Zápis ze 76.schůze rady města edit delete

5.5.2006 | Jiří Pavlíček

Program schůze
1) Ukončení pronájmu bytu č.7 v DPS čp.119
2) Výzva č.5/2006,  6/2006, 7/2006 k podání cenové nabídky
3) Informace o činnosti Lesního družstva obcí Přibyslav
4) Vyhodnocení výzvy č.4/2006 – TI Jižní
5) Příspěvek na činnost SK Dekora, odboru SPV
6) Pojištění techniky a členů výjezdové jednotky SDH Ždírec n.D.
7) Delegace města do Michelhausenu
8) Vypořádání vlastnictví k pozemkům u bytových domů
9) Projednání nájemní smlouvy mezi podílnickými obcemi a LDO Přibyslav
10) Posouzení nabídek na koupi pozemku p.č.342/68
11) Rozhodnutí o výzvě k podání cenové nabídky
12) Uzavření smlouvy na grant z Fondu Vysočiny
13) Informace o dopise obce Škrdlovice
14) Informace o požáru domu čp.400
15) Posouzení nabídek na výměnu osvětlení v pavilonu ZŠ
16) Pozemky v průmyslové zóně


1. Pronájem bytu č.7 v DPS čp.119

Usnesení:
Rada města ukončila s platností k 31.3.2006 nájemní smlouvu, uzavřenou na pronájem bytu s Věrou N. na základě její žádosti.
Hlasování: 5 pro

2. Výzva č.5/2006 a 6/2006 k podání cenové nabídky

Usnesení:
Rada města rozhodla:
a) o podání výzvy č.5/2006 „Komunikace Benátky-Krucemburk“ na zpracování cenové nabídky na opravu místní komunikace
b) o podání výzvy č.6/2006 „Dětské hřiště“ na zpracování projektu a realizaci stavby dětského hřiště v areálu sportovního stadionu
c) o podání výzvy č.7/2006 „Víceúčelové hřiště Studenec“ na realizaci stavby hřiště
d) o podání výzvy č.8/2006 „ TI v průmyslové zóně II“ na prodloužení rozvodů vody, plynu a splaškové kanalizace
Hlasování: 5 pro

3. Informace o činnosti Lesního družstva obcí Přibyslav
Starosta seznámil radu města s materiály LDO o činnosti družstva:
a) porovnání výše nájemného u 7mi srovnatelných hospodářských celků; nejvyšší příjmy přepočítané na 1 ha spravované výměry vykazuje LDO Přibyslav – 3279,-Kč, dále LDO Štoky – 3000,-Kč, LDO Měřín - 2685,-Kč a LDO Ledeč – 2380,-Kč.
b) vyhodnocení nákupu a následného prodeje pozemků v k.ú.Račín: výdaje 1,351 mil.Kč, příjmy k 25.4.2004 – 1.405 mil.Kč, celkové očekávané příjmy z prodeje zainvestovaných pozemků – 1,755 mil.Kč.; zisk z této aktivity – 404 tis.Kč
c) přehled odpisů nemovitostí, vložených podílnickými obcemi do majetku LDO

4. Vyhodnocení výzvy č.4/2006 – TI Jižní
Rada města posoudila nabídky podané ve výzvě na výstavbu objektů SO 01, SO 03 a SO 04 – technická infrastruktura pro 10 BJ Jižní ulice a posoudila nabídku firmy Olympia P&P na výstavbu SO 02 – plynovod v rámci TI Jižní.

Usnesení:
Rada města:
a)  stanovila pořadí uchazečů o zakázku č.4/2006 následovně:
1. M-SILNICE, a.s. Havl.Brod, nabídnutá cena za dílo vč.DPH: 1.063.930,00 Kč
2. Chládek a Tintěra, a.s. Havl.Brod, nabídnutá cena za dílo vč.DPH: 1.185.942,10 Kč
3. OLYMPIA P&P, s.r.o. Chrudim, nabídnutá cena za dílo vč.DPH: 1.356.285,00 Kč
b)  pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou M-SILNICE, a.s.Havl.Brod
c) souhlasí s realizací stavby SO-plynovod firmou OLYMPIA P&P, s.r.o. Chrudim a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo; cena za dílo vč.DPH 111.528,00 Kč
Hlasování: 5 pro

5. Příspěvek na činnost SK Dekora, odboru SPV

Usnesení:
Rada města rozhodla o příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro odbor SPV SK Dekora Ždírec n.D. na zajištění XI.ročníku „Sedmiboj netradičních disciplin“, pořádaný 27.5.2006. Příspěvek bude hrazen ze schváleného příspěvku města na činnost SK Dekora, mládež.
Hlasování: 5 pro

6. Pojištění techniky a členů výjezdové jednotky SDH Ždírec n.D.
Starosta informoval radu města o možnostech pojištění techniky a členů výjezdové jednotky nad rámec povinného ručení a pojištění SDH Ždírec n.D., vyplývajícího z držení akcií Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. Rada souhlasí s jednáním o podmínkách pojištění. Rada se bude pojistnými podmínkami zabývat na některé další schůzi.

