Poptávkové řízení č. 11/2008 - Cyklostezka podél nehodových úseků silnice I/34 edit delete

30.10.2008 | Jiří Pavlíček

Veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb.

1) Předmět nabídky:
Cenová nabídka na dílo „ CYKLOSTEZKA KOHOUTOV-BENÁTKY“ podle projektu spol. DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Havlíčkův Brod,  č.zak. 2854/08 z 10/2007.

2) Doba plnění
březen 2009 – červenec 2009

3) Platební podmínky
1. Zhotovitel bude předkládat investorovi faktury za provedenou práci dle smlouvy o dílo v příslušném kalendářním měsíci. Fakturované práce budou odsouhlaseny investorem a nebudou přesahovat částku 1 000 000,- Kč vč. DPH za fakturované období.

2. Investor zhotoviteli uhradí v průběhu stavby cenu za dílo do výše max. 90% sjednané ceny za dílo. Zůstatek ceny za dílo investor uhradí zhotoviteli po odstranění vad a případných nedodělků po celkovém převzetí díla.

4) Rozsah zpracování nabídky
a) prokázání splnění kvalifikace:
- kopie oprávnění k podnikání – výpisu z Obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, ne  staršího než 90 dnů nebo živnostenského oprávnění opravňujícího ho k činnosti s předmětem  podnikání nezbytným ke splnění předmětu zakázky; splnění těchto kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením prostých kopií příslušných dokladů

- čestné prohlášení o 3 zrealizovaných zakázkách obdobného charakteru a rozsahu v posledních 3 letech před obdržením výzvy k předložení nabídek; seznam bude mít formu originálu čestné- ho prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele

b) identifikační údaje uchazeče

c) položková nabídková cena v členění dle přílohy zadávacích podmínek

d) cena za dílo celkem vč. DPH

e) záruka na dílo

f) návrh smlouvy o dílo; uchazeč se ve smlouvě o dílo zaváže spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole.

5) Kritéria pro hodnocení nabídek
Podané nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria – ekonomické výhodnosti nabídky, tj. výše nabídkové ceny s DPH.

6) Termín pro podání nabídek:
Písemné nabídky do soutěže budou zaslány na adresu Městský úřad 582 63 Ždírec n.D., nebo doručeny osobně na podatelnu MÚ do pondělí 24. listopadu 2008 do 15:00 hod.

Obálky s nabídkami budou bezpečně uzavřeny a označeny razítkem soutěžitele, nebo jeho podpisem a označením „ CYKLOSTEZKA KOHOUTOV-BENÁTKY“.

7) Základní údaje o zadavateli:
Město Ždírec nad Doubravou
IČ 00268542
Školní 500
582 63 Ždírec nad Doubravou

8) Zvláštní podmínky realizace dodávky

a) Projektovou dokumentaci obdrží uchazeč o zakázku zdarma. Podmínkou přijetí nabídky uchazeče k hodnocení je odevzdání projektové dokumentace zadavateli nejpozději v den podání nabídky do soutěže.

b) Zhotovitel si zajistí sám a na vlastní náklady vytýčení zemních vedení u jednotlivých správců sítí a ponese sankce za případné porušení těchto vedení.

c) Zhotovitel si zajistí sám a na své náklady povolení ke zvláštnímu užití komunikace pro účel výstavby a pronájem komunikace po dobu výstavby u správce komunikace - ŘSD ČR, správa Jihlava.

d) Zhotovitel si zajistí sám a na své náklady povolení instalace a užití potřebného dopravního značení po dobu realizace stavby.

e) Požadavky na předání stavby cyklostezky:
- zaměření provedené stavby v souřadnicovém systému S-JTSK ve formátu DGN v elektronické podobě
- předání dokumentace skutečného provedení stavby
- doložení atestů použitých materiálů

f) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky soutěžitelů, případně změnit vyhlášené podmínky, nebo soutěž zrušit.

g) Uchazeč má právo požadovat po zadavateli dodatečné informace. Informace podává p. Jan Martinec a Ing. Jiří Pavlíček.

h) Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů vzniklých zpracováním nabídky.

i) Zadavatel upozorňuje zájemce o zakázku, že toto výběrové řízení neprobíhá podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož se jedná o zakázku malého rozsahu ve smyslu znění §12 odstavec (6) zákona o veřejných zakázkách.

    
Za zadavatele:

Jan Martinec, starosta

 

Ve Ždírci nad Doubravou dne 30. října 2008.