Světelně řízená křižovatka silnic I/34 a I/37 edit delete

19.8.2016 | Jan Martinec

Během července a srpna byla intenzivně připravována realizace světelného signalizačního zařízení – semaforů (SSZ). Vedení města jednalo několikrát na Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o konkrétním řešení SSZ. Fond by měl uhradit cca 90% nákladů stavby a bylo tedy naprosto nutné, aby dokumentace odpovídala příslušným normám a předpisům. Rada města vypsala v polovině července veřejnou soutěž na zhotovitele stavby a následně vybrala jako dodavatele spol. PATRIOT Brno. Jedná se o firmu, která realizovala velké množství podobných staveb a má z problematikou bohaté zkušenosti. Podle podané nabídky budou finanční náklady stavby činit téměř 5 mil. Kč. Celkové náklady stavby se tak vyšplhají na 5,2 mil. Kč, z toho by měl SFDI uhradit 4,56 mil.Kč a město zhruba 0,6 mil.Kč. Investice města není malá (jedná se o silnice ve vlastnictví státu) a to nepočítáme pravidelné roční provozní náklady, spojené se spotřebou el. energie, revizemi a servisem zařízení. Lze jenom doufat, že vynaložené prostředky zásadně zvýší bezpečnost provozu.
Technické řešení SSZ je navrženo pro 24 hodinový provoz. Jedná se o nejnovější typ světelně řízené křižovatky, která vyhodnocuje dopravní zatížení jednotlivých  větví křižovatky a přechodů pro chodce. Na základě získaných informací je operativně uvolňován příslušný jízdní pruh, či přechod pro chodce. Přechody pro chodce budou celkem tři v provedení před jejich odstraněním v roce 2012.
Práce na SSZ budou zahájeny v polovině září a podle předloženého harmonogramu by měly trvat 6 týdnů. Od 1. listopadu bychom tedy mohli jezdit na smutně proslavené křižovatce bezpečněji.