Zápis ze 77.schůze rady města edit delete

22.5.2006 | Jiří Pavlíček

Program schůze
1) Pronájem bytu č.7 v DPS čp.119
2) Platové zařazení
3) Souhlas se stavebními pracemi
4) Prázdniny v mateřské škole
5) Vyhodnocení výzvy č.5/2006
6) Schválení nájemní smlouvy
7) Zahájení provozu na komunikaci II/345-SET
8) Pronájem nebytových prostor Benátky 38
9) Řešení využívání účelové komunikace
10) Příspěvek na provoz mobilního telefonu
11) Uzavření smluv
12) Koupě a prodej automobilu
13) Uzavření darovací a nájemní smlouvy
14) Podání žádosti o grant


1. Pronájem bytu č.7 v DPS čp.119

Usnesení:
Rada města pronajala s platností od 15.5.2006 byt č.7 v DPS Mírová 119 Ludmile V. na dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno ve výši 700,-Kč měsíčně.
Ostatní náležitosti nájemní smlouvy stanoví městský úřad v souladu s platnými předpisy.
Hlasování: 5 pro

2. Platové zařazení

Usnesení:
Rada města rozhodla o zařazení ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou s platností od 1.5.2006 do vyšší platové třídy. Platová třída a platový stupeň byly stanoveny v souladu se zákonem č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády ČR č.330/2003, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších změn, zejména nařízení vlády č.537/2005 Sb. a v souladu s nařízením vlády č.469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a v souladu s §102 odst.3) zákona č.128/2000 Sb.o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Platový výměr tvoří přílohu zápisu ze schůze rady.
Hlasování: 5 pro

3. Souhlas se stavebními pracemi
České dráhy, a.s. SDC Jihlava, připravují opravu nástupištť a kolejí v železniční stanici Ždírec n.D. Stavba se dotkne také pozemku ve vlastnictví města p.č.550/5, k.ú.Horní Studenec.

Usnesení:
Rada města souhlasí s provedením opravy kolejí a nástupiště v železniční stanici Ždírec nad Doubravou v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Hlasování: 5 pro

4. Prázdniny v mateřské škole
Rada města vzala na vědomí informaci mateřské školy o uzavření školy v době prázdnin, které bude ve Ždírci n.D. od 17.7. do 20.8.2006 a v Horním Studenci v době od 3.7. do 1.9.2006.
Hlasování: 5 pro

5. Vyhodnocení výzvy č.5/2006 – Komunikace Benátky - Krucemburk
Rada města Ždírec n.D. posoudila nabídky podané ve výzvě na nabídku ceny za opravu místní komunikace Benátky-Krucemburk. Rada města na základě posouzení nabídek dle nabídnutých položkových cen a doporučení Zastupitelstva obce Krucemburk stanovila pořadí uchazečů.

Usnesení:
Rada města:
a) stanovila pořadí uchazečů o zakázku č.5/2006 následovně:
1. M-SILNICE, a.s. Havl.Brod, nabídnutá cena za dílo vč.DPH: 586 293,00 Kč 
2. Dvořák Havlíčkův Brod, nabídnutá cena za dílo vč.DPH: 597 987,00 Kč 
3. COLAS CZ, Žďár n.S., nabídnutá cena za dílo vč.DPH: 633 038,00 Kč
b) pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou M-SILNICE, a.s.Havl.Brod
c) souhlasí s financováním opravy komunikace ve výši 50% skutečných nákladů; zbývajících 50% nákladů uhradí obec Krucemburk
Hlasování: 5 pro

6. Schválení nájemní smlouvy

Usnesení:
Rada města:
1) rozhodla o schválení nájemní smlouvy na pronájem části komunikace I/37 po dobu výstavby komunikačního napojení areálu společnosti Czech Lana s.r.o. na silnici I/37, uzavřené s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správou Jihlava
2) souhlasí s úhradou stanoveného nájemného ve výši 5.000,-Kč
3) souhlasí s jednorázovou úhradou příspěvku ŘSD ČR, správa Jihlava ve výši 40.000,-Kč za povolení výstavby sjezdu ze silnice I/37 do areálu společnosti Czech Lana s.r.o.
Hlasování: 5 pro

7. Zahájení provozu na komunikaci II/345-SET
Starosta informoval radu města o zahájení provozu na komunikaci v průmyslové zóně, spojující silnici II.třídy č.345, Chotěbořská ul, s areálem firmy Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. Provoz bude zahájen 7.6.2006.

