Návrh rozpočtu na rok 2003 - výdaje podle tříd edit delete

11.12.2002 | Jiří Pavlíček
MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU      
ROZPOČET NA ROK 2003 - VÝDAJE      
       
  skut. 2001 31.10.02 návrh 2003
Lesní hospodářství celkem 926 747 750
       
Místní komunikace a veřejná doprava
Místní komunikace
Stavby, opravy a udržování 3694 2200 3000
Zimní údržba komunikací+dopravní značení 247 363 250
Ostatní výdaje (PHM, projekty, cyklostezky) 1308 891 200
Místní komunikace celkem 5249 3454 3450
Příspěvek na veřejnou autobusovou dopravu 223 179 250
Místní komunikace a veřejná doprava celkem 5472 3633 3700
       
Vodní hospodářství
Pitná voda
výstavba vodovod.řadů - TI 96 173 150
Pitná voda celkem 96 173 150
Čištění odpadní vod
nové stavby 147 295 250
opravy a udržování 164 168 150
režijní náklady (mzdy,energie, popl.za znečištění) 355 300 380
Čištění odpadní vod celkem 691 820 900
Vodní hospodářství celkem 787 993 1050
       
Školství
Příspěvek na provoz ZŠ z rozpočtu státu 406 288 400
ZŠ, mzdové náklady-převod státní dotace 5154 9921 10840
Vybavení počítačové učebny 296    
Školní jídelny (stravování) 594    
Př.na provoz ZŠ, MŠ a tělocvičny z rozpočtu města 1369    
Dotace města příspěvk.org.ZŠ (bez tělocvičny) 1052 1190
Opravy budov a zařízení ZŠ ve vlastnictví města 67 150
Školství celkem 7819 11328 12580
       
Kultura
Městské kino
Služby - půjčovné 111 88 110
Mzdy zaměst., energie, ostatní výdaje 98 100 120
Městské kino celkem 209 188 230
Městská knihovna
Knihy 26 51 60
Mzdy zaměst., energie, ostatní výdaje 73 128 400
Městská knihovna celkem 99 179 460
Vedení obecních kronik 15 13 15
Údržba památek, příspěvky občanským sdruž. 50 0 50
Provoz kulturních zařízení 53 56 50
Dary při narození dětí a životních jubil.celkem 66 118 100
Ostatní 5 24 30
Kultura celkem 497 578 935
       
Tělovýchova
Příspěvky sport.klubům a organizacím 260 265 275
z toho: SK DEKORA (fotbal,ASPV,volejbal) 208 220 250
Sokol, karate, nohejbal,sálová kopaná 7 8 10
cyklomaraton Vysočina 13 7 15
Provoz tělocvičny, správce stad.SK DEKORA 100 150 260
Ostatní náklady 54 25
Tělovýchova celkem 588 704 835
       
Zdravotnictví, prev.proti drogám 10 27 30
       
Technické služby
Veřejné osvětlení
Elektrická energie 459 314 490
Nová výstavba + opravy (VO I/34) 750 269 921
Veřejné osvětlení celkem 1466 852 1671
Údržba hřbitova
Opravy a údržba (hřbitovní zeď)
Údržba hřbitova celkem 12 25 25
Péče o veřejnou zeleň celkem 862 977 900
Technické služby celkem 2340 1854 2596
       
Výstavba
Byty, technická infrastruktura
Fond rozvoje bydlení 3 12
Výstavba (bytovka, TI k RD, I/34), ostatní výdaje 11051 12360 2900
Byty, technická infrastruktura celkem 11051 12363 2912
Územní rozvoj (prům.zóna, výkupy pozemků)
Pozemky 738 1167 245
Ostatní výdaje + dotace pojízdné prodejny 264 276 3
Územní rozvoj celkem 1004 1443 248
Výstavba celkem 13057 15249 3408
       
Sběr a likvidace komunálního odpadu
Výstavba sběrného dvora, kontejnery, ost.náklady 2119 238 250
Odvoz TDO a uložení na skládku 941 906 1150
Sběr a likvidace komunálního odpadu celkem 3060 1144 1400
       
Sociální věci
Pečovatelská služba celkem 538 462 590
Sociální dávky 6 6 6
Klub seniorů (příspěvek na činnost) 16 12 15
Sociální věci celkem 560 480 611
       
Bezpečnost
Civilní ochrana (sklad CO) 1 2
Příspěvek obcím postiženým živelní pohromou 76  
Hasičské sbory 401 589 615
Bezpečnost celkem 401 666 617
       
Veřejná správa
Odměny členům ZM, RM, výborů a komisí 970 888 1100
Věcné dary členům ZM a komisí 18 12 18
Správa - limit osobních výdajů 1708 1503 2050
Správa - limit věcných výdajů 2492 2155 2100
z toho opravy budov HS 99,Údavy 43,Ždírec 1,120 353 568 400
Správa města celkem 4200 3658 4150
Ostatní náklady na správu 35 60 70
Veřejná správa celkem 5223 4618 5338
       
Splátka půjčky České spořitelně, a.s. 1600 1600
Odvody daně z hosp.činnosti (příjem obce) 1500 500
Splátka hypotéky (hradí bytové družstvo) 353
Splátka SFŽP - sběrný dvůr 210 225
       
  skut. 2001 31.10.02 návrh 2003
VÝDAJE MĚSTA CELKEM 40740 45331 36528
       
       
Krytí schodku rozpočtu (rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1,7 mil.Kč) v r.2003
       
Dotace z FRB-bytové domy (půjčka z fondu) 160 350 500
Převod zůstatku finančních prostředků z BÚ 3202 4103 1200
       
       
Návrh rozpočtu projednalo zastupitelstvo města dne 5.prosince 2002.
       
Návrh rozpočtu byl zvěřejněn na úřední desce dne 6.12.2002.