Zápis ze 45 .schůze rady města edit delete

4.11.2004 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:
1) Odpis a nákup zařízení pro TS
2) Opravy v areálu SK Dekora, převod příspěvku na činnost
3) Uzavření nabídek na pronájem bytu a pohostinství v Horním Studenci 14
4) Odstoupení od dohody
5) Prodej pozemků pro výstavbu řadových garáží
6) Základní škola Ždírec n.D. – návrh rozpočtu na rok 2005, výsledky kontroly KHS v MŠ, prodloužení termínu plnění grantu FV
7) Výstavba TI v ulici Na Balkáně
8) Uzavření smlouvy o dílo
9) Pamětní deska J.Kubátovi

 

1. Starosta informoval radu města o potřebě obměny vybavení technických služeb pro údržbu zeleně. Podle písemného vyjádření firmy MAT je neopravitelná (opravitelná za vysokých nákladů) motorová pila Husqvarna H50, r.v.1987, poř.cena 8.500,-Kč. Ve velmi špatném technickém stavu (opotřebení provozem a používáním) je přívěsný vozík za osobní automobily z r.1989, poř.cena 5.320,-Kč. Pro rozšíření údržby zelených ploch je nutné zakoupit další křovinořez v profesionálním provedení tak, aby byl park nářadí TS postupně obměňován. Pro odkládání rostlinných odpadů a výkopové zeminy na hřbitově v H.Studenci je nutné zakoupit kontejner o objemu 9 m3. Firma ODAS nabídla městu opravený používaný kontejner. Pro uložení kontejneru je nutné zpevnit plochu za hřbitovní zdí a zpevnit příjezdovou cestu. Náklady na uvedené práce a nákupy zařízení budou hrazeny z kapitoly technické služby.

Usnesení:
Rada města:
a) vyřadila z evidence majetku města motorovou pilu Husqvarna H50, i.č.16004
b) souhlasí s prodejem přívěsného vozíku SPZ 11 HBA 00, i.č.16010 a uložila MÚ Ždírec n.D. zjistit podmínky a možnosti prodeje
c) schválila zakoupení motorové pily STIHL, provedení farmářská pila, v ceně 21.000,-Kč
d) schválila zakoupení přívěsného vozíku za osobní automobil v ceně 19.000,-Kč
e) schválila zakoupení staršího kontejneru o objemu 9 m3 od firmy ODAS na ukládání odpadů ze hřbitova v Horním Studenci
f) souhlasí s provedením zpevnění plochy u hřbitova pro uložení kontejneru; práce provede J.Marek
g) souhlasí se zařazením požadavku na zakoupení profesionálního křovinořezu do rozpočtu organizační složky technické služby v r.2005
Hlasování: 5 pro

2. Rada města projednala informaci místostarosty o potřebách oprav areálu fotbalového stadionu v r.2005. Starosta navrhl převést SK Dekora příspěvek, který obdržel provozovatel areálu od ČSTV na provoz objektu. Jedná se o nerozpočtovaný nenárokovatelný příjem, který byl v minulých letech poskytován sportovnímu klubu.

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s objednáním projektu rozvodů a výroby TUV v šatnách areálu SK Dekora
b) souhlasí s převodem částky ve výši 50.000,-Kč SK Dekora Ždírec n.D. na činnost v roce 2004.
Hlasování: 5 pro

3. Rada města se seznámila se žádostmi na pronájem bytu a pohostinství v H.Studenci 14. V termínu pro podávání žádostí, tj. do 30.10.2004, podali žádost o pronájem bytu 3+1 a pohostinství 3 zájemci, 1 zájemce má zájem o pronájem pouze pohostinství.

Usnesení:
Rada města konstatovala, že podané žádosti o pronájem bytu a pohostinství splňují požadavky dané usnesením rady města. Rada uložila starostovi, aby pozval zájemce o pronájem k informační schůzce o bližších podmínkách nájmu a provozu pohostinství v sobotu 6.11.2004.
Hlasování: 5 pro

4. Rada města vzala na vědomí odstoupení p. M. Culka od dohody o prevenci proti přívalovým dešťům na k.ú.Horní Studenec. Důvodem odstoupení od dohody o způsobu provedení protizáplavových opatření je nekvalitně provedené odvodnění na pozemku ve vlastnictví p. Culka. Starosta bude jednat s MÚ Chotěboř - odbor životního prostředí, o řešení situace o změně dohody.

5. Rada projednala 2 žádosti o prodej pozemku pro výstavbu řadové garáže Na Balkáně.

Usnesení:
Rada města:
a) uložila MÚ Ždírec n.D. vrátit p. Dušanu B. částku 6.000,-Kč, kterou uhradil jako zálohu na odkup pozemku pro výstavbu řadové garáže
b) souhlasí s tím, aby město prodalo volné pozemky pro výstavbu řadové garáže v souladu s usnesením zastupitelstva a za podmínek stanovených zastupitelstvem zájemcům dle pořadníku žádostí, tj. paní Lence O. a p.Jiřímu C.
Hlasování: 5 pro

6. Rada města se seznámila s návrhem rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Ždírec n.D. na rok 2005. MÚ poskytne návrh rozpočtu finančnímu výboru. Rada projedná návrh rozpočtu na 46.schůzi za účasti předsedy FV a ředitele ZŠ.
Rada se seznámila s výsledkem šetření Krajské hygienické stanice na pracovišti mateřské školy Ždírec n.D. Závady na venkovních plochách (provozní řád) vypracuje ZŠ. Plochy MŠ vyhovují pouze pro 65 dětí. Tento problém bude možné řešit např. využitím kapacity MŠ v H.Studenci.
Kraj Vysočina prodloužil termín plnění grantu Sportoviště 2004 do 30.6.2004. 

7. Rada města projednala návrh p.Matějky na opravu povrchu ulice Konečná současně při realizaci části nové vozovky a mostu přes Janský potok.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby město objednalo u firmy M-silnice Chrudim položení koberce z AB na ulici Konečná, včetně zhotovení vjezdů do rodinných domů. Odhad nákladů do 100.000,-Kč.
Hlasování: 5 pro

8. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo na opravu výtluků a překopů místních komunikací.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č.8092/30 s firmou Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod na opravy místních komunikací v hodnotě díla 17.100,-Kč.
Hlasování: 5 pro

9. Rada města se zabývala iniciativou poslance PČR p.Karla Černého, který oslovil město ve věci možnosti zřízení pamětní desky kohoutovskému rodáku Josefu Kubátovi, který sloužil za 2.světové války u 311.bombardovací perutě RAF ve Velké Británii a při bojovém letu zahynul. Rada pověřila starostu jednáním s Historickým ústavem Armády České republiky o možnostech zřízení a instalace pamětní desky při příležitosti 60.výročí ukončení 2.světové války.

46.schůze rady města se uskuteční ve středu 17.listopadu 2004 (státní svátek) v 8:30 hod.

 


 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-45-web.pdf 0 B Zápis ze 45.schůze rady města ve formátu PDF