7. Delegace města do Michelhausenu

Usnesení:
Rada města souhlasí s obsazením delegace do obce Michelhausen v Dolním Rakousku. MÚ uvolní z kapitoly správa potřebnou částku na nákup drobných darů pro obec Michelhausen.
Hlasování: 5 pro

8. Vypořádání vlastnictví k pozemkům u bytových domů
Starosta informoval radu města o průběhu jednání dne 2.5.2006 mezi městem, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a OSBD Havlíčkův Brod o postupu při převodu vlastnictví pozemků kolem bytových domů v ulicích Družstevní, Spojovací a na náměstí 9.května. Pro vypořádání vlastnictví bude zpracován geometrický plán, na jehož úhradě se budou podílet samosprávy jednotlivých domů a město.

9. Projednání nájemní smlouvy mezi podílnickými obcemi a LDO Přibyslav
Rada města projednala návrh Smlouvy nájemní, která nahrazuje smlouvu nájemní ze dne 19.6.2004 o pronájmu majetku ve spolupodílovém vlastnictví obcí Lesnímu družstvu obcí se sídlem v Přibyslavi, které bude na pronajatých pozemcích hospodařit. Důvodem zrušení a uzavření nové nájemní smlouvy jsou změny v počtu a výměře pozemků, vzniklé dodatečným převedením pozemků ze státu na obce v posledním roce. Město zveřejní návrh smlouvy nájemní způsobem dle zákona o obcích a rada následně rozhodne o návrhu smlouvy.

10. Posouzení nabídek na koupi pozemku p.č.342/68
Rada města se seznámila s nabídkami zájemců o výstavbu rodinného domu na kupní cenu za pozemek p.č.342/68 v ulici Nad Řekou. Ve lhůtě stanovené pro podání nabídek byly na MÚ podány 3 nabídky:
1. č.j.1015/2006 podána v 7:45 hod. 3.5.2006
2. č.j.1016/2006 v 8:00 hod. 3.5.2006
3. č.j.1018/2006 v 10:00 hod. 3.5.2006
Nejvýhodnější nabídku ve výši 231.107,-Kč podal pod č.j. 1016 Tomáš V., bytem Ždírec n.D.

Usnesení:
Rada města v souladu s usnesením zastupitelstva č.19/22/06 z 6.4.2006 rozhodla, že město uzavře kupní smlouvu na pozemek p.č.342/68, k.ú.Ždírec n.D. za podmínek daných usnesením zastupitelstva města č.19/22/2006 a kupní smlouvu na prodej vybudovaných přípojek na technickou infrastrukturu ve výši jejich účetní hodnoty s Tomášem V.
Hlasování: 5 pro

11. Rozhodnutí o přidělení zakázky
Město získalo grant na úpravu návsi v Horním Studenci ve výši 120 tis.Kč a grant na výstavbu víceúčelového hřiště v Novém Studenci ve výši 100 tis.Kč. Obě akce musí být ukončeny do konce října 2006.

Usnesení:
Rada města rozhodla, že město vyzve k podání cenové nabídky na realizaci části prací na úpravě okolí kulturního zařízení v Horním Studenci sdružení podnikatelů Zvolánek+Korejs.
Hlasování: 5 pro

12. Uzavření smlouvy na grant z Fondu Vysočiny

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s uzavřením smlouvy s krajem Vysočina na finanční podporu z grantového programu „Sportoviště 2006“ ve výši 100.000,-Kč
b) pověřila starostu podpisem smlouvy
Hlasování: 5 pro

13. Informace o dopise obce Škrdlovice
Starosta seznámil radní s dopisem obce Škrdlovice, adresovaným ředitelce jihlavské správy ŘSD ČR, se žádostí o opravu silnice I.třídy I/37 v úseku Žďár n.S. - Ždírec n.D. Rada města plně podporuje stanovislo obce Škrdlovice a s textem dopisu souhlasí.

14. Informace o požáru domu čp.400
Místostarosta informoval radní o drobném požáru na půdě domu na náměstí čp.400, který způsobili zaměstnanci fy PSCH při opravě střechy. Firma na vlastní náklady opravila všechny způsobené škody. Náklady, které městu vznikly hašením požáru (hasící přístroje) budou uhrazeny z pojistky domu.

15. Posouzení nabídek na výměnu osvětlení v pavilonu ZŠ
Rada města se seznámila s nabídkami firmy ELKO Krucemburk a ELOV Vojnův Městec na výměnu části elektroinstalace a osvětlovacích těles v pavilonu 0 – školní jídelna a dílny ZŠ. Nabídky posoudí zaměstnanci TS a rada následně rozhodne o výběru dodavatele a rozsahu prací vzhledem ke schválenému rozpočtu města.

16. Pozemky v průmyslové zóně
Rada města se seznámila se žádostmi několika podnikatelů o prodej pozemků v průmyslové zóně II – SEVER. Žadatelé žádají o pozemky situované na navážce zeminy z výstavby podniků Holzindustrie Wimmer a SET Ždírec n.D. Podnikatelé žádají o stanovení takové ceny, která by zohlednila obtížnější zakládání staveb na navážce. Radní doporučí zastupitelstvu stanovit při prodeji pozemků cenu, která by vycházela z obtížnějších podmínek pro výstavbu.

 


------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-76-web.pdf 89 kB Zápis ze 76.schůze rady města ve formátu PDF