Rozhodnutí hejtmana o období sucha edit delete

12.8.2003 | Jiří Pavlíček

ROZHODNUTÍ
hejtmana kraje Vysočina
ze dne 11. 8. 2003
o vyhlášení období déletrvajícího nadměrného sucha
podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 3/2003

Čl. 1

Na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 3/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení“), vyhlašuji na území kraje Vysočina období déletrvajícího nadměrného sucha. 

Čl. 2

S ohledem na situaci, která je vyvolána dlouhodobou absencí srážek a denními teplotami vystupujícími nad 30ºC, se v souladu s § 5 odst. 3 nařízení po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí zakazuje:

a) spalování hořlavých látek na volném prostranství,
b) rozdělávání ohňů ve volné přírodě,
c) jízda parních lokomotiv.

Čl. 3

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina a pozbývá účinnosti dnem účinnosti rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina o jeho zrušení.