Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou - II.etapa edit delete

27.1.2014 | Jiří Pavlíček

Popis projektu

Předmětem realizace projektu je komplexní revitalizace náměstí 9. května ve Ždírci nad Doubravou, včetně výstavby fontány ve středu náměstí.
Celé řešené území v rámci realizace projektu zaujímá přibližně 6 840 m2.

Realizace projektu je zaměřena na tyto aktivity:

 • komunikace = úprava příjezdových komunikací, parkoviště, chodníky
 • zvýšení bezpečnosti pohybu osob a průjezdu automobilu v centru města,
 • zpevněné plochy = úprava nevyhovujících a zastarávajících povrchů,
 • stavba a technologie vodního prvku = fontána s posezením,
 • vybavení mobiliářem = lavičky, odpadkové koše, stojany, informační tabule,
 • terénní a vegetační úpravy = výsadba vhodné a sladěné zeleně,
 • kabelové vedení, přípojka vody a kanalizace pro fontánu,
 • veřejné osvětlení.

Cíle projektu

Mezi hlavní cíle a přínosy patří především:

 • sjednocení dopravního řešení včetně parkování vytvořením 28 nových parkovacích míst, z toho 2 místa pro osoby ZTP/P,
 • zvýšení bezpečnosti pohybu osob vytvořením nových bezpečných chodníku pro pěší s celkovou plochou 180 m2,
 • nové a účelné vnitřní uspořádání náměstí,
 • lákavá shromažďovací a odpočinková zóna s fontánou,
 • vybavení mobiliářem - lavičky, stojany, odpadkové koše, vše v jednotném stylu,
 • výsadba zeleně,
 • výrazné zlepšení estetického dojmu,
 • nové řešení a uspořádání veřejného osvětlení.

Harmonogram projektu

Stavební objekt

termín realizace

SO 01 Komunikace

04/2014 - 11/2014

SO 02 Zpevněné plochy

04/2014 – 11/2014

SO 03 Vodní prvek

04/2014 – 07/2014

SO 04 Vybavení mobiliářem

08/2014 – 10/2014

SO 05 Terénní a vegetační úpravy

10/2013 – 10/2014

SO 06 Veřejné osvětlení

11/2013 – 06/2014

SO 07 Přípojka vody a kanalizace pro fontánu

03/2014 – 05/2014

Rozpočet projektu, financování

1. Rozpočet projektu

   Kč

02 Hlavní způsobilé výdaje

 

9 013 573,20

02.05 Stavební a technologické činnosti

 

8 908 573,20

02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené

 

8 908 573,20

02.05.01.01 Revitalizace náměstí včetně vybavení mobiliářem

 

8 034 067,20

02.05.01.02 Veřejné osvětlení

 

874 506,00

03 Nezpůsobilé výdaje

 

1 029 631,80

SO 03 – Kašna (stavba, technologie, sítě) vč. DPH

 

1 015 257,00

SO 01 – 39 bm obruby vč. DPH

 

10 334,61

SO Komunikace – provozní vlivy vč. DPH

 

0,00

SO Zpevněné plochy – provozní vlivy vč. DPH

 

4 040,19

SO Mobiliář – provozní vlivy vč. DPH

 

0,00

04 Způsobilé výdaje

 

9 038 573,20

2. Přehled financování projektu

Celkové výdaje projektu

 

10 068 205,00

Celkové způsobilé výdaje

 

9 038 573,20

Celkové způsobilé investiční výdaje

 

8 958 573,20

Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera)

 

9 038 573,20

Vlastní podíl žadatele – veřejné prostředky

 

1 355 786,00

Dotace projektu – z rozpočtu RR

- z toho EU

 

7 682 786,98

7 682 786,98

3. Finanční plán

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)

Z toho investiční

 

7 682 786,98

 

7 614 786, 98

4. Prioritní téma

Prostředky z EU v Kč

 

7 682 786,98

Monitorovací ukazatele

Ukazatel

Měrná jednotka

Plánovaná hodnota

Plocha založené nebo rekonstruované veřejné zeleně

ha

0,12

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území

ha

0,68

Počet vytvořených parkovacích míst

počet

28

Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací

km

0,30

Počet nově vytvořených pracovních míst

počet

0,40

Počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených parkovišť

počet

1,00