.
e) Stanovila kapacitu MŠ Ždírec n.D. na 25 dětí pro 1.třídu MŠ a 26 dětí pro 3.třídu MŠ ve školním roce 2004/2005.
Hlasování: 5 pro

17. Různé:
a) Starosta informoval radu o průběhu a výsledcích valné hromady Svazku obcí Podoubraví, konané 10.9.2004. Valná hromada schválila dokument „Strategie rozvoje mikroregionu v letech 2004-2014“ a jmenovala komisi pro výběr projektu a dodavatele projektu na akci „Metropolitní síť Podoubraví“. Členem komise je také Ing. Jiří Pavlíček, místostarosta města.
b) Starosta informoval radu o jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic Jihlava o rozsahu opravy Chrudimské ulice, připravované na rok 2005. Rada města souhlasí s tím, aby MÚ připravoval zároveň kompletní rekonstrukci chodníků v této ulici.
c) Místostarosta Ing.Pavlíček a člen rady Ing.Gajdorus informovali radu o záměru zajištění provozu sběrného dvora, kompostárny a ČOV od 1.1.2005. Další jednání o provozu sběrného dvora proběhne 7.10.2004. Rada souhlasí se záměrem, se kterým budou zastupitelé seznámeni na 12.zasedání.
d) Starosta informoval radu o výzvě zaslané osadním výborům a většině společenských organizací k uplatnění požadavku na příspěvek na činnost v roce 2005. Žádosti by měly být podány do 15.10.2004, aby bylo možné je zařadit do návrhu rozpočtu města a do kalendáře akcí města na rok 2005.
e) Společnost SET Ždírec n.D. požádala radu o osazení dopravních značek „Zákaz stání“ na Nádražní ulici. Podobný požadavek vznesli také občané, kteří využívají vlakové spojení. Důvodem je parkování kamionů na Nádražní ulici, které brání řádnému užívání komunikace dalšími účastníky silničního provozu. Rada souhlasí s tím, aby město požádalo MÚ Chotěboř o stanovení potřebného dopravního značení.
f) Starosta informoval radu o projednání nabídek na provoz veřejného osvětlení, které provedl finanční výbor. Finanční výbor doporučí zastupitelstvu svěřit provoz veřejného osvětlení firmě Citelum a.s. Výbor požaduje, aby se zástupci města informovali o zkušenostech s provozem VO tam, kde společnost Citelum již VO provozuje.
g) Starosta informoval radu o provedených opravách a úpravách bytů v Údavech 43. Byla provedena instalace kuchyňských odsavačů par s odtahem mimo budovu v hodnotě 13,5 tis.Kč, malování bytů nátěrem zabraňujícím tvorbu plísní v ceně 9 tis.Kč a likvidace komínu a následnými klempířskými pracemi v hodnotě 9 tis.Kč. U budovy bude provedena výměna stávajícího kapacitně nevyhovujícího septiku za septik prefabrikovaný o objemu 17 m3 v ceně celkem 85 tis.Kč.
h) Rada vyhodnotila průběh schůzky se zástupci OVD Jednota dne 21.9.2004 ve věci možné výstavby supermarketu. Schůzky se zúčastnilo 8 zastupitelů.
i) Starosta informoval radu o zajištění průběhu voleb do zastupitelstva kraje.

 

44.schůze rady města se uskuteční ve středu 20.října 2004 v 15:00 hod.

 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-43.pdf 0 B Zápis ze 43.schůze rady města ve formátu PDF