Vzory žádostí edit delete

4.7.2018 | Luděk Špinar

          SEZNAM TISKOPISŮ

 

 1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

 2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

 3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

 4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

 5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

 6. Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

 7. Oznámení záměru – územní souhlas

 8. Ohlášení stavby

 9. Společné oznámení záměru – územní souhlas + ohlášení stavby

 10. Žádost o stavební povolení

 11. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

 12. Ohlášení dokončení stavby

 13. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

 14. Žádost o povolení předčasného užívání stavby

 15. Žádost o povolení zkušebního provozu stavby

 16. Oznámení změny v užívání stavby

 17. Ohlášení odstranění stavby

 18. Prohlášení stavebníka – provedení v souladu s povol. stavby a ověřenou dok.

 19. Žádost o udělení výjimky

 20. Žádost o přidělení čísla popisného / čísla evidenčního

 21. Žádost o povolení překopu komunikací a pozemků ve vlastnictví města

 22. Žádost o povolení sjezdu na místní komunikaci

 23. Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace

 24. Ohlášení o provedení průzkumného vrtu

 25. Žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les

 26. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí (dle zák. č. 50/1976 Sb.)

 27. Žádost o vydání souhlasu o dělení nebo scelování pozemků 

Soubory ke stažení