Návrh rozpočtu města na rok 2009 edit delete

21.1.2009 | Jan Martinec
PŘÍJMY


Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti       4900
Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výd.činnosti          1400
Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů            500
Daň z příjmů právnických osob                         6900
Daň z přidané hodnoty                                 9800
Sdílené daně                                         23500
Daň z nemovitostí                                     2900
Daň z příjmů práv.osob z podnikání placená obcí       1000
Poplatky za znečišťování ovzduší                        10
Odvody za vynětí zemědělské a lesní půdy ze ZPF        200
Poplatek za likvidaci domovních odpadů                1350
Poplatky ze psů                                         55
Poplatky za užívání veřejného prostranství             140
Poplatek z ubyt.kapacity                                15
Poplatek za provoz výh.hracích přístrojů               300
Správní poplatky                                       250
Třída 1 - daňové příjmy celkem                       29520

Příjmy z pronájmu zemědělských pozemků                  80
L
esní hospodářství                                    1600
Správa v lesním hospodářství                           450
Stočné a odvod dešťových vod                           700
Přijaté nekapitálové příspěvky - kanalizace            300
Provoz kina (vstupné)                                  120
Knihovna (půjčovné, poplatky za internet a služby)      90
Kulturní zařízení (nájem z prostor)                     10
Bytové hospodářství                                    550
Nebytové hospodářství                                  500
Správa hřbitova (poplatky)                              20
Sběr a svoz komunálních odpadů – firmy, prodej nádob   280
Příspěvky za třídění odpadů                             50
Využívání a zneškodňování KO                           500
Pečovatelská služba (poplatky, nájemné z bytů)         800
Činnost místní správy (nájemné, nahodilé příjmy)        50
Obec. příjmy z finančních operací (příjmy z úroků)     200
Splátky půjček z FRB                                   700
Ostatní činnosti                                       300
Třída 2 - nedaňové příjmy celkem                      7300

Prodej nemovitostí (pozemky)                          1700
Ostatní (prodej majetku)                               300
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem                    2000

Dotace na výkon státní správy                         1496
Ostatní neinv.dotace ze SR (volby)                      60
Dotace přijaté od obcí na provoz ZŠ                    125
Převody z rozpočtových účtů                            500
Převody z vlastních fondů (soc.fond)                   300
Dotace cyklostezka                                    3740
Dotace z Havl.kraje                                    200
Třída 4 - přijaté dotace celkem                       6121

==========================================================
PLÁNOVANÉ PŘÍJMY CELKEM                              44941

 

VÝDAJE

Pěstební činnost                                       50
Nákup služeb                                          420
Správa v lesním hospodářství                          650
Lesní hospodářství celkem                            1121

Místní komunikace                                    5100
Cyklostezky, chodníky                                4800
Příspěvek na veřejnou autobusovou dopravu             200
Místní komunikace a veřejná doprava celkem          10100

Pitná voda - výstavba vodovod. řadů                   100
Odvádění a čištění odpadní vod                       1500
Vodní hospodářství celkem                            1600

Metropolitní sít Podoubraví                           125

Školství                                             3310

Divadelní činnost                                       2
Městské kino                                          498
Městská knihovna + IC                                1100
Vedení obecních kronik                                 20
Údržba památek, příspěvky občanským sdružením         100
Veřejný rozhlas                                        50
Provoz kulturních zařízení                            120
Dary při narození dětí a životních jubileích          180
Kultura celkem                                       2080

Tělovýchovná zařízení města                           650
Ostatní tělovýchovná činnost                          500
Tělovýchova a zájmová činnost celkem                 1150

Zdravotnictví, prevence proti drogám                   15

Bytové hospodářství                                   200
Nebytové hospodářství                                 100
Pozemky                                               500
Výstavba celkem                                       800

Veřejné osvětlení                                    2200
Pohřebnictví                                          180
Výstavba a údržba místních inž.sítí                   400
Ostatní komunální služby                              600
Péče o veřejnou zeleň                                2000
Technické služby celkem                              5380

Sběr nebezpečných odpadů                              100
Sběr a svoz komunálních odpadů                       1300
Sběr a svoz ostatních odpadů (nákup kontejn.          750
Sběr a likvidace komunálního odpadu celkem           2150

Příspěvky – klub seniorů                               40
Pečovatelská služba                                  1735
Sociální věci celkem                                 1775

Bezpečnost, hasičské sbory                            950

Zastupitelstvo města                                 1690
Volby                                                  60
Činnost místní správy                                8947
Náklady finančních operací                             60
Pojištění                                             250
Převody vlastním fondům                               700
Ostatní finanční operace (daň z  placená obcí)       1000
Ostatní činnosti                                      100
Veřejná správa celkem                               12807

=========================================================

VÝDAJE PLÁNOVANÉ CELKEM                             43313

Splátky půjček, leasing                              6500

=========================================================


VÝDAJE MĚSTA CELKEM                                 49813

Příjmy města plánované                              44941

schodek rozpočtu                                     4872

Převod zůstatku finančních prostředků z BÚ           4872


Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce dne 20.1.2009.