Rozpočet města na rok 2008 edit delete

21.12.2007 | Jan Martinec

ROZPOČET 2008 - PŘÍJMY (v tis.Kč)


Třída 1 - daňové příjmy

Daň z přidané hodnoty                                            10650

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti            4100

Daň z příjmu fyz.osob vyb.podle zvl.sazby                    200

Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výd.činnosti               350

Daň z příjmů právnických osob                                  6100

Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů                 600

Sdílené daně                                                           22000

Daň z nemovitostí                                                     2600

Daň z příjmů práv.osob placená obcí                          1000

Odvody za vynětí zem. a lesní půdy ze ZPF                   200

Poplatek za likvidaci domovních odpadů                     1250

Poplatky ze psů                                                           50

Poplatky za užívání veřejného prostranství                    100

Poplatek za provoz.výh.hracích přístrojů                       200

Poplatek z ubyt.kapacity                                               10

Správní poplatky                                                        300

Ostatní                                                                       10

Třída 1 - daňové příjmy celkem                        27720


Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmy z pronájmu zemědělských pozemků                   70

Lesní hospodářství                                                  2200

Správa v lesním hospodářství                                    360

Stočné a odvod dešťových vod                                  600

Provoz kina (vstupné)                                                70

Knihovna (půjčovné, poplatky za internet a služby)       60

Kulturní zařízení (nájem z prostor)                              10

Bytové hospodářství                                                500

Nebytové hospodářství                                            400

Správa hřbitova (poplatky)                                        20

Sběr a svoz komunálních odpadů                              250

Příspěvky Eko-kom za třídění odpadů                        400

Pečovatelská služba (poplatky, nájemné z bytů)          750

Činnost místní správy (nájemné, nahodilé příjmy)        50

Obec. příjmy z finančních operací (příjmy z úroků)       60

Splátky půjček z FRB                                               700

Ostatní činnosti                                                      600

Třída 2 - nedaňové příjmy celkem                   7100

Třída 3 - kapitálové příjmy

Prodej nemovitostí (pozemky)                               3430

Ostatní (prodej majetku VaK)                                2400

Prodej nemovitostí (budovy)                                  600

Třída 3 - kapitálové příjmy celkem                6430

Třída 4 - přijaté dotace

4112 Dotace na výkon státní správy                      1400

4121 Dotace přijaté od obcí na provoz ZŠ               150

4122 Neinvestiční dotace od kraje                          400

4134 Převody z rozpočtových účtů                         500

4139 Převody z vlastních fondů (soc.fond)              300

Třída 4 - přijaté dotace celkem                     2750


PŘÍJMY MĚSTA CELKEM                               44000

 

 

ROZPOČET 2008 - VÝDAJE (v tis.Kč)


Lesní hospodářství celkem 1061

Místní komunikace a veřejná doprava

Místní komunikace                                              9400

Projektová dokumentace                                       400

Příspěvek na veřejnou autobusovou dopravu           200

Místní komunikace a veřejná doprava celkem      10000

Vodní hospodářství

Pitná voda - výstavba vodovod. řadů                     400

Odvádění a čištění odpadní vod                           2700

Vodohospodářská díla                                            50

Vodní hospodářství celkem                                  3150


Metropolitní sít Podoubraví                                    100

Školství                                                             3310

Kultura

Městské kino                                                       863

Městská knihovna + IC                                         945

Vedení obecních kronik                                          20

Údržba památek, příspěvky občanským sdružením  100

Veřejný rozhlas                                                     50

Provoz kulturních zařízení                                     420

Dary při narození dětí a životních jubileích              160

Kultura celkem                                                   2560

Tělovýchova a zájmová činnost                           1450

 

Zdravotnictví, prevence proti drogám                      25


Výstavba

Bytové hospodářství                                            500

Nebytové hospodářství                                        200

Pozemky                                                           500

Výstavba celkem                                               1200


Technické služby

Veřejné osvětlení                                              2300

Pohřebnictví                                                       250

Péče o veřejnou zeleň                                        1600

Ostatní komunální služby                                     350

Technické služby celkem                                    4500


Sběr a likvidace komunálního odpadu

Sběr nebezpečných odpadů                                 150

Sběr a svoz komunálních odpadů                       1250

Sběr a svoz ostatních odpadů                              700

Sběr a likvidace komunálního odpadu celkem      2100


Sociální věci celkem                                          2325


Bezpečnost celkem                                           1350


Veřejná správa

Zastupitelstvo města                                         1600

Činnost místní správy                                        5600

Převody vlastním fondům                                  1000

Ostatní finanční operace (daň z  placená obcí)      1000

Ostatní náklady                                                  269

Veřejná správa celkem                                      9469


VÝDAJE MĚSTA                                          42600


Splátky půjčky ČS, a.s.                                      2900


VÝDAJE MĚSTA CELKEM                             45500


schodek rozpočtu                                              1500

Příjmy města plánované                                   44000

Převod zůstatku finančních prostředků z BÚ          1500


Rozpočet města byl schválen zastupitelstvem města
dne 20.12.2007.