Schválený rozpočet na rok 2003 - příjmy podle tříd edit delete

30.9.2003 | Jiří Pavlíček
MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU  
ROZPOČET 2003/PŘÍJMY/SCHVÁLENÝ 30.1.2003  
  2003
Třída 1 - daňové příjmy
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3600
Daň z příjmů fyz.osob ze samost.činnosti 1850
Daň srážková 230
Daň z příjmů právnických osob z podnikání 3500
Daň z přidané hodnoty 5376
Sdílené daně 14556
Daň z nemovitostí 2300
Daň z příjmů práv.osob z podnikání placená obcí 500
Správní poplatky 150
Poplatky ze psů 40
Poplatky za znečišť.ovzduší, za užívání veř.prostr. 110
Poplatek za likvidaci domovních odpadů 970
Odvody za vynětí zemědělské a lesní půdy ze ZPF 100
Ostatní poplatky 20
Třída 1 - daňové příjmy celkem 18746
   
   
Třída 2 - nedaňové příjmy
Příjmy z pronájmu pozemků (STORA ENSO TIMBER) 150
Prodej dřeva, nájemné LDO Přibyslav 2000
Příspěvky na investice (VAK a.s.-výstavba TI vodovod) 100
Stočné a odvod dešťových vod 1400
Školství - ZŠ, MŠ 25
Stravné školní jídelny 0
Provoz kina (vstupné) 120
Knihovna (půjčovné, poplatky za internet a služby) 10
Kulturní zařízení nájem 140
Bytové hospodářství 130
Služby poskytované technickými službami 30
Správa hřbitova (poplatky) 20
Pečovatelská služba (poplatky, nájemné z bytů) 75
Činnost místní správy (nájemné, nahodilé příjmy) 400
Ostatní příjmy (příjmy z úroků) 250
Třída 2 - nedaňové příjmy celkem 4700
   
   
Třída 3 - kapitálové příjmy
Prodej nemovitostí (pozemky) 300
Prodej invest.majetku VČP, přísp. na prům.zónu 0
Příjmy z prodeje akcií 0
Ostatní příjmy 50
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem 350
   
Třída 4 - přijaté dotace
Státní dotace na školství 10840
Výkon státní správy 960
Příspěvky obcí na školství 150
Sociální fond - převod z předešlého roku 103
Dotace na výstavbu bytů
Tech.infrastruktura (bytovka, Hamerská) 100
Dotace SFŽP - sběrný dvůr+plynofikace 0
Příspěvky od regionu na činnost hasičů apod. 250
Ostatní dotace 100
Třída 4 - přijaté dotace celkem 12503
   
Ostatní příjmy (splátka hypotéky, příspěvky na TI) 353
   
Vlastní příjmy celkem 36652

 

Úprava rozpočtu města k 25.9.2003

            Plnění            

                     

                     PPříjmy :    poplatek za hrací automaty                                +      28 tis.

                                                 příjmy z prodeje pozemků                                  +    290 tis.

                                                sekání trávy pro občany                                       -      14 tis.

 

                                                                                                   Celkem                 +     304 tis.     

                         

                               Rozpočet upravilo zastupitelstvo města 25.9.2003 na 6.zasedání!