Rozpočet města na rok 2009 schválen edit delete

26.2.2009 | Jan Martinec

PŘÍJMY
(v tis.Kč)

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.      4900
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti    4900
Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výd.činnosti       1400
Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů         500
Daň z příjmů právnických osob                      6900
Daň z přidané hodnoty                              9800
Sdílené daně                                      23500
Daň z nemovitostí                                  2700
Daň z příjmů práv.osob z podnikání placená obcí    1000
Poplatky za znečišťování ovzduší                     10
Odvody za vynětí zemědělské a lesní půdy ze ZPF     200
Poplatek za likvidaci domovních odpadů             1350
Poplatky ze psů                                      55
Poplatky za užívání veřejného prostranství          140
Poplatek z ubyt.kapacity                             15
Poplatek za provoz výh.hracích přístrojů            300
Správní poplatky                                    250
Třída 1 - daňové příjmy celkem                    29520

Příjmy z pronájmu zemědělských pozemků               80
Lesní hospodářství                                 1600
Správa v lesním hospodářství                        450
Stočné a odvod dešťových vod                        700
Přijaté nekapitálové příspěvky - kanalizace         300
Provoz kina (vstupné)                               120
Knihovna (půjčovné, poplatky za internet a služby)   90
Kulturní zařízení (nájem z prostor)                  10
Bytové hospodářství                                 550
Nebytové hospodářství                               500
Správa hřbitova (poplatky)                           20
Sběr a svoz komunálních odpadů                       80
Příspěvky Eko-kom za třídění odpadů                  50
Využívání a zneškodňování KO                        500
Pečovatelská služba (poplatky, nájemné z bytů)      800
Činnost místní správy (nájemné, nahodilé příjmy)     50
Obec. příjmy z finančních operací (příjmy z úroků)  200
Splátky půjček z FRB                                700
Ostatní činnosti                                    300
Třída 2 - nedaňové příjmy celkem                   7300

Prodej nemovitostí (pozemky)                       1700
Ostatní (prodej majetku)                            300
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem                 2000

Dotace na výkon státní správy                      1486
Ostatní neinv.dotace ze SR (volby)                   60
Dotace přijaté od obcí na provoz ZŠ                 125
Převody z rozpočtových účtů                         200
Převody z vlastních fondů (soc.fond)                300
Dotace cyklostezka                                 3740
Dotace z Havl.kraje                                 210
Třída 4 - přijaté dotace celkem                    6121
=======================================================
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM                               44941

 

VÝDAJE v tis.Kč

Nájemné z půdy                                  1
Pěstební činnost                               50
Nákup služeb                                  420
Správa v lesním hospodářství                  650
Lesní hospodářství celkem                    1121

Místní komunikace                            5100

Cyklostezky, chodníky                        4800
Příspěvek na veřejnou autobusovou dopravu     200
Místní komunikace a veřejná doprava celkem  10100

Pitná voda - výstavba vodovod. řadů           100
Odvádění a čištění odpadní vod               1500
Vodní hospodářství celkem                    1600

Metropolitní sít Podoubraví                   125

Školství                                     2810

Divadelní činnost                               2
Městské kino                                  498
Městská knihovna+IC+galerie                  1100
Vedení obecních kronik                         20
Údržba památek, příspěvky občanským sdružením 100
Veřejný rozhlas                                50
Provoz kulturních zařízení                    120
Dary při narození dětí a životních jubileích  190
Kultura celkem                               2080

Tělovýchovná zařízení města                   650
Ostatní tělovýchovná činnost                 1250
Tělovýchova a zájmová činnost celkem         1900

Zdravotnictví, prevence proti drogám           15

Bytové hospodářství                           300
Nebytové hospodářství                         100
Pozemky                                       500
Výstavba celkem                               900

Veřejné osvětlení                            2200
Pohřebnictví                                  180
Výstavba a údržba místních inž.sítí           400
Ostatní komunální služby                      600
Péče o veřejnou zeleň                        2000
Technické služby celkem                      5380

Sběr nebezpečných odpadů                      100
Sběr a svoz komunálních odpadů               1300
Sběr a svoz ostatních odpadů (nákup kontejn.  750
Sběr a likvidace komunálního odpadu celkem   2150

Příspěvky – klub seniorů                       40
Pečovatelská služba                          1735
Sociální věci celkem                         1775

Bezpečnost, hasičské sbory                    950

Zastupitelstvo města                         1690

Volby                                          60
Činnost místní správy                        8697
Náklady finančních operací                     60
Pojištění                                     250
Převody vlastním fondům                       500
Ostatní finanční operace (daň placená obcí)  1000
Ostatní činnosti                              150
Veřejná správa celkem                       10717

VÝDAJE MĚSTA                                43313
Splátky půjček, leasing                      6500
=================================================


VÝDAJE MĚSTA CELKEM                         49813

Příjmy města plánované                      44941
Schodek rozpočtu                             4872
Převod zůstatku finančních prostředků z BÚ   4872

Soubory ke stažení: