Rozpočet na rok 2001 edit delete

28.12.2000 | Jiří Pavlíček

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ROZPOČET NA ROK 2001 - PŘÍJMY

skut. 1999

31.12.2000

návrh 2001

Třída 1 - daňové příjmy

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

3.804

4.691

Daň z příjmů fyzických osob z podnikání

2.320

2.705

Daň z příjmů právnických osob z podnikání

3.100

3.100

Sdílené daně

9.224

10.496

11.246

30% výnosu daně z příjmů fyz.osob z podnikání

750

Daň z nemovitostí

1.068

1.074

1.100

Daň z příjmů práv.osob z podnikání placená obcí

258

400

750

Správní poplatky

121

209

150

Poplatky ze psů

38

38

38

Poplatky za znečišť.ovzduší, za užívání veř.prostr.

71

55

50

Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů

64

43

40

Poplatek za likvidaci domovních odpadů

viz třída 2

626

680

Odvody za vynětí zemědělské a lesní půdy ze ZPF

67

1.726

150

Ostatní poplatky

522

31

150

Třída 1 - daňové příjmy celkem

11.366

14.741

15.104

Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmy z pronájmu pozemků (Lesní družstvo obcí)

136

1.171

720

Pěstební činnost v lesích, prodej dřeva

1.325

1.813

1.300

Příspěvky na investice (VAK a.s.-výstavba TI vodovod)

167

100

Stočné a odvod dešťových vod

425

1.545

1.200

Školství (Základní a mateřská škola)

54

165

50

Školní stravování

1.024

1.060

1.000

Provoz kina (vstupné)

78

100

100

Knihovna (půjčovné, poplatky za internet a služby)

7

16

20

Bytové hospodářství (prodej bytů v r.1999 a 2000)

204

133

30

Služby poskytované technickými službami

20

33

30

Správa hřbitova (poplatky)

10

20

10

Pečovatelská služba (poplatky, nájemné z bytů)

65

74

75

Likvidace domovních odpadů

397

viz daně + 73

viz daně, tř.1

Činnost místní správy (nájemné, nahodilé příjmy)

744

905

500

Ostatní příjmy

69

187

50

Třída 2 - nedaňové příjmy celkem

4.558

7.462

5.185

Třída 3 - kapitálové příjmy

Prodej nemovitostí (pozemky)

429

2.403

700

Prodej invest.majetku VČP, přísp. na prům.zónu

883

55

650

Příjmy z prodeje akcií

5.712

1.428

Ostatní příjmy

162

277

50

Třída 3 - kapitálové příjmy celkem

7.186

4.163

1.400

Třída 4 - přijaté dotace

Výkon státní správy

1.184

1.261

968

Příspěvky obcí na školství

45

78

50

Sociální fond - převod z předešlého roku

44

39

76

Dotace na výstavbu bytů (18 Ždírec, 2 Údavy)

1.000

5.440

4.980

Tech.infrastruktura (bytovka, Hamerská)

1.000

1.100

500

Progr.obnovy venkova - projekt plynofikace Vestec

200

Průmyslová zóna

1.500

Dotace SFŽP - sběrný dvůr

900

Příspěvky od regionu na činnost hasičů apod.

85

339

100

Dotace z Fondu rozvoje bydlení (čp.120 Ždírec)

1.700

160

750

Ostatní dotace (hasiči)

568

522

150

Třída 4 - přijaté dotace celkem

7.326

8.939

8.216

Vlastní příjmy celkem

30.435

35.306

29.555

Ostatní příjmy

Převod výsledku hospodaření z předešlého roku

1.236

1.153

3.202

Úvěr od SFŽP na výstavbu sběrného dvora

500

Bankovní úvěr na investiční výstavbu

2.500

Ostatní příjmy celkem

1.236

1.153

6.202

PŘÍJMY V ROCE 2001 CELKEM

31.671

36.459

36.257

Výkon státní správy:

dotace na výkon státní správy

34

35

35

výkon matriky

94

94

121

stavební úřad

399

406

406

dotace na školství

558

530

407

Rozpočet města byl schválen 1.února 2001.

 

 

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ROZPOČET NA ROK 2001 - VÝDAJE

sk.1999

sk.2000

2001

Lesní hospodářství

Výdaje na vlastní pěstební činnost, výdaje sdruž.Ždírec

1.048

858

700

Lesní hospodářství celkem

1.048

858

700

Místní komunikace a veřejná doprava

Místní komunikace

Opravy a udržování

1.834

178

2.500

Z toho: ulice 5.května

1.800

ulice Příčná

600

Stavby

1.737

1.743

1.800

Z toho: stezka Studenec - Ždírec

200

700

chodník Brodská, Benátky, Údavy

250

800

Zimní údržba komunikací

140

237

200

Ostatní výdaje (PHM, projekty, dopravní značení)

44

39

250

Místní komunikace celkem

3.755

2.197

4.850

Příspěvek na veřejnou autobusovou dopravu

203

243

260

Místní komunikace a veřejná doprava celkem

3.958

2.440

5.110

Vodní hospodářství

Elektrická energie

105

117

135

Nákup služeb (čištění a revize kanalizace)

106

72

100

Opravy a údržba kanalizace a ČOV

398

516

300

Výstavba kanalizačních řadů a dalších zařízení

135

494

300

Ostatní výdaje (mzdy, projekty, telefon, voda apod.)

237

239

270

Vodní hospodářství celkem

981

1.438

1.105

Školství

Mateřská škola (Ždírec a.D. + Horní Studenec)

99

88

120

Základní škola (Ždírec a.D. + Horní Studenec)

Energie (voda,plyn, el.en.,PHM)

729

813

980

Knihy, učební pomůcky, vybavení, nákup služeb

120

197

210

Služby pošt, telefony

28

28

40

Opravy a údržba zařízení

179

154

180

Ostatní výdaje

76

144

150

Počítačová učebna

300

Základní školy celkem

1.132

1.336

1.860

Školní stravování

Provoz jídelen (potraviny)

962

978

1.000

Vybavení

313

134

150

Ostatní výdaje

26

22

30

Školní stravování celkem

1.301

1.134

1.180

Školní družiny a kluby

10

10

12

Školství celkem

2.542

2.568

3.172

Kultura

Městské kino

Energie

34

29

35

Služby - půjčovné

93

105

120

Opravy a údržba

25

39

50

Mzdy zaměst., ostatní výdaje

64

74

80

Městské kino celkem

216

247

285

Městská knihovna

Knihy

19

23

25

Nákup zařízení

63

26

20

Služby pošt, telefony

15

33

35

Energie

24

26

30

Výpočetní technika a programové vybavení

73

50

67

Ostatní výdaje

12

5

10

Městská knihovna celkem

206

163

187

Vedení obecních kronik

15

15

17

Údržba památek, příspěvky občanským sdružením

30

65

75

Provoz kulturních zařízení

Opravy a údržba budov a zařízení (Studenec, Benátky)

44

226

100

Energie

54

58

75

Ostatní výdaje

1

12

10

Provoz kulturních zařízení (2000-topení KZ Studenec)

99

296

185

Dary při narození dětí a životních jubileích

Dar při narození dítěte (1999+2000-2 tis., 2001-3 tis.Kč)

40

46

75

Dar při životních jubileích

18

21

25

Dary při narození dětí a životních jubileích celkem

58

67

100

Kultura celkem

624

853

849

Tělovýchova, protidrogová prevence

Příspěvky sport.klubům a organizacím

88

130

157

z toho: SK DEKORA (fotbal,ASPV)