Zápis ze 72.schůze rady města edit delete

23.2.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze
1) Řešení kapacity MŠ
2) Petice občanů Kohoutova
3) Výstavba cyklostezky Kohoutov – Ždírec n.D.
4) Informace o čerpání státní dotace na opravu a rekonstrukci domů čp.119 a120
5) Úhrada občerstvení SDH Ždírec n.D. při zásahu
6) Pronájem bytu 1+1 v domě čp.120
7) Fond Vysočiny – grantové programy 2006
8) Uzavření kupní smlouvy
9) Projednání návrhu smlouvy se společností NIMIRU s.r.o.
10) Jmenování hodnotící komise pro veřejnou soutěž č.1/2006
11) Pokračování výstavby hasičského areálu
12) Rekonstrukce školního pavilonu P- 0
13) Vyjádření k žádosti města o prodej pozemku na Kohoutově
14) Příspěvek na uspořádání soutěže Miss Podoubraví
15) Projednání nabídky společnosti OSEVA UNI a.s. Choceň
16) Projednání nabídky na projekt přípojky plynu pro areál Czech Lana

 

1. Řešení kapacity MŠ
Ředitel ZŠ a MŠ Ždírec n.D. Mgr.Novák a zástupkyně pro MŠ paní Novotná informovali starostu a místostarostu o počtu dětí zapsaných do MŠ ve školním roce 2006/2007. Po naplnění kapacity MŠ (Ždírec n.D. 75 dětí a H.Studenec 20 dětí) zůstává cca 12 neuspokojených žádostí o umístění dítěte do MŠ. Pro rok 2007/2008 je předpoklad, že neuspokojených žádostí bude přes 20 a v dalších letech je předpoklad dalšího nárůstu počtu dětí, které mohou být v MŠ umístěny. Vedení školy s vedením města navrhují situaci řešit zvýšením kapacity MŠ o 2 třídy tak, aby ve Ždírci n.D. bylo možné umístit do MŠ cca 110 – 115 dětí. V letech 2007/2008 až do roku 2012/2013 je předpoklad snížení počtu tříd ZŠ ze stávajících 16 na 14.

Usnesení:
Rada města projednala návrh vedení školy a starosty s místostarostou na provedení studie možné rekonstrukce pavilonu č.1 pro potřeby rozšíření MŠ. Město vyzve ke zpracování studie projektovou firmu DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Havl.Brod, která v roce 1995 projektovala stavbu stávající budovy MŠ.
Hlasování: 5 pro

2. Petice občanů Kohoutova
Starosta seznámil radu města s peticí občanů místní části Kohoutov, kterou se tito občané dožadují urychlení přípravy výstavby cyklostezky, která by zajistila bezpečnější pohyb chodců a cyklistů podél silnice I/34.

Usnesení:
Rada města:
1. projednala obsah petice, podané dne 13.2.2006 pod čj. 427/06 petičním výborem  občanů místní části Kohoutov
2. uložila starostovi, aby předsedu petičního výboru informoval o způsobu vyřízení petice ve smyslu §5 zákona č.85/1990 Sb. (petiční zákon) a usnesení rady města ze 72.schůze
Hlasování: 5 pro

3. Výstavba cyklostezky Kohoutov – Ždírec n.D.
Starosta informoval radu města o možném postupu při přípravě výstavby cyklostezky Kohoutov – Ždírec n.D. Zastupitelstvo schválilo návrh změny č.4 územního plánu, což je předpoklad pro jednání o výstavbě cyklostezky podle stavebního zákona. Město vyzvalo 3 projektové firmy k podání nabídek na zpracování projektu cyklostezky pro územní řízení, včetně projednání návrhu s dotčenými orgány státní správy a se správci inženýrských sítí. Zároveň bude možné zahájit jednání s vlastníky pozemků o prodeji potřebných pozemků. Následně lze zadat projektové práce na projektu pro stavební řízení a realizaci stavby. Délka cyklostezky činí cca 750 m, odhadované náklady jsou cca 2 mil.Kč. Rada města konstatovala, že je naprosto nereálné z časových důvodů požádat Státní fond dopravní infrastruktury o podporu výstavby v roce 2006. Jednou z mnoha potřebných příloh žádosti je např. právoplatné stavební povolení, jehož vydání je reálné za předpokladu souhlasu vlastníků pozemků do konce roku 2006.

