Schválený rozpočet na rok 2003 - výdaje podle tříd edit delete

30.9.2003 | Jiří Pavlíček
ROZPOČET 2003/VÝDAJE/SCHVÁLENÝ 30.1.2003  
   
  2003
Lesní hospodářství celkem 750
   
Místní komunikace a veřejná doprava
Místní komunikace
Stavby, opravy a udržování 3000
Zimní údržba komunikací+dopravní značení 250
Ostatní výdaje (PHM, projekty, cyklostezky) 300
Místní komunikace celkem 3550
Příspěvek na veřejnou autobusovou dopravu 250
Místní komunikace a veřejná doprava celkem 3800
   
Vodní hospodářství
Pitná voda
výstavba vodovod.řadů - TI 150
Pitná voda celkem 150
Čištění odpadní vod
nové stavby 250
opravy a udržování 150
režijní náklady (mzdy,energie, popl.za znečištění) 380
Čištění odpadních vod celkem 950
Vodní nádrže, rybníky 300
Vodní hospodářství celkem 1200
   
Školství
Příspěvek na provoz ZŠ z rozpočtu státu 406
ZŠ, mzdové náklady-převod státní dotace 10840
Vybavení počítačové učebny
Školní jídelny (stravování) 4000
Př.na provoz ZŠ, MŠ a tělocvičny z rozpočtu města
Dotace města příspěvk.org.ZŠ (bez tělocvičny) 1200
Opravy budov a zařízení ZŠ ve vlastnictví města 100
Školství celkem 16457
   
Kultura
Městské kino
Služby - půjčovné 110
Mzdy zaměst., energie, ostatní výdaje 120
Městské kino celkem 230
Městská knihovna
Knihy 60
Mzdy zaměst., energie, ostatní výdaje 400
Městská knihovna celkem 460
Vedení obecních kronik 15
Údržba památek, příspěvky občanským sdruž. 50
Provoz kulturních zařízení 50
Dary při narození dětí a životních jubil.celkem 100
Ostatní (rozhlas) 30
Kultura celkem 935
   
Tělovýchova
Příspěvky sport.klubům a organizacím 275
z toho: SK DEKORA (fotbal,ASPV,volejbal) 250
Sokol, karate, nohejbal,sálová kopaná 10
cyklomaraton Vysočina 15
Provoz tělocvičny, správce stad.SK DEKORA 260
Ostatní náklady 25
Tělovýchova celkem 835
   
Zdravotnictví, prev.proti drogám 30
   
Technické služby
Veřejné osvětlení
Elektrická energie 490
Nová výstavba + opravy (VO I/34) 950
Veřejné osvětlení celkem 1700
Údržba hřbitova
Opravy a údržba (hřbitovní zeď) 200
Údržba hřbitova celkem 50
Péče o veřejnou zeleň celkem 900
Technické služby celkem 2821
   
Výstavba
Byty, technická infrastruktura
Výstavba (bytovka, TI k RD, I/34), ostatní výdaje 2900
Byty, technická infrastruktura celkem 3060
Územní rozvoj (prům.zóna, výkupy pozemků)
Pozemky 245
Ostatní výdaje + dotace pojízdné prodejny 3
Územní rozvoj celkem 248
Výstavba celkem 3556
   
Sběr a likvidace komunálního odpadu
Výstavba sběrného dvora, kontejnery, ost.náklady 250
Odvoz TDO a uložení na skládku 1150
Sběr a likvidace komunálního odpadu celkem 1400
   
Sociální věci
Pečovatelská služba celkem 590
Sociální dávky 6
Klub seniorů (příspěvek na činnost) 20
Sociální věci celkem 616
   
Bezpečnost
Příspěvek obcím postiženým živelní pohromou
Hasičské sbory 700
Bezpečnost celkem 700
   
Veřejná správa
Odměny členům ZM, RM, výborů a komisí 1200
Věcné dary členům ZM a komisí 30
Správa - limit osobních výdajů 2050
Správa - limit věcných výdajů 2100
z toho opravy budov HS 99,Údavy 43,Ždírec 1,120 470
Správa města celkem 4262
Ostatní náklady na správu 70
Veřejná správa celkem 5520
   
Volby, referendum 30
Poplatky finančním ústavům 80
Pojštění vozidel 44
FRB, Soc.fond, ostatní 230
   
  2003
VÝDAJE 39004
   
Splátka půjčky České spořitelně, a.s. 1600
Odvody daně z hosp.činnosti (příjem obce) 500
Splátka hypotéky (hradí bytové družstvo) 353
Splátka SFŽP - sběrný dvůr 225
   
VÝDAJE MĚSTA CELKEM 41682
   
Příjmy města plánované 36652
Schodek rozpočtu 5030
   
Krytí schodku rozpočtu v r.2003:
   
Dotace z FRB-bytové domy (půjčka z fondu) 500
Převod zůstatku finančních prostředků z BÚ 2030
Půjčka na rekonstrukci školní kuchyně 2500
Celkem krytí schodku 5030

 

 

 Úprava rozpočtu k 25.9.2003

 

 

                         VýVýdaje :    pronájem pozemku (vratka Gohring)                +      80 tis.

                                                 výstavba  komunikací                                           -     500 tis.

                                                 výstavba a údržba kanalizace                              +    500 tis.

                                                 výstavba rybníka v Nov.Studenci                        +      60 tis.

                                                 oprava  fasády u školky                                        +      50 tis.

                                                 stěna u hřiště ZŠ                                                   +    100 tis.

                                                 opravy a údržba školy                                           -      90 tis. 

                                                 rozšíření rozhlasu                                                -      30 tis.

                                                 kult. zařízení H.Studenec – vybavení                +     34 tis.

                                                nevyčerpané příspěvky na zdr.zařízení              -     20 tis.

                                                příspěvek na sport. činnost SK Dekora             +     20 tis.

                                                odměny zastupitelů                                                +   100 tis.

 

 

                                                                                          Celkem                           +   304 tis.

                

 

Rozpočet upravilo zastupitelstvo 25.9.2003 na 6.zasedání!