PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA K 31.8.2007 edit delete

29.9.2007 | Jan Martinec

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA 2007 k 31.8.2007


PŘÍJMY                                    plán stav k 31.8. %

Třída 1 - daňové příjmy

Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin.     4500   3097    68,8 %

Daň z příjmů fyz.osob ze samost.v.čin.    1100   1523    139 %

Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů       250    197    78,9 %

Daň z příjmů právnických osob             5100   3943    77,3 %

Daň z přidané hodnoty                     7700   5523    71,7 %

Sdílené daně                             18650   14283   76,6 %

Daň z nemovitostí                         2400    1227   51,1 %

Daň z příjmů práv.osob placená obcí       1000       0      0 %

Poplatky za znečišťování ovzduší            10       7   71,0 %

Odvody za vynětí ze ZPF                    680     906  133,3 %

Poplatek za likvidaci domovních odpadů    1200     630   52,5 %

Poplatky ze psů                             50      50    100 %

Poplatky za užívání veřejného prostranství  70     106  151,0 %

Poplatek za provoz.výh.hracích přístrojů   130     210  161,4 %

Ostatní poplatky (ubyt.kapacita apod.)      10       8   74,8 %

Správní poplatky                           300     212   70,8 %

Třída 1 - daňové příjmy celkem           24500   17642   72,0%


Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmy z pronájmu zemědělských pozemků      30     94   312,0 %

Lesní hospodářství                        2200   1802    81,9 %

Správa v lesním hospodářství               360    214    59,4 %

Stočné a odvod dešťových vod              1600    852    53,3 %

Provoz kina (vstupné)                      120     79    65,9 %

Knihovna                                    40     67   166,4 %

Kulturní zařízení (nájem z prostor)         10      8    78,4 %

Tělovýchovná zařízení v majetku města       80      2     2,2 %

Bytové hospodářství                        800    399    49,9 %

Nebytové hospodářství                      300    241    80,3 %

Správa hřbitova (poplatky)                  10     21   212,4 %

Sběr a svoz komunálních odpadů             230    147    63,7 %

Příspěvky Eko-kom za třídění odpadů        400    274    68,4 %

Pečovatelská služba (poplatky, nájemné)    700    465    66,5 %

Činnost místní správy (nájemné,nah.příjmy)  50     45    89,0 %

Obec. příjmy z finančních operací           60     35    58,7 %

Ostatní nedaňové příjmy                    800    201    25,2 %

Třída 2 - nedaňové příjmy celkem          8337   5257    63,1 %


Třída 3 - kapitálové příjmy

Prodej nemovitostí (pozemky)               500   2715     543 %

Příspěvky na investice                     300    187    62,3 %

Prodej CAS Avia                                    50

Třída 3 - kapitálové příjmy celkem         800   2940   367,5 %

Třída 4 - přijaté dotace

Dotace na výkon státní správy             1389    926    66,6 %

Dotace přijaté od obcí na provoz ZŠ        102     67    65,3 %

Neinvestiční dotace od kraje a SR                 401

Převody z rozpočtových účtů (soc.fond)     500    382    76,5 %

Převody z vlastních fondů (půjčka z FRB)   300      0       0 %

Invest. dotace od kraje                    300     35    11,7 %

Třída 4 - přijaté dotace celkem           2292   1776    77,5 %


Další příjmy:

Splátky půjček z FRB                       500    267    53,4 %

=================================================================================

PŘÍJMY MĚSTA CELKEM                      35929  27615    76,9 %


Upravený rozpočet města k 31.8.2007      38294  27615    72,1 %


VÝDAJE                                   plán  stav k 31.8.   %


Lesní hospodářství a zemědělství

1012 Nájemné za půdu                         1      0       0 %

1031 Pěstební činnost                       18      3    14,1 %

1032 Nákup služeb                          520    328    63,0 %

1036 Správa v lesním hospodářství          480    269    56,1 %

Lesní hospodářství celkem                 1019    600    58,9 %

Místní komunikace a veřejná doprava

2212 Místní komunikace                    6000   2483    41,4 %

z toho: stavby                            3250   1001     30,8%

opravy a údržba                           2300   1157    52,6 %

zimní údržba+dopravní značení              500    257    51,4 %

2219 Projektová dokumentace                200    119    59,6 %

2221 Příspěvek na veřejnou autobus.dopravu 200    105    53,0 %

Místní komunikace a veřejná dopr.celkem   6400   2707    42,3 %


Vodní hospodářství

2310 Pitná voda - výstavba vodovod. řadů   300    475   158,5 %

2321 Odvádění a čištění odpadní vod       1600   2541   158,9 %

2339 Vodohospodářská díla                   50      0       0 %

Vodní hospodářství celkem                 1950   3016   154,7 %

Školství

3313 Základní školy                       2948   2103     71,3%

z toho: opravy budov ve vlastnictví města  500    451    90,2 %

Školství celkem                           2948   1310    44,4 %

Kultura

3311 Divadelní činnost                       2      2     100 %

3313 Městské kino                          500    177    35,3 %

3314 Městská knihovna + IC                1220    996    81,6 %

3319 Vedení obecních kronik                 20     14    66,8 %

3326 Údržba památek                         50      0       0 %

3341 Veřejný rozhlas                        50      2     3,0 %

3392 Provoz kulturních zařízení            260     28    10,7 %

3399 Dary při narození dětí a živ.jubil.   160    117    73,1 %

Kultura celkem                            2262   1336    59,1 %


Tělovýchova a zájmová činnost

3412 Tělovýchovná zařízení města          1400    724    51,7 %

3419 Ostatní tělovýchovná činnost                 310     310 %

Tělovýchova a zájmová činnost celkem      1400    767    54,9 %

3523,3543,3549 Zdravot.,prev.proti drogám   15     14   93,3 %


Výstavba

3612 Bytové hospodářství                  1700   1953   114,9 %

3613 Nebytové hospodářství                  50    596  1192,0 %

3699 Pozemky                               200   3073  1536,7 %

Výstavba celkem                           1950   5622   288,3 %


Technické služby

3631 Veřejné osvětlení                    1350   944     69,9 %

3632 Pohřebnictví                           70    19     27,5 %

3745 Péče o veřejnou zeleň                1300   937     72,1 %

3639 Ostatní komunální služby (poj.prod.)  250    178    71,2 %

Technické služby celkem                   2970   2078    70,0 %


Sběr a likvidace komunálního odpadu

3721 Sběr nebezpečných odpadů               30    110   365,4 %

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů       1320    824    62,4 %

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů          700    588    84,0 %

Sběr a likvidace komunálního odpadu       2050   1522    74,2 %


Sociální věci

4351 Pečovatelská služba                  3506   3120    89,0 %

z toho: mzdy, prac.pomůcky                 900    550    61,1 %

energie, režie DPS, PHM                    400    215    53,8 %

stavba Mírová 119                         2200   2269   103,2 %

4349 Klub seniorů (příspěvek na činnost)    25     16    62,3 %

Sociální věci celkem                      3531   3136    88,8 %


Bezpečnost (hasičské sbory)celkem          950    454    47,8 %


Veřejná správa

6112 Zastupitelstvo města                 1500    952    63,5 %

6171 Činnost místní správy                4498   2597     58,4%

z toho:
správa - limit os.výdajů (mzdy zaměst.)   2750   1782    64,8 %

správa - limit věcných výdajů (prov.rež.) 1748    815    46,6 %

6310 Náklady finančních operací             50     32    63,3 %

6320 Pojištění                             190     10     5,1 %

6330 Převody vlastním fondům               800    382    47,8 %

6399 Ostatní finanční operace             1000      0       0 %

Veřejná správa celkem                     8288   3973     47,9%

===============================================================

VÝDAJE MĚSTA CELKEM                      35733  28104    78,7 %


================================================================

Upravený rozpočet města k 31.8.2007      41099   28104   68,4 %