Usnesení:
Rada města:
1. vybrala z předložených nabídek na zpracování projektu cyklostezky nabídku společnosti DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Havlíčkův Brod, která je cenově a obsahově nejvýhodnější za předpokladu, že zpracovatel zkrátí termín realizace a projednání projektu na 15.6.2006.
2. uložila městskému úřadu, aby zahájil jednání s vlastníky pozemků o podmínkách prodeje pozemků pro výstavbu cyklostezky
Hlasování: 5 pro

4. Informace o čerpání státní dotace na opravu a rekonstrukci domů čp.119 a 120
Starosta informoval radu o projednání žádosti města o převod části dotace ve výši 600 tis.Kč na opravu domu čp.120, budova kina, na rekonstrukci budovy čp.119, starší DPS. Podle informace Ministerstva financí nehodlá ministerstvo převody schvalovat a příslušný odbor MF doporučil městu připravit čerpání dotací ve výši dané státním rozpočtem.

Usnesení:
Rada města bere na vědomí informaci Ministerstva financí a uložila městskému úřadu připravit financování opravy a rekonstrukce budov čp.119 a 120 ve smyslu rozhodnutí o poskytnutí státní dotace. Případná změna rozpočtu města bude předložena k projednání a schválení zastupitelstvu města.
Hlasování: 5 pro

5. Úhrada občerstvení SDH Ždírec n.D. při zásahu

Usnesení:
Rada města souhlasí s úhradou poskytnutého občerstvení členům SDH Ždírec n.D. při odstraňování sněhu z budov v areálu sportovního stadionu, tělocvičny ZŠ a při likvidaci propadlé střechy domu na Kohoutově čp.38 ve dnech 11. až 19.2.2006. Občerstvení bude uhrazeno        s ohledem na počet zasahujících členů SDH a rozsah práce ve výši do 1.600,-Kč.
Hlasování: 5 pro

6. Pronájem bytu 1+1 v domě čp.120

Usnesení:
Rada města:
1. zrušila svoje usnesení č.2 ze 70.schůze o pronájmu bytu 1+1 IV.kategorie v 3.NP domu na Brodské ulici 120 Josefu Č.
2. pronajala s platností od 20.února 2006 byt IV.kategorie o podlahové ploše 45 m2 v 3.NP budovy ve Ždírci n.D., Brodská 120 Jaromíru V. se spolubydlícím v bytě Jaroslavem V., oba bytem Kohoutov.
Podmínky nájmu:
- nájem je stanoven na dobu určitou od 20.února 2006 do 31.prosince 2006
- nájemné je stanoveno ve výši 500,-Kč měsíčně
- zálohu na služby poskytované k pronájmu bytu stanoví městský úřad v souladu s platnými předpisy
Hlasování: 5 pro

7. Fond Vysočiny – grantové programy 2006

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby město podalo žádosti o získání podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantových programů Sportoviště 2006, Systém sběru a třídění odpadů 2006 a Jednorázové akce 2006.
Hlasování: 5 pro

8. Uzavření kupní smlouvy
Pan Jaroslav Š. požádal město, aby uzavřelo kupní smlouvu na prodej pozemku p.č.342/85 s jeho synem Ing. René Š., který bude na pozemku stavět rodinný dům. Důvodem je zdravotní stav žadatele o pozemek, který je po úrazu upoután dlouhodoběji na lůžko.

Usnesení:
Rada města schválila uzavření smlouvy na prodej pozemku p.č.342/85 ve Ždírci n.D. ve smyslu usnesení zastupitelstva č.13/21/06 z 9.2.2006 panu Ing. René Š.
Hlasování: 5 pro

9. Projednání návrhu smlouvy se společností NIMIRU s.r.o.

Usnesení:
Rada města:
1. projednala návrh textu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku p.č.342/126 ve Ždírci n.D., kterou hodlá uzavřít město se společností NIMIRU s.r.o. Havlíčkův Brod
2. konstatovala, že návrh smlouvy odpovídá podmínkám stanoveným usnesením zastupitelstva č.11/21/06 z 9.2.2006.
3. souhlasí s uzavřením smlouvy po kladném vyjádření finančního a kontrolního výboru
Hlasování: 5 pro

10. Jmenování hodnotící komise pro veřejnou soutěž č.1/2006

Usnesení:
Rada města jmenovala hodnotící komisi dle zák.č.40/2004 Sb. o veřejných zakázkách pro vyhodnocení soutěže č.1/2006 „Rekonstrukce nebytových prostor na 2 byty - Ždírec nad Doubravou čp.1“, ve složení:
- Ing. Jiří Pavlíček, bytem Ždírec n.D., náhradník Jaroslav Klepetko, bytem Ždírec n.D.
- Ing. Jindřich Kyncl, bytem Ždírec n.D., náhradník Ing. Jiří Uchytil, bytem Ždírec n.D.
- Luděk Špinar, bytem Ždírec n.D., náhradník Zdeněk Pleva, bytem Ždírec n.D.
- Ing. Václav Bártl, bytem Havl. Brod,  náhradník Ing. arch. Jiří Marek, bytem Chotěboř
- Petr Havel, bytem Havl. Brod, náhradník Ing. Miroslav Maša, bytem Chotěboř
Hlasování: 5 pro

11. Pokračování výstavby hasičského areálu

Usnesení:
Rada města souhlasí s výrobou 2 ks bran o šíři 3 m a 1 ks branky o šíři 1,2 m k oplocení hasičského areálu na Kopanině. Cena za dílo celkem činí 28.243,- Kč bude hrazena v souladu s rozpočtem města.
Hlasování: 5 pro

12. Rekonstrukce osvětlení školního pavilonu P-O
Rada města se seznámila s výsledky měření intenzity osvětlení ve školních pavilonech, které provedla fa ELKO Krucemburk. Nejnižší hodnoty osvětlení byly naměřeny v pavilonu č.0 – školní jídelna.

Usnesení:
Rada města souhlasí s vyzváním 2 firem k podání cenové nabídky na provedení rekonstrukce osvětlení školního pavilonu č.0 (školní jídelna) v průběhu školních prázdnin 2006.
Hlasování: 5 pro

13. Vyjádření k žádosti města o prodej pozemku na Kohoutově
Rada města se seznámila s návrhem dr.Kinského k možnostem prodeje pozemku p.č.515 na Kohoutově. Vlastník navrhuje směnu pozemku o výměře 6009 m2 za dva stavební pozemky v této lokalitě o výměře po 1000 m2. Rada uložila starostovi ve věci prodeje či směny dále s vlastníkem pozemku jednat.

14. Příspěvek na uspořádání soutěže Miss Podoubraví

Usnesení:
Rada města souhlasí s příspěvkem ve výši 1.500,-Kč na ceny č.3, 4, 5, 7 a 10 dle přiloženého seznamu pro soutěž Miss Podoubraví, pořádanou DDM Junior Chotěboř.
Hlasování: 5 pro

15. Projednání nabídky společnosti OSEVA UNI a.s. Choceň
Rada města se seznámila s nabídkou a.s.OSEVA UNI Choceň na prodej budovy sila na stavebním pozemku p.č.st.300 za minimální cenu. Rada města předloží návrh na odkoupení budovy zastupitelstvu k projednání.

16. Projednání nabídky na projekt přípojky plynu pro areál Czech Lana

Usnesení:
Rada města souhlasí s návrhem společnosti DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Havl.Brod na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby STL přípojky zemního plynu pro zásobování areálu společnosti Czech Lana s.r.o. za cenu 70.448,-Kč vč.DPH.
Hlasování: 5 pro

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-72-web.pdf 90 kB Zápis ze 72.schůze rady města ve formátu PDF