Výroční zpráva za rok 2003 - zákon č.106/1999 Sb. edit delete

29.1.2004 | Jiří Pavlíček

V ý r o č n í    z p r á v a    z a   r o k   2 0 0 3

Městského úřadu Ždírec nad Doubravou o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím.

V roce 2003 byl Městský úřad Ždírec nad Doubravou požádán o informace ve smyslu výše uvedeného zákona celkem 430 krát. Z toho  9  žádostí o informace bylo podáno elektronickou cestou (e – mail), ústně (včetně telefonických) 420. Písemnou formou byla podána 1 žádost.

Všechny žádosti byly kladně vyřízeny. Rozhodnutí podle §15 uvedeného zákona nebylo vydáno žádné.

ve Ždírci nad Doubravou 29.1.2004

 

................................................
Ing. Jiří Pavlíček
místostarosta

 

Vyvěšeno dne:

 

Sejmuto dne: