Zápis ze 71.schůze rady města edit delete

2.2.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze
1) Stanovení programu 21.zasedání zastupitelstva města
2) Odměna při narození dítěte
3) Souhlas se změnou nájemce bytu
4) Dodatek ke smlouvě o dílo
5) Výzva k předložení nabídek na realizaci investičních akcí
6) Informace o průběhu veřejné soutěže č.19/2005
7) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě
8) Uzavření servisní smlouvy
9) Uzavření smlouvy o dílo
10) Úprava ceny za přenesenou správu VO
11) Zpráva Spolku pro výstavbu kaple ve Ždírci n.D.
12) Různé

 

1. Stanovení programu 21.zasedání zastupitelstva města
Rada města stanovila program 21.zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 9.2.2006, začátek v 17:00 hod. v sále restaurace Na křižovatce. Rada města souhlasí s tím, aby na zasedání zastupitelstva představilo družstvo Jednota Havlíčkův Brod a společnost NIMIRU s.r.o. Havlíčkův Brod svoje investiční záměry výstavby obchodního centra v lokalitě Na Pikulce.

2. Odměna při narození dítěte

Usnesení:
Rada města rozhodla, že městský úřad předá rodičům Jakuba J., nar.X.X.2005, odměnu ve výši 3.000,-Kč v souvislosti s kolaudací novostavby rodinného domu a přihlášením manželů J. se synem k trvalému pobytu ve Ždírci n.D.
Hlasování: 5 pro

3. Souhlas se změnou nájemce bytu

Usnesení:
Rada města:
1) ukončila k 31.1.2006 nájemní smlouvu na pronájem bytu č.B1 v bytovém domě ve Ždírci n.D., nám.9.května 400, panu Václavu P. z důvodu převodu práv a povinností člena Ždíreckého bytového družstva
2) rozhodla s platností od 1.2.2006 o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č.B1 s panem Erikem U.; podmínky pronájmu bytu budou zachovány v souladu s usnesením rady města o podmínkách pronájmu bytů ve vlastnictví města Ždírec n.D.
Hlasování: 5 pro

4. Dodatek ke smlouvě o dílo

Usnesení:
Rada města schválila dodatek ke smlouvě o dílo na výstavbu provozního a skladového objektu SDH Ždírec n.D. Předmětem dodatku je termín dokončení stavby k 31.3.2006.
Hlasování: 5 pro

5. Výzva k předložení nabídek na realizaci investičních akcí

Usnesení:
Rada města rozhodla o podání výzvy na předložení nabídek k realizaci investičních akcí, které jsou podlimitními veřejnými zakázkami ve smyslu zákona č.40/2004 Sb. Výzvy budou podány podle kritérií stanovených radou města: 2/2006 - komunikace K Doubravce, 3/2006 - komunikace Jižní, 4/2006 - komunikace Na Balkáně, 5/2006 – vodovod a kanalizace Jižní
Hlasování: 5 pro

6. Informace o průběhu veřejné soutěže č.19/2005
Místostarosta, předseda hodnotící komise, informoval radu města o průběhu posuzování a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku "Rekonstrukce nebytových prostor na          2 byty - Ždírec nad Doubravou". Další schůze hodnotící komise se uskuteční 3.2.2006. Komise předloží návrh na vyhodnocení a uzavření zadávacího řízení na 21.zasedání zastupitelstva města.

7. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě

Usnesení:
Rada města schválila dodatek č.1 ke smlouvě nájemní, uzavřené mezi obcí Havlíčkova Borová a podílnickými obcemi na pronájem rybníku Podhorák, p.č.1864 v k.ú.H.Borová. Dodatek č.1 řeší úhradu nákladů na akci nad státní dotaci ve výši majetkového podílu města, tj. 30/710.
Hlasování: 5 pro

8. Uzavření servisní smlouvy

Usnesení:
Rada města schválila uzavření smlouvy o provádění servisních prohlídek a oprav mezi městem a firmou LK-PUMPSERVICE, IČO 10171193, se sídlem Kolbenova 898/11, Praha, na servisní opravy čerpadel a zařízení značky Flygt v roce 2006.
Hlasování: 5 pro

9. Uzavření smlouvy o dílo

Usnesení:
Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo se spol. DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Havl.Brod, na zpracování projektové dokumentace „Prodloužení inženýrských sítí – Průmyslová zóna II“ pro územní řízení a stavební povolení a realizaci stavby, včetně zaměření území. Poslední stupeň PD bude odevzdán do 31.5.2006, cena díla 85.600,-Kč vč.DPH.
Hlasování: 5 pro

10. Úprava ceny za přenesenou správu VO

Usnesení:
Rada města vzala na vědomí úpravu ceny za plnění Smlouvy o přenesené správě veřejného a slavnostního osvětlení k 1.1.2006, vyplývající související se zvýšením ceny za elektrickou energii a zvýšeným počtem světelných bodů, který činí 426 ks. Cena za plnění smlouvy v roce 2006 bude činit 1.070.951,-Kč vč.DPH a finanční prostředky společnosti CITELUM, které vloží do majetku města formou obnovy veřejného osvětlení po dobu platnosti smlouvy se zvyšují na 1.223.499,-Kč.
Hlasování: 5 pro

11. Zpráva spolku pro výstavbu kaple
Rada města se seznámila se zprávou Spolku pro výstavbu kaple ve Ždírci nad Doubravou o stavu účtu spolku. Na účtu spolku je k 1.1.2006 částka 674.738,87 Kč, Římskokatolická farnost Krucemburk má vypůjčenu částku 20.655,-Kč.

12. Různé

a) rada města vzala na vědomí informaci Oblastní charity H.Brod o výtěžku Tříkrálové sbírky 2006 na území města. Výtěžek sbírky činí 21.304,- Kč.
b) Rada města vzala na vědomí informaci předsedy oddílu TJ Karate Ždírec n.D. p.Rakušana o činnosti oddílu v roce 2005.
c) Rada vzala na vědomí poděkování paní Mikanové a paní Kalitové za přání a dar k životnímu jubileu.
d) Rada vzala na vědomí informaci Policie ČR, obvodní oddělení Chotěboř o předání spisu Polici ČR, Správě Východočeského kraje k dalšímu vyšetřování.

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-71-web.pdf 0 B Zápis ze 71.schůze rady města ve formátu PDF