Rozpočet města na rok 2010 schválen edit delete

18.12.2009 | Jan Martinec

Zastupitelsvo města na svém 20. zasedání 17.12.2009 schválilo rozpočet města na rok 2010.
Rozpočet předpokládá příjmy ve výši 40 669 000,00 Kč 
a výdaje ve výši 41 969 000,00 Kč.
Na schodek rozpočtu bude použit přebytek hospodaření roku 2009. 

ROZPOČET 2010 – PŘÍJMY

 

Třída 1 - daňové příjmy celkem                              28325 

Z toho:

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti             4150

Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výd.činnosti                  800

Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů                   350

Daň z příjmů právnických osob                                     4700

Daň z přidané hodnoty                                                10000

Sdílené daně                                                            20000

 

Daň z nemovitostí                                                         5000   

Poplatek za likvidaci domovních odpadů                         1400

Poplatky ze psů                                                               55

Poplatky za užívání veřejného prostranství                       300

Poplatek za provoz výh.hracích přístrojů                          300

Správní poplatky                                                            200

 

Třída 2 - nedaňové příjmy celkem                           6320

Z toho:

Příjmy z pronájmu zemědělských pozemků                        80

Lesní hospodářství                                                       1800

Správa v lesním hospodářství                                         120

Stočné a odvod dešťových vod                                       700

Provoz kina (vstupné)                                                    120

Knihovna (půjčovné, poplatky za internet a služby)          100

Bytové hospodářství                                                      500

Nebytové hospodářství                                                  500

Sběr a svoz komunálních odpadů                                   300

Využívání a zneškodňování KO                                     400

Pečovatelská služba (poplatky, nájemné z bytů)              800

 

Třída 3 - kapitálové příjmy celkem                           400

Prodej nemovitostí (pozemky)                                        300

 

Třída 4 - přijaté dotace celkem                               5624

Z toho:

4112  Dotace na výkon státní správy                            3124   

4121  Dotace přijaté od obcí na provoz ZŠ                     100

4134  Převody z rozpočtových účtů                               200

4139  Převody z vlastních fondů (soc.fond)                    300

 

PŘÍJMY MĚSTA CELKEM                               40669

 

 

ROZPOČET 2010 - VÝDAJE

Místní komunikace a veřejná doprava                  3455

Vodní hospodářství                                                      350
Metropolitní sít Podoubraví                                         111
Školství                                                                   3150   
Kultura                                                                    2592
Tělovýchova a zájmová činnost                                  1600
Zdravotnictví                                                                15
Výstavba                                                                 1450
Služby města                                                             6694
Sběr a likvidace komunálního odpadu                       2300
Sociální věci                                                              1840
Bezpečnost                                                                1402
Veřejná správa                                                        13010
 

=========================================

VÝDAJE MĚSTA                                                37969

Splátky půjček                                                       4000   

=========================================

VÝDAJE MĚSTA CELKEM                             41969

 

Příjmy města plánované                      40669

schodek rozpočtu                                                   1300

 

Převod zůstatku finančních prostředků z BÚ      1300

Soubory ke stažení: