Rozpočet města na rok 2002 - výdaje, úprava 7.2.2002 edit delete

7.11.2001 | Jan Martinec

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ROZPOČET NA ROK 2002 - VÝDAJE

2000

30.9.2001

2002

Lesní hospodářství celkem

858

687(98%)

800

Místní komunikace a veřejná doprava

Místní komunikace

Stavby

2.200

Zimní údržba komunikací

237

223

250

Ostatní výdaje (PHM, projekty, dopravní značení)

200

Místní komunikace celkem

2.197

3.269

2.650

Příspěvek na veřejnou autobusovou dopravu

244

189(73%)

250

Místní komunikace a veřejná doprava celkem

3.958

3.896

2.900

Vodní hospodářství celkem

1.438

479(43%)

1.100

Školství

Počítačová učebna

296

Základní škola

1.132

1.216

1.500

Školství celkem

2.568

1.888

1.600

Kultura

Městské kino

Služby - půjčovné

105

75

120

Mzdy zaměst., ostatní výdaje

74

68

100

Městské kino celkem

247

159(56%)

250

Městská knihovna

Knihy

23

22

50

Městská knihovna celkem

206

78(42%)

400

Vedení obecních kronik

15

12

15

Údržba památek, příspěvky občanským sdružením

30

50

50

Provoz kulturních zařízení

296

25

50

Dary při narození dětí a životních jubileích celkem

58

53(53%)

100

Kultura celkem

624

377(44%)

865

Tělovýchova, protidrogová prevence

Příspěvky sport.klubům a organizacím

138

200

250

z toho: SK DEKORA (fotbal,ASPV), Sokol

105

220

230

Cannodale Vysočina

15

20

Provoz tělocvičny, správce stadionu SK DEKORA

260

Prevence proti drogám (příspěvek K-centru H.Brod)

2

6

10

Tělovýchova, protidrogová prevence celkem

88

226

520

Technické služby

Veřejné osvětlení

Elektrická energie

408

324

490

Nová výstavba (Údavy, Benátky) N.Ransko, Liběcká

482

453

350

Veřejné osvětlení celkem

798

1.072(74%)

1.300

Údžba hřbitova

Opravy a údržba (hřbitovní zeď)

129

250

Údržba hřbitova celkem

207

9(4%)

265

Péče o veřejnou zeleň celkem

781

558(69%)

851

Technické služby celkem

2.324

1.639(66%)

2.416

Výstavba

Byty, technická infrastruktura

Fond rozvoje bydlení (Ždírec 120,HS 99 + půjčky)

440

700

Výstavba (bytovka, TI k RD)

7.413

600

Byty, technická infrastruktura celkem

8.542

9.360(97%)

1.311

Územní rozvoj (prům.zóna, výkupy pozemků)

Pozemky

3.107

627

245

Ostatní výdaje + dotace pojízdné prodejny

6

5

Územní rozvoj celkem

5.177

805

400

Výstavba celkem

15.105

10.412(67%)

1.711

Sběr a likvidace komunálního odpadu

Odvoz TDO a uložení na skládku

725

651

750

Sběr a likvidace komunálního odpadu celkem

1.965

2.766(76%)

1.060

Sociální věci

Pečovatelská služba celkem

655

409(73%)

575

Sociální dávky

6

6

6

Klub seniorů (příspěvek na činnost)

13

13

15

Sociální věci celkem

674

580

596

Bezpečnost

Civilní ochrana (sklad CO)

2

2

2

Příspěvek obcím postiženým živelní pohromou

15

Hasičské sbory

777

306

555

Bezpečnost celkem

794

308(75%)

557

Veřejná správa

Odměny členům ZM, RM, výborů a komisí

943

710(62%)

1.150

Věcné dary členům ZM a komisí

72

7

15

Správa - limit osobních výdajů

1.450

887

1.900

Správa - limit věcných výdajů

418

286

850

Správa města celkem

3.682

3.105(67%)

4.335

Veřejná správa celkem

4.625

3.815(66%)

5.500

Splátka půjčky + úrok Holzindustrie

1.400

Splátka půjčky České spořitelně, a.s.

1.600

Odvody daně z hosp.činnosti (příjem obce)

2.056

0

1.500

Splátka SFŽP - sběrný dvůr

125

VÝDAJE MĚSTA CELKEM

36.889

29.614

24.250

 

MĚSTO

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ROZPOČET NA ROK 2002 - VÝDAJE

rozpočet k 31.12.

upravený rozpočet

Lesní hospodářství celkem

800

Místní komunikace a veřejná doprava

Místní komunikace

Stavby

2200

3.413

Zimní údržba komunikací

250

350

Ostatní výdaje (PHM, projekty, dopravní značení)

200

Místní komunikace celkem

2650

3.963

Příspěvek na veřejnou autobusovou dopravu

250

Místní komunikace a veřejná doprava celkem

2900

4.213

Vodní hospodářství

1100

1.300

Školství

1600

Kultura

Městské kino

250

Městská knihovna

400

Vedení obecních kronik

15

Údržba památek, příspěvky občanským sdružením

50

Provoz kulturních zařízení

50

Dary při narození dětí a životních jubileích celkem

100

Kultura celkem

865

Tělovýchova, protidrogová prevence

Příspěvky sport.klubům a organizacím

250

z toho: SK DEKORA (fotbal,ASPV), Sokol

230

Cannodale Vysočina

20

Provoz tělocvičny, správce stadionu SK DEKORA

260

Prevence proti drogám (příspěvek K-centru H.Brod)

10

Tělovýchova, protidrogová prevence celkem

520

Technické služby

Veřejné osvětlení celkem

1.300

1.440

Údžba hřbitova

265

Péče o veřejnou zeleň

851

Technické služby celkem

2.416

2.554

Výstavba

Byty, technická infrastruktura

1311

2.511

Územní rozvoj celkem

400

Výstavba celkem

1711

2.911

Sběr a likvidace komunálního odpadu

1.060

Sociální věci

Pečovatelská služba celkem

575

Sociální dávky

6

Klub seniorů (příspěvek na činnost)

15

Sociální věci celkem

596

Bezpečnost

Hasičské sbory

555

Bezpečnost celkem

557

Veřejná správa

Odměny členům ZM, RM, výborů a komisí

1.150

Věcné dary členům ZM a komisí

15

Správa města celkem

4335

Veřejná správa celkem

5500

Splátka půjčky + úrok Holzindustrie

1.400

Splátka půjčky České spořitelně, a.s.

1.600

Splátka půjčky - sběrný dvůr

125

Odvody daně z hosp.činnosti (příjem obce)

1.500

VÝDAJE MĚSTA CELKEM

24.250

27.103

Návrh výdajů byl schválen zastupitelstvem města dne 13.prosince 2001.

Úprava rozpočtu schválena zastupitelstvem dne 7.února 2002.