8. Pronájem nebytových prostor Benátky 38

Usnesení:
Rada města pronajala s platností od 1.6.2006 nebytové prostory v I.NP domu v Benátkách čp.38 - výrobní prostory o výměře 68,90 m2 a skladové prostory o výměře 20,10 m2 včetně movitého zařízení dle evidence MÚ Pavlu Sotonovi, bytem Ždírec n.D., K Borovině 587 na dobu neurčitou.
Nájemné za pronájem nebytových prostor a movitého zařízení je stanoveno na 16.000,- Kč ročně.
Další náležitosti a podmínky smlouvy a výši plateb záloh na poskytované služby spojené s pronájmem nebytových prostor stanoví městský úřad v souladu s platnými předpisy.
Hlasování: 5 pro

9. Řešení využívání účelové komunikace
Starosta informoval radu města o možnostech řešení užívání účelové komunikace p.č.308/9, k.ú.Ždírec n.D. Využívání komunikace řeší silniční zákon, konkrétně §24.

Usnesení:
Rada města:
1) pověřila starostu řešením využívání účelové komunikace p.č.308/9, Zahradní ulice s vlastníky pozemku a stavby
2) souhlasí s tím, aby město zajišťovalo běžnou údržbu účelové komunikace na pozemku p.č.308/9, tj. zimní údržbu, údržbu dopravního značení a běžnou opravu povrchu komunikace.
Hlasování: 5 pro

10. Příspěvek na provoz mobilního telefonu

Usnesení:
Rada města rozhodla, že město bude s platností od 1.5.2006 přispívat měsíčně částkou ve výši 400,-Kč na provoz mobilního telefonu starosty Sboru dobrovolných hasičů Ždírec n.D. na provozní a organizační zajištění činnosti výjezdových jednotek JPO 2 a JPO 3.
Hlasování: 5 pro

11. Koupě a prodej automobilu

Usnesení:
Rada města:
1) souhlasí s odkoupením staršího dodávkového automobilu Peugeot r.v.1998 od firmy Stora Enso Timber Ždírec s.r.o., určeného zejména pro potřeby SDH Ždírec n.D. k přepravě osob
2) souhlasí s prodejem hasičského cisternového vozu Avia, inv.č.2102, SPZ HB 32-33, rok pořízení 1981
3) uložila starostovi dojednat kupní cenu automobilů a podmínky kupní smlouvy a s výsledkem jednání seznámit radu na další schůzi
Hlasování: 5 pro

12. Uzavření smluv

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy:
1) o dílo s firmou Miloslav Odvárka-ODAS Žďár n.S. na zajištění zpětného odběru elektrozařízení a použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností v předloženém znění
2) o dílo s firmou Jaroslav Kovačka Žďár n.S. na rekonstrukci nebytových prostor domu čp.1 ve Ždírci n.D. na 2 byty v předloženém znění
3) o využití, implementaci a provozní podpoře informačního systému FENIX s a.s.PVT Praha v předloženém znění

Rada města pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smluv dle odst.1), 2), 3).
Hlasování: 5 pro

13. Uzavření darovací a nájemní smlouvy

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy:
1) darovací, na základě které daruje Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. městu Ždírec n.D. částku 2.500.000,00 Kč na podporu sportovních a kulturních činností a podporu požární ochrany
2) nájemní (opční), kterou město Ždírec n.D. pronajme společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. pozemky (části pozemků) v průmyslové zóně II, k.ú.Horní Studenec - parc.č.560/23, 560/22, 560/20, 560/19, 550/2, 550/6, 560/18, 560/9, 560/10, 560/11, 560/12, 566/13, 566/14, 566/15, 566/16, 560/1, 566/11 o celkové výměře cca 37 270 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok; nájemné na období 06/2006 – 06/2007 ve výši 2.500.000,00 Kč bude uhrazeno jednorázově při podpisu smlouvy

Rada města pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smluv dle odst.1), 2).

14. Podání žádosti o podporu

Usnesení:
Rada města souhlasí s podáním žádosti na kraj Vysočina o finanční podporu realizace akce „Zefektivnění ČOV Ždírec n.D.“ z dotačního titulu "dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce".
Hlasování: 5 pro

 

 


------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-77-web.pdf 85 kB Zápis ze 77.schůze rady města ve formátu PDF