Poptávkové řízení č 02/2007 - Cyklostezka Ždírec n.D. - Kohoutov edit delete

18.9.2007 | Jiří Pavlíček

Veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb.

1) Předmět nabídky:
Cenová nabídka na dílo „ CYKLOSTEZKA ŽDÍREC N/D - KOHOUTOV“ podle projektu spol. DRUPOS-PROJEKT v.o.s. č.zak. 2846/07 z 08/2007.

2) Doba plnění
říjen 2007 – srpen 2008

3) Platební podmínky
1. Investor uhradí v roce 2007 cenu za dílo do výše 700.000,-Kč vč. DPH a to za předpokladu, že zhotovitel prokáže plnění díla dle položkového rozpočtu nejméně v této výši. Rozsah prací musí být vzájemně odsouhlasen zhotovitelem a investorem. Zhotovitel může v případě příznivého počasí objem prací v roce 2007 navýšit s tím, že investor tyto práce uhradí až v roce 2008.

2. V roce 2008 uhradí investor zhotoviteli za I. čtvrtletí práce ve výši max. 25% celkové ceny za dílo.

3. V průběhu II. čtvrtletí poskytne investor zhotoviteli úhradu ceny do výše max. 85% sjednané ceny za dílo. Zůstatek ceny za dílo investor uhradí zhotoviteli po odstranění vad a případných nedodělků po celkovém převzetí díla, nejdříve však až v průběhu III. čtvrtletí roku 2008.

4) Rozsah zpracování nabídky
a) prokázání splnění kvalifikace:
- kopie oprávnění k podnikání
- čestné prohlášení o 3 zrealizovaných zakázkách obdobného rozsahu v posledních 3 letech

b) položková nabídková cena v členění dle přílohy
- předmětem nabídky nejsou práce OZELENĚNÍ, KÁCENÍ, tyto práce provede investor   vlastními prostředky

c) cena za dílo celkem vč. DPH

d) záruka na dílo

e) návrh smlouvy o dílo

5) Kritéria pro hodnocení nabídek
Podané nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria - nabídkové ceny s DPH.

6)Termín pro podání nabídek:
Písemné nabídky do soutěže budou zaslány na adresu Městský úřad 582 63 Ždírec n.D., nebo doručeny osobně na podatelnu MÚ do středy 3. října 2007 do 13:00 hod.

Obálky s nabídkami budou bezpečně uzavřeny a označeny razítkem soutěžitele, nebo jeho podpisem a označením „ CYKLOSTEZKA ŽDÍREC N/D - KOHOUTOV“.

7) Základní údaje o zadavateli:
Město Ždírec nad Doubravou
IČ 00268542
Školní 500
582 63 Ždírec nad Doubravou
Informace ke stavbě podává p. Luděk Špinar a p. Zdeněk Pleva, tel.569 694 436.

8) Zvláštní podmínky realizace dodávky

a) Projektovou dokumentaci obdrží zájemce zdarma. Podmínkou přijetí nabídky uchazeče k hodnocení je odevzdání projektové dokumentace zadavateli nejpozději v den podání nabídky do soutěže.

b) Zhotovitel si zajistí sám a na vlastní náklady vytýčení zemních vedení u jednotlivých správců sítí a ponese sankce za případné porušení těchto vedení.

c) Zhotovitel si zajistí sám a na své náklady povolení ke zvláštnímu užití komunikace pro účel výstavby a pronájem komunikace po dobu výstavby u správce komunikace - ŘSD ČR, správa Jihlava.

d) Zhotovitel si zajistí sám a na své náklady povolení instalace a užití dopravního značení.

e) Požadavky na předání stavby cyklostezky:
- zaměření provedené stavby v souřadnicovém systému S-JTSK ve formátu DGN v elektronické podobě
- předání dokumentace skutečného provedení stavby
- doložení atestů použitých materiálů

f) Realizace stavby vodovodu a jeho předání bude provedeno v souladu s požadavky a.s. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod:
- zaměření provedené stavby v souřadnicovém systému S-JTSK ve formátu DGN v elektronické podobě
- předání dokumentace skutečného provedení stavby
- zápis o kontrole signalizačního vodiče
- osazení trasy označovacími tabulkami
- zpráva o revizi hydrantů
- doložení atestů použitých materiálů
- protokol o provedené kontrole a výsledcích tlakové zkoušky potrubí

g) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky soutěžitelů, případně změnit vyhlášené podmínky, nebo soutěž zrušit.

h) Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů vzniklých zpracováním nabídky.

i) Zadavatel upozorňuje zájemce o zakázku, že toto výběrové řízení neprobíhá podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož se jedná o zakázku malého rozsahu ve smyslu znění §12 odstavec (6) zákona o veřejných zakázkách.

 

Za zadavatele:

Jan Martinec, starosta

 

Ve Ždírci nad Doubravou dne 18. září 2007.