Závěrečné rozpočtové opatření č. 19/2018 edit delete

24.1.2019 | Libor Málek

Rozpočtovým opatřením se snižují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o částku - 12 452 483,38 Kč. Toto snížení na obou

stranách nejvíce ovlivňuje vyrovnání konsolidačních položek na skutečnost, konkrétně v objemu - 12 316 325,36 Kč. Limit byl

během roku rezervován pro případné převody mezi účty města, ke kterým nakonec nedošlo (konkrétně prostředky z dotace na

rekonstrukci školy zůstaly na účtu u ČNB a nebyly převedeny na základní účet města, k převodům bude docházet během roku

2019 podle potřeby).

 

 

Další změny rozpočtu souvisí např. s vyrovnáním dotací.  Některé dotace, které jsme měli rozpočtované pro rok 2018 město

obdrží na začátku roku 2019 (termíny pro výplatu bývají do 90 dnů od vyúčtování dotace) . O tyto položky je rozpočet 2018

ponížen.

 

V rozpočtu 2018 jsme počítali s příjmy od společnosti VAK za přípojky k rodinným domům. Tyto příjmy přechází do roku 2019.

 

Příjmy za srážkové vody nebyly naplněny. Probíhají jednání o způsobu úhrady v roce 2019.

 

Příspěvek zřizovatele škole byl v roce 2018 ponížen o -300 000 Kč. Prostředky byly vráceny na účet města. Škola měla tyto

prostředky využít především na zakoupení majetku. Z důvodu probíhající rekonstrukce  k tomuto nedošlo. Nákup bude řešen

postupně v roce 2019.

 

Na straně výdajů dále dochází k přeúčtování mzdových nákladů zaměstnanců služeb města mezi jednotlivými paragrafy.

K přeúčtování dochází 2x za rok. Tímto krokem přiřadíme mzdové náklady k činnostem, které zaměstnanci skutečně vykonávali

(např. veřejná zeleň, správa hřbitova, správa komunikací, bytové-nebytové prostory, odpadové hospodářství  apod.).

 

Soubory ke stažení: