Zápis ze 70.schůze rady města edit delete

19.1.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze
1) Pronájem nebytových prostor v Údavech 43
2) Stanovení podmínek prodeje stavebního pozemku
3) Ukončení nájmu a pronájem bytu
4) Souhlas s podnájmem bytu a nebytových prostor
5) Rekonstrukce domu čp.119 a čp.120
6) Příprava výstavby TI pro firmu Lana
7) Projednání kritérií pro přijetí dětí do mateřské školy, návrh na zvýšení kapacity MŠ
8) Poskytnutí příspěvku na činnost nadačního fondu
9) Informace o programu LEADER 
10) Výuka jazyků v prostorách městské knihovny
11) Výplata invalidního důchodu

 

1. Pronájem nebytových prostor v Údavech 43

Usnesení:
1) rada města pronajala nebytové prostory prodejny v I.NP domu čp.43 v Údavech paní Haně S., bytem Údavy, na dobu neurčitou.
2) podmínky pronájmu:
a) nájemné je stanoveno ve výši 4.000,-Kč/rok
b) v prodejně bude zachován v potřebném rozsahu prodej základních potravin
3) nájemné bude nájemce hradit počínaje dnem zprovoznění prodejny, nejdéle od 1.4.2006
4) další podmínky pronájmu stanoví městský úřad v souladu s platnými předpisy
Hlasování: 5 pro

2. Ukončení nájmu a pronájem bytu

Usnesení:
Rada města:
1) pronajala s platností od 1.února 2006 byt IV.kategorie o podlahové ploše 45 m2 v 3.NP budovy ve Ždírci n.D., Brodská 120 panu Josefu Č., bytem Havlíčkův Brod.
Podmínky nájmu:
-  nájem je stanoven na dobu určitou od 1.února 2006 do 31.prosince 2006
- nájemné je stanoveno ve výši 500,-Kč měsíčně. Zálohu na služby poskytované k pronájmu bytu stanoví městský úřad v souladu s platnými předpisy
2) ukončila s platností k 31.lednu 2006 pronájem bytu č.7 v Domě s pečovatelskou službou Nad Řekou 560 paní Jiřině V. na základě dohody obou stran
3) pronajala s platností od 1.února 2006 byt č.7 v Domě s pečovatelskou službou Nad Řekou 560 paní Vilemíně J., bytem Benátky
4) pronajala s platností od 1.února 2006 byt č.18 v Domě s pečovatelskou službou Nad Řekou 560 paní Libuši M., bytem Chotěboř
5) stanovila výši nájemného za pronájem bytů č.7 a 18 a další podmínky pronájmu svým usnesením z 5.9.2005.
Hlasování: 5 pro

3. Stanovení podmínek pro prodej stavebního pozemku p.č.342/85

Usnesení:
1)  Rada města stanovila v souladu s usnesením zastupitelstva č.22/20/05 z 15.12.2005 podmínky prodeje pozemku p.č.342/85, k.ú.Ždírec n.D., určeného k výstavbě rodinného domu:
a) město vyzve písemně do 24.1.2006 všechny zájemce o koupi pozemků, kteří měli podanou žádost k 15.12.2005, evidovanou po číslem jednacím podatelnou MÚ, k podání písemné nabídky kupní ceny  za prodávaný pozemek včetně příslušenství, které tvoří vybudované přípojky na technickou infrastrukturu; podmínky prodeje stanovilo zastupitelstvo města svým usnesením č.22/20/05
b) písemná nabídka bude podána poštou nebo osobně na podatelně městského úřadu v zalepené obálce a opatřena jménem a čj. žadatele o koupi pozemku nejdéle do 7.2.2006 včetně (rozhodující datum je doručení na podatelnu MÚ Ždírec n.D.)
2) Rada města předloží zastupitelstvu města na 21.zasedání k rozhodnutí návrh na prodej pozemku zájemci, který podal nejvýhodnější nabídku.
Hlasování: 5 pro

4. Souhlas s podnájmem bytu a nebytových prostor

Usnesení:
Rada města:
1) souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi SK Dekora Ždírec n.D. na straně jedné   a Mariií Macháčkovou na straně druhé na pronájem pohostinství na pozemku p.č.st.291      v areálu stadionu ve Ždírci n.D. na dobu od 1.1.2006 do 31.12.2006 dle předloženého návrhu smlouvy podnájemní
2) souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi SK Dekora Ždírec n.D. na jedné straně   a manželi Oldřichem a Jitkou J. na druhé straně na pronájem bytu v domě čp.XXX ve Ždírci n.D. na dobu od 1.1.2006 do 31.12.2006 dle předloženého návrhu smlouvy podnájemní
Hlasování: 5 pro

5. Rekonstrukce domu čp.119 a čp.120
Starosta informoval radu města o přípravě rekonstrukce části domu čp.119 a to prostor, které doposud využívala pečovatelská služba. V objektu by bylo možné soustředit zdravotní služby jako je výdejna léků, prodejna oční optiky, ordinace dětského lékaře a pracoviště pro masáže, pedikuru a kosmetiku.
Starosta dále informoval radu o možnostech rekonstrukce bývalého bytu nad městskou knihovnou v budově čp.120 pro rozšíření prostor knihovny.

Usnesení:
Rada města souhlasí:
1) s objednáním projektu rekonstrukce části objektu v Mírové ulici 119 pro potřeby zdravotních služeb u firmy DRUPOS-PROJEKT v.o.s.Havlíčkův Brod
2) s objednáním projektu rekonstrukce původních bytových prostor v objektu v Brodské ulici 120 pro rozšíření městské knihovny u projektanta Františka Lédla
Rada města předloží zastupitelstvu města na 21.zasedání k projednání a schválení záměr rekonstrukce objektů čp.119 a 120 a vyčlenění potřebných financí v rozpočru města.
Hlasování: 5 pro

6. Příprava výstavby TI pro firmu Lana
Starosta informoval radu města o přípravě výstavby technické infrastruktury pro potřeby závodu Czech Lana na pozemcích u silnice I/37. MÚ jedná s organizací Czechinvest o možnostech podpory výstavby. Firma Lana požádala město o zajištění výstavby napojení areálu závodu na silnici I/37. MÚ vyzval několik projektových firem k podání cenové nabídky na zpracování projektu komunikačního napojení závodu na silnici I/37. Pro potřeby výstavby bude nutné odkoupit  část pozemku p.č.194/2 o výměře zhruba 350 m2.

Usnesení:
Rada města:
1)  uložila starostovi podat neodkladně žádost o registraci staveb technické infrastruktury    u agentury Czechinvest
2)  předloží zastupitelstvu města na 21.zasedání ke schválení návrh na odkoupení části pozemku p.č.194/2 v k.ú.Ždírec n.D. a plán na zajištění výstavby TI pro potřeby závodu Czech Lana s.r.o. Ždírec
Hlasování: 5 pro

7. Projednání kritérií pro přijetí dětí do mateřské školy, návrh na zvýšení kapacity MŠ
Starosta informoval radu města o vývoji počtu žáků v základní a mateřské škole pro školní rok 2006/2007 a roky 2007-2014. Vedení ZŠ a MŠ Ždírec n.D. připravilo návrh kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy s ohledem na kapacitu MŠ. Rada se seznámila s opatřeními, vedoucími ke zvýšení kapacity MŠ v současnosti a v dalším školním roce. Jedná se o opatření hygienická, zejména   o zvýšení kapacity toalet.

Usnesení:
1)  Rada města schválila pravidla pro přijímání dětí do mateřské školy ve školním roce 2006/2007 podle dokumentu „Kriteria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole“, předloženém Základní školou a Mateřskou školou Ždírec nad Doubravou dne 12.1.2006.
2)  Rada města souhlasí s neodkladným provedením stavebních úprav stávajícího sociálního zařízení v prostoru Mateřské školy Ždírec n.D. podle návrhu KHS kraje Vysočina.
3)  Rada města uložila starostovi a řediteli školy připravit do 31.3.2006 návrh řešení zvýšení kapacity mateřské školy na základě zápisu dětí do MŠ pro rok 2006/2007.
Hlasování: 5 pro

8. Poskytnutí příspěvku na činnost nadačního fondu
Nadační fond Čtyřlístek Chotěboř nabídl městu zajištění dopravy občanů – seniorů k návštěvě bazénu, případně dalších zařízení. Město může hradit režijní náklady formou příspěvku na činnost fondu.

Usnesení:
Rada města:
1) souhlasí s uzavřením „Smlouvy o poskytování služby“ a „Smlouvy o poskytnutí příspěvku“ s Nadačním fondem Čtyřlístek se sídlem v Chotěboři na činnost, kterou nadační fond bude vykonávat pro Pečovatelskou službu města Ždírec n.D.; město přispěje fondu na provozní náklady ve výši prokázaných nákladů na činnost v určitém časovém období; celkový příspěvek v r.2006 bude činit nejvýše 5.000,-Kč
2) pověřila vedoucí pečovatelské služby organizací činností a výběrem uživatelů pečovatelské služby ve spolupráci s Nadačním fondem Čtyřlístek
Hlasování: 5 pro

9. Informace o programu LEADER
Rada města projednala možnost čerpání peněz z programu LEADER ČR. Program je určen pro obce, neziskové organizace i podnikatele. Pro čerpání peněz je nutné nejprve založit obecně prospěšnou společnost a dále vypracovat strategii o.p.s. Na náklady spojené s těmito činnostmi je možné získat 100% dotaci. Pro čerpání peněz z programu LEADER ČR v roce 2007 je nutné, aby obce sdružené v o.p.s. měly více než 10 tis.obyvatel s hustotou pod 120 obyvatel/km2. Starosta a místostarosta předložili radě návrh na založení společnosti a návrh na splnění podmínek programu LEADER ČR.

Usnesení:
Rada města:
1) souhlasí s tím, aby město Ždírec n.D. oslovilo sousední obce s nabídkou založení obecně prospěšné společnosti pro čerpání dotací z programu LEADER ČR
2) uložila starostovi, aby předložil na dalším zasedání rady návrh zakládající smlouvy a další dokumenty, potřebné k rozhodnutí o založení o.p.s.
Hlasování: 5 pro

10. Výuka jazyků v prostorách městské knihovny
Vedoucí městské knihovny požádala radu města o umožnění pořádání večerních jazykových kurzů v prostorách knihovny a nákup přenosné tabule, která bude v knihovně využívána i pro další účely a pořádané akce. Účastníci kurzu budou platit kurzovné.

Usnesení:
Rada města:
1) souhlasí s využitím prostor knihovny s platností od 1.2.2006 pro pořádání večerních jazykových kurzů
2) souhlasí se zakoupením přenosné tabule dle požadavku městské knihovny
3) uložila vedoucí knihovny paní Lédlové, aby stanovila podmínky využívání prostor knihovny pro pořádání jazykových kurzů a termíny pořádání kurzů vzhledem k provozu knihovny
4) platbu za využívání prostor knihovny pro pořádání jazykových kurzů stanoví rada po vyhodnocení skutečného využití knihovny
Hlasování: 5 pro

11. Výplata invalidního důchodu

Usnesení:
Rada města, vykonávající ve smyslu usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě opatrovníka paní Bohdaně V., stanovila s platností od 1.1.2006 způsob použití a výši výplaty invalidního důchodu, prováděnou Městským úřadem ve Ždírci n.D. MÚ použije invalidní důchod následovně:
1)  650,--Kč bude měsíčně převedeno na výživné syna Ladislava V.
2) 500,--Kč bude měsíčně převedeno na částečnou úhradu nákladů spojených s užíváním bytu OSBD Havlíčkův Brod v N.S.
3) částka 7.045,--Kč bude vyplacena hotově Bohdaně V. v týdenních platbách 3x po 1.700,--Kč a 1x ve výši 1.945,--Kč
Hlasování: 5 pro

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-70-web.pdf 0 B Zápis ze 70.schůze rady města ve formátu